FACTANE FAKTOR VIII 500 IU 10 ml 1 flakon Klinik Özellikler

Anti Hemofilik Faktor VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 6 July  2020

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

FACTANE, konjenital faktör VIII eksikliği olan (hemofili A) hastalarda kanamaların tedavisi ve önlenmesinde, ayrıca daha önceden tedavi görsün ya da görmesin, faktör VIII’e karşı inhibitörü olmayan hastalara uygulanacak cerrahi girişimlerde kullanılır.

5 Bethesda Ünitesinden (BU) daha az düzeyde faktör VIII inhibitörü (nötralizan antikor) gelişen hastalarda, eğer dolaşımdaki faktör VIII düzeyinde artış ve alınan klinik yanıt sürüyorsa, tedaviye devam edilebilir.

İnsan koagülasyon faktörü VIII, immün tolerans indüksiyonu yöntemi ile inhibitörlerin yok edilmesinde kullanılır.

FACTANE, von Willebrand hastalığında tek başına kullanılmaya yetecek miktarda von Willebrand faktörü içermemektedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji

• Cerrahi girişimler sırasında ve kanama ataklarının tedavisi ve önlenmesinde

Genel kural olarak, kilo başına 1 IU faktör VIII uygulanması, plazma faktör VIII düzeylerini %2 kadar artırır.

Aşağıdaki formüller, belli bir yanıt için dozun saptanmasında (I) ya da verilen bir dozla beklenen yanıtın saptanmasında (II) kullanılır.

vücut ağırlığı (kg) x faktör VIII düzeyinde (normale göre %) istenen artış x 0.5

(I) Gerekli IU sayısı

2 x uygulanan IU sayısı vücut ağırlığı (kg)

(II) Faktör VIII düzeyinde beklenen artış (normale göre %)

Replasman tedavisinin dozu ve süresi, hastanın gereksinimleri (vücut ağırlığı, koagülasyon bozukluğunun şiddeti, kanamanın yeri ve şiddeti, gereken faktör VIII düzeyi ve varsa inhibitör düzeyi) doğrultusunda bireysel olarak kararlaştırılmalıdır.

Tablo 1’de plazma faktör VIII düzeyleri için minimum değerler verilmektedir. Tanımlanan farklı kanama durumlarında faktör VIII belirlenen süre içinde gereken düzeyin altına (normal değerin %si olarak) düşmemelidir.

FACTANE kanamaların önlenmesi amacıyla da doz yine hastaya göre ayarlanarak kullanılabilir. 2 - 3 günde bir, kilo başına 15 - 30 IU arasında verilen dozlar kanama sayısını başarılı bir şekilde azaltmaktadır.

Daha önceden tedavi edilmemiş ve FVIII:C seviyeleri <%1 olan 103 çocukta yapılan bir çalışmada, kanamaların tedavisinde ve engellenmesinde ve 6 yaşındaki çocuklarda cerrahi operasyon sırasında FACTANE’nın (nanofiltre edilmemiş olan versiyonu) klinik güvenliliği ve etkinliği gösterilmiştir.

Kanama veya cerrahi işlem

Gereken plazma faktör Vm düzeyi(*l

Terapötik plazma düzeylerinin devam ettirilmesi gereken süre ve enjeksiyonların sıklığı

Hafif kanamalar (hematom, eklem kanamaları, burun kanaması)

%15 - %30

Kanamanın şiddetine göre en az bir enjeksiyon

Ciddi kanamalar (kas ve ağız boşluğu kanamaları, kafa içi travması)

Cerrahi (diş çekimi, küçük ameliyatlar)

%30 - %50

Yeterli iyileşme olana kadar 2 - 4 gün

Yaşamı tehdit eden kanamalar

(gastrointestinal, abdominal, serebral veya torasik kanamalar, kafa travması, kırıklar)

Büyük ameliyatlar

%50 - %100

7 gün uygulanır. Tedavi daha sonra, % 30 ile %50 arasında faktör VIII düzeyleri sağlanacak biçimde 4 - 7 gün daha sürdürülür.

(*) Aktivite şeklinde ölçülür ve normalin yüzdesi şeklinde ifade edilir.

Önemli:

FACTANE enjeksiyonlarının sıklığı ve dozu, her zaman için, klinikte gözlenen yarara ve kanda oluşturulan faktör VIII düzeylerine göre, bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Hemofili A için replasman tedavisi alan hastalar özellikle faktör VIII inhibitör gelişimi için düzenli izlenmelidir. Eğer gereken plazma faktör VIII düzeyleri sağlanamazsa ya da yeterli doz verildiği halde kanama kontrol altına alınamazsa, hastanın faktör VIII inhibitörü geliştirip geliştirmediği tespit edilmelidir. Bu gibi durumlarda (terapötik etkinin görülmemesi, inhibitör titresinde artış) faktör VIII tedavisinin yararı gözden geçirilmelidir.

İnhibitörlü hastalar:

FACTANE, tedavi sırasında 5 Bethesda Ünitesinin (BU) altında faktör VIII inhibitörü (nötralizan antikor) geliştiren hastalarda etkili olabilir. Replasman tedavisinin gereğince yapılıp yapılmadığı, plazma faktör VIII düzeyi tayini ile anlaşılır. İnhibitör titresi anamnestik bir yanıtın gelişmediğini saptamak üzere tayin edilmelidir.

İnhibitör düzeyi 5 BU’dan yüksek olan hastalarda, ciddi kanamaları kontrol altına almak için yüksek doz FACTANE gerekebilir. Bazı vakalarda, yeterli miktarda faktör VIII düzeyini sağlamak için gereken dozların yüksekliği bu tedavinin uygulanmasını güçleştirebilir. Yüksek inhibitör titreleri varlığında FACTANE ile hemostaz sağlanamazsa, aktive edilmiş protrombin kompleksi ya da aktive edilmiş faktör VII konsantresi kullanılabilir. Bu tür tedaviler, her zaman hemofili A tedavisinde deneyimli hekimler tarafından yürütülmelidir.

• İmimin tolerans indüksiyonu ile inhibitör tedavisi

İmmün tolerans tedavisi, hemofili A hastalarının tedavisinde deneyimli olan bir merkez tarafından başlatılmalı ve yürütülmelidir.

İmimin tolerans indüksiyonu (İTİ)

Dozlar*

Uygulama prosedürleri

Başlangıç

Seviyeler 0.6-5 BU

Haftada 3 defa 50 IU/kg/gün ile günde 100 IU/kg arasında

En kısa sürede İTİ başlatılmalıdır.

Seviyeler >5 BU

Haftada 3 defa 50-100 IU/kg/gün ile günde 100-300 IU/kg/gün arasında

İnhibitörlerin kaybolmasından sonra, normal yarılanma ömrü ve etkinlik

100 IU/kg/gün, daha sonra 50 IU/kg/gün, daha sonra her 2 günde bir 50 IU/kg

daha sonra

Profilaktik tedavi dozlarında

Aylık artışlarla

En az 1 yıl süreyle haftada 3 defa

(* endikatif tedavi biyolojik kontrollere dayanarak adapte edilir.

6 hastada yapılan klinik çalışmalardan elde edilen veriler, birkaç yıllık takip sonrasında immün tolerans indüksiyonu tedavisi ile inhibitörlerin, hastaların 5’inde tamamen, 6’ıncı hastada ise kısmen ortadan kalktığını göstermiştir.

Uygulama şekli:

FACTANE, 6.6. Kullanma Talimatı’nda da tanımlandığı şekilde, enjeksiyonluk su ile kullanıma hazırlanacak toz formunda sunulmuştur. FACTANE, hazırlandıktan hemen sonra, bir kerede ve dakikada 4 mL’yi geçmeyecek şekilde sadece I.V. olarak infüzyon edilmelidir.

Kullanıma hazır hale getirilen çözelti hafif opak görünümlü ya da renksizdir. Bulanık ya da çökeltili çözeltiler enjekte edilmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda minimum konsantrasyonda ve pratik olarak mümkün en yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda, doz vücut ağırlığına göre ayarlanılarak kullanılabilir. İnfüzyon hızı yavaş olmalıdır.

Bu preparatta bulunan faktör VIII insan plazmasının normal bir bileşenidir ve endojen faktör VlII’le aynı etkiye sahiptir. Bu nedenle Factane 6 yaşın altındaki hastalarda da kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması yapılarak ve minimum infüzyon hızında verilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine alerjik olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Faktör VIII inhibitörü bulunsun ya da bulunmasın, FACTANE ile hemofili A tedavisi bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır.

Bir alerjik ya da anafilaktik reaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğer şok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

Doz hesaplaması için verilen formül, uygulanması gereken dozu belirler; ancak gerekli plazma faktör VIII düzeyinin sağlandığını doğrulamak için uygun laboratuvar testlerinin düzenli aralarla yapılması tavsiye olunur. Büyük ameliyatlarda koagülasyon testleriyle replasman tedavisinin kontrolü kaçınılmazdır.

Doğru dozda FACTANE birkaç kez uygulanmasına rağmen klinik yanıt alınmazsa ya da plazma faktör VIII düzeyleri amaçlanan konsantrasyona ulaşmıyor ise, mutlaka faktör VIII inhibitörü aranmalıdır. Plazmada inhibitör varlığı, özellikle daha önce tedavi görmemiş hastalarda aranmalı ve internasyonel birim cinsinden titre edilmelidir.

İnsan kanı ya da plazma kökenli tıbbi ürünler uygulandığında, enfeksiyon etkenlerinin bulaşma riski kesin olarak dışlanamaz. Bu durum henüz bilinmeyen patojenler için de geçerlidir.

Ancak bu risk aşağıdaki önlemler ile azaltılmıştır;

•    Donörler, ciddi bir tıbbi inceleme sonucunda seçilmekte ve her bağışta HIV, HCV ve HBV gibi major patojenik virüsleri de kapsayan tarama testleri yapılmaktadır.

•    Plazma havuzlarında hepatit C virusu genom materyali araştırılmaktadır.

•    Üretim işleminde bulunan viral eliminasyon/ inaktivasyon prosedürleri model virüsler kullanılarak valide edilmiştir ve HIV, HCV, HAV, parvovirüs B19 ve HBV için etkindir.

•    Viral eliminasyon/ inaktivasyon prosedürleri, parvovirüs B19 gibi bazı dirençli virüslere karşı ister istemez kısıtlıdır.

•    Ürünün hazırlandığı plazma, Creutzfeldt-Jacob hastalığına (CJD)’a ait hiçbir klinik belirti taşımayan ve CJD şüphesi bulunmayan, sağlıklı donörlerden toplanmıştır. Ancak bu ürün insan kanından üretilmiş olmasına rağmen, virüsler ve teorik olarak CJD ajanı taşıyabilme riski bulunmaktadır.

FACTANE kullananlara uygun aşı yapılması (hepatit A, hepatit B) önerilir.

İçeriğinde bulunan 200 mg mannitol ve 250 mg sukroza karşı kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bugüne kadar FACTANE ile ilaç etkileşimi bildirilmemiştir. Buna rağmen, diğer ilaçlarla karıştırılması önerilmez.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

FACTANE gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hemofili A hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun sonucunda gebelerde faktör VIII konsantrelerinin güvenilirliği kontrollü olarak denenmemiştir. Hayvan deneyleri üreme, gebeliğin seyri, embriyonal ve fetal gelişim gibi konularda yeterince bilgi vermemektedir. Dolayısıyla mutlak gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya / doğum/ ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Laktasyon dönemi

Faktör VIII’in insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Faktör VIII’in süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle anne sütü ile beslenen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Factane emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Yeterli klinik çalışma yapılmadığı için herhangi bir veri yoktur. İnsanlardaki üreme yeteneğini/ fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FACTANE’ın araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisine rastlanmamıştır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her bir sıklık grubu içinde, yan etkiler azalan şiddete göre sınıflandırılırlar.

Bağışıklık sistemi hastalıkları Seyrek:

Aşırı duyarlılık/ anafilaktik reaksiyon

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan:

Hırıltı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

Pruritus, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan:

Yüksek ateş, göğüste daralma

Hemofili A hastalarının tedavisi sırasında faktör VIII inhibitörü (nötralizan antikor) gelişmesi bilinen bir komplikasyondur. Bu durum, yetersiz klinik cevaba yol açabilir. Klinik çalışmalar sırasında en az 6 ay FACTANE ile tedavi edilen 32 ciddi hemofili hastasında inhibitör gelişmemiştir. Daha önce FACTANE (nanofiltre faktör VIII) ile tedavi edilmeyen hastalarda hiçbir veri mevcut değildir. FACTANE preparatı ile tedavi gören hastalara inhibitör gelişimini saptamak için düzenli klinik ve laboratuvar kontrolü yapılmalıdır.

Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ender olarak görülmüştür. Kaşıntı, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı, hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Eğer şok gelişirse hemen semptomatik tedaviye başlanmalıdır.

Çok ender olarak, vücut ısısında artış görülebilir.

Şok durumunda, şok için standart tedavi uygulanmalıdır.

Bulaşıcı ajanlar ile ilgili güvenlik için Bölüm 4.4’e bakınız.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

FACTANE ile doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.