AXID 300 mg 28 kapsül Klinik Özellikler

Nizatidin }

4.1. Terapötik endikasyonlar

AXİD, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde endikedir:

• Duodenal ülser

• Benign gastrik ülser

• Duodenal veya benign gastrik ülserin tekrarının önlenmesi

• Gastrik özofageal reflü hastalığı (erozyonlar, ülserler ve göğüs yanması dahil)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Duodenal ülser: Önerilen günlük doz akşamlan 300 mg’dir. Tedavi süresi 4 haftadır, ancak endoskopik olarak daha erken iyileşme saptanırsa bu süre kısaltılabilir. Ülserin çoğu

4 hafta içinde iyileşir ancak bu sürede tam iyileşme olmadı ise tedavi 4 hafta daha sürdürülmelidir.

Benign gastrik ülser: Önerilen doz 4 hafta süre ile akşamlan 300 mg’dir. Eğer gerekiyorsa süre 8 haftaya çıkartılabilir. Tedaviye başlamadan önce gastrik kanser olmadığından emin olunmalıdır.

Duodenal ve benign gastrik ülser tedavisinde; tercih edilirse, 300 mg’lik günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 150 mg olarak verilebilir.

Duodenal veya benign gastrik ülserin tekrarının önlenmesi (profilaktik tedavi): Önerilen doz akşamlan 1

defa 150 mg’dir. AXİD ile bir yıldan uzun tedavinin sonuçlan bilinmemektedir

Gastrik özofageal reflü hastalığı: Erozyonlann, ülserasyonlann ve bunlara eşlik eden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen oral doz, 12 haftaya kadar günde 2 defa 150 mg’dir ve bu miktar, günde 2 defa 300 mg’a dek yükseltilebilir.

NSAİİ’nin kullanımına bağlı gastrik ya da duodenal ülser: Önerilen doz 8 haftaya kadar günde 300 mg’dir (ya 300 mg akşam ya da 150 mg sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa). Çoğu hastada, ülser 4 hafta içinde iyileşir. Tedavi süresinde, NSAİİ’nin kullanımına devam edilmelidir.

Dozun akşam 22:00’de alınması yerine 18:00’de alınması, gece asit salimim daha iyi baskılayabilir.

Uygulama şekli:

AXID kapsül, bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır. Elma suyu ve alkolle birlikte alınmamalıdır (bkz bölüm 4.4)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği:

Orta-ileri derecede şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması :

Aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülser yada gastroözofageal reflü vakalannda, kreatinin klerensi 20-50 mL/dak arasmda ise günde 150 mg; kreatinin klerensi 20 mL/dak’nın altında olanlarda gün aşırı 150 mg olarak uygulanmalıdır.

Daha yüksek dozda tedavi gerektiren gastroözofajiyal reflü vakalannda ise nizatidin dozu, kreatinin klerensi 20-50 mL/dak olanlarda günde 2 defa 150 mg ve 20 mL/dak’nın altında olanlarda ise gün aşırı 150 mg’dir.

İdame tedavisinde kreatinin klerensi 20-50 mL/dak olan hastalarda gün aşın 150 mg ve 20 mL/dak’dan az olanlarda her 3 günde bir 150 mg nizatidin kullanılır.

Önerilen doz

Böbrek yetmezliği olmayan hastalar

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalar

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar

600 mg

günde 2 defa 150 mg

günde 150 mg

300 mg

akşamları 150 mg

gün aşın 150 mg

150 mg

gün aşırı 150 mg

3 günde bir 150 mg

Karaciğer yetmezliği:

Komplike olmayan karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal hastalarda farmakokinetik değişmemiştir. Ancak dikkatli kullanılması önerilir.

Pediyatrik popülasyon:

Nizatidinin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkinlerdeki dozlar kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• AXİD, içerdiği etkin madde (nizatidin) veya formüldeki diğer bileşenlerden herhangi birisine aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• Nizatidin tedavisine semptomatik yanıt alınması gastrik kanser varlığını dışlamaz. Tedaviye başlamadan önce gastrik kanser olasılığı bertaraf edilmelidir.

• Nizatidin başlıca böbrekten atıldığı için dozaj orta ve çok şiddetli renal yetmezlik çeken hastalarda azaltılmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.2)

• Hepatorenal sendromlu hastalarda farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.

• Nizatidin dozunun bir kısmı karaciğerde metabolize olur. Komplike olmayan karaciğer bozukluğu olan, böbrek fonksiyonu normal hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir. (Bkz bölüm 4.2)

• Yaşlı hastalarda tedavi, renal fonksiyonun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir (Bkz.Bölüm 4.2).

• Gastrik mukozal iritasyona sebep olacağından etanolden sakınılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Nizatidin ile teofılin, klordiazepoksit, lorazepam, lidokain, fenitoin, varfarin, ibuprofen, aminofılin, diazepam ve metoprolol arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Nizatidin, sitokrom P-450 ile bağlantılı ilaç metabolize eden enzimleri inhibe etmez bu nedenle hepatik metabolizmanın inhibisyonundan kaynaklanan ilaç etkileşimleri beklenmez. Nizatidin, CYP3A4 enziminin zayıf inhibitörüdür. Nizatidin çok yüksek dozlarda kullanıldığında salisilatların absorbsiyonlarını artırabilir.

Nizatidin ve diğer histamin Eb-reseptör antagonistleri, gastrik absorbsiyonu asidik mide pH’ına bağlı olan ilaçların mideden absorbsiyonlarını azaltabilir (Örneğin itrakonazol ve ketokonazol, atazanavir, sefpodoksim, sefuroksim, dasatinib, fosamprenavir/amprenavir, demir iyonları [ferik glukonat, demir dekstran kompleksi, demir sükroz hariç]) ve serum konsantrasyonlannda düşme meydana getirebilirler ve tedavinin izlenmesi gerekebilir.

H2 antagonistleri, saquinavirin serum konsantrasyonlannı artırabilir. Tedavinin izlenmesi önerilir.

Nizatidin nadiren agranülositoza neden olabildiği için klozapin ve karbamazepinle birlikte kullanılırken dikkatle izlenmelidir.

Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlannın günde 2 defa 150 mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir.

Nizatidin emilimi yiyecekler, antikolinerjik ajanlar ve antiasidler ile klinik olarak anlamlı azalma göstermez.

Nizatidinin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak % 35’tir. Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbital ve propranolol, nizatidinin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez.

Laboratuar testleri etkileşimleri:

Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen ve protein arayan Multistix testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.

Gastrik asit sekresyonu testleri, aleıjen ekstresi deri testleri, serum kretinin ve serum transaminaz konsantrasyonlan testlerinde hatalı sonuçlar görülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir. Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal ve-veya/doğum/ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından AXİD yalnızca, sağlanması beklenen yararlann fetusta ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna inanıldığı takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar oral nizatidin dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanların yavrularında büyümenin baskılanması söz konusudur. Bebeğini emziren annelerde emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da AXID tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Tüm dünyada nizatidinle yapılan ve değişik tedavi sürelerini kapsayan kontrollü klinik çalışmalarda 6000’den fazla hasta incelenmiştir. ABD ve Kanada’da yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda 2600 hastaya nizatidin, 1700 hastaya plasebo verilmiştir. Bu plasebo kontrollü çalışmalarda gözlenen yan etki olaylarında anemi (%0.2’ye karşı %0) ve ürtiker (%0.5’e karşı %0.1) nizatidin grubunda anlamlı şekilde daha fazla görülmüştür.

Klinik çalışmalarda nizatidin ile ilgili bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), izole bildirimler dahil, bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygm: Enfeksiyonlar

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Anemi

Bilinmiyor: Trombositopeni, trombositopenik purpura
Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anafılaksi, aşırı duyarlılık reaksiyonlan (bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili), serum hastalığı benzeri reaksiyonlar

Endokrin hastalıklar

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları ve kontrollü klinik çalışmalar nizatidine bağlı olarak ortaya çıkan antiandrojen aktivite bulgusu göstermemiştir. İmpotans ve libido kaybı nizatidin alan hastalarda plasebo alan grup ile aynı oranda görülmüştür. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir.

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm: Anksiyete, iritabilite, sinirlilik

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygm: Baş dönmesi, uykusuzluk, somnolans, unutkanlık, anormal rüyalar

Bilinmiyor: Ender olarak mental konfüzyon bildirilmiştir.

Göz hastalıkları

Yaygm: Ambliyopi

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 hasta ile hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada, kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi ataklan görülmüştür.

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygm: Öksürük, nazal konjesyon, nazofarenjit, rinit, farenjit, sinüzit Yaygm olmayan: Bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygm: Abdominal ağrı, iştahsızlık, kabızlık, diyare, ağız kuruluğu, gaz, mide yanması, bulantı, kusma, dispepsi, diş hastalıkları

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: AST/ALT veya alkalen fosfataz yükselmeleri, hepatit, sarılık. Kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar bildirilen nadir birkaç vakada nizatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygm: Kaşıntı, döküntü, kızarıklık Seyrek: Ürtiker

Bilinmiyor: Terleme, eksfolyatif dermatit

Kas -iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm: Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygm: Ateş, ağrı, göğüs ağnsı, sırt ağrısı

Yaralanma ve zehirlenmeler

Yaygm: Kazara yaralanma

Cerrahi ve tıbbi prosedürler

Yaygm: Ameliyat girişimleri

Pediyatrik popülasyon:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Nizatidin tedavisi sırasında doz aşımı nadiren bildirilmiştir. Aşağıdaki bilgiler böyle bir durumla karşılaşıldığında yol gösterici olması amacıyla verilmektedir.

Belirtiler ve bulgular: İnsanlarda nizatidin doz aşımı ile ilgili klinik deneyimler kısıtlıdır. Kas tremorları, kusma solunumda hızlanma gibi bulgular görülebilir.

Yüksek dozlarda nizatidin uygulanan test hayvanlarında lakrimasyon, salgı artışı, bulantı, miyozis ve diyare gibi kolinerjik tipte etkiler gözlenmiştir. Köpeklerde 800 mg/kg, maymunlarda 1200 mg/kg’lık dozlar öldürücü etki yapmamıştır. LD50 değeri: yaklaşık 80 mg/kg’dır.

Tedavi: Böyle bir durumla karşılaşıldığında aynı hastanm birkaç değişik ilacı birlikte almış olabileceği, ilaçlar arasındaki etkileşim ve hastadaki olağandışı ilaç kinetiği gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Hasta aşırı doz almışsa, klinik izleme ve destek tedavisiyle birlikte aktif kömür kullanılması, hastanın kusturulması ya da mide lavajı düşünülmelidir. Hemodiyaliz uygulanmasının vücuttaki nizatidini uzaklaştırabildiği, kesin olarak gösterilmiş değildir; ancak dağılım hacminin büyük olması nedeniyle nizatidinin bu yöntemle etkili bir şekilde uzaklaştırılması beklenmemelidir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.