AZOPT % 1 5 ml oft.sol. Klinik Özellikler

Brizolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Brinzolamide
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. | 29 June  2012

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  AZOPT yüksek intraoküler basıncın düşürülmesi tedavisinde endikedir:

   oküler hipertansiyon

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Monoterapi ya da ek tedavi olarak AZOPT hasta göz(ler)e günde iki kez 1 damla damlatılarak uygulanır. Bazı hastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir.

   Damlatmadan sonra göz kapaklarının kapatılması veya nazolakrimal kanal üzerine hafifçe bastırılması önerilir. Bu oküler yolla uygulanan ilacın sistemik absorpsiyonunu azaltarak sistemik yan etkilerde azalmayı sağlayabilir.

   Diğer bir topikal oftalmik antiglokom ilacıyla AZOPT'un değiştirilmesi gerektiğinde, diğer ilaç kesilmeli ve ertesi gün AZOPT ile tedaviye başlanmalıdır.

   Uygulama şekli:

   Oküler kullanım içindir.

   Damlatmadan sonra göz kapaklarının kapatılması veya nazolakrimal kanal üzerine hafifçe bastırılması önerilir. Bu, oküler yolla uygulanan ilacın sistemik absorpsiyonunu azaltarak sistemik yan etkilerde azalma sağlayabilir.

   Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Kapak çıkarıldıktan sonra, eğer kurcalanmayı belli eden geçme bilezik gevşemişse, ürünü kullanmadan önce bunu

   çıkarınız.

   ucunun göz kapaklarına, gözün etrafına yada diğer bölgelere değdirilmemesine dikkat

   edilmelidir. Kullanılmadığı zaman şişesıkıca kapalı olarak saklanmalıdır.

   Bir doz atlanırsa, tedaviye planlandığı şekilde bir sonraki dozla devam edilmelidir. Doz, etkilenen gözde/gözlerde günde üç kez bir damlayı geçmemelidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   AZOPT karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerinde çalışılmamıştır ve bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

   AZOPT ciddi böbrek yetmezliği (keratinin klerensi <30 ml/dak) ya da hiperkloremik asidozu olan hastalar üzerinde çalışılmamıştır. Brinzolamid ve ana metaboliti ağırlıklı olarak böbreklerden atıldığı için, AZOPT bu hastalarda kontrendikedir (Ayrıca Bölüm 4.3'e bakınız).

   Pediyatrik popülasyon:

   Çocuklarda kısıtlı deneyim bulunmaktadır. AZOPT'un güvenlilik ve etkililiği 6 yaşın altındaki çok az sayıda pediyatrik hasta ile çalışılmıştır (ayrıca bkz. Bölüm 4.4, 4.8 ve 5.1). Dolayısıyla AZOPT'un güvenliliği ve etkinliği 18 yaşın altındaki hastalarda belirlenmemiştir ve bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

   Geriyatrik popülasyon:

   Yaşlı hastalarda dozaj değişikliği gerekli değildir.

   4.3. Kontrendikasyonlar

    Brinzolamid veya içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan vakalarda

    4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    :

    Sistemik etkiler:

    AZOPT karbonik anhidraz inhibitörü bir sülfonamiddir ve topikal olarak uygulanmasına rağmen sistemik yoldan emilir. Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) dahil olmak üzere sülfonamidlere atfedilebilen aynı tipte advers ilaç reaksiyonları topikal uygulamada da ortaya çıkabilir. Reçete sırasında hastalar belirti ve semptomlar konusunda bilgilendirilmeli ve cilt reaksiyonları açısından yakından izlenmelidir. Ciddi reaksiyon belirtileri veya aşırı duyarlılık ortaya çıkarsa, AZOPT derhal kesilmelidir.

    Oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile asit-baz bozuklukları rapor edilmiştir. Muhtemel metabolik asidoz riski nedeniyle böbrek yetmezliği riski olan hastalarda dikkatli kullanınız (bkz. bölüm 4.2).

    Brinzolamid erken doğan bebeklerde (gebelik süresi 36 haftadan az) veya 1 haftalıktan küçük bebeklerde çalışılmamıştır. Belirgin renal tübüler yetmezliği veya anormalliği olan hastalarda brinzolamid muhtemel metabolik asidoz riski nedeniyle ancak risk yarar dengesi dikkatle değerlendirildikten sonra alınmalıdır.

    koordinasyon gerektiren işleri yapabilme yeteneğini bozabilir. AZOPT sistemik olarak emilmektedir ve bu nedenle topikal uygulamayla bu durum oluşabilir.

    Eş zamanlı tedavi:

    Oral karbonik anhidraz inhibitörü ve AZOPT kullanan hastalarda karbonik anhidraz inhibisyonunun bilinen sistemik etkileri üzerine ek etki potansiyeli mevcuttur. AZOPTve oral karbonik anhidraz inhibitörlerinin birlikte kullanımı çalışılmamıştır ve önerilmemektedir (bkz. bölüm 4.5).

    Destekleyici glokom tedavisi sırasında AZOPT'un başlıca timolol ile eş zamanlı uygulaması değerlendirilmiştir. Ayrıca prostaglandin analogu travoprosta ek tedavi olarak AZOPT'un göz içi basıncını düşürücü etkisi çalışılmıştır. Travoprosta ek tedavi olarak AZOPT'un uzun süreli kullanımı için veri bulunmamaktadır (bkz. bölüm 5.1).

    Psödoeksfoliatif glokom veya pigmenter glokomlu hastaların AZOPT ile tedavisinde kısıtlı sayıda deneyim bulunmaktadır. Bu hastaların tedavisinde dikkatli olunmalı ve göz içi basıncın (GİB) yakından gözlemlenmesi tavsiye edilmektedir. AZOPT dar açılı glokomlu hastalar üzerinde çalışılmamıştır ve bu hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

    Brinzolamidin korneal endotel fonksiyonu üzerindeki olası rolü korneal riski olan hastalarda çalışılmamıştır (bilhassa düşük endotel hücre sayılı hastalarda). Özellikle, kontakt lens kullanan hastalar üzerinde çalışılmamıştır, karbonik anhidraz inhibitörleri korneal hidrasyonu etkileyebileceğinden ve kontakt lens kullanma korneal riski arttırabileceğinden, brinzolamid kullanımı önerildiğinde, bu hastaların dikkatle gözlenmesi tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde, diyabetes mellitus'u olan hastalar gibi, korneası tehlikede olan vakalarda, dikkatli bir gözlem tavsiye edilmektedir.

    Genellikle oftalmik ürünlerde koruyucu madde olarak yaygın şekilde kullanılan benzalkonyum klorür'ün punktat keratopati ve/veya toksik ülseratif keratopatiye yol açabileceği bildirilmiştir. AZOPT'un benzalkonyum klorür içermesinden dolayı, sık sık veya uzun süreli olarak kullanıldığı kuru göz hastalarında ya da korneal riski olan durumlarda yakın gözlem gerekmektedir.

    AZOPT kontakt lens kullanan hastalarda denenmemiştir. AZOPT koruyucu madde olarak göz iritasyonuna neden olabilen benzalkonyum klorür içermektedir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir ve lensin renginin solmasına neden olabilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Bu nedenle, hastalar AZOPT uygulamasının ardından kontakt lensi takmadan önce 15 dakika beklenilmesi konusunda bilgilendirilmelidir. AZOPT kontakt lensler takılı halde iken uygulanmamalıdır.

    AZOPT ile yapılan tedavinin kesilmesinden sonra potansiyel rebound etkiler çalışılmamıştır; GİB'nı düşürücü etkisinin 5 ila 7 gün boyunca sürmesi beklenir.

    Pediyatrik popülasyon

    AZOPT'un 0 ila 17 yaş arası bebeklerde, çocuklarda ve adölesanlarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir ve bebeklerde, çocuklarda veya adölesanlarda kullanımı önerilmemektedir.

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    AZOPT'un diğer tıbbiürünlerlespesifiketkileşimçalışmaları yapılmamıştır. Klinik

    zamanlı kullanılmış, istenmeyen etkileşim kanıtı olmamıştır. AZOPT ve miyotikler

    veya adrenerjik agonistler arasındaki ilişki destekleyici glokom tedavisi boyunca değerlendirilmemiştir.

    AZOPT bir karbonik anhidraz inhibitörüdür ve topikal olarak uygulanmasına rağmen sistemik olarak emilir. Oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile asit-baz bozuklukları bildirilmiştir. AZOPT alan hastalarda olası etkileşimler göz önünde bulundurulmalıdır.

    CYP3A4 (başlıca), CYP2A6, CYP2C8 ve CYP2C9 dahil olmak üzere sitokrom P-450 izozimleri brinzolamid metabolizmasından sorumludur. Ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir ve troleandomisin gibi CYP3A4 inhibitörlerinin, brinzolamid metabolizmasını inhibe etmeleri beklenir. CYP3A4 inhibitörlerinin eş zamanlı verilmesi durumunda dikkat edilmesi önerilmelidir. Ancak, renal eliminasyonun majör yol olmasından dolayı, brinzolamid birikimi olası değildir. Brinzolamid sitokrom P- 450 izozimlerinin bir inhibitörü değildir.

    Eğer birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, ilaçların uygulanması arasında en az 5 dakika süre olmalıdır.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

    Etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

    Pediyatrik popülasyon:

    Etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    Genel Tavsiye Gebelik kategorisi: C

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü

    Brinzolamid ile yapılan hayvan çalışmalarında fertilite üzerine etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Brinzolamidin topikal oküler uyglamasının insan fertilitesi üzerine etkisini değerlendirmek için çalışma yapılmamıştır. Azopt doğum kontrolü uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda önerilmemektedir.

    Gebelik dönemi

    AZOPT ciddi anlamda gerekli görülmediği takdirde gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Brinzolamidin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar sistemik uygulama sonrasında üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (Bkz Bölüm 5.3).

    Laktasyon dönemi

    Topikal oküler uygulamayı takiben brinzolamid/metabolitlerin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları, oral uygulamayı takiben anne sütüne minimum seviyelerde brinzolamid atılımını göstermiştir.

    Yeni doğanlar/bebekler için risk olasılık dışı bırakılamamaktadır. Emzirmenin kesilmesine veya AZOPT tedavisinin kesilmesine/tedaviden kaçınılmasına, emzirmenin çocuk için yararı ve tedavinin kadın için yararı dikkate alınarak karar verilmelidir.

    Üreme yeteneği/Fertilite

    etkisini değerlendirmek için çalışmalar yapılmamıştır.

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    AZOPT'un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde minör bir etkisi vardır.

    Diğer göz damlalarında da olduğu gibi, geçici görme bulanıklığı veya diğer görsel rahatsızlıklar araç ya da makine kullanımını etkileyebilir. Uygulamadan sonra görmede bulanıklık meydana gelmesi durumunda, araç veya makine kullanılmadan önce görme bulanıklığı düzelinceye kadar beklenmelidir.

    Oral karbonik anhidraz inhibitörleri, zihinsel uyanıklık ve/veya fiziksel koordinasyon gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğini bozabilir (ayrıca bkz. bölüm 4.4 ve bölüm 4.8).

    4.8. İstenmeyen etkiler

    Monoterapi olarak veya timolol maleat %0.5'e ek tedavi olarak AZOPT kullanan 2732 hastayı içeren klinik çalışmalarda, en çok rapor edilen tedavi ile ilişkili istenmeyen etkiler şunlardır: acı tat (acı ya da garip tat alma, aşağıdaki tanımlamalara bakınız) (%6.0) ve uygulama sonrası birkaç saniye ile birkaç dakika arası süren geçici görme bulanıklığı (%5.4) (ayrıca 4.7. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkiler bölümüne bakınız).

    Advers etkilerin görülme sıklığı, aşağıdaki kriterler kullanılarak değerlendirilmiştir: Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ile

    < 1/100), seyrek (≥ 1/10.000 ile <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Sıklığa göre gruplamada, istenmeyen etkiler ciddiyetine göre büyükten küçüğe doğru sunulmaktadır.

    Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

    Yaygın olmayan : Nazofarenjit, farenjit ve sinüzit Bilinmiyor : Rinit

    Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Alyuvar sayısında azalma, kan klorüründe artma

    Bağışıklık sistemi hastalıkları:

    Bilinmiyor : Aşırı hassasiyet

    Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

    Bilinmiyor :İştah azalması

    Psikiyatrik hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Kayıtsızlık, depresyon, depresif ruh hali, düşük libido, kabus görme, sinirlilik,

    Seyrek : Uykusuzluk

    Sinir sistemi hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Motor bozukluk, amnezi, parestezi, baş ağrısı Seyrek : Hafıza bozukluğu, somnolans

    Bilinmiyor :Tremor,tatalamama,duyarlılığın azalması,

    Göz hastalıkları:

    Yaygın : Bulanık görme, göz tahrişi, göz ağrısı, gözlerde yabancı cisim hissi, oküler hiperemi

    Yaygın olmayan : Blefarit, kuru göz, gözde akıntı, gözde kaşıntı,kornea erozyonu, keratit, punktat keratit, keratopati, gözde birikinti, korneal leke, korneal epitelyum hasarı, korneal epitelyum bozukluğu, konjunktivit, gözde şişme, meibom bezlerinin iltihabı, gözde kamaşma, fotofobi, alerjik konjunktivit, pterijiyum, göz akında renklenme, göz yorgunluğu, gözde rahatsızlık, gözde anormal his, keratokonjuktivit sicca, subkonjunktival kist, konjunktival hiperemi, göz kapağında kaşıntı, göz kapağı kenarında çapaklanma, göz kapağında ödem, göz yaşında artış,

    Seyrek : Kornea ödemi, diplopi, görme keskinliğinde azalma, fotopsi, göz hipoestezi, periorbital ödem, göz içi basıncında artış, optik sinir kupası/disk oranında artış

    Bilinmiyor : Korneal bozukluk, görme bozukluğu, gözde alerji, madarozis, göz kapağı bozukluğu, göz kapağında kızarıklık

    Kulak ve iç kulak hastalıkları:

    Seyrek : Çınlama

    Bilinmiyor : Vertigo

    Kardiyak hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Kardiyo-respiratuvar sıkıntı, bradikardi, kalp çarpıntısı Seyrek : Anjina pektoris, düzensiz kalp hızı

    Bilinmiyor : Aritmi, taşikardi, hipertansiyon, kan basıncında artış, kan basıncında düşüş, kalp atım hızında artış.

    Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Nefes darlığı, burun kanaması, orofaringeal ağrı,

    faringolaringeal ağrı, boğaz iritasyonu, postnazal akıntı, aksırık, burun akıntısı, hapşırma

    Seyrek : Bronş hiperreaktivitesi, üst solunum yolu tıkanıklığı, sinüs tıkanıklığı, burun tıkanıklığı, öksürük, burun kuruluğu

    Bilinmiyor : Astım

    Gastrointestinal hastalıkları:

    Yaygın : Disguzi

    Yaygın olmayan : Özofajit, ishal, bulantı, kusma, hazımsızlık, üst karın ağrısı, karında rahatsızlık, midede rahatsızlık, mide gazı, sık bağırsak hareketleri, gastrointestinal bozukluk, oral hipoestezi, oral parestezi, ağız kuruluğu

    Hepato-bilier hastalıkları:

    Bilinmiyor

    Deri ve deri altı doku hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Döküntü, makülo papüler döküntü, deride gerilme Seyrek : Ürtiker, alopesi, genelleşmiş kaşıntı

    Bilinmiyor : Stevens-Johnson sendromu (SJS)/toksik epidermal nekroliz (TEN) (bkz. bölüm 4.4), dermatit, eritem

    Kas iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları: Yaygın olmayan : Sırt ağrısı, kas spazmı, kas ağrısı Bilinmiyor : Eklem ağrısı, ekstremitelerde ağrı

    Böbrek ve idrar hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Böbrek ağrısı Bilinmiyor : Polakiüri

    Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

    Yaygın olmayan : Ağrı, göğüs rahatsızlığı, bitkinlik, anormal hissetme, Seyrek : Gergin hissetme, asteni, asabiyet, göğüs ağrısı

    Bilinmiyor : Çevresel ödem, keyifsizlik

    Üreme sistemi ve meme hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Erektil işlev bozukluğu

    Yaralanma, zehirlenme ve prosedürle ilgili komplikasyonlar:

    Yaygın olmayan : Gözde yabancı cisim

    Pediyatrik popülasyon

    Küçük kısa süreli klinik çalışmalarda, pediyatrik hastaların yaklaşık %12.5'inde ilaçla ilgili istenmeyen etkilerin oluştuğu gözlenmiştir, çoğunluğu lokal, ciddi olmayan konjunktival hiperemi, göz tahrişi, gözde akıntı ve gözyaşı artışı gibi oküler etkilerdir (bkz. bölüm 5.1).

    Seçili advers etkilerin tarifi

    Tat alma bozukluğu (uygulama sonrası ağızda oluşan acı veya alışılmadık tat), klinik çalışmalar sırasında AZOPT'un kullanımı ile ilgili en çok rapor edilen sistemik istenmeyen etkidir. Muhtemelen, göz damlasının nasolakrimal kanal aracılığı ile nazofarenkse geçmesi nedeniyle oluşur. Damlatmadan sonra göz kapaklarının kapatılması veya nazolakrimal kanal üzerine hafifçe bastırılması bu etkinin görülme sıklığını azaltabilir (ayrıca 4.2. Dozaj ve uygulama yöntemine bakınız).

    AZOPT, sistemik emilimi olan karbonik anhidrazın bir sülfonamid inhibitörüdür. Gastrointestinal, sinir sistemi, hematolojik, renal ve metabolik etkiler genellikle sistemik karbonik anhidraz inhibitörleri ile ilgilidir. Oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile ilişkili benzer istenmeyen etkiler, topikal uygulama ile oluşabilir.

    Travoprosta yardımcı tedavi olarak kullanıldığında AZOPT ile beklenmeyen herhangi bir istenmeyen vaka gözlenmemiştir. Bu iki ilacın birlikte kullanımı ile gözlenen yan etkiler, tek olarak yalnız kullanıldıkları zaman gözlenmiştir.

    Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

    Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın risk/yarar dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08;

    faks: 0 312 218 35 99)

    4.9. Doz aşımı ve tedavisi

    Hiçbir doz aşımı olgusu rapor edilmemiştir.

    Eğer AZOPT göz damlası ile doz aşımı oluşursa, tedavi, semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Elektrolit dengesizliği, asidotik bir durumun ortaya çıkması ve muhtemel sinir sistemi etkileri görülebilir. Serum elektrolit seviyeleri (özellikle potasyum) ve kan pH seviyeleri takip edilmelidir.

    Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.