BENZALIN topikal jel 50 gr Klinik Özellikler

Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat }

Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Klindamisin Kombinasyonları
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 May  2012

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde BENZALİN® akneli bölgelere, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulanır.

Uygulama şekli:

Yalnız haricen kullanılır. BENZALİN® günde iki kez cilt iyice yıkanıp ılık suyla durulanıp nazikçe kurulandıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere lezyonlu bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka şeklinde uygulanmalıdır.

Hazırlanması:

İlacın kullanıma hazırlanması işleminin ilaç hastaya verilmeden, eczacı tarafından yapılması önerilir. Mümkün olmayan durumlarda aşağıda belirtilen prosedür izlenerek hazırlanmalıdır.

• Karıştırmaya başlamadan önce klindamisin toz flakonun üzerine vurarak tozun serbestçe hareket etmesini sağlayınız.

• Saf suyu flakona ekleyerek klindamisin toz tamamen çözününceye kadar çalkalayınız.

• Flakondaki solüsyonu jele ilave ediniz.

• Homojen bir karışım elde edilene kadar plastik çubuk vasıtasıyla karıştırınız ( 1- 1 V dakika kadar).

Böylece elde ettiğiniz BENZALİN® etiketinin üzerine 3 ay sonraki son kullanım tarihini yazınız (hazırlandığı günden sonraki 3 ay). Yazılan tarihten sonra ürün kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Ergenlik çağından önceki dönemde (12 yaşından küçük çocuklarda) akne vulgaris’in nadir görülmesinden dolayı, BENZALİN®’ in etkinliği ve güvenilirliği bu yaş gurubunda belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

BENZALİN®, içeriğindeki bileşenlerine ya da linkomisin’e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

BENZALİN®, yalnız haricen kullanılır. Oftalmik kullanıma uygun değildir.

Doktor tarafından önerilmedikçe BENZALİN® ile birlikte, muhtemel kümülatif irrite edici etki oluşabileceği nedeniyle başka herhangi bir topikal akne ilacı kullanılmamalıdır.

Aşırı irritasyon veya kuruluk oluşursa tedavi sıklığı azaltılmalı ya da kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

Antibiyotik ajanlarının kullanımı mantarların da dahil olduğu duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Bu durumun oluşması halinde BENZALİN® kullanımı derhal kesilmelidir.

Ağız, göz, dudak, mukoz membranlar, egzemalı ve hasarlı cilt ile temas ettirilmemelidir. Hassas cilt bölgelerine dikkatle uygulanmalıdır. Kazara göz ile temas olursa bol su ile yıkanmalıdır.

Klindamisinin, topikal formül asy onu’nun kullanılması antibiyotiğin deriden absorbe edilmesiyle sonuçlanır. Topikal ve sistemik klindamisin kullanımında diyare, kolitler (psödomembranöz kolitler dahil) rapor edilmiştir. Kolitlerin karakteristik özellikleri sıklıkla; uzun süreli ve şiddetli diyare, şiddetli karın ağrısı ve dışkıdan kan ve mukus gelmesidir. Bu durumlar antibiyotiğe bağlı kolit’in göstergesi olabileceğinden dolayı bu durumların görülmesi durumunda BENZALİN® ile tedavi hemen durdurulmalıdır. Clostridium difficile ve toksin teşhisi ve gerekli ise, kolonoskopi gibi uygun tanı yöntemleri uygulanmalı ve kolit için tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

BENZALİN® kullanan hastalarda ciddi alerjik reaksiyonlar; boğazda şişme, yutkunmada güçlük, nefes almada zorluk olması durumunda ilacın kullanımı derhal kesilmelidir.

BENZALİN® kullanımı esnasında güneş ve UV lambalarına maruziyet en aza indirilmelidir.

BENZALİN® kılları ağartabilir veya siyah renkli çamaşırları beyazlatabilir.

Tam olarak terapötik etkinliğinin görülebilmesi için, bazı olgularda 4-6 hafta boyunca tedavi gerekebileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.

Linkomisin ve eritromisin gibi diğer antibiyotikler ile kullanımında çapraz direnç görülebilir.

Tedavinin değerlendirilmesi esnasında, diğer antibiyotiklerin kullanımı ve antibiyotiklere karşı kazanılmış direnç prevelansı da göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5.   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

BENZALİN®, diğer topikal akne ilaçları ile birlikte muhtemel bir kümülatif irrite edici etki oluşturabilir. Daha fazla iritan etki görülebileceğinden topikal antibiyotikler, tedavi edici veya "peeling" özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya astrenjan içeren ürünler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Klindamisin, nöromüsküler bloke edici ilaçlar ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların kas gevşetici etkisinde azalma görülebilir.

Eritromisin ile klindamisin arasında in vitro çalışmalar iki antimikrobial arasında antogonizma olduğunu göstermiştir.
Eritromisin ve klindamisin içeren ürünler birlikte kullanılmamalıdır.
Bu in vitro antogonizmanın klinik açıdan önemi bilinmemektedir.

BENZALİN® ve A vitamini türevlerini içeren topikal akne preperatlarının aynı anda uygulanmasından kaçılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C’ dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü

BENZALİN® çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Fakat, hamile kadınlarda klinik çalışma olmadığından dolayı BENZALİN® korunma yöntemi uygulamayan kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

BENZALİN® veya benzoil peroksit ile hayvanlar üzerinde üreme / gelişim toksisite çalışması yapılmamıştır. Sıçan ve farelerde ağızdan 600 mg/kg/gün (Yetişkinlerde önerilen en yüksek dozun mg/m olarak sırasıyla 240 ve 120 katı) ve deri altından 250 mg/kg/gün (Yetişkinlerde önerilen en yüksek miktarın mg/m olarak sırasıyla 100 ve 50 katı) dozuna kadar teratojen etkisi görülmemiştir.

BENZALİN® ile tedavi edilen gebe kadınlarda titizlikle denetlenerek uygulanmış bir çalışma bulunmamaktadır. BENZALİN®’in gebe kadınlardaki güvenirliliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle hamile kadınlarda, ancak doktor tarafından risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra reçetelendirilmelidir.

Laktasyon dönemi

BENZALİN®’ in topikal uygulamadan sonra anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak ağızdan ve parenteral uygulanan klindamisinin anne sütünde görüldüğü bildirilmiştir. Süt emen bebeklerde çok önemli yan etkilere neden olabildiğinden anne için ilacın önemi dikkate alınarak emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BENZALİN® tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve

BENZALİN® tedavisinin

emziren

anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki istenmeyen etkiler klinik çalışmalara ve pazarlama deneyimlerine göre belirlenmiştir. Aşağıda standart frekans kategorileri kullanılmıştır.

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10);yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000);çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Yüz ödemi, nefes almada güçlük, ürtiker ile seyreden hipersensitivite reaksiyonlar.

Gastrointestinal hastalıkları:

Çok seyrek: Ciddi ve sürekli ishal, karın bölgesinde kramp.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Uygulama bölgesinde meydana gelen; Çok yaygın: Deride kuruluk. Yaygın: Prurit, eritem, döküntü, soyulma. Yaygın olmayan: Güneş yanığı.

Pazarlama sonrası elde edilen bulgular, belirtilen lokal etkilerin genel olarak hafif ve orta şiddetli olduğunu göstermiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

BENZALİN® ’in aşırı doz kullanımında aşırı kaşıntı, kabuklaşma, eritem veya ödem oluşabilir. Bu durumların görülmesi halinde ilacın kullanımı derhal kesilmelidir.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.