CEREBROFIL 1 gr 5 ml 12 ampül Klinik Özellikler

Pirasetam }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | 30 December  1899

4.1. Terapötik endikasyonlar

Erişkinlerde

 • -  Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi,

 • -  Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),

 • -  Vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir.

Çocuklarda

 • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

  Günlük dozun iki-dört eşit doz halinde alınması önerilir.

  Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (örn. yutma güçlüğü, bilinç kaybı)

  CEREBROFİL günlük önerilen ile aynı dozda İ.V yoldan uygulanabilir.

  • -  Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca İ.V. uygulanacaktır.

  • -  İnfüzyon, günlük önerilen dozda 24-saatlik bir süre boyunca sürekli uygulanacaktır.

  Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:

  Psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi

  Günlük önerilen doz; 2.4 g’dan- 4.8 g’a kadardır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

  Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi

  Günlük doza 7.2 g ile başlanmalı, 24 g’lık maksimum doz elde edilinceye dek her üç veya dört günde bir 4.8 g’lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulama yapılmalıdır.

  Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen klinik yarara göre, söz konusu ilaçların dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.

  CEREBROFİL alınmaya bir kez başlandığında, tedaviye asıl serebral hastalık süresince devam edilmelidir.

  Akut nöbeti olan hastalarda, zaman içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir; dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bulunulmalıdır.

  Bunu yaparken, CEREBROFİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesilme nöbetlerini önlemek için (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1.2 g azaltılmalıdır.

  Vertigo tedavisi

  Günlük önerilen doz; 2.4 g- 4.8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

  Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi

  8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g’dır ve 2 eşit doza bölünerek uygulanır.

  Uygulama şekli:

  CEREBROFİL intravenöz uygulanır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Günlük doz, böbrek fonksiyonuna göre, bireyselleştirilmelidir. Doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmalıdır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensinin (CLcr), ml/dak. Olarak hesaplanması gerekir. Aşağıdaki formül kullanılarak, serum kreatinin (mg/dl) değerinden, ml/dak. olarak CLcr hesaplanabilir:

  [ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

  CLcr (ml/dak) =                                   (x 0.85 - kadınlarda)

  72 x serum kreatinin (mg/dl)

  Grup

  Kreatinin klerensi

  Pozoloji ve sıklık

  Normal

  > 80

  Genel günlük doz, 2 - 4 eşit doza

  Hafif

  50-79

  bGelnel güknlük dozun 2/3’ü, 2 veya 3 eşit doza bölünerek

  Orta

  30-49

  Genel günlük dozun 1/3’ü, 2 eşit doza bölünerek

  Ağır

  < 30

  Genel günlük dozun 1/6’sı, 1 tek uygulama

  Son-Dönem

  Böbrek

  Hastalığı

  Kontrendike

  Karaciğer yetmezliği:

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer ile böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz., Bölüm "Böbrek yetmezliği").

  Geriyatrik popülasyon:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz., Bölüm "Böbrek yetmezliği"). Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.

  Pediyatrik popülasyon:

  4.3. Kontrendikasyonlar

  -  Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

 • -  serebral hemorajisi olan hastalarda,

 • -  son-dönem böbrek hastalığı olanlarda,

 • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  CEREBROFİL’in trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle (bkz., Bölüm 5.1 “Farmakodinamik özellikler”), altta yatan hemostaz bozukluğu olan, ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişimli hastalarda dikkatle kullanılması önerilir.

  CEREBROFİL böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır (bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).

  Yaşlıların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensi düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.

  Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bundan kaçınılmalıdır.

  Yardımcı maddelerle ilgili uyarılar

  Sodyum: Bu ürün, her 24 g CEREBROFİL’de 1.46 mmol (33.6 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  • 4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

  Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eşzamanlı tedavi sırasında, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu bildirilmiştir.

  Yayınlanmış tek-kör bir çalışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9.6 g/gün dozunda CEREBROFİL’in, INR’yi 2.5’ten 3.5’a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başına asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştırıldığında; 9.6 g/gün dozunda eklenen CEREBROFİL, trombosit agregasyonunu; β-tromboglobulin salımını; fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII:C; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan ve plazma viskozitesini anlamlı ölçüde düşürmüştür.

  CEREBROFİL farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olması beklenir çünkü CEREBROFİL dozunun yaklaşık % 90’ı değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.

  İn vitro, 142, 426 ve 1422 µg/ml konsantrasyonlardaki CEREBROFİL, insan karaciğer sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoformlarını inhibe etmez.

  CEREBROFİL’in 1422 µg/ml konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, bu iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki değerleri, 1422 µg/ml’nin muhtemelen çok üzerindedir.

  Bu nedenle, CEREBROFİL’in diğer ilaçlarla metabolik etkileşimi beklenmez.

  4 hafta boyunca günlük 20g dozda alınan CEREBROFİL, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi "C"’dir.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) CEREBROFİL için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim verisi bulunmamaktadır.

  Gebelik dönemi

  CEREBROFİL’in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. CEREBROFİL plasenta bariyerini geçer. Yeni doğanda ilaç düzeyleri maternal düzeylerin yaklaşık %70-%90’ı arasındadır.

  CEREBROFİL hamilelikte çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Yalnızca annenin klinik açıdan durumu CEREBROFİL ile tedavi edilmesini gerektiriyor ise ve CEREBROFİL’in anne açısından faydası söz konusu riskinden daha fazla ise uygulanmalıdır.

  Laktasyon dönemi

  CEREBROFİL anne sütüne geçer; dolayısıyla emzirme     sırasında     kullanımından

  kaçınılmalı ya da tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.

  Üreme yeteneği / Fertilite

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  4.8. İstenmeyen etkiler

  Klinik çalışmalar

  Güvenlik verileri mevcut çift–kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çalışmalar

  (Haziran 1997’de UCB Dökümantasyon Veri Bankasından elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak pirasetam alan 3000’den fazla deneği kapsar.

  Advers olaylar WHO Sistem Organ Sınıfına göre gruplandırıldığında, aşağıda sıralanan sınıflar, pirasetam ile tedavide istatiksel olarak anlamlı yüksek oranda görülmüştür:

  • • Psikiyatrik hastalıklar

  • • Santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları

  • • Metabolizma ve beslenme hastalıkları

  • • Tüm vücutta görülen genel bozukluklar

   WHO Sistem Organ Sınıfı

   Yaygın (> %1, ≤ %10)

   Yaygın Olmayan (> %0.1, ≤ %1)

   Santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları

   Hiperkinezi

   Metabolizma ve beslenme hastalıkları

   Kilo artışı

   Psikiyatrik hastalıkları

   Sinirlilik

   Somnolans

   Depresyon

   Tüm Vücut- Genel bozukluklar

   Asteni

  Pazarlama-sonrası deneyim

  Pazarlama sonrası deneyimden aşağıda sıralanan advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıfları’na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlarının insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.

  Kulak ve labirent hastalıklar: Vertigo

  Gastrointestinal hastalıklar: Karın ağrısı, üst karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma

  Bağışıklık sistemi hastalıkları: Anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık

  Sinir sistemi hastalıkları: Ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, somnolans

  Psikiyatrik hastalıklar: Ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon

  Deri ve deri altı doku hastalıkları: Anjiyonörotik ödem, dermatit, kaşıntı, ürtiker

  İntravenöz uygulamanın ardından, seyrek olarak enjeksiyon bölgesinde ağrı, tromboflebit, ateş veya hipotansiyon vakaları bildirilmiştir.

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  Belirtiler

  Karın ağrısı ile birlikte kanlı diyare olgusu, günlük 75 g CEREBROFİL alınmasıyla meydana gelir ve büyük olasılıkla aşırı yüksek dozda sorbitol (CEREBROFİL şurup içeriğinde yer alan) ile ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers olaya işaret edecek başka bir olgu bildirilmemiştir.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.