CLODER PLUS 30 ml oral sprey Klinik Özellikler

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat }

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

   Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivit, stomatit, farenjit, tonsilit ve aftöz lezyonlarda,

   Ağız ve boğaz antisepsisi, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında semptom giderici olarak,

   Periodontal girişimlerden önce ve sonra,

   Radyoterapi ve kemoterapi sonrası veya diğer nedenlere bağlı mukozitlerde,

   Dental plakların önlenmesinde kullanılır.

  4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  CLODER PLUS'ın direkt olarak boğaza/inflamasyonlu alana uygulanmasında genel doz 5-10

  spreydir. Gerekirse her 1,5-3 saatte bir tekrarlanır.

  Uygulama şekli:

  CLODER PLUS seyreltilmeden kullanılır. CLODER PLUS yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.

  İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.

  Ağız iyice açılarak, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.

  Uygulandıktan sonra şişe kutusunayerleştirilip,dikduracakşekilde saklanmalıdır.

  CLODER PLUS'ın içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve gingivitiste azalma yapar. Oral hijyen prosedürlerine alternatif olarak kullanılıyorsa CLODER PLUS en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.

  CLODER PLUS'taki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli renal bozukluğu ve şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda, sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurularak dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm. 4.4).

  Pediyatrik popülasyon:

  6 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza/inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1,5-3 saatte bir tekrarlanır.

  Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle CLODER PLUS 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4).

  Geriyatrik popillasyon:

  Geriyatrik hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

  4.3. Kontrendikasyonlar

  Benzidamin ve klorheksidine ve CLODER PLUS'ın içindeki maddelerden herhangi birine hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.

  Gebelik ve emzirme döneınlerinde kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.6).

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Haricen kullanılır.

  Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle CLODER PLUS 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.

  Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. Eğer göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkanmalıdır.

  Ağız içinde dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

  CLODER PLUS yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.

  Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa

  CLODER PLUS kullanımına ilave olarak antibakteriyel tedavi düşünülebilir.

  Absorblanan benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Absorblanan benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

  4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   CLODER PLUS'ın bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur. İçerdiği etken

   maddelerden klorheksidinin bazı maddelerle geçimsizliği söz konusudur.

   Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.

   Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir; ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında miseller bağlanma sebebiyle klorheksidinin aktivitesi azalabilir.

   Klorheksidin tuzlarının setrimid ve lissapol NX gibi sürfaktanlarla ise çözünürlükleri arttırılabilir.

   Klorheksidin, arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.

   Klorheksidin, brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.

   Klorheksidin sert sularla seyreltildiğinde Ca ve Mg katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.

   Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05'ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çüzünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.

   Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakterisid etkisini sinerjik olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidin çökmesini önler.

   Klorheksidin glukonat hariç klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür.

   Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir.

   Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

   Özel popülasyona ilişkin bilgiler ek bilgiler

   Özel popülasyon üzerinde etkileşim çalışması henüz yapılmamıştır.

   Pediyatrik popülasyon

   Pediyatrik popülasyon üzerinde etkileşim çalışması henüz yapılmamıştır.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Gebelik kategorisi: C

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

  CLODER PLUS'ın kontrasepsiyona herhangi bir etkisi yoktur.

  Gebelik dönemi:

  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve- veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm 5.3.). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

  Gebelerde klorheksidin glukonat ile yapılmış kontrollü çalışma yoktur.

  Benzidamin ile ilgili ise hayvanlarda ve gebelerde yapılmış yeterli araştırma mevcut değildir. Hayvanlarda ve gebelerde, kombinasyonu oluşturan etkin maddelerin bir arada güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle ilacın gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.

  Laktasyon dönemi:

  Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

  4.8. İstenmeyen etkiler

  İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır.

  Çok yaygın (≥l/l0); yaygın (≥l/l00 ila <1/10); yaygın olmayan (≥l/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/l0.000, ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

  CLODER PLUS genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri çok azdır. Klinik çalışmalar sonunda bildirilen ciddi yan etki ve advers etki yoktur.

  Daha çok lokal yan etkiler gözlenir. Sistemik yan etkiler genellikle görülmez ve ciddi değildir.

  Bağışıklık sistemi hastalıkları:

  Çok seyrek: Alerjik reaksiyon, hipersensitivite ve anaflaksi

  Sinir sistemi hastalıkları:

  Çok yaygın: Ağızda geçici his azalması Yaygın: Ağızda batma ve yanma hissi Bilinmiyor: Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk

  Endokrin sistem hastalıkları:

  Çok seyrek: Parotis bezinde geçici şişme

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

  Çok seyrek: Laringospazm, bronkospazm Bilinmiyor: Faringeal iritasyon, öksürük

  Gastrointestinal hastalıklar:

  Yaygın: Bulantı, kusma, öğürme Bilinmiyor: Ağız kuruluğu

  Deri ve deri altı doku hastalıkları:

  Çok seyrek: İrritasyona bağlı cilt reaksiyonları, döküntü ile birlikte görülen kaşıntı, ürtiker, fotodermatit, oral deskuamasyon

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

  Yaygın: Tat almada değişiklik, dişlerde ve diğer oral yüzeylerde lekelenme, kalkulus formasyonunda artış gibi diğer yan etkiler genellikle daha azdır. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.

  Çok seyrek: Lokal kuruluk veya susuzluk, sızlama, ağızda serinlik hissi

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

  olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir.

  (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; Tel: 0 800 314 00 08; Faks: 0 312 218 35 99)

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  nin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir. Ancak CLODER PLUS yanlışlıkla içilirse, semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.