İlaçları › AZIPAR 1 mg 30 tablet › KUB › Klinik Özellikler

AZIPAR 1 mg 30 tablet Klinik Özellikler

Rasajilin }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Rasajilin
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | 15 August  2014

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

AZİPAR, Parkinson hastalığının tedavisinde endikedir.

 • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

  Rasajilin, günde bir kez 1 mg dozda oral olarak verilir.

  Uygulama şekli:

  Besinlerle birlikte veya tek başına alınabilir. Bir bardak su ile alınmalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozda değişiklik gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin ile tedaviye başlarken dikkatli olunmalıdır. Hafif karaciğer yetmezliğinden orta şiddette karaciğer yetmezliğine ilerleme gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

  Pediyatrik popülasyon:

  Güvenlilik ve etkililik üzerine yeterli veri bulunmadığından rasajilinin 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  Geriyatrik popülasyon:

  Yaşlı hastalar için dozda değişiklik gerekli değildir.

  4.3. Kontrendikasyonlar

  AZİPAR aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

  • Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda (bkz. Bölüm 6.1).

  • Diğer monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn: St. John’s Wort) ve petidin (meperidin), ile beraber kullanım durumunda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5). Rasajilinin kesilmesi ve MAO inhibitörleri veya petidin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir.

  • Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Rasajilin ve diğer tıbbi ürünlerin birlikte kullanımı

  Rasajilinin fluoksetin veya fluvoksamin ile birlikte kullanımından kaçınmak gerekir (bkz. Bölüm 4.5). Fluoksetinin kesilmesi ve rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş hafta geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir.

  Rasajilin ve dekstrometorfan veya sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren nazal ve oral dekonjestanlar veya soğuk algınlığı ilaçları gibi) birlikte kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm 4.5).

  Rasajilin ve levodopanın birlikte kullanımı

  Rasajilin levodopanın etkisini artırdığından, levodopa ile ilişkili advers etkilerde artış olabilir ve önceden var olan diskinezi şiddetlenebilir. Levodopanın dozunu azaltmak bu yan etkiyi düzeltebilir.

  Rasajilin levodopa ile birlikte alındığında, hipotansif etki raporlamaları olmuştur. Özellikle Parkinson hastalığı olan kişiler, mevcut olan yürüme zorluğuna bağlı olarak hipotansiyondan kaynaklanan advers etkilere yatkındırlar.

  Dopaminerjik etkiler

  Gündüz aşırı uykululuğu (GAU) ve ani uyku başlangıcı (SOS) epizodları

  Rasajilin gündüz uykululuğu, somnolans ve diğer dopaminerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman, günlük yaşam aktiviteleri sırasında ara sıra uykuya dalmaya neden olabilir. Hastalar bu konuda bilgilendirilmeli ve rasajilin tedavisi sırasında araç ya da makine kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir. Uyku hali ve/veya ani uyku atağı yaşayan hastalar araç ya da makine kullanmaktan kaçınmalıdır (Bkz. Bölüm 4.7).

  Dürtü kontrol bozuklukları

  Dopamin agonistleri ve/veya dopaminerjik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda dürtü kontrolü bozuklukları meydana gelebilir. Rasajilin için de pazarlama sonrası yapılan, benzer dürtü kontrolü bozukluğu bildirimleri bulunmaktadır. Hastalar düzenli olarak dürtü kontrol bozukluklarının gelişimine karşın izlenmelidir. Hastalar ve bakıcılar, kompülsiyon, obsesif düşünceler, patolojik kumar, libido artışı, hiperseksüalite, dürtüsel davranış ve kompülsif para harcama veya alışveriş dahil dürtü kontrolü bozukluklarının davranışsal semptomları hakkında bilgilendirilmelidirler.

  Melanoma

  Klinik geliştirme programı sırasında melanoma vakalarının ortaya çıkması melanoma vakaları ile rasajilin arasında bağlantı olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Toplanan veriler belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Herhangi bir şüpheli deri lezyonu, uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği

  Hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda rasajilin tedavisine başlarken dikkatli olmak gerekir. Orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer yetmezliğine ilerleme gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir (bkz. Bölüm 5.2).

  4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

  MAO inhibitörleri

  Hipertansif krizlere yol açabilecek selektif olmayan MAO inhibisyonu riski olabileceğinden, rasajilin diğer MAO inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John’s Wort) ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

  Petidin

  Diğer selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörleri ve petidinin eş zamanlı kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Rasajilin ve petidinin eş zamanlı kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

  Sempatomimetikler

  MAO inhibitörleri ile sempatomimetik ilaçların eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları ile nazal ve oral dekonjestanların içeriğinde yer alan sempatomimetikler gibi) eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4).

  Dekstrometorfan

  Dekstrometorfan ve selektif olmayan MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve dekstrometorfanın eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4).

  SNRI’lar, SSRI’lar, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar

  Rasajilin ile fluoksetin veya fluvoksaminin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

  Klinik çalışmalarda, rasajilin ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar)/selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerinin (SNRI’lar) eş zamanlı kullanımı için bölüm 4.8’e bakınız.

  SSRI’lar, SNRI’lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ile MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ciddi advers etkiler bildirilmiştir. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, antidepresanlar dikkatle kullanılmalıdır.

  CYP1A2 aktivitesini etkileyen ajanlar

  İn vitro metabolizma çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin P4501A2 (CYP1A2) olduğunu göstermiştir.

  CYP1A2 inhibitörleri

  Rasajilin ve siprofloksasinin (CYP1A2’nin bir inhibitörü) birlikte uygulanması rasajilinin EAA (eğri altındaki alan) değerini %83 artırmıştır. Rasajilin ve teofilinin (CYP1A2’nin bir substratı) birlikte uygulanması her iki ürünün de farmakokinetiğini etkilememiştir. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilin plazma düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir.

  CYP1A2 indükleyicileri

  Sigara içen hastalarda, metabolize edici CYP1A2 enziminin indüklenmesine bağlı olarak rasajilinin plazma seviyelerinde azalma riski bulunmaktadır.

  Diğer sitokrom P450 izoenzimleri

  İn vitro çalışmalar, rasajilinin 1 µg/ml konsantrasyonda (ortalama Cmaks değerinin 160 katına eşittir ~ rasajilinin 1 mg çoklu dozundan sonra Parkinson hastalarında 5.9-8.5 ng/mL) sitokrom P450 izoenzimlerini (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 ve CYP4A) inhibe etmediğini göstermiştir. Bu sonuçlar, rasajilinin terapötik konsantrasyonlarının bu enzimlerin substratlarıyla klinik olarak anlamlı bir etkileşime sebep olmasının beklenmediğini göstermektedir (bkz. Bölüm 5.3.).

  Levodopa ve diğer Parkinson hastalığı tedavi ürünleri

  Adjuvan tedavi olarak kronik levodopa tedavisi almakta olan Parkinson hastalarında, levodopa tedavisinin rasajilin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı etkisine rastlanmamıştır.

  Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klerensini %28 arttırmıştır.

  Tiramin/rasajilin etkileşimi

  Tiraminle yapılan beş çalışmanın (gönüllülerde ve Parkinson hastalarında) sonuçları, kan basıncının yemeklerden sonra evde monitörize edilmesinin (altı ay boyunca tiramin kısıtlaması olmaksızın, levodopaya destek tedavisi/yardımcı tedavi olarak, günde 0.5 veya 1 mg rasajilin veya placsebo ile tedavi edilmiş olan 464 hastanın) sonuçlarıyla birlikte ve tiramin kısıtlaması olmadan yürütülen klinik çalışmalarda tiramin/rasajilin etkileşimine ilişkin hiçbir bildirimin olmaması; rasajilinin diyete bağlı tiramin kısıtlaması olmadan güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Özel popülasyonlarla ilişkili herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

  Pediyatrik popülasyon

  Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi C’dir.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hastalar rasajilin tedavisi sırasında hamile kalırlarsa veya hamile kalmayı planlıyorlarsa doktorlarına haber vermelidirler.

  Gebelik dönemi

  Rasajilinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydaları fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirilmelidir. Rasajilin, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Laktasyon dönemi

  Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salımını inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi inhibe edebilir. Rasajilinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde verilmemelidir.

  Üreme yeteneği / Fertilite

  İnsanlarda fertilite üzerine rasajilin ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  Rasajilin uyku hali veya ani uyku atakları yaşayan hastalarda araç ve makine kullanma yeteneğini önemli derecede etkileyebilir.

  Hastalar, rasajilinin kendilerini olumsuz etkilemediğinden yeterince emin olana kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineleri kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

  Rasajilin ile tedavi edilen ve uyku hali ve/veya ani uyku atakları yaşayan hastalar, mental ve/veya motor performansın olumsuz etkilenmesi açısından rasajilinin ve diğer dopaminerjik ilaçlar ile yeterli deneyim kazanana kadar, araç kullanmaktan ya da kendileri veya başkaları için ciddi yaralanma ya da ölüm riski taşıyan faaliyetlerden (örn. makine kullanımı) kaçınmaları konusunda bilgilendirilmelidir.

  Hastaların, tedavileri devam ederken, herhangi bir zamanda uyku hali ya da günlük yaşam aktiviteleri sırasında (örn. televizyon izleme, otomobille seyahat etme vb.) uykuya dalma atakları artarsa, araç kullanmamaları ve tehlikeli olabilecek aktivitelere katılmamaları gerekir.

  Hastalar rasajilin kullanımı öncesi, herhangi bir uyarı olmaksızın; uyku hali ve/veya ani uyku atakları geçirmişse, tedavi sırasında araç ve makine kullanmamalı ya da yüksekte çalışmamalıdır.

  Hastalar rasajilinle kombine kullanılan sedatif ilaç, alkol ya da diğer merkezi sinir sistemi depresanlarının (örn. benzodiazepinler, antipsikotikler, antidepresanlar) veya plazma düzeyini arttıran ilaçlarla (örn. siprofloksasin) eş zamanlı rasajilin kullanımının olası aditif etkisi açısından uyarılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

  4.8. İstenmeyen etkiler

  Güvenlilik profli özeti

  Parkinson hastalığı bulunan kişilerde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda en yaygın bildirilen istenmeyen etkiler aşağıdaki şekildedir: Monoterapide baş ağrısı, depresyon, vertigo ve grip (influenza ve rinit); levodopa ile adjuvan tedavide diskinezi, ortostatik hipotansiyon, düşme, abdominal ağrı, bulantı ve kusma ve ağız kuruluğu; her iki tedavi rejiminde de kas-iskelet ağrıları, sırt ve boyun ağrısı ve artralji; eşlik eden levodopa tedavisi olmaksızın advujan tedavide periferik ödem, düşme, artralji, öksürük ve insomniayı içermiştir. Bu istenmeyen etkiler, tedavinin artan kesilme oranı ile ilişkili değildir.

  İstenmeyen etkilerin tablolanmış listesi

  İstenmeyen etkiler Tablo 1, 2 ve 3 olarak sistem organ sınıfı ve sıklık sıralamasına göre aşağıda verilmektedir:

  Çok yaygın ( ? 1/10), yaygın (? 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (? 1/1000 ila <1/100), seyrek (? 1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000).

  Monoterapi

  Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla bildirilen advers etkileri içermektedir.

  Sistem   Organ

  Sınıfı

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Bilinmiyor

  Enfeksiyon ve enfestasyonlar

  İnfluenza

  İyi huylu, kötü huylu ve tanımlanmamış neoplazmalar (kist ve polipler dahil)

  Deri karsinomu

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları

  Lökopeni

  Bağışıklık sistemi hastalıkları

  Alerji

  Metabolizma ve beslenme hastalıkları

  Azalan iştah

  Psikiyatrik hastalıklar

  Depresyon,

  Halüsinasyonlar*

  Dürtü kontrol bozuklukları*

  Sinir sistemi hastalıkları

  Baş ağrısı

  Serebrovasküler hasar

  Serotonin sendromu*, Gündüz aşırı uykululuk (GAU) ve ani uyku başlangıcı

  (SOS) epizodları

  Göz hastalıkları

  Konjunktivit

  Kulak ve iç kulak hastalıkları

  Vertigo

  Kardiyak hastalıklar

  Anjinapektoris

  Miyokardiyal enfarktüs

  Vasküler hastalıklar

  Hipertansiyon*

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

  Rinit

  Gastrointestinal

  hastalıklar

  Flatulans

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Dermatit

  Vezikülobüllöz döküntü

  Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Kas-iskelet, boyun ağrısı, artrit

  Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

  Ani idrar sıkışması

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

  Ateş, halsizlik

  *İstenmeyen etkiler için “Seçili advers reaksiyon

  arın tanımı” bölümüne bakınız.

  Levodopa ile Adjuvan Tedavi

  Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla bildirilen advers etkileri içermektedir.

  Sistem   Organ

  Sınıfı

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Bilinmiyor

  İyi huylu, kötü huylu ve tanımlanmamış neoplazmalar (kist ve polipler dahil)

  Deri melanoma*

  Metabolizma ve beslenme hastalıkları

  Azalan iştah

  Psikiyatrik hastalıklar

  Halüsinasyonlar*,

  Anormal rüyalar

  Konfüzyon

  Dürtü kontrol bozuklukları*

  Sinir sistemi hastalıkları

  Diskinezi

  Distoni, Karpal tünel sendromu, Denge bozuklukları

  Serebrovasküler hasar

  Serotonin sendromu*, Gündüz aşırı uykululuk (GAU) ve ani uyku başlangıcı (SOS) epizodları

  Kardiyak hastalıklar

  Anjinapektoris

  Vasküler hastalıklar

  Ortostatik hipotansiyon*

  Hipertansiyon*

  Gastrointestinal

  hastalıklar

  Karın ağrısı, Konstipasyon,

  Bulantı ve kusma,

  Ağız kuruluğu

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Döküntü

  Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Artralji, Boyun ağrısı,

  Araştırmalar

  Kilo kaybı

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

  Düşme

  Eşlik eden levodopa tedavisi olmaksızın advujan tedavi

  Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla bildirilen advers etkileri içermektedir.

  Sistem   Organ

  Sınıfı

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Bilinmiyor

  Sinir sistemi hastalıkları

  Baş dönmesi, Baş ağrısı, İnsomnia

  Kardiyak hastalıklar

  Ortostatik hipotansiyon

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

  Üst solunum yolları enfeksiyonu, Öksürük

  Gastrointestinal

  hastalıklar

  Bulantı

  Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Sırt ağrısı, Artralji

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

  Periferik ödem

  Yaralanma ve zehirlenme

  Düşme

  Seçili advers reaksiyonların tanımı

  Ortostatik hipotansiyon

  Kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, rasajilin kolunda (ek çalışmalar) bir hastada (%0,3) ciddi ortostatik hipotansiyon bildirilmiş olup aynı etki plasebo kolunda gözlenmemiştir. Ayrıca klinik çalışma verisi ortostatik hipotansiyonun, rasajilin tedavisinin sıklıkla ilk iki ayında meydana geldiğini ve zamanla azalma eğilimi gösterdiğini ileri sürmektedir.

  Hipertansiyon

  Rasajilin seçici olarak MAO-B enzimini inhibe eder ve endikasyon dozunda (1 mg/gün), tiramin duyarlılığı artışı ile ilişkili değildir. Kör, plasebo kontrollü çalışmalarda (monoterapi ve adjuvan tedavis) rasajilin kolunda hiçbir hastada şiddetli hipertansiyon bildirilmemiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin kullanan hastalarda, tiramin bakımından zengin yiyeceklerin bilinmeyen miktarda alımıyla ilişkilendirilen seyrek, ciddi hipertansif kriz vakaları dahil, kan basıncında yükselme bildirilmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin kullanırken oftalmik vazokonstriktör tetrahidrozolin hidroklorür de kullanan bir hastada hipertansiyon bildirilmiştir.

  Dürtü kontrol bozuklukları

  Plasebo kontrollü bir monoterapi çalışmasında bir hiperseksüalite vakası bildirilmiştir. Pazarlama sonrası kullanımda aşağıdaki etkiler bilinmeyen sıklıkta bildirilmiştir: Kompulsiyonlar, kompulsif alışveriş, dermatilomani, dopamin disregülasyon sendromu, dürtü kontrol bozukluğu, dürtüsel davranış, kleptomani, hırsızlık, obsesif düşünceler, obsesifkompulsif bozukluk, stereotipi, kumar oynama, patolojik kumar, libido artışı, hiperseksüalite, psikoseksüel bozukluk, uygunsuz cinsel davranış. Bildirilen DKB olgularının yarısı ciddi olarak değerlendirilmiştir. Bildirilen olguların yalnızca tek vakaları bildirim zamanında düzelmemişti.

  Gündüz aşırı uykululuğu (GAU) ve ani uyku başlangıcı (SOS) epizodları

  Dopamin agonistleri ve/veya diğer dopaminerjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda gündüz aşırı uykululuğu (hipersomni, letarji, sedasyon, uyku atakları, somnolans, ani uyku başlangıcı) ortaya çıkabilir. Pazarlama sonrası dönemde rasajilin ile benzer bir aşırı gündüz uykululuğu paterni bildirilmiştir. Rasajilinle ve diğer dopaminerjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda günlük yaşam aktiviteleri sırasında uykuya dalma olguları bildirilmiştir. Bu hastaların bir kısmı rasajilin ile birlikte diğer dopaminerjik ilaçları kullanırken uyku hali bildirmekle birlikte, bazıları aşırı uyku hali gibi uyarı işaretlerinin olmadığını hissederek olaydan hemen sonra farkına vardıklarını düşünmüştür. Bu olayların bazıları tedavinin başlangıcından en az 1 yıl sonra bildirilmiştir.

  Halüsinasyonlar

  Parkinson hastalığı halüsinasyon ve konfüzyon semptomları ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimlerde bu semptomlar rasajilin ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da gözlenmiştir.

  Serotonin sendromu

  Rasajilin ile yapılan klinik çalışmalarda fluoksetin veya fluvoksaminin rasajilin ile birlikte kullanımına izin verilmemiştir, ancak aşağıdaki antidepresan ve dozların rasajilin çalışmalarında kullanımına izin verilmiştir: Amitriptilin ? 50 mg/gün, trazodon ? 100 mg/gün, sitalopram ? 20 mg/günlük, sertralin ? 100 mg/gün ve paroksetin ? 30 mg/gün (Bkz. Bölüm 4.5). Pazarlama sonrası dönemde, antidepresanlar, meperidin, tramadol, metadon veya propoksifen ile eş zamanlı rasajilin kullanan hastalarda ajitasyon, konfüzyon, rijidite, pireksi ve miyokloni ile ilişkili, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden serotonin sendromu olguları bildirilmiştir.

  Malign melanom

  Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda deride melanom görülme insidansı, levodopa ve 1 mg rasajilin tedavisi grubunda 2/380 (% 0,5), plasebo grubunda 1/388 (%0,3) bulunmuştur. Pazarlama sonrası dönemde ek malign melanom vakaları bildirilmiştir. Bu olgular tüm bildirimlerde ciddi olarak değerlendirilmiştir.

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  Doz Aşımı: Rasajilinin 3 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda doz aşımı sonrası bildirilen semptomlar; hipomani, hipertansif kriz ve serotonin sendromunu içermektedir.

  Doz aşımı MAO-A ve MAO-B’nin anlamlı inhibisyonu ile ilişkilendirilebilir. Bir tek doz çalışmasında sağlıklı gönüllüler günde 20 mg ve on günlük bir çalışmada sağlıklı gönüllüler günde 10 mg almıştır. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisi ile ilişkili değildir. Kronik levodopa tedavisinde olan ve günde 10 mg rasajilin ile tedavi edilen hastalarda yapılan bir doz titrasyon çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra düzelen kardiyovasküler advers etkilere (hipertansiyon ve postural hipotansiyon dahil) ait bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere benzeyebilir.

  Spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde hastalar izlenmeli, destekleyici tedavi başlatılmalıdır.