CUBICIN 350 mg inf. çöz. için toz içeren flakon Klinik Özellikler

Daptomisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Daptomycin
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 18 January  2021

4.1. Terapötik endikasyonlar

CUBICIN, erişkinlerde metisiline duyarlı ve metisiline dirençli izolatların neden olduğu sağ taraf enfektif endokarditi, Staphylococcus aureus’un neden olduğu bakteriyemiler ve komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. CUBICIN’in Staphylococcus aureus’a bağlı sol taraf endokarditi olan hastalarda etkinliği kanıtlanmamıştır.

CUBICIN yalnızca Gram pozitif bakterilere karşı aktiftir. Gram negatif ve/veya bazı anaerobik bakteri tiplerinden şüphelenilen karma enfeksiyonlarda, CUBICIN uygun bir antibakteriyel ajanla/ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları :

Erişkinler için önerilen doz, 7-14 gün boyunca veya enfeksiyon iyileşinceye kadar 24 saatte bir 4 mg/kg’dır.

Staphylococcus aureus bakteriyemisi (sağ taraf endokarditi dahil) :

Erişkinler için önerilen doz, tedaviyi yürüten hekim tarafından konulan tanıya bağlı olarak 2¬

6 hafta boyunca 24 saatte bir 6 mg/kg’dır.

Uygulama şekli:

CUBICIN, 30 dakikalık bir süre içerisinde intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır.
CUBICIN’in uygulama için hazırlanması 350 mg’lık takdim şekli:

7 ml, %0.9 sodyum klorür intravenöz infüzyon ile sulandırılarak, 50 mg/ml’lik bir konsantrasyon elde edilebilir.

Ayrıca 350 mg flakonları da steril enjeksiyonluk su ile sulandırılabilir. CUBICIN (daptomisin) glukoz içeren çözeltilerle fiziksel ya da kimyasal olarak geçimsizlik gösterir Bu tür solüsyonları kullanmak uygun değildir.

Liyofilize CUBICIN’i sulandırmak için aseptik teknik kullanılmalıdır. Kauçuk tıpanın merkez kısmı yerinde bırakılarak polipropilen geçme kapak çıkarılmalıdır. 7 ml, %0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ya da enjeksiyonluk su, iğne flakonun cidarına doğru yöneltilmek suretiyle, kauçuk tıpanın merkezinden flakonun içine yavaşça enjekte edilmelidir. Flakon, ürünün( tozun) tamamen ıslanmasını sağlamak üzere yavaşça döndürülmeli ve daha sonra 10 dakika bekletilmelidir. Son olarak, flakon sulandırılmış berrak bir çözelti elde etmek üzere gerektiği şekilde birkaç dakika yavaşça döndürülmelidir/karıştırılmalıdır. Ürünün köpüklenmesini önlemek için, şiddetli çalkalamadan/karıştırmadan kaçınılmalıdır.
Sulandırma işlemi genel olarak 15 dakika içerisinde tamamlanır.

Sulandırılmış çözelti, ürünün çözeltinin içerisinde uygun şekilde dağıldığını teyid etmek için dikkatlice kontrol edilmeli ve kullanımdan önce partikül içermemesi açısından incelenmelidir.

CUBICIN’in sulandırılmış çözeltileri renk olarak soluk sarı ila açık kahverengi arasında değişmektedir.

Sulandırılmış çözelti daha sonra intravenöz infüzyon için (tipik hacim: 50 ml) %0.9 sodyum klorür ile seyreltilmeli ve 30 dakikalık bir sürede infüzyon olarak uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Daptomisin büyük oranda böbrekler yoluyla atılır.

Kreatinin klerensi > 30 mL/dakika olan hastalar: Kreatinin klerensi > 30 mL/dakika olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Böbrek yetmezliği olan tüm hastalarda tedaviye yanıt ve renal fonksiyonlar yakından takip edilmelidir.

Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalar : Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalarda doz aralığı, 48 saatte bir tek doz alınacak şekilde uzatılmalıdır. Bu hastalarda tedaviye klinik yanıt ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir.

Aynı doz ayarlaması ve tavsiyeler, hemodiyaliz ya da sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) olan hastalar için de geçerlidir. Mümkünse, diyaliz günlerinde CUBICIN, diyaliz tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) CUBICIN uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla (Child-Pugh Sınıf C) ilgili herhangi bir veri mevcut değildir.

Pediyatrik popülasyon:

CUBICIN’in 18 yaş altı hastalardaki güvenliliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel:

Antibiyotik kullanımı, duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir.
Tedavi sırasında süper-enfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedbirler alınmalıdır.

Hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarda, antibiyotikle ilişkili kolit ve psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir ve bunların şiddet derecesi hafif ila yaşamı tehdit edici arasında değişebilmektedir. Bu nedenle, tedavi sırasında ya da tedaviden kısa bir süre sonra diyare görülen hastalarda bu tanının düşünülmesi önemlidir.

Derin yerleşimli enfeksiyonların saptandığı hastalarda tedavinin başarısının tehlikeye düşmemesi için, gereken cerrahi müdahaleler (örneğin debridman, prostetik cihazların çıkarılması, kapak replasman cerrahisi) gecikmeksizin uygulanmalıdır.

Klinik çalışmalarda, CUBICIN’in surfaktana bağlanması ve bunun sonucunda inaktive olması nedeniyle pnömoni tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir (bkz. bölüm 4.1).

Kreatin fosfokinaz ve miyopati:

CUBICIN ile uygulanan tedavi sırasında plazma kreatin fosfokinaz (CPK) düzeylerinde artışa bağlı kas ağrıları, güçsüzlük ve/veya rabdomiyoliz bildirilmiştir.

Aşağıdakilerin yapılması önerilir:

• Tedavi sırasında tüm hastalarda plazma CPK düzeyi başlangıçta ve daha sonra düzenli aralıklarla (haftada en az bir kez) ölçülmelidir. CPK düzeylerinde açıklanamayan artışlar ya da açıklanamayan kas ağrısı, aşırı hassasiyet, güçsüzlük saptanan hastalar haftada birden daha sık takip edilmelidir.

• Miyopati gelişme riski yüksek olan hastalarda CPK ölçümü haftada birden daha sık yapılmalıdır. Bunlar arasında, renal yetmezliği olan (kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) ve miyopatiyle ilişkili olduğu bilinen başka ilaçlar (örneğin HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) alan hastalar yer almaktadır.

• Tedavi sırasında hastalar düzenli olarak, miyopati belirti ve semptomları açısından incelenmelidir.

• 1000 U/L’nin (normal aralığın üst sınırının yaklaşık 5 katı) üzerinde CPK artışı ile birlikte açıklanamayan kas semptomları görülen hastalarda ve herhangi bir semptom bildirilmeksizin 2000 U/L’nin (> 10X ULN) üzerinde belirgin CPK artışları görülen hastalarda CUBICIN tedavisi kesilmelidir.

Nöropati:

CUBICIN tedavisi sırasında hastalar nöropati belirti ve semptomları açısından takip edilmelidir.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda hem renal fonksiyonlar, hem de CPK daha sık takip edilmelidir.

Yardımcı maddeler:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Daptomisin, Sitokrom P450 (CYP450) üzerinden metabolize olmaz ya da çok az miktarda olur. Bu nedenle CYP450 ile ilgili ilaç etkileşimi beklenmez.

Hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ve CUBICIN ile edinilen deneyimler sınırlı olduğundan, CUBICIN tedavisi gören hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.

CUBICIN; aztreonam, tobramisin, varfarin, simvastatin ve probenesid ile ilaç/ilaç etkileşimi çalışmalarında araştırılmıştır. CUBICIN’in aztreonam, varfarin ve probenesidin biyoyararlarınımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Klinik kullanımda CUBICIN ile tobramisin arasındaki etkileşim bilinmemektedir. Bu nedenle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. CUBICIN’in simvastatin (bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü) ile birlikte kullanımına dair deneyimler sınırlı olduğundan, bu hastalarda da simvastatin (HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin) kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.

İlaç-laboratuvar testleri:

Daptomisin ile bazı Protrombin Zamanı / Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (PT/INR) testlerinde kullanılan bazı reaktifler arasında PT’de görünür uzamaya ve INR değerinin yükselmesine yol açan etkileşim vakaları bildirilmiştir. PT ya da INR testi için örnekler plazma daptomisin konsantrasyonlarının çukur düzeyde olduğu zamana yakın bir zamanda alınırsa hatalı sonuç olasılığı minimuma indirilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemi ştir.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Daptomisin için, gebelikte maruziyet ile ilgili herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz bölüm 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan üreme ve teratoloji çalışmalarında, gebelikle ya da fetüs gelişimiyle ilgili olarak daptomisine bağlı herhangi bir zararın meydana geldiğine dair kanıta rastlanmamıştır. Hayvanlarda yapılan üreme çalışmaları insanlarda alınacak yanıtın öngörülmesini her zaman sağlayamayabilir. Bu nedenle, CUBICIN gebelik sırasında yalnızca, anne adayında sağlanacak faydalar, fetustaki potansiyel riskten daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Daptomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Daptomisinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CUBICIN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUBICIN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, emziren kadınlarda CUBICIN kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

CUBICIN ile yapılan klinik çalışmalarda, tedavi sırasında ve takip sırasında aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir.

Bu olaylar, aşağıdaki sistem kullanılarak, en sık gözlenen ilk sırada yer almak üzere görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Fungal enfeksiyonlar

Yaygın olmayan: İdrar yolu enfeksiyonları

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Anemi, eozinofili, trombositoz

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: İştah azalması, hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, insomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Sersemlik hissi, parestezi, tat alma duyusunda bozukluk
Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Supraventriküler aritmi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Yüz ve boyunda ani kızarıklık, hipertansiyon, hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı, kusma, diyare

Yaygın olmayan: Karın ağrısı, kabızlık, dispepsi

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Sarılık

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Yaygın olmayan: Kaşıntı, ürtiker

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü
Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Böbrek yetmezliği

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Vajinit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: İnfüzyon yerinde reaksiyonlar

Yaygın olmayan: Yorgunluk, pireksi, sertlikler, güçlük

Araştırmalar

Yaygın: CPK artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik (AST, ALT ve alkalen fosfataz artışı)

Yaygın olmayan: Elektrolit dengesizliği, laktik dehidrojenaz (LDH) artışı, kreatinin artışı,
Pazarlama Sonrası

Pazarlama sonrası dönemde bildirilen ve yukarıdaki listede yer almayan advers reaksiyonlar aşağıdakileri içermektedir:

İmmün sistem hastalıkları

Sıklığı bilinmeyen: Anafilaksi ve pulmoner eozinofiliyi içeren, ama bunlarla sınırlı olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları

Kas-iskelet ve bağ dokusu ve kemik hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda destekleyici tedavi uygulanması önerilir. Daptomisin hemodiyaliz (4 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %15’i atılır) ya da periton diyalizi (48 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %11’i atılır) yoluyla vücuttan yavaş yavaş temizlenir.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.