CLARINASE REPETABS 20 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Loratadin + Pseudoephedrine Hcl Sülfat }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | 13 January  2012

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLARINASE REPETABS denetimli salım tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

5mg loratadin ve 120mg psödoefedrin sülfat içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Denetimli salım tablet

Yuvarlak, bikonveks, cilalı, beyaz, kaplı tablet


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

CLARINASE REPETABS; nazal konjesyonun eşlik ettiği mevsimsel alerjik rinit belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

4.2.    Pozoloji ve kullanım şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Erişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar

CLARINASE REPETABS günde 2 kere 1 tablet olarak su ile yutulmalıdır.

CLARINASE REPETABS ile tedavi olabildiğince kısa süreli tutulmalıdır ve semptomlar geçtiğinde tedaviye devam edilmemelidir. Kronik tedavi sırasında psödoefedrinin etkisi zamanla azaldığı için, tavsiye edilen tedavi süresi yaklaşık 10 gündür. Üst solunum yolu mukozasının konjestif durumu düzeldikten sonra, gerekiyorsa tedaviye sadece loratadin ile devam edilebilir.

Uygulama şekli:

Denetimli salım tablet bütün halinde (ezilmeden, kırılmadan ve çiğnenmeden) bir bardak suyla yutulmalıdır. Tablet aç veya tok alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

CLARINASE REPETABS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. (bkz bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altındaki çocuklarda etkililik ve güvenlilik ile ilgili yeterli çalışma olmadığından CLARINASE REPETABS bu popülasyon için önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

CLARINASE REPETABS tablet 60 yaş üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır (bkz bölüm 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

CLARINASE REPETABS, bu ürünün etkin maddelerine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine veya adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı ya da idiyosenkrazisi bulunan hastalarda kontrendikedir.

CLARINASE REPETABS, psödoefedrin içerdiğinden, geri dönüşümlü olmayan monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü tedavisi alan hastalarda ya da bu tür bir tedaviyi takibeden 2 hafta içinde kontrendikedir. Ayrıca;

-    Dar açılı glokomu olan hastalarda,

-    İdrar retansiyonu olan hastalarda,

-    İskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ve şiddetli hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda,

-    Ciddi koroner arter hastalığı olan hastalarda,

-    Hipertiroidizmi olan hastalarda,

-    Hemorajik inme veya hemorajik inme riskini artırabilen risk faktörleri hikayesi olan hastalarda kontrendikedir. Bu, psödoefedrinin bromokriptin, pergolid, lisürid, kabergolin, ergotamin, dihidroergotamin gibi diğer vazokonstriktörle kombinasyonu ya da gerek oral gerek nazal yoldan nazal dekonjestan olarak kullanılan herhangi bir başka dekonjestan ilaçla (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin, oksimetazolin, nafazolin) alfa-mimetik aktivitesine bağlıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır (bkz. bölüm 4.2).

60 yaş ve üzerindeki hastalarda, sempatomimetik ilaçlarla advers etki görülme olasılığı daha yüksektir. Kombinasyonun güvenliliği ve etkililiği bu hastalarda belirlenmemiştir ve uygun doz önerisi için yeterli veri mevcut değildir. Bu kombinasyon ürünü 60 yaş ve üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kombinasyonun güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir ve uygun doz önerisi için yeterli veri mevcut değildir. Bu kombinasyon ürünü böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Hastalar hipertansiyon, taşikardi, çarpıntı veya kardiyak aritmileri, bulantı veya başka bir nörolojik belirti (baş ağrısı veya baş ağrısında artış) durumunda tedaviyi kesmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Sempatomimetik aminler, hipotansiyonun eşlik ettiği kardiyovasküler kolaps veya konvülziyonlarla birlikte olan merkezi sinir sistemi stimülasyonuna neden olabilir. Bu etkilerin çocuklarda, yaşlılarda veya aşırı doz olgularında olma olasılığı daha yüksek olabilir (bkz. bölüm 4.9).

İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle CLARINASE REPETABS’ın;

-    Aritmiler

-    Diabetes mellitus

-    Hipertansiyon

-    Glokom

-    Prostat hipertrofisi

-    Böbrek yetmezliği

-    Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Dijitalis alan hastalarda, kardiyak aritmileri, hipertansiyonu, miyokard enfarktüsü geçmişi, şeker hastalığı, mesane boynu obstrüksiyonu veya bronkospazm öyküsü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

CLARINASE Repetabs psödoefedrin içermesinden dolayı, tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT Sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Stenozan peptik ülseri, piloroduodenal obstrüksiyonu, vezikal serviks obstrüksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Psödoefedrinin önerilen dozda oral kullanımı, kan basıncında artış, taşikardi veya merkezi sinir sisteminin uyarılmasımanifestasyonu gibi başka sempatomimetik etkilere yol açabilir.

Sempatomimetiklerin, geri dönüşümü olan MAO inhibitörleri (linezolid (non-selektif) ve moklobemid (MAO-A selektif)) ile beraber aynı anda uygulaması önerilmemektedir.

Dekonjestanlar, anoreksojenikler veya amfetamin tipi psikostimülanlar, antihipertansif ajanlar, trisiklik antidepresanlar ve diğer antihistaminleri kapsayan diğer sempatomimetiklerle tedavi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Ergot alkaloidi vazokonstriktörlerle tedavi edilen migren hastalarında dikkatli olunmalıdır.

Diğer merkezi sinir sistemi stimulanlarında olduğu gibi psödoefedrin sülfat da kullanım suistimali riski taşımaktadır. Doz artışı sonuçta toksisite oluşturabilir. Sürekli kullanım doz aşımı riskinde artma ile sonuçlanabilecek toleransa neden olabilir. İlacın aniden bırakılması depresyona neden olabilir.

İndirekt sempatomimetik ajanlarla tedavi sırasında uçucu halojenli anestetikler kullanıldığında perioperatif akut hipertansiyon oluşabilir. Bu nedenle, eğer cerrahi operasyon planlanmışsa anesteziden 24 saat önce tedavi kesilmelidir.

Atletler psödoefedrin tedavisinin pozitif doping testine yol açabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Antihistaminler dermal reaktivite indeksine pozitif reaksiyonları önleyebileceğinden veya azaltabileceğinden, CLARINASE REPETABS deri testlerinden en az 48 saat önce kesilmelidir.

CLARINASE REPETABS 156.80 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

CLARINASE REPETABS 173.23 mg sukroz içerir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Psikomotor performans çalışmalarında ölçüldüğü gibi, CLARINASE REPETABS alkolle birlikte alındığında, alkolün etkilerini güçlendirici etki göstermez.

CYP3A4 veya CYP2D6’nın bilinen tüm inhibitörleriyle potansiyel etkileşim olabilir ve loratadin düzeylerinde yükselmeye (bkz. Bölüm 5.2) yol açarak istenmeyen olaylarda artışa yol açabilir.

Kontrollü çalışmalarda eritromisin, ketokonazol ve simetidin ile eş zamanlı kullanımdan sonra loratadinin plazma konsantrasyonlarında artış görülmüş ancak bu artış klinik yönden anlamlı değişikliklere neden olmamıştır (elektrokardiyografik değişiklikler de olmamıştır).

Sempatomimetik ilaçlar ve MAO inhibitörlerinin (geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan) birlikte kullanımı hipertansiyon reaksiyonlarına neden olabilir.

Sempatomimetik ilaçların kullanımı antihipertansif ilaçların etkilerini azaltabilir.

St. John’s wort ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır ancak St. John’s wort loratadin emilim değerlerini değiştirebilir.

Selektif serotonin gerialım inhibitörleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır (SSRI) ancak SSRI kullanımı loratadin emilim değerlerini düşürebilir.

Aşağıdaki ilaçlarla kombinasyonlar önerilmemektedir:

Bromokriptin, kabergolin, lisurid, pergolid: vazokonstrüksiyon ve kan basıncında artış riski.

Dihidroergotamin, ergotamin, metilergometrin: vazokonstrüksiyon ve kan basıncı artışı riski

Geri dönüşümlü ve geri dönüşümlü olmayan MAO inhibitör(ler): vazokonstrüksiyon ve kan basıncında artma riski.

Oral ya da nazal yoldan, nazal dekonjestan olarak kullanılan diğer vazokonstrüktörler (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin, oksimetazolin, nafazolin...): vazokonstrüksiyon riski.

Antasitler, psödoefedrin sülfatın emilimini artırır; kaolin azaltır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel Tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri bulunmamaktadır.

Gebelik Dönemi

Deneysel çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Hem loratadin hem de loratadin ve psödoefedrin kombinasyonu hayvan çalışmalarında teratojenik değildir. CLARINASE REPETABS’ın gebelik döneminde güvenli kullanımı tespit edilmemiştir; ancak ilaca maruz kalan çok sayıda gebelikten elde edilen deneyim genel popülasyona kıyasla malformasyon sıklığında herhangi bir artışı ortaya koymamaktadır.

Hayvanlardaki üreme çalışmalarının insanlardaki yanıtı her zaman öngörememesi ve psödoefedrinin vazokonstriktif özellikleri nedeniyle CLARINASE REPETABS gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

CLARINASE REPETABS’in terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı taktirde bebek üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde sütle (hem loratadin hem de psödoefedrin) atılmaktadır. Emziren annelerde psödoefedrine bağlı olarak süt üretiminde azalma bildirilmiştir. CLARINASE REPETABS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik çalışmalarda, loratadin alan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Ancak bazı bireyler çok ender de olsa araç ve makine kullanma becerilerini etkileyebilecek uyuklama hali yaşamaktadır.

Psödoefedrin sülfatın psikomotor performansı bozması beklenmemektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

CLARINASE REPETABS için klinik çalışmalar sırasında plasebodan fazla olarak raporlanan istenmeyen etkiler:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Susama

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın: Uykusuzluk

Yaygın: Sinirlilik, somnolans, depresyon, ajitasyon, anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi

Yaygın olmayan: Konfüzyon, tremor, terlemede artış, sıcak basmaları, tat duyusunda bozulma Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Anormal lakrimasyon

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Taşikardi Yaygın olmayan: Çarpıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın: Farenjit, rinit

Yaygın olmayan: Burun kanaması

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Kabızlık, bulantı, ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İdrara çıkma sıklığında artma veya azalma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Baş ağrısı, bitkinlik

Pazarlama sonrası dönemde çok seyrek olarak bildirilen diğer advers reaksiyonlar aşağıda verilmektedir:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem)

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Vertigo, konvülsiyonlar

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Kardiyak aritmileri

Vasküler hastalıklar

Çok seyrek: Hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Çok seyrek: Öksürük, bronkospazm

Hepato-bilier hastalıkları

Çok seyrek: Anormal hepatik fonksiyon

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok seyrek: Alopesi

Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok seyrek: İdrar retansiyonu

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası dönemde, sadece loratadin için bildirilen diğer yan etkiler, iştah artışı, kaşıntı ve gastrittir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Önerilen dozun pek çok katı üzerindeki loratadinin neden olabileceği sedasyon hariç olmak üzere doz aşımının belirtileri çoğunlukla sempatomimetiktir. Belirtiler, olası ölümcül sonucu da içeren, merkezi sinir sistemi depresyonundan (sedasyon, apne, mental uyanıklıkta azalma, siyanoz, koma, kardiyovasküler kollaps) merkezi sinir sistemi stimulasyonuna (uykusuzluk, halüsinasyon, tremorlar, veya konvülsiyonlar) kadar değişebilir. Diğer belirtiler; başağrısı, anksiyete, idrara çıkma güçlüğü, kas güçsüzlüğü ve gerginliği, öfori, heyecanlanma, solunum yetmezliği, kardiyak aritmiler, taşikardi, palpitasyonlar, susama, terleme, bulantı, kusma, prekordiyal ağrı, baş dönmesi, kulak çınlaması, ataksi, bulanık görme ve hipertansiyon ya da hipotansiyon olabilir. Atropinin etkilerine benzer belirtiler (ağız kuruluğu, fiks ve genişlemiş pupiller, flushing, hipertermi ve gastrointestinal belirtiler) ile merkezi sinir sistemi stimulasyonu özellikle çocuklarda muhtemeldir. Bazı hastalarda delüzyon ve halüsinasyonların eşlik ettiği toksik psikoz oluşabilir.

Tedavi: Doz aşımı durumunda, semptomatik ve destekleyici tedaviye derhal başlanmalı ve gerekli olduğu sürece devam edilmelidir. Midede kalan etkin maddenin bağlanması amacıyla aktif kömür su ile karıştırılarak verilebilir. Özellikle çocuklarda, serum fizyolojik ile gastrit lavaj yapılmalıdır. Erişkinlerde çeşme suyu kullanılabilir. Bir sonraki instilasyondan önce, verilen miktar olabildiğince uzaklaştırılmalıdır. Loratadin hemodiyalizle vücuttan atılamaz ve peritonal diyalizle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Acil tedaviden sonra, hasta tıbbi gözetim altında tutulmalıdır.

Psödoefedrinin doz aşımının tedavisi semptomatik ve destekleyicidir. Stimülanlar (analeptikler) kullanılmamalıdır. Hipertansiyon, bir alfa-bloker ajan ile ve taşikardi bir beta-bloker ajan ile kontrol altına alınabilir. Nöbetleri kontrol etmek amacıyla kısa etkili barbitüratlar, diazepam veya paraldehit kullanılabilir. Hiperpireksi durumunda, özellikle çocuklarda, hastanın ılık su ile ıslatılmış süngerle silinmesi veya hipotermik battaniye kullanılması gerekli olabilir. Apne solunum desteği ile tedavi edilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antihistaminikler - H1 antagonistleri, ATC kodu: R06A X13 Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım grubu için nazal dekonjestanlar , ATC Kodu: RO1BA52

CLARINASE REPETABS’ın farmakodinamik aktivitesi direkt olarak bileşenlerinin farmakodinamik aktivitelerine bağlıdır.

Loratadin, selektif periferik H1-reseptör aktivitesi gösteren bir trisiklik antihistaminiktir. Loratadin’in anlamlı bir H2-reseptör aktivitesi yoktur. Norepinefrin alımını inhibe etmez ve kalp damar fonksiyonu veya intrinsik kardiyak pacemaker aktivitesi üzerine pratik olarak bir etkisi yoktur.

Loratadin’in, önerilen dozda kullanıldığında, popülasyonun çoğunluğunda klinik olarak anlamlı bir sedatif ve antikolinerjik etkisi yoktur.

Uzun süreli tedavi sırasında, hayati belirtilerde, laboratuvar test değerlerinde, fiziksel incelemelerde veya elektrokardiyogramlarda klinik olarak anlamlı bir değişiklik görülmemiştir.

Psödoefedrin sülfat (d-isoefedrin sülfat) P-aktivite ile karşılaştırıldığında çoğunlukla a-mimetik aktivite gösteren sempatomimetik bir ajandır. Psödoefedrin sülfat oral uygulamadan sonra vazokonstriktif özelliği ile nazal dekonjestan etki sağlar. Post-ganglionik sinir uçlarından adrenerjik medyatörlerin salımı ile ilişkili indirekt sempatomimetik etkiye sahiptir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Loratadin: Oral uygulamadan sonra, loratadin hızla ve iyi absorbe olur ve başlıca CYP3A4 ve CYP2D6 tarafından yoğun ilk geçiş etkisine uğrar. Ana metabolit desloratadin (DL) farmakolojik olarak aktiftir ve klinik etkinin büyük bir kısmından sorumludur. Loratadin ve DL maksimum plazma konsantrasyonlarına sırasıyla uygulamadan 1-1.5 saat ve 1.5-3.7 saat (Tmaks) sonra ulaşılır.

Ketokonazol, eritromisin ve simetidinle yapılan kontrollü klinik çalışmalarda loratadinin plazma konsantrasyonlarında artış gözlemlenmiş, ama elektrokardiyografik değişiklikler dahil klinik olarak anlamlı değişiklik olmamıştır.

Psödoefedrin sülfat: Oral uygulamadan sonra, psödoefedrin sülfat hızla ve tamamen absorbe edilir. Etki başlangıcı 30 dakika içinde gerçekleşir ve 60 mg’lık bir doz, 4 ile 6 saat süren bir dekonjestif etkiye sahiptir.

Yiyecek, absorbe edilen loratadin miktarını arttırabilir, ancak klinik olarak anlamlı sonuçlar bulunmamaktadır. Bu durum psödoefedrinde gözlenmez.

Dağılım:

Loratadin: Loratadin plazma proteinlerine yüksek derecede (%97 ile %99), aktif metaboliti orta derecede (%73 ile %76) bağlanır.

Loratadin ve aktif metaboliti emziren kadınlarda anne sütüne geçer.

Psödoefedrin sülfat: Psödoefedrin plasenta ve kan-beyin bariyerini geçer.

Psöefedrin sülfat emziren kadınlarda anne sütüne geçer.

Biyotransformasyon:

Loratadin: Ana metabolit desloratadin (DL) farmakolojik olarak aktiftir ve klinik etkinin büyük bir kısmından sorumludur.

Psödoefedrin sülfat: Karaciğerde tam olmayan bir N-demetilasyon yoluyla metabolizmaya uğrayarak inaktif bir metabolitine dönüşür.

Eliminasyon:

Loratadin: Sağlıklı bireylerde, loratadin ve aktif metabolitinin plazma dağılım yarı ömürleri sırasıyla 1 ve 2 saattir. Ortalama eliminasyon yarı ömürleri, loratadin için 8.4 saat (aralık = 3 ile 20 saat), ve aktif metaboliti için 28 saat (aralık = 8.8 ile 92 saat)’tir.

10 günlük bir süre içinde, başlıca konjuge metabolitler halinde olmak üzere, alınan dozun yaklaşık %40’ı idrar ve %42’si dışkı ile atılmaktadır. Dozun yaklaşık %27’si, ilk 24 saat içinde idrar yolundan elimine edilmektedir. Aktif maddenin %1’inden azı loratadin ve aktif metaboliti olarak değişmeden atılır.

Psödoefedrin sülfat: İnsanlarda, yaklaşık pH 6 değerindeki idrarda, eliminasyon yarı ömrü 5 ile 8 saat arasında değişir. Aktif madde ve metaboliti idrar ile atılır, alınan dozun %55-75’i değişmeden atılmaktadır. Asidik idrarda (pH 5) atılım hızı artmakta ve etki süresi kısalmaktadır. İdrar alkalinize edildiğinde parsiyel bir geri emilim oluşur.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:

Loratadin ve aktif metabolitinin biyoyararlanımı verilen doz ile doğru orantılıdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek yetmezliği:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda loratadin ve metabolitlerinin eğri altındaki alan (EAA) ve doruk plazma seviyeleri (Cmaks), normal böbrek fonksiyonu olan hastalardaki EAA ve doruk plazma seviyeleri (Cmaks) ile karşılaştırıldığında artış gösterir. Loratadin ve metabolitlerinin ortalama yarılanma süresi normal hastalarda gözlenen değerlerden farklı değildir. Hemodiyalizin kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda loratadinin veya aktif metabolitlerinin farmakokinetiği üzerine bir etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Normal karaciğer fonksiyonu olan hastalarda aktif metabolitlerin farmakokinetik profilinde belirli bir değişim olmazken, kronik alkolik karaciğer hastalarında loratadinin EAA ve Cmax doruk plazma seviyeleri iki katına çıkmıştır. Loratadinin ve metabolitlerinin eliminasyon yarılanma ömrü ve sırasıyla 24 saat ve 37 saat olup, bu değerler karaciğer hastalığının şiddetine göre artmaktadır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkiler

Loratadin ve metabolitlerinin sağlıklı erişkin gönüllülerde ve sağlıklı geriyatrik gönüllülerdeki farmakokinetik profili karşılaştırılabilir durumdadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Loratadin için klinik öncesi veriler, güvenlilik, farmakoloji, tekrarlı doz toksisitesi, genotoksiste ve karsinojenesitenin konvansiyonel çalışmalarına dayanarak insanlar için özel bir tehlikenin bulunmadığını göstermektedir.

Kombinasyon için toksisite: Akut ve çok dozlu çalışmalarda, loratadin/psödoefedrin sülfat kombinasyonu düşük düzeyde bir toksisite göstermiştir. Kombinasyon, her bir bileşenden daha toksik değildir ve gözlenen etkiler genellikle psödoefedrin bileşeni ile ilişkilidir.

Loratadin ile üreme toksisitesi çalışmalarında, teratojenik etkiler gözlenmemiştir. Ancak sıçanlarda klinik dozlar ile elde edilen plazma seviyelerinin (EAA) 10 katından daha yüksek plazma seviyelerinde parturisyonda uzama ve canlılıkta azalma gözlenmiştir.

Üreme toksisitesi çalışmalarında, loratadin/psödoefedrin kombinasyonu sıçanlara günde 150 mg’ye kadar (önerilen klinik dozun 30 katı) dozlarda ve tavşanlara günde 120 mg/kg’a kadar (önerilen klinik dozun 24 katı) dozlarda oral yolla uygulandığında teratojeniteye yol açmamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Mısır nişastası Povidon

Magnezyum stearat Akasya

Kalsiyum sülfat Karnauba mumu

Mikrokristalin selüloz

Gum Rosin

Oleik asit

Sabun tozu

Sukroz

Talk

Titanyum dioksit Beyaz balmumu Zein

6.2.    Geçimsizlik

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır.

6.5    Ambalajın niteliğ ve içeriği Ambalaj Şekli

PVC / Alüminyum blister Ambalaj Malzemesi PVC    0.250 mm

Alüminyum    0.02 mm

Açılma metodu

Alüminyum blister yırtılarak açılır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Geçerli olduğu takdirde kullanılmış olan ürünler yada atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA01888
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTakibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636030196
Etkin Madde Loratadin + Pseudoephedrine Hcl Sülfat
ATC Kodu R01BA52
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
CLARINASE REPETABS 20 tablet Barkodu