CLARISCAN 0.5 mmol/ml enjeksiyonluk çözelti (1X10 ml flakon) Klinik Özellikler

Meglumin Gadoterat }

Çeşitli İlaçlar > Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya > Gadoteric acid
Opakim Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti. (Medikim Şirketler Grubu) | 28 May  2019

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler

•    Manyetik rezonans görüntülemede kontrast artışı

•    Ensefalik ve spinal görüntüleme: Beyin tümörlerinin, omurga ve çevre doku tümörlerinin, intervertebral disk prolapsusu, enfeksiyöz hastalıkların tanısı

•    Renal, kardiyak, uterus, yumurtalık, meme, abdominal ve osteoartiküler patolojiler dahil tüm vücut MR görüntüleme

•    Anjiyografı.

Pedivatrik popülasvon(0-18 yaş)

•    Manyetik rezonans görüntülemede kontrast artışı

•    Ensefalik ve spinal görüntüleme: Beyin tümörlerinin, omurga ve çevre doku tümörlerinin, intervertebral disk prolapsusu, enfeksiyöz hastalıkların tanısı

•    Renal, kardiyak, uterus, yumurtalık, meme, abdominal ve osteoartiküler patolojiler dahil tüm vücut MR görüntüleme

CLARISCAN, yalnızca tanısal bilginin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. CLARISCAN, kontrastsız manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile kullanılmaya uygun değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kontrastlı görüntüleme için yeterli en düşük dozda kullanılmalıdır. Doz, hastanın vücut ağırlığına göre hesaplanmalı ve bu bölümde belirtilen kilogram basma önerilen doz aşılmamalıdır.

Yetişkinler

Yetişkinlerde önerilen doz 0,1 mmol/kg, yani 0,2 mL/kg’dır.

Anjiyografıde yapılan tetkikin sonuçlarına bağlı olarak, gerekli görülmesi halinde ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir.

İzole bir metastazın doğrulanması veya leptomeningeal tümörlerin saptanması gibi bazı istisnai durumlarda 0,2 mmol/kg (0,4 mL/kg) biçiminde ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir.

Anjiyografı: İstisnai durumlarda (geniş bir vasküler bölgenin yeterli görüntülerinin elde edilememesi gibi), ikinci bir 0,lmmol/kg enjeksiyonu, yani 0,2 mL/kg’lik dozun uygulanması uygun olabilir. Bununla birlikte, belirli bölgelerde (bacak arterleri veya akciğerler gibi) anjiyografı işlemi başlamadan önce mevcut görüntüleme ekipmanına bağlı olarak 2 ardışık CLARISCAN dozu kullanılması ön görülürse, her doz için 0,05 mmol/kg (yani 0,1 mL/kg) uygulanması yararlı olabilir.

Uygulama şekli:

Sadece intravenöz enjeksiyonla uygulanır.

4.8. İstenmeyen etkiler

in çoğunluğu ilk 30 dakikada meydana geldiği gözlendiği için, uygulama sonrasında, hasta en az yarım saat gözlem altında tutulmalıdır.

Pediyatrik popülasyon (0-18 yaş)

Çocuğa verilecek gadoterik asit miktarına bağlı olarak, enjekte edilecek hacmin daha kesin olarak bilinmesi amacıyla, en uygun hacimdeki flakonların tek kullanımlık şırıngalarla kullanılması tavsiye edilmektedir.

Yeni doğanlarda ve bebeklerde gereken doz hesaplanarak şırıngaya alınmalı ve uygulanmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Yetişkin dozu hafif ila orta böbrek yetmezliği olan hastalara (GFR > 30mL/dk / l,73m ) uygulanır.

CLARISCAN yalnızca şiddetli böbrek yetmezliği olan (GFR <30mL/dk / l,73m) hastalarda ve dikkatli yarar/zarar değerlendirilmesinden sonra perioperatif karaciğer transplantasyon periyodunda bulunan hastalarda tanısal bilginin mutlaka gerektiği ve kontrastsız çekimin mümkün olmadığı durumlarda kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4.). CLARISCAN kullanılması gerekiyorsa doz 0,1 mmol/kg’ı aşmamalıdır. Aynı taramada birden fazla doz kullanılmamalıdır.

Tekrarlayan dozlara yönelik yeterli bilgi olmadığından, ilk uygulamadan sonra 7 gün süre ile ikinci doz uygulanmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Bölüm 4.4’e bakınız.

Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalara yetişkin dozu uygulanır. Özellikle perioperatif karaciğer nakli döneminde operasyon öncesi durumda dikkatli olunması önerilmektedir.

Pediyatrik popülasyon (0 - 18 yaş):

Beyin ve omurga MRG / tam vücut MRG: Önerilen ve maksimum gadoterik asit dozu 0,1 mmol/kg’dır. Tarama sırasında birden fazla doz kullanılmamalıdır.

4 haftalığa kadar olan yenidoğanda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için CLARISCAN dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve 0,1 mmol/kgT aşmayan dozlarda kullanılmalıdır. Tekrarlayan dozlara yönelik yeterli bilgi olmadığından, ilk uygulamadan sonra 7 gün süre ile ikinci doz uygulanmamalıdır.

Anjiyografı: Gadoterik asit, etkililik ve güvenlilik verileri yeterli olmadığından anjiyografıde 18 yaşın altında önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Özel bir doz ayarlamasına gereksinim yoktur. Yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

Gadoterik asit, meglumin veya gadolinyum içeren herhangi bir ilaca karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İntratekal uygulanmaz; intravenöz enjeksiyon tam olarak sürdürülmeye özen gösterilerek uygulanır. Ekstravazasyon durumunda klasik lokal tedaviyi gerektiren lokal intolerans reaksiyonları ortaya çıkabilir.

MR görüntüleme için olağan koruma önlemleri alınmalıdır (örneğin vücutlarında pacemaker (kalp pili), ferromanyetik vasküler klipler, infüzyon pompaları, sinir stimülatörleri, koklear implantlar ya da şüpheli vücut içi metalik yabancı cisimler (özellikle de gözde) bulunan hastalarda).

Aşırı duyarlılık

•    Gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerde olduğu gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları (yaşamı tehdit edici olanlar da dahil olmak üzere) meydana gelebilir (bkz. Bölüm 4.8). Aşırı duyarlılık reaksiyonları alerjik (ciddi olduğunda anafılaktik reaksiyonlar olarak tanımlanır) ya da alerjik olmayabilir. Bunlar hemen (60 dakikadan kısa bir sürede) görülebileceği gibi gecikmiş olarak da (7 güne kadar bir süre sonra) ortaya çıkabilir. Anafılaktik reaksiyonlar hemen ortaya çıkar ve ölümcül olabilir. Bu reaksiyonlar dozdan bağımsızdır, ürünün ilk dozundan sonra bile meydana gelebilir ve çoğunlukla öngörülebilir değildir.

•    Enjekte edilen doza bağlı olmaksızın daima bir hipersensitivite riski mevcuttur.

•    Daha önce gadolinyum içeren MRG kontrast madde uygulanırken reaksiyon oluşmuş hastalarda aynı ürünün veya büyük olasılıkla diğer ürünlerin sonraki uygulamasında başka bir reaksiyon oluşma riski yüksektir ve bu nedenle yüksek riskli hastalar olarak kabul edilirler.

•    Gadoterik asit enjeksiyonu, mevcut astım semptomlarını alevlendirebilir. Tedaviyle dengelenememiş astım olan hastalarda gadoterik asit kullanma kararı, risk/yarar oranının dikkatli şekilde değerlendirilmesi ardından verilmelidir.

•    İyotlu kontrast maddelerle edinilen deneyimler, beta-blokör kullanan hastalarda ve özellikle bronşiyal astımın söz konusu olduğu durumlarda, hipersensitivite reaksiyonlarının kötüleşebileceğini göstermektedir. Bu hastalar, hipersensitivite reaksiyonlarının beta-agonistlerle standart tedavisine yanıt vermeyebilir.

•    Herhangi bir kontrast madde enjekte edilmeden önce hasta alerji öyküsü (örn. deniz ürünleri alerjisi, saman nezlesi, kurdeşen), kontrast maddeye duyarlılık ve bronşiyal astım açısından sorgulanmalıdır; çünkü bu durumlardaki hastalarda kontrast maddelere karşı rapor edilen advers reaksiyonların insidansı daha yüksektir ve antihistaminikler ve/veya glukokortikoidler ile ön tedavi düşünülebilir.

Uygulama sırasında bir hekim tarafından gözetim yapılması gereklidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana geldiği takdirde, kontrast madde uygulaması derhal sonlandırılmalı ve (gerekiyorsa) spesifik tedavi başlatılmalıdır. Dolayısıyla, muayene boyunca venöz erişim korunmalıdır. Acil duruma karşı önlemlerin derhal uygulanabilmesi için, uygun ilaçlar (örn. epinefrin ve antihistaminikler), endotrakeal tüp ve respiratör hazır bulundurulmalıdır.

Böbrek fonksiyonu bozukluğu

Gadoterik asit uygulaması öncesinde, tüm hastaların böbrek fonksiyon bozukluğu yönünden laboratuvar testleri ile taramadan geçirilmesi önerilmektedir.

Akut veya kronik ağır böbrek fonksiyon bozukluğu (GFR <30 mL/dk/1,73 m2) olan hastalarda bazı gadolinyum içeren kontrast ajanların kullanımı ile ilişkili nefrojenik sistemik fıbrozis (NSF) bildirimleri bulunmaktadır. Karaciğer transplantasyonu geçiren hastalar, bu popülasyonda akut renal yetmezlik sıklığı yüksek olduğundan özellikle bir risk altındadır.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ve perioperatif karaciğer transplantasyon döneminde olan hastalarda gadoterik asit ile NSF oluşabileceği ihtimali nedeniyle, tanısal bilginin gerekli olduğu ve kontrastsız MRG ile elde edilemeyen durumlarda risk/yarar değerlendirmesi dikkatlice yapılarak kullanılmalıdır. Eğer gadoterik asit kullanımından kaçmılamıyorsa, doz 0,1 mmol/kg vücut ağırlığını aşmamalıdır. Tekrarlayan uygulamalar konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle, enjeksiyonlar arasındaki süre en az 7 gün olmadıkça gadoterik asit enjeksiyonları tekrarlanm amalidir.

Gadoterik asit uygulamasından kısa süre sonra hemodiyaliz uygulanması, vücuttan gadoterik asidin atılmasında yararlı olabilir. Halihazırda hemodiyalize girmeyen hastalarda NSF’nin önlenmesi veya tedavisi için hemodiyalize başlanmasını destekleyen kanıt bulunmamaktadır.

Yaşlılar

Gadoterik asidin renal klirensi yaşlılarda bozulabileceğinden, özellikle 65 yaş ve üzeri hastaların böbrek disfonksiyonu açısından değerlendirilmesi önemlidir.

Pediyatrik popülasyorı Yenidoşanlar ve bebekler

4 haftaya kadar yenidoğanda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde gadoterik asit, böbrek fonksiyonları tam olarak gelişmediği için dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır.

Santral sinir sistemi hastalıkları

Gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerde olduğu gibi, nöbet eşiği düşük olan hastalarda özel tedbirler alınmalıdır. Hastanın yakından izlenmesi gibi önleyici tedbirler alınmalıdır. Meydana gelebilecek bir konvülsiyon için gereken tüm donanım ve ilaçlar önceden hazırlanmış olmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. İlaç etkileşimi çalışmaları yapılmamıştır.

Eşzamanlı olarak kullanımda dikkate edilmesi gereken ilaçlar

Beta blokörler, vazoaktif maddeler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonistleri: Bu tıbbi ürünler kan basıncı bozuklukları için kardiyovasküler kompansasyon mekanizmalarının etkinliğini azaltır. Radyolog, gadolinyum kompleksleri enjeksiyonundan önce bilgilendirilmelidir ve resüsitasyon ekipmanı hazır bulundurulmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan ve doğum kontrolü uygulamayan kadınlarda önlem alınması gerektiğine dair veri bulunmamaktadır. CLARISC AN’in kontrasepsiyona yönelik herhangi bir etkisi olduğuna dair veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvan çalışmaları herhangi bir teratojenik etki olmadığını göstermiştir. Ancak gebe olma olasılığı olanlarda dikkatli olunmalı, yarar/risk oranı değerlendirilmelidir.

CLARISCAN’in hayvanda teratojen etkisi görülmemiş olmakla beraber, eldeki veriler gebelik süresince uygulanan gadoterik asidin teratojenik veya fetotoksik etkilerinin değerlendirilmesi için henüz yeterli değildir. Buna göre CLARISC AN sadece kesinlikle gerekli olduğu durumlarda gebelikte kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Gadolinyum içeren kontrast ajanlar küçük miktarlarda süte geçer. Klinik dozlarda bu kadar küçük miktarda sütle atılımına ve bağırsaklardan zayıf emilimine bağlı olarak infantlarda herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Uygulamasından sonra 24 saat süreyle emzirmenin kesilip kesilmeyeceğine hekim ve anne birlikte karar vermelidirler.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme fonksiyonlarına etkisine dair veri yoktur.

4.7.    Araç ve makine kullanma üzerine etkiler

Araç ve makine kullanımına etkisi ile ilişkili bir klinik çalışma yapılmamıştır. Ayakta tedavi gören hastalarda araç veya makine kullanırken mide bulantısının oluşabileceği göz önüne alınmalıdır.

4.8.    İstenmeyen etkiler

Gadoterik kullanımı ile ilişkili yan etkiler genellikle hafif ila orta şiddette ve geçicidir. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, bulantı ve baş ağrısı en sık gözlenen reaksiyonlardır.

Klinik çalışmalar sırasında en sık, bulantı, baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, üşüme, hipotansiyon, somnolans, sersemlik hissi, sıcaklama, yanma hissi, döküntü, asteni, disgözi ve hipertansiyon yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100) advers olay şeklinde görülmüştür.

Pazarlama sonrasından bu yana, gadoterik asit uygulamasını takiben en sık rapor edilen advers reaksiyonlar bulantı, kusma, pirürit ve aşırı duyarlılık reaksiyonları olmuştur. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında, en sık gözlenen reaksiyonlar deri reaksiyonları olmuştur; bunlar lokalize, genişlemiş ya da jeneralize olabilmektedir. Bu reaksiyonlar çoğu kez deri reaksiyonları olarak hemen (enjeksiyon sırasında ya da enjeksiyonun başlatılmasından sonraki bir saat içinde) ortaya çıkmakta ya da bazen gecikmiş olarak (enjeksiyondan bir saat ya da birkaç gün sonra) ortaya çıkmaktadır.

Hemen görülen reaksiyonlar, eşzamanlı ya da sekansiyel olarak görülen bir ya da daha fazla etkiyi içerir; bunlar çoğu kez kütanöz, respiratuar, gastrointestinal, artiküler ve/veya kardiyovasküler reaksiyonlar olmaktadır.

Her bir belirti başlayan bir şoka dair bir uyarı sinyali olabilir ve çok nadir olgularda ölümle sonuçlanır.

Gadoterik asit kullanımında izole NSF olguları rapor edilmiş, bunların çoğu gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerin birlikte uygulandığı hastalarda görülmüştür (bkz. Bölüm 4.4).

Advers reaksiyonlar aşağıdaki tabloda Sistem Organ Sınıfı ve sıklık açısından listelenmektedir: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Sunulan veriler, mevcut oldukları durumlarda 2822 hastayı içeren klinik çalışmalardan ya da 185.500 hastayı içeren gözlemsel bir çalışma havuzundan alınmıştır.

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: aşırı duyarlılık,

Çok seyrek: anafılaktik reaksiyon, anafılaktoid reaksiyon

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: anksiyete Çok seyrek: ajitasyon

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: baş ağrısı, disgözi, sersemlik hissi, somnolans, parestezi (yanma hissi dahil)

Seyrek: presenkop

Çok seyrek: koma, konvülsiyon, senkop, tremor, parozmi

Göz hastalıkları

Seyrek: göz kapağı ödemi

Çok seyrek: konjonktivit, oküler hiperemi, bulanık görme, lakrimasyon artışı

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: palpitasyonlar

Çok seyrek: taşikardi, kardiyak arest, aritmi, bradikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: hipotansiyon, hipertansiyon Çok seyrek: pallor, vazodilatasyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: hapşırma

Çok seyrek: öksürük, dispne, nazal konjesyon, respiratuar arrest, bronkospazm, laringospazm, faringeal ödem, boğaz kuruluğu, pulmoner ödem

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın olmayan: bulantı, karın ağrısı Seyrek: kusma, diyare, aşırı tükürük sekresyonu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: döküntü Seyrek: ürtiker, pirürit, hiperhidroz Çok seyrek: eritem, anjiyoödem, egzama Bilinmiyor: nefroienik sistemik fıbrozis

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları_

Çok seyrek: kas krampları, kas güçsüzlüğü, sırt ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: sıcaklama, üşüme, asteni, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ekstravazasyon, ağrı, rahatsızlık, ödem, inflamasyon, soğukluk)

Seyrek: göğüs ağrısı, titreme

Çok seyrek: kırgınlık, göğüste rahatsızlık, pireksi, yüz ödemi, enjeksiyon bölgesi nekrozu (ekstravazasyon durumunda), flebit süperfisyel

Araştırmalar

Çok seyrek: azalmış oksijen satürasyonu

MRG için kullanılan diğer intravenöz kontrast maddeler ile aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor edilmiştir:_

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Hemoliz

Psikiyatrik hastalıklar

Konfüzyon

Göz hastalıkları

Geçici körlük, göz ağrısı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Tinnitus, kulak ağrısı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Astım

Gastrointestinal

hastalıklar

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Büllöz dermatit

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Üriner inkontinans, renal tübüler nekroz, akut renal yetmezlik

Araştırmalar

Elektrokardiyogramda PR uzaması, kanda demir artışı, kanda bilirubin artışı, serum ferritin artışı, anormal karaciğer fonksiyon testi

Çocuklarda advers reaksiyon

Pediyatrik hastaların güvenliliği klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası çalışmalarda göz önünde bulundurulmuştur. Gadoterik asidin güvenlilik profili çocuklarda erişkinlere kıyasla herhangi bir spesifik özellik göstermemiştir. Reaksiyonların çoğu gastrointestinal semptomlardır ya da aşırı duyarlılık belirtileridir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck, gov.tr; e-posta: tufam@titck,gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gadoterik asit, hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Bununla birlikte, hemodiyalizin nefrojenik sistemik fıbrozisi önlemek için uygun olduğuna dair bir kanıt yoktur.

İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.