Pfizer İlaçları › CADUET 5mg/20 mg 30 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

CADUET 5mg/20 mg 30 film tablet Kullanmadan Önce

Amlodipin + Atorvastatin }

Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 12 April  2013

2.CADUET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CADUET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Amlodipine veya atorvastatine veya herhangi bir kalsiyum kanal blokörüne karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılık)
 • Bu ilacın içeriğindeki herhangi bir bileşene (bunlar, kullanma talimatının başında listelenmiştir) karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılık)
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz.
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.
 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Mantar hastahklannın tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol veya bir antibiyotik olan telitromisin kullanıyorsanız
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız
 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Eğer;

 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Tiroid beziniz normalden az çalışıyorsa (hipotiroidizm)
 • Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrısı, kişisel veya ailesel bir genetik kas problemi öykünüz varsa
 • Diğer kolesterol (lipid) düşürücü ilaçlar (öm. diğer ‘statinler’ veya ‘fıbrat’ ilaçlar) ile tedavi sırasında önceden kas problemleri yaşadıysanız
 • Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız
 • Geçmişte karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz
 • 70 yaşından büyük iseniz
 • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise
 • Beyin içi kanama ile birlikte inme geçirdiyseniz; veya önceki inmelerden kaynaklanan beyinde sıvı kesecikleriniz varsa
 • Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa
 • Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz CADUET tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacakür. Kasla ilişkili yan etkilerin, örneğin rabdomiyolizin, eş zamanlı olarak belli ilaçların alınmasıyla arttığı bilinmektedir (bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”). Tanımlanamayan kas ağrısı, hassasiyeti ya da zayıflığı şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer daha önce inme ve ağır solunum yetmezliği geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.

  AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonları, fosamprevir, nelfinavir; Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir ile birlikte CADUET kullanırken doktorunuz dozunuzu uygun şekilde ayarlayacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CADUET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CADUET’i günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına, tek doz halinde alabilirsiniz.

  Greyfurt suyu: CADUET kullanırken, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

  Alkol: CADUET kullanırken yüksek miktarda alkol almaktan kaçınınız. Daha fazla bilgi için “CADUET’i dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız CADUET’i kullanmayınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, CADUET veya herhangi bir ilaç kullanırken yeterli doğum kontrol önlemi almalıdır. Eğer bu ilacı alırken gebe kalırsanız, tedavi kesilecek ve cenin ile ilgili potansiyel tehlike hakkında doktorunuz size bilgi verecekür.

  Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CADUET’i kullanmayınız. Anne sütü alan bebeklerde advers reaksiyon meydana gelme potansiyeli nedeniyle, CADUET alan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  CADUET’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisini belirlemek için çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, CADUET’in amlodipin bileşeninin farmakodinamik özellikleri temelinde, araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

  CADUET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Bazı antibiyotikler öm. rifampin veya ‘makrolid antibiyotikleri’ öm. eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya mantara bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar öm. ketokonazol, itrakonazol
 • Lipid seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılan ilaçlar: fıbratlar (öm gemfıbrozil), niasin veya kolestipol
 • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar öm. amidaron, diltiazem
 • Antikonvülzan ilaçlar örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon
 • Bağışıklık sisteminizin çalışmasını değiştirmek için kullanılan ilaçlar. Öm. siklosporin
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri öm. tipranavir ile ritonavir, lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonlan; fosamprenavir ve nelfınavir
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri öm. telaprevir, boceprevir
 • Varfarin (kan inceltici bir ilaç)
 • Antiasitler (hazımsızlık için)
 • Doğum kontrolü için kullanılan oral ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. nefazodon ve imipramin
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. Nöroleptikler (klorpromazin gibi)
 • Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. beta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol gibi)
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. anjiyotensin II antagonistleri (losartan, irbesartan, olmesartan gibi), ADE inhibitörleri (benazepril, lizinopril, ramipril gibi) ve diüretikler (idrar akışını artıran ilaçlar) (hidroklorotiyazid gibi)
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarlann daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem
 • Yüksek tansiyon ve prostat tedavisinde kullanılan alfa blokörler (prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin gibi)
 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Sildenafıl (peniste sertleşme güçlüğü için)
 • Dantrolen ve baklofen (kas gevşeticiler)
 • Steroidler (iltihabı ve bağışıklık yanıtını önleyen veya baskılayan ilaçlar) (prednizolon gibi)
 • San kantaron isimli reçetesiz ilaç
 • Kolşisin (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç)
 • Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA09411
Satış Fiyatı 74.37 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 99.35 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532095688
Etkin Madde Amlodipin + Atorvastatin
ATC Kodu C10BX03
Birim Miktar 5+20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar
İthal ( ref. ülke : Italya fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CADUET 5mg/20 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202274.37 TL
13 May 202299.35 TL
6 May 202299.35 TL
25 Apr 202299.35 TL
18 Apr 202299.35 TL
8 Apr 202299.35 TL
4 Apr 202299.35 TL
28 Mar 202299.35 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları