ATOR 80 mg 30 film tablet Klinik Özellikler

Atorvastatin Kalsiyum }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Atorvastatin Kalsiyum
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 June  2012

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  Hiperkolesterolemi

  Diyete ve farmakolojik olmayan diğer yöntemlere cevabın yetersiz kaldığı durumlarda, diyete ilave olarak, primer hiperkolesterolemi, heterozigot hiperkolesterolemi veya kombine (karma) hiperlipidemili yetişkinlerde, adolesanlarda ve 10 yaş ve üstü çocuklarda yükselmiş total kolesterol (TK), LDL kolesterol, apolipoprotein B (Apo B) ve trigliseridin düşürülmesinde endikedir. HDL kolesterolü yükseltir ve LDL/HDL ve TK/HDL oranlarını düşürür.

  Homozigot ailesel hiperkolesterolemili yetişkin hastalarda, diyet ve diğer yöntemlere ilave olarak, bu yöntemlere cevabın yetersiz kaldığı durumlarda yükselmiş TK, LDL kolesterol ve Apo B'nin düşürülmesinde endikedir.

  Kardiyovasküler olaylardan koruma

  Diğer risk faktörlerinin düzeltilmesine ilave olarak, kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunmada endikedir.

  4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji:

  Hasta ATOR tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girmelidir ve bu diyeti ATOR tedavisi sırasında da devam ettirmelidir. Doz aralığı günde bir defa 10 ila 80 mg'dır. ATOR ile tedaviye başlangıç ve idame dozları, başlangıç LDL-K değerleri, tedavi amacı ve hastanıntedaviyeyanıtıgibiözelliklere göre bireyselleştirilmelidir.

  değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak doz ayarlanmalıdır.

  Primer Hiperkolesterolemi ve Kombine Hiperlipidemi

  Bu hastaların çoğunda günde bir defa 10 mg atorvastatin tedavisi ile kontrol sağlanabilir. Tedavi başlangıcını takiben 2 hafta içinde belirgin bir tedavi yanıtı gözlenir ve genellikle 4 hafta içinde maksimum tedavi yanıtı alınır. Kronik tedavide yanıt korunarak devam eder.

  Heterozigot ailesel hiperkolesterolemi

  Hastalar günlük 10 mg ile tedaviye başlatılmalıdır. Dozlar bireyselleştirilmeli ve her 4 haftada bir değerlendirilmeli ve gerekli ise doz günde 40 mg'a ayarlanmalıdır. Bundan sonra, ya doz günde maksimum 80 mg'a yükseltilebilir ya da günde bir kez 40 mg atorvastatine bir safra asidi bağlayan reçine takviyesi eklenebilir.

  Homozigot Ailesel Hiperkolesterolemi

  Sadece sınırlı veriler bulunmaktadır (bkz. Bölüm 5.1).

  Homozigot ailesel hiperkolesterolemili hastalarda atorvastatin dozu günde 10 ila 80 mg'dır (bkz. Bölüm 5.1). Bu hastalarda atorvastatin, diğer lipid-düşürücü tedavilere (LDL aferezi gibi) ek olarak veya diğer tedaviler bulunmadığında kullanılmalıdır.

  Kardiyovasküler olaylardan koruma

  Primer koruma çalışmalarında doz 10 mg/gün'dür. Güncel kılavuzlara uygun (LDL-) kolesterol seviyelerini sağlamak için daha yüksek dozlar gerekli olabilir.

  Uygulama şekli:

  Sadece ağızdan kullanım içindir. ATOR günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak tek doz halinde alınabilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği; böbrek hastalığının, atorvastatinin LDL-K düşürücü etkisi ve plazma kan konsantrasyonlarına tesiri yoktur. Bu nedenle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

  Karaciğer yetmezliği:

  ATOR karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2). ATOR aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

  Pediyatrik Hastalarda (10-17 yaş) Heterozigot Ailesel Hiperkolesterolemi:

  ATOR'un tavsiye edilen başlangıç dozu günde 10 mg'dır (bkz. Bölüm 5.1). Cevap ve tolerabiliteye göre günlük doz 80 mg'a kadar arttırılabilir.

  Doz, önerilen tedavi hedefine göre bireyselleştirilmelidir. Doz ayarlamaları en az 4 haftalık aralıklarla yapılmalıdır.

  Günlük dozun 80 mg'a kadar titrasyonu erişkinlerde yapılan çalışma verisi ve heterozigot ailesel hiperkolesterolemili pediyatrikhastalard a yapılançalışmaların kısıtlı klinik verileri

  6-10 yaş arası heterozigot ailesel hiperkolesterolemili pediyatrik hastalarda yapılan açık etiketli çalışmalardan kısıtlı güvenlilik ve etkililik verileri mevcuttur. 10 yaş altı hastaların tedavisinde atorvastatin endike değildir. Mevcut veriler Bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2'de anlatılmıştır ancak pozoloji önerisi yapılamamaktadır.

  Bu hasta grubu için diğer farmasötik form ve yitilikler daha uygun olabilir.

  Geriyatrik popülasyon:

  Güvenlilik ve etkililik açısından tavsiye edilen dozlarda, yaşlı hastalar ile genel popülasyon arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir (bkz. Bölüm 4.4).

  Lipid düşürücü terapi ile eşzamanlı kullanımı

  Aditif etki sağlamak için ATOR, safra asidi bağlayan bir reçine ile birlikte kullanılabilir. Hidroksimetilglutaril-Koenzim A (HMG-KoA) redüktaz inhibitörleri ile fibratların (gemfibrozil, fenofibrat gibi) kombinasyonundan genellikle kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4, İskelet Kasına Etkileri ve 4.5).

  Siklosporin, klaritromisin, itrakonazol ya da belli proteaz inhibitörlerini kullanan hastalarda dozaj

  Siklosporin ya da HIV proteaz inhibitörleri (tipranavir ile ritonavir) ya da hepatit C proteaz inhibitörü (telaprevir) kullanan hastalarda, ATOR ile tedaviden kaçınılmalıdır. Klaritromisin, itrakonazol kullanan ya da ritonavir ile saquinavir veya darunavir ile ritonavir kombinasyonu, fosamprenavir, veya fosamprenavir ile ritonavir kombinasyonu, ATOR ile tedavi 20 mg ile sınırlandırılmalıdır ve gerekli en düşük doz atorvastatinin verildiğinden emin olmak için klinik değerlendirme yapılması önerilir. HIV proteaz inhibitörü nelfinavir veya hepatit C proteaz inhibitörü boceprevir alan hastalarda ATOR ile tedavi 40 mg ile sınırlandırılmalıdır ve gerekli en düşük doz atorvastatinin verildiğinden emin olmak için klinik değerlendirme yapılması önerilir (bkz. Bölüm 4.4, İskelet Kasına Etkileri ve 4.5).

  Atorvastatin ile birlikte hepatit C antiviral ajanları elbasvir/grazoprevir ya da sitomegalovirüs enfeksiyonu profilaksisi için letermovir alan hastalarda atorvastatin dozu 20 mg/gün'ü geçmemelidir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

  Letermovir ile birlikte siklosporin kullanan hastalarda atorvastatin kullanımı tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

  4.3. Kontrendikasyonlar

  ATOR, aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

   Atorvastatin ya da Bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde,

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Karaciğer üzerindeki etkiler:

   Karaciğer fonksiyon testleri tedavi başlanmadan önce ve başlandıktan sonra düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Karaciğer hasarı düşündüren herhangi bir belirti ve semptomu olan hastalar karaciğer fonksiyon testleri yaptırmalıdır. Transaminaz seviyeleri yükselen hastalar anormallik(ler) düzelene kadar takip edilmelidir. Transaminaz seviyelerinde normalin üst sınırının (NÜS) 3 katından daha yüksek bir artışın devam etmesi durumunda dozun azaltılması ya da atorvastatinin kesilmesi önerilir (bkz. Bölüm 4.8).

   Atorvastatin önemli miktarlarda alkol tüketen ve/veya karaciğer hastalığı öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

   Kolesterol Seviyelerinin Agresif Olarak Düşürülmesi Yoluyla İnmenin Önlenmesi (SPARCL):

   Yakın zamanda inme ya da geçici iskemik atak (GİA) geçiren ve koroner kalp hastalığı (KKH) olmayan hastalarda inme alt tiplerinin post hoc analizinde plasebo ile karşılaştırıldığında atorvastatin 80 mg başlanan hastalarda kanamalı inme sıklığı daha yüksekti. Artmış risk özellikle çalışmaya girmeden önce kanamalı inme ya da laküner enfarkt geçirmiş hastalarda dikkat çekmiştir. Daha önce kanamalı inme ya da laküner enfarkt geçiren hastalarda atorvastatin 80 mg için risklerin ve yararların dengesi belirsizdir ve tedavi başlamadan önce olası kanamalı inme riski dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 5.1).

   İskelet kası üzerindeki etkiler:

   Diğer HMG-KoA redüktaz inhibitörlerine benzer şekilde atorvastatin nadir durumlarda iskelet kasını etkileyebilir ve kreatin kinaz (KK) seviyelerinde artış (>NÜS'ün 10 katı), miyoglobinemi ve miyoglobinüri ile tanımlanan ve böbrek yetersizliğine yol açabilen yaşamı tehdit etme potansiyeli olan bir durum olan rabdomiyolize ilerleyebilecek kas ağrısına, miyozite ve miyopatiye neden olabilir.

   Bazı statinlerle tedavi sırasında ve sonrasında çok seyrek olarak bağışıklık aracılı nekrotizan miyopati (IMNM) bildirilmiştir. IMNM klinik olarak statin tedavisinin kesilmesine karşın devam eden kalıcı proksimal kas güçsüzlüğü ve yüksek serum kreatinin seviyeleri ile tanımlanır.

   Rabdomiyoliz riski taşıyan hastalarda tedaviden önce:

   Atorvastatin, rabdomiyoliz için predispozan faktörleri olan hastalarda, dikkatli reçete edilmelidir. Aşağıdaki durumlarda statin tedavisinden önce bir KK ölçümü yapılmalıdır:

    Böbrek yetmezliği

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    Atorvastatin alırken eş zamanlı verilen ilaçların etkisi:

    Atorvastatin sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) ile metabolize olur ve hepatik taşıyıcıların, organik anyon taşıyan polipeptit 1B1 (OATP1B1) ve 1B3 (OATP1B3) taşıyıcısının substratıdır. Atorvastatinin metabolitleri, OATP1B1'in substratlarıdır. Atorvastatin ayrıca, çoklu ilaç direnci protein 1'in (MDR1) ve atorvastatinin bağırsak emilimini ve biliyer klirensini sınırlayabilen meme kanseri direnç proteininin (BCRP) substratı olarak da tanımlanır (bkz. Bölüm 5.2). CYP3A4 ya da taşıyıcı proteinlerin inhibitörleri olan ilaçlarla eş zamanlı kullanılması atrovastatinin plazma konsantrasyonlarında ve miyopati riskinde artışa neden olabilir. Ayrıca atorvastatinin fibrik asit türevleri ve ezetimib gibi miyopatiye yol açma potansiyeli olan diğer ilaçlarla kullanılması da riski arttırır (bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

    CYP3A4 inhibitörleri

    Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin atorvastatinin konsantrasyonlarını belirgin olarak arttırdığı gösterilmiştir (Tablo 1 ve aşağıdaki ilgili bilgilere bakınız). Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örneğin. siklosporin, telitromisin, klaritromisin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, voriconazole, itrakonazol, posakonazol, HCV tedavisinde kullanılan bazı antiviraller (örn., elbasvir/grazoprevir) ve ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir dahil HIV proteaz inhibitörleri vs.) ile eş zamanlı verilmesinden olabildiğince kaçınılmalıdır. Bu ilaçların atorvastatin ile eş zamanlı kullanılmasından kaçınılamayacağı durumlarda atorvastatinin başlangıç ve maksimum dozlarının düşürülmesinin düşünülmesi ve hastanın uygun bir şekilde klinik takibi önerilir (bkz. Tablo 1).

    Orta güçte CYP3A4 inhibitörleri (örneğin eritromisin, diltiazem, verapamil ve flukonazol) atorvastatinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir (bkz. Tablo 1). Eritromisin statinlerle birlikte kullanıldığında miyopati riskinde artış gözlenmiştir. Amiodaron ya da verapamilin atorvastatin üzerindeki etkilerinin değerlendirecek etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle orta güçte CYP3A4 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanıldığında atorvastatinin daha düşük bir maksimum dozunun düşünülmesi ve hastanın gerektiği şekilde klinik takibi önerilir.

    İnhibitörün başlanmasından sonra ya da doz ayarlamasından sonra gerektiği şekilde klinik takip önerilir.

    CYP3A4 indükleyiciler

    Atorvastatinin CYP3A indükleyicileri (örneğin efavirenz, rifampin, sarı kantaron otu) ile eş zamanlı olarak verilmesi atorvastatinin plazma konsantrasyonlarında değişen oranlarda azalmaya yol açabilir. Rifampinin ikili etkileşim mekanizmasına (CYP3A indüksiyonu ve hepatosite alım taşıyıcısı OATP1B1 inhibisyonu) bağlı olarak ripamfin uygulandıktan sonra atorvastatinin uygulamasının geciktirilmesinin atorvastatinin plazma konsantrasyonunda anlamlı azalmaya yol açması nedeniyle atorvastatinin rifampinle aynı zamanda verilmesi önerilir. Bununla birlikte rifampinin karaciğer hücrelerinde atorvastatin konsantrasyonlarına etkisi bilinmemektedir ve eğer eş zamanlı verilmeleri kaçınılmazsa etkililik açısında hastalar dikkatle takip edilmelidir.

    Taşıyıcı inhibitörleri

    Transport proteinlerinin inhibitörleri (örneğin sikrosporin, letermovir) atorvastatinin sistemik olarak maruz kalınan seviyelerini arttırabilir (bkz. Tablo 1). Karaciğer hücresine alım taşıyıcılarının inhibisyonunun karaciğer hücrelerinde atorvastatin konsantrasyonlarına etkisi bilinmemektedir. Eğer eş zamanlı verilmeleri kaçınılmazsa dozun azaltılması ve etkililik açısında hastaların dikkatle takibi önerilir (bkz. Tablo 1).

    Letermovir ile birlikte siklosporin kullanan hastalarda atorvastatin kullanımı tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

    Gemfibrozil / fibrik asit türevleri

    Ezetimib

    Ezetimibin tek başına kullanılması rabdomiyolizi içeren kas ile ilgili olaylarla bağlantılıdır. Bu nedenle atorvastatinin ezetimib ile birlikte kullanıldığında bu olayların görülme riski artabilir. Bu hastaların uygun klinik izlenmesi önerilir.

    Kolestipol

    Kolestipol atorvastatin ile eş zamanlı verildiğinde atorvastatinin ve aktif metabolitlerinin plazma konsantrasyonları daha düşük (atorvastatin konsantrasyon oranı 0,74) bulunmuştur. Bununla birlikte her iki ilacın tek başına verilmeleri ile karşılaştırıldığında kolestipol ve atorvastatin birlikte verildiğinde lipid üzerinde etkileri daha büyük olmuştur.

    Fusidik asit

    Fusidik asidin statinlerle eş zamanlı kullanımında rabdomiyoliz dahil miyopati riski artabilir. Etkileşimin mekanizması (farmakodinamik ve/veya farmakokinetik) henüz bilinmemektedir. Bu kombinasyonu alan hastalarda rabdomiyoliz (bazı ölümcül olaylar dahil) bildirimleri olmuştur.

    Eğer sistemik fusidik asit tedavisi gerekliyse, fusidik asit tedavisi boyunca atorvastatin tedavisi kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

    Kolşisin

    Her ne kadar atorvastatin ve kolşisin ile etkileşim çalışmaları yapılmamışsa da kolşisinle eş zamanlı verilen atorvastatin ile miyopati olguları bildirilmiştir ve atorvastatin kolşisin ile birlikte reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

    Eş zamanlı verilen ilaçlar üzerinde atorvastatinin etkisi:

    Digoksin

    Birden fazla doz digoksin ve 10 mg atorvastatin eş zamanlı verildiğinde dengeli durum digoksin konsantrasyonları hafifçe artar. Digoksin alan hastalar gerektiği şekilde takip edilmelidir.

    Oral kontraseptifler

    Atorvastatinin bir oral kontraseptif ile eş zamanlı verilmesi noretindron ve etinil östradiolün plazma konsantrasyonlarında artışlar oluşturmuştur.

    Varfarin

    aynı işlem tekrarlanmalıdır. Antikoagülan almayan hastalarda atorvastatin tedavisi kanamaya ya da protrombin zamanında değişikliklere neden olmaz.

    İlaç etkileşimleri

    Tablo 1: Eş zamanlı verilen ilaçların atrovastatinin farmakokinetiğine etkisi

    Eş zamanlı verilen ilaç ve doz rejimi

    Atorvastatin

    Doz (mg)

    EAA

    oranı

    Klinik Öneri

    Glecaprevir günde bir kere 400 mg/Pibrentasvir günde

    bir kere 120 mg, 7 gün

    10 mg günde bir kere 7 gün boyunca

    8,3

    Glecaprevir veya pibrentasvir içeren ürünlerle birlikte uygulama kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

    Tipranavir günde iki kere 500 mg / Ritonavir günde iki kere 200 mg, 8 gün (14.

    günden 21. güne)

    1. günde 40 mg

    20. günde 10 mg

    9,4

    Atorvastatin ile eş zamanlı verilmesinin gerekmesi durumunda atorvastatinin günlük dozu 10 mg'ı aşmamalıdır. Bu hastaların klinik takibi önerilir.

    Telaprevir 750 mg 8 saatte

    bir, 10 gün

    20 mg, tek doz

    7,9

    Siklosporin 5,2 mg/kg/gün, sabit doz

    10 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    8,7

    Lopinavir 400 mg günde iki kere / Ritonavir 100 mg günde iki kere, 14 gün

    20 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    5,9

    Atorvastatin ile eş zamanlı verilmesinin gerekmesi durumunda, daha düşük atorvastatin idame dozları önerilir. 20 mg'ı aşan atorvastatin dozlarında bu hastaların klinik takibi önerilir

    Klaritromisin 500 mg günde iki kere, 9 gün

    80 mg günde bir kere 8 gün boyunca

    4,5

    Sakinavir 400 mg günde iki kere / Ritonavir 100 mg (5-7 günden itibaren günde iki kere 300 mg.

    8. günde, günde iki kere 400

    miligrama çıkartılır), 4.-18. günler arasında, atorvastatin dozundan 30 dakika sonra

    40 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    3,9

    Atorvastatin ile eş zamanlı verilmesinin gerekmesi durumunda, daha düşük atorvastatin idame dozları önerilir. 40 mg'ı aşan atorvastatin dozlarında bu hastaların klinik takibi önerilir

    s://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

    Darunavir 300 mg günde iki kere / Ritonavir günde iki kere 100 mg, 9 gün

    10 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    3,4

    Itrakonazol günde bir kez 200 mg, 4 gün

    40 mg tek doz

    3,3

    Fosamprenavir 700 mg günde iki kere / Ritonavir

    günde iki kere 100 mg, 14gün

    10 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    2,5

    Fosamprenavir günde iki kere 1400 mg, 14 gün

    10 mg günde bir kere 4 gün için

    2,3

    Elbasvir günde bir kez

    50 mg/ Grazoprevir günde bir kez 200 mg, 13 gün

    10 mg tek doz

    1,95

    Atorvastatin dozu, elbasvir veya grazoprevir içeren ürünlerle birlikte uygulama sırasında günlük 20 mg'lık dozu

    geçmemelidir.

    Letermovir 480 mg günde bir kez, 10 gün

    20 mg tek doz

    3,29

    Atorvastatin dozu, letermovir içeren ürünlerle birlikte uygulama sırasında günlük 20 mg'lık dozu geçmemelidir.

    Nelfinavir günde iki kere 1250 mg, 14 gün

    10 mg günde bir kere 28 gün boyunca

    1,74

    Özel öneri yoktur.

    Greyfurt suyu, günde bir kez 240 ml*

    40 mg, tek doz

    1,37

    Eş zamanlı olarak büyük miktarlarda greyfurt suyu ve atorvastatin alınması önerilmez

    Diltiazem günde bir kez 240 mg, 28 gün

    40 mg, tek doz

    1,51

    Diltiazem başlanmasından ya da doz ayarlamasından sonra bu hastaların gerektiği şekilde takibi önerilir.

    Eritromisin günde dört kere 500 mg, 7 gün

    10 mg, tek doz

    1,33

    Daha düşük maksimum doz ve bu hastaların klinik takibi önerilir.

    Amlodipin 10 mg, tek doz

    80 mg, tek doz

    1,18

    Özel öneri yoktur.

    Simetidin günde 4 kere 300 mg, 2 hafta

    10 mg günde bir kere 2 hafta boyunca

    1,00

    Özel öneri yoktur

    Kolestipol günde iki kere 10 g, 24 hafta

    40 mg günde bir kere 8 hafta boyunca

    0,74**

    Özel öneri yoktur

    Magnezyum ve aluminyum hidroksit antasid süspansiyonu, günde 4 kere 30 ml, 17 gün

    10 mg günde bir kere 15 gün boyunca

    0,66

    Özel öneri yoktur.

    Efavirenz günde bir kere 600 mg, 14 gün

    10 mg 3 gün boyunca

    0,59

    Özel öneri yoktur.

    Rifampin günde bir kere 600 mg, 7 gün (birlikte

    verilir)

    40 mg, tek doz

    1,12

    Eğer eş zamanlı uygulama kaçınılmazsa klinik takip ile birlikte atorvastatin ile rifampinin aynı zamanda verilmesi önerilir.

    Rifampin günde bir kere 600 mg, 5 gün (dozlar ayrı ayrı verilir)

    40 mg, tek doz

    0,20

    Gemfibrozil günde iki kere 600 mg, 7 gün

    40 mg, tek doz

    1,35

    Daha düşük başlama dozu ve bu hastaların klinik takibi önerilir

    Fenofibrat günde bir kere 160 mg, 7 gün

    40 mg, tek doz

    1,03

    Daha düşük başlama dozu ve bu hastaların klinik takibi önerilir.

    Boseprevir günde üç kez 800 mg, 7 gün

    40 mg, tek doz

    2,3

    Daha düşük başlama dozu ve bu hastaların klinik takibi önerilir.

    mg'ı geçmemelidir.

    * CYP3A4'ü baskılayan bir ya da daha fazla bileşen içerir ve CYP3A4 ile metabolize edilen ilaçların plazma konsantrasyonlarını arttırabilir. CYP3A 240 ml hacminde bir bardak greyfurt suyu içilmesi de aktif ortohidroksi metabolit için Eğri Altındaki Alan'ın (EAA)

    %20,4 azalmasına neden olur. Büyük miktarlarda greyfurt suyu (5 gün boyunca günde 1,2 litre) atorvastatin EAA'da 2,5 kat artışa ve aktif (atorvastatin ve metabolitler) HMG-KoA redüktaz inhibitörlerinde 1,3 kat artışa neden olur.

    ** Oran dozdan 8-16 saat sonrası alınan tek bir örneğe dayanır.

    Tablo 2: Eş zamanlı verilen ilaçların farmakokinetiğine atorvastatinin etkisi

    Atorvastatin ve doz rejimi

    Eş zamanlı verilen ilaçlar

    İlaç/Doz (mg)

    EAA

    oranı

    Klinik Öneri

    80 mg günde bir kere 10 gün boyunca

    Digoksin 0,25 mg günde bir kere, 20 gün

    1,15

    Digoksin alan hastalar gerektiği şekilde takip edilmelidir

    40 mg günde bir kere

    Oral kontraseptif, günde bir

    1,28

    Özel öneri yok

    22 gün boyunca

    kere, 2 ay

    - noretindron 1 mg

    1,19

    -etinil estradiol 35 μg

    80 mg günde bir kere 15 gün boyunca

    * Fenazon, 600 mg tek doz

    1,03

    Özel öneri yok

    10 mg, tek doz

    Tipranavir günde iki kere 500 mg /ritonavir günde iki kere 200 mg, 7 gün

    1,08

    Özel öneri yok

    10 mg, günde bir kere 4 gün boyunca

    Fosamprenavir günde iki kere 1400 mg, 14 gün

    0,73

    Özel öneri yok

    10 mg günde bir kere 4 gün boyunca

    Fosamprenavir 700 mg BID/ritonavir günde iki kere 100 mg, 14 gün

    0,99

    Özel öneri yok

    * Eş zamanlı olarak birden fazla atorvastatin ve fenazon dozunun verilmesinin fenozonun klirensi üzerinde etkisi yoktur ya da çok küçüktür.

    Miyopati/Rabdomiyoliz riski ile ilgili ilaç etkileşimleri

    Etkileşen ajanlar

    Reçeteleme önerisi

    Siklosporin, HIV proteaz inhibitörleri (tipranavir ile ritonavir), hepatit C proteaz inhibitörü (telaprevir)

    Atorvastatin kullanımından kaçınılmalıdır

    HIV proteaz inhibitörü (lopinavir ile ritonavir)

    Dikkatle ve gereken en düşük dozda kullanınız

    Klaritromisin, itrakonazol, HIV proteaz inhibitörleri (sakinavir ile ritonavir*, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir ile ritonavir)

    Günlük 20 mg atorvastatin aşılmamalıdır

    HIV proteaz inhibitörleri (nelfinavir) Hepatit C proteaz inhibitörü (boceprevir)

    Günlük 40 mg atorvastatin aşılmamalıdır

    * Dikkatle ve gereken en düşük dozda kullanınız

    Özel Popülasyona ilişkin ek bilgiler

    Özel popülasyonlara ilişkin veri bulunmamaktadır.

    Pediyatrik popülasyon:

    İlaç etkileşimi çalışmaları yalnızca erişkinlerde yapılmıştır. Pediyatrik popülasyonda etkileşimlerin boyutu bilinmemektedir. Pediyatrik popülasyon için yukarıda erişkinler için bahsedilen etkileşimler ve bölüm 4.4'de yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır.

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    Gebelik kategorisi: X.

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır (bkz. Bölüm 4.3).

    Gebelik dönemi

    Atorvastatin gebelikte kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Atorvastatinin gebe kadınlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır. Gebe kadınlarda atorvastatin ile kontrollü klinik çalışma yapılmamıştır. HMG-KoA redüktaz inhibitörlerine intrauterin maruziyetin ardından nadir olarak konjenital anormallikler bildirilmiştir. Hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi gösterilmiştir (bkz. Bölüm 5.3).

    Gebenin atorvastatin ile tedavisi, kolesterol biyosentezinin bir prekürsörü olan fetal mevalonat düzeylerini düşürebilir. Ateroskleroz kronik bir süreçtir ve lipid düşürücü ilaçların gebelik süresince kesilmesi, primer hiperkolesteroleminin uzun dönem sonuçları üzerinde ancak küçük bir etki gösterecektir.

    Bu nedenlerden ötürü atorvastatin,gebekadınlarda,gebekalmaya çalışan veya gebelik

    Laktasyon dönemi

    Atorvastatin laktasyon döneminde kontrendikedir. Bu ilacın insan sütü ile itrah edilip edilmediği bilinmemektedir. Emzirilen bebeklerdeki advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, atorvastatin kullanan kadınlar emzirmemelidirler (bkz. Bölüm 4.3).

    Üreme yeteneği / Fertilite

    Atorvastatinin, hayvan çalışmalarında erkek veya dişi üremesi üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır (bkz. Bölüm 5.3).

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    Atorvastatinin araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.

    4.8. İstenmeyen etkiler

    16.066 hastanın ortalama 53 hafta tedavi edildiği plasebo kontrollü (8.755 atorvastatin ve 7.311 plasebo) klinik çalışma veri tabanında advers olay nedeniyle tedaviyi bırakma oranları atorvastatin grubunda %5,2, plasebo grubunda ise %4 olmuştur.

    Klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası deneyimden gelen verilere dayanarak; aşağıdaki tablo atorvastatin için yan etki profilini göstermektedir.

    Tahmini yan etki sıklıkları şu sıklıklara göre sıralanmıştır:

    Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥l/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (≤1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

    Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

    Yaygın : Nazofaranjit

    Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

    Seyrek : Trombositopeni

    Bağışıklık sistemi hastalıkları:

    Yaygın : Alerjik reaksiyonlar Çok seyrek : Anafilaksi

    Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

    Yaygın : Hiperglisemi

    Yaygın olmayan : Hipoglisemi, kilo artışı, anoreksi

    Psikiyatrik hastalıklar:

    Yaygın olmayan : Kabus görme, uykusuzluk

    Sinir sistemi hastalıkları:

    Yaygın : Baş ağrısı

    Göz hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Bulanık görme Seyrek : Görme bozukluğu

    Kulak ve iç kulak hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Kulak çınlaması Çok seyrek : İşitme kaybı

    Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

    Yaygın : Faringolaringeal ağrı, epistaksis

    Gastrointestinal hastalıklar:

    Yaygın : Konstipasyon, gaza bağlı şişkinlik, dispepsi, mide bulantısı, diyare Yaygın olmayan : Kusma, abdominal ağrı (üst ve alt), geğirme, pankreatit

    Hepato-bilier hastalıklar:

    Yaygın olmayan : Hepatit Seyrek : Kolestaz

    Çok seyrek : Karaciğer yetmezliği

    Deri ve deri altı doku hastalıkları:

    Yaygın olmayan : Ürtiker, deri döküntüsü, kaşıntı, alopesi

    Seyrek : Anjiyonörotik ödem, büllü döküntüler (eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil)

    Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

    Yaygın : Miyalji, artralji, ekstremitelerde ağrı, kas spazmları, eklem şişmesi, sırt ağrısı Yaygın olmayan : Boyun ağrısı, kas güçsüzlüğü

    Seyrek: Miyopati, miyozit, rabdomiyoliz, kas rüptürü, rüptürün de bazen eşlik ettiği tendinopati

    Çok seyrek : Lupus benzeri sendrom

    Bilinmiyor : İmmün aracılı nekrotizan miyopati (bkz. Bölüm 4.4)

    Üreme sistemi ve meme hastalıkları:

    Çok seyrek : Jinekomasti

    Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

    Yaygın olmayan : Halsizlik, asteni, göğüs ağrısı, periferal ödem, yorgunluk, ateş

    Araştırmalar:

    Yaygın : Anormal karaciğer fonksiyon testleri, artmış kan kreatin kinaz değerleri Yaygın olmayan : İdrarda beyaz kan hücreleri pozitifliği

    Diğer HMG-KoA redüktaz inhibitörleri ile olduğu gibi, atorvastatin alan hastalarda artmış serum transaminaz değerleri rapor edilmiştir. Bu değişiklikler genellikle hafif ve geçici olmuştur ve tedaviye müdahaleedilmesini gerektirmemiştir. Atorvastatin alan hastaların

    NÜS'ün 3 katından fazla artmış serum kreatin kinaz seviyeleri; klinik çalışmalarda diğer HMG-KoA redüktaz inhibitörleri ile gözlenenlere benzer şekilde atorvastatin alan hastaların

    %2,5'unda görülmüştür. NÜS'ün 10 katından fazla değerler atorvastatin ile tedavi edilen hastaların %0,4'ünde görülmüştür (bkz. Bölüm 4.4).

    Pediyatrik popülasyon

    10-17 yaş arası atorvastatin ile tedavi edilen pediyatrik hastaların yan etki profili, plasebo ile tedavi edilen hastalara genel olarak benzemektedir. İki grup hastada da görülen en yaygın yan etkiler (nedensellik değerlendirilmesine bakılmaksızın) enfeksiyonlardır. Kapsamlı olgunlaşma ve gelişmenin, Tanner evrelerinin değerlendirildiği; boy ile kilonun ölçüldüğü 3 yıllık çalışmanın verilerine göre büyüme ve cinsel olgunlaşma üzerinde anlamlı klinik etkisinin olmadığı görülmüştür. Atorvastatinin pediyatrik hastalarda güvenlilik ve tolerabilite profili erişkin hastalardakine benzerdir.

    Klinik güvenlilik veritabanı atorvastatin alan 520 pediyatrik hasta için güvenlilik verisi içermektedir. Bu hastalardan 7'si 6 yaşından küçük, 121'i 6-9 yaş arasında, 392'si 10-17 yaş arasındaydı. Mevcut verilere göre çocuklarda görülen yan etkilerin sıklığı, tipi ve şiddeti erişkin hastalarda görülenler ile benzerdir.

    Aşağıdaki advers olaylar bazı statinler ile bildirilmiştir:

     Uyku bozukluğu, uykusuzluk ve kabus görme dahil.

     4.9. Doz aşımı ve tedavisi

     Atorvastatinin doz aşımı için spesifik tedavi bulunmamaktadır. Doz aşımının oluşması halinde, hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gereken destekleyici tedbirler alınmalıdır. Karaciğer fonksiyon testleri ve KK seviyeleri izlenmelidir. Plazma proteinlerine fazlaca ilaç bağlanmasına bağlı olarak hemodiyalizin atorvastatin klirensini anlamlı olarak arttırması beklenmez.

     Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.