BIVOXA-D 5 MG+1 mg/ml göz damlası çözelti Klinik Özellikler

Moksifloksasin + Deksametazon }

Duyu Organları > Antienflamatuar ve Antienfektif İlaçlar > Deksametazon + tobramisin
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | 21 February  2023

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  BİVOXA, gözün ön segmentinde moksifloksasine hassas suşların sebep olduğu bakteriyel infeksiyonların topikal tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 5.1).

  Antibakteriyel ajanların uygun kullanımına yönelik resmi kılavuzlar dikkate alınmalıdır.

  4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Erişkinlerde ve yaşlılarda kullanım:

  İnfekte göz(ler)e günde 3 kez 1 damla damlatılır.

  İnfeksiyon normal olarak 5 günden sonra geçmektedir. Tedaviye devamındaki 2-3 gün boyunca da devam edilmelidir.

  Uygulama şekli:

  Oküler kullanım içindir.

  Damlalık ucunun ve çözeltinin kontaminasyonunun önlenmesi açısından, şişenin damlalık ucunun göz kapaklarına, göz çevresine veya diğer yüzeylerine değdirilmemesine dikkat edilmelidir.

  Özellikle yeni doğan bebeklerde veya ufak çocuklarda nazal mukoza yolu ile damlaların emilimini önlemek için, damlanın uygulanmasının ardından göz yaşı kanalları parmaklar yardımıyla 2-3 dakika kapalı tutulmalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Oral moksifloksasinin farmakokinetik parametreleri hafif ve orta derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda anlamlı farklılıklar göstermedi. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışma yapılmadı. Topikal yolla uygulamada sistemik maruziyetin düşük olmasından dolayı karaciğer yetmezliği olan hastalarda BİVOXA için doz ayarlamasına gerek görülmez.

  Oral moksifloksasinin farmakokinetik parametreleri hafif, orta ve ileri derecede böbrek yetmezliği olanlarda anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda BİVOXA için doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

  Pediyatrik popülasyon:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Bölüm 4.4)

  Geriyatrik popülasyon:

  Yaşlılar ve diğer erişkinler arasında etkililik ve güvenilirlik açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

  4.3. Kontrendikasyonlar

  BİVOXA moksifloksasine, diğer kinolonlara ya da bu ürünün içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Sadece oküler kullanım içindir. Enjeksiyon ile uygulanmaz. BİVOXA subkonjonktival olarak ya da gözün ön kamarasına doğrudan enjekte edilemez.

  Sistemik kinolon tedavisi gören hastaların bazılarında ilk dozu müteakip olmak üzere ciddi ve bazen öldürücü aşırı hassasiyet (anafilaktik) reaksiyonları bildirilmiştir.

  Bazı reaksiyonların yanında kardiyovasküler kolaps, bilinç kaybı, anjiyoödem (larenjeal, farenjeal ve yüz ödemi dahil), hava yolu tıkanması, nefes darlığı, ürtiker ve kaşıntı oluşmuştur.

  BİVOXA'ya karşı alerjik bir reaksiyon oluşursa, ilacın kullanımı kesilmelidir. Moksifloksasine veya ürünün içindeki herhangi bir diğer maddeye karşı oluşan ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları derhal acil müdahale gerektirebilir. Oksijen ve hava yolu uygulaması klinik olarak belirtildiği şekilde tatbik edilmelidir.

  Özellikle kortikosteroidlerle eş zamanlı olarak tedavi edilenler ve yaşlı hastalar olmak üzere moksifloksasin dahil sistemik florokinolon tedavisinde tendon enflamasyonu ve ruptür oluşabilir. Bu nedenle tendon enflamasyonunun ilk belirtisinde BİVOXA tedavisi kesilmelidir.

  Diğer antibakteriyel preparatlar gibi, moksifloksasinin de uzun süre kullanılması, mantar da dahil olmak üzere ilaca hassas olmayan organizmaların aşırı üremesi ile sonuçlanabilir. Eğer süper enfeksiyon oluşursa, kullanım kesilmeli ve alternatif bir tedavi başlatılmalıdır.

  Yeni doğanların konjunktivit tedavisinde BİVOXA'nin etkililik ve güvenliliği ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu nedenle yeni doğanların konjunktivit tedavisinde BİVOXA'nin kullanımı önerilmez.

  Florokinolon dirençli neisseria gonorrhoeae prevelansı nedeniyle, gonokokkal oftalmia neonatorum dahil gonokokkal konjunktivitin profilaksisinde veya empirik tedavisinde BİVOXA kullanılmamalıdır.

  2 yaşından küçük hastaların chlamydia trachomatis tedavisinde BİVOXA bu yaş grubundaki hastalarda değerlendirilmediği için kullanımı önerilmez. 2 yaşından büyük hastaların chlamydia trachomatis'in neden olduğu göz infeksiyonlarında uygun sistemik tedavi uygulanmalıdır.

  Oftalmia neonatorumu bulunan yeni doğanlar uygun tedavi almalıdır, örneğin chlamydia trachomatis

  veya neisseria gonorrhoeae'nın neden olduğu vakalarda sistemik tedavi.

  Bakteriyel oküler konjunktivit belirtileri ve semptomları görülen hastalara kontakt lens kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

  4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

  BİVOXA ile ilaç etkileşme çalışmaları yapılmamış olmakla birlikte, oral moksifloksasin ile topikal oküler dozun çok fazla üzerindeki dozlarda sistemik çalışmalar yapılmıştır. Diğer bazı florokinolonlardan farklı olarak, sistemik moksifloksasin ile itrakonazol, teofilin, varfarin, digoksin, oral kontraseptifler, probenisid, ranitidin veya gliburid arasında klinik açıdan anlamlı bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

  Eğer birden fazla topikal oftalmik tıbbi ürün kullanılıyorsa, ilaçlar en az 5 dakika ara ile göze uygulanmalıdır.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Gebelik kategorisi: C

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

  Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

  Gebelik dönemi

  Moksifloksasinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sistemik uygulamanın ardından üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (Bkz. Bölüm 5.3). BİVOXA, sadece beklenen yarar fetüsün potansiyel riskinden daha fazla ise gebelik sırasında kullanılmalıdır.

  Laktasyon dönemi

  Hayvanlarda oral uygulamadan sonra moksifloksasin anne sütüne geçmektedir. Moksifloksasinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Diğer kinolonlar gibi, moksifloksasin de gelişmekte olan hayvanların ağırlık taşıyan eklem kıkırdaklarında hasara yol açabilir (Bkz. Bölüm 5.3). Laktasyon dönemindeki annelerde, gözlerine yapılan uygulamadan sonra sadece çok az sistemik maruziyet beklenmesine rağmen, BİVOXA laktasyon süresince beklenen yarar potansiyel riskinden daha fazla ise kullanılabilir.

  Üreme yeteneği/Fertilite

  Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  Diğer tüm göz damlalarında olduğu gibi, geçici görme bulanıklığı veya diğer görme rahatsızlıkları araba kullanma veya diğer makinelerin kullanımını etkileyebilir. Damlatma sonrası görmede bulanıklık olursa, hasta tekrar açık görüşü sağlanana kadar araba veya diğer bir makine kullanımına ara vermelidir.

  4.8. İstenmeyen etkiler

  2252 hastayı içeren klinik çalışmalarda, bu hastaların 1900'üne moksifloksasin günde üç kez olmak üzere moksifloksasin günde sekiz keze kadar uygulanmıştır. Bu müstahzarın toplam güvenlilik popülasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da 1389 hasta, Japonya'dan 586 hasta ve Hindistan'daki 277 hastadan oluşmaktadır. Klinik çalışmalarda moksifloksasin ile ilgili olarak ciddi oftalmik veya sistemik istenmeyen etki rapor edilmemiştir. Bu ilaçla ilgili bildirilen en yaygın istenmeyen etkiler %1 ila %2 insidansında gözde ağrı ve gözde tahrişti. Bu istenmeyen etkilere maruz kalan hastaların %96'sında bu istenmeyen etkilerin şiddeti hafif idi ve sadece 1 hastadan istenmeyen etkiye bağlı olarak tedavi kesilmişti.

  Gözlemlenen istenmeyen etkiler şu şekilde sınıflandırılmıştır: çok yaygın (≥1/10); yaygın (>1/100 ila

  image

  <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila ≤1/100); seyrek (>1/10.000 ila ≤1/1.000); çok seyrek (≤1/10.000), ya da bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

  Yaygın olmayan : hemoglobin azalması

  Bağışıklık sistemi hastalıkları:

  Bilinmiyor : hipersensitivite

  Sinir sistemi hastalıkları:

  Yaygın : disgözi

  Yaygın olmayan : baş ağrısı, parestezi Bilinmiyor : sersemlik

  Göz hastalıkları:

  Yaygın : gözde ağrı, gözde iritasyon, göz kuruluğu, göz kaşıntısı, konjunktival hiperemi, oküler hiperemi

  Yaygın olmayan : korneal epitel defekti, punktat keratiti, korneal lekelenme, konjunktival hemoraj, konjunktivit, gözde şişme, oküler rahatsızlık, görmede bulanıklık, görme keskinliğinde azalma, göz kapağı hastalığı, göz kapağı ödemi, göz kapağı eritemi, gözde anormal hassasiyet

  Bilinmiyor : endoftalmi, ülseratif keratit, korneal erezyon, korneal abrazyon, göz içi basıncında yükselme, korneal opaklık, korneal infiltratlar, korneal birikintiler, gözde alerji, keratit, korneal ödem, fotofobi, korneal bozukluk, blefarit, göz kapağında ödem, lakrimasyonda artış, gözde akıntı, gözde yabancı cisim hissi

  Kardiyak hastalıkları:

  Bilinmiyor : palpitasyon

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

  Yaygın olmayan : nazal rahatsızlık, faringolaringal ağrı, boğazda yabancı cisim hissi Bilinmiyor : dispne

  Gastrointestinal hastalıkları:

  Yaygın olmayan : kusma Bilinmiyor : bulantı

  Hepato-bilier hastalıkları:

  Yaygın olmayan : alanin aminotransferaz artışı, gama-glutamiltransferaz artışı

  Deri ve deri altı doku hastalıkları:

  Bilinmiyor : eritem, pruritus, döküntü, ürtiker

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

  Yenidoğanlar dahil, pediyatrik hastaları içeren klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre (Bkz. Bölüm 5.1) pediyatrik popülasyondaki istenmeyen etkilerin türü ve şiddeti yetişkinlerde görülenlerle aynıdır.

  image

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  image

  Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın risk/yarar dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirilmesi gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  Konjunktival kesenin oftalmik ürünleri sınırlı bir düzeyde tutabilme kapasitesi BİVOXA'nın pratik olarak doz aşımı durumunu devre dışı bırakır.

  Üründeki moksifloksasin dozu, kaza ile alınması neticesinde yan etki oluşturmayacak kadar düşüktür.

  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.