Osel İlaçları › ARITMAL %2 2ml x 10 ampül › KUB › Farmakolojik Özellikler

ARITMAL %2 2ml x 10 ampül Farmakolojik Özellikler

Lidokain Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Antiaritmik İlaçlar ve Sınıfları > Lidokain
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | 3 August  2012

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötikgrup: Antiaritmikler (sınıf IB)

ATC Kodu: C01BB01

Lidokain amid tipi bir lokal anesteziktir. Vücudun bir çok bölgesinde lokal anestezi sağlamak için kullanılır ve etkisini impulsların başlaması ve aktarımı için gerekli olan iyonik geri akışı inhibe edip, nöral membranı stabilize ederek gösterir. Lidokainin, periferal sinir sistemindeki sinir aksonunda meydana getirdiği iletim blokajına ilaveten, santral sinir sitemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Absorbsiyondan sonra, lidokain SSS stimulasyonuna ve takiben kardiyovasküler sistemde depresyona neden olabilir, ilk olarak elektiriksel uyarılabilirliği, iletim oranını ve kasılma gücünü azaltabildiği yer olan myokardium üzerinde etkisini gösterir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 Genel özellikler

Emilim:

Lidokainin i.v. bolus uygulamasından sonra etkisi 45-90 saniye içinde başlar ve 10 ila 20 dakika sürer. Antiaritmik etkinin devamı için sürekli olarak lidokainin (1-4 mg/dak) oranında infüzyonu zorunludur. Lidokainin i.v. uygulamalarında biyoyararlanımı tamdır. I.M. uygulamalarda 5-15 dakika içinde terapötik serum konsantrasyonuna ulaşır ve bu etki 2 saat boyunca sürer.

İntradermal uygulamalarda 1-3 dakika içerisinde etki başlar ve sonraki 10 dakika içinde azalır. Oftalmik kullanımda etkinin başlama süresi 20 saniye ila 5 dakika arasında (genelde 40 sn’dir), sürekliliği ise 5 ila 30 dakika arasında değişir (genelde 15 dakikadır).

Dağılım:

Lidokainin proteine (alfa! asit glikoprotein) bağlanma oranı ilaç konsantrasyonuna bağlı olarak yaklaşık %60 - %80’dir. Dağılım hacmi (Vd) 1.1 - 2.1 L/kg’dır. Kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığında bu oran azalır. Lidokain kan-beyin ve plasenta engelini pasif difüzyon ile geçmektedir. Terapötik serum konsantrasyonu 1.5-6 mikrogram/ml’dir. Genellikle serum düzeyi 6-10 mikrogram/ml’den yüksek ise toksiktir.

Bivotransformasvon:

Lidokainin % 90T karaciğerde metabolize edilir.

Lidokain, karaciğerde glisin ksilidin (GX) ve monoetilglisin ksilidin (MEGX)’e metabolize olur. Her iki metabolit de antiaritmik ve konvülsan özellik gösterir.

Eliminasvon:

Lidokain %62-81 oranında hepatik eliminasyona uğrar. Lidokainin 7-30 dakikalık bir başlangıç yanlanma ömrü ve 1.5 - 2 saatlik terminal yanlanma ömrü vardır. 24 saatten daha uzun süren infüzyonu takiben yan ömrü 3 saatten fazla olabilir. Bebeklerde ve prematürelerde ise terminal yanlanma ömrü 3.2 saattir.

Yarılanma ömrü bifaziktir ve konjestif kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, şok, ciddi renal bozukluk durumlannda uzamaktadır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yanlanma ömrü 2-3 kat uzamaktadır.

Lidokainin %10’undan daha az miktan değişmemiş halde, yaklaşık % 90’ı ise metabolitleri şeklinde idrarla atılmaktadır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Doza bağımlı farmakokinetik etki gösterir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Radarda maksimum insan dozunun 6.6 katma kadar uygulan dozlarla yapılan üreme çalışmalannda anlamlı bulgulara rastlanmamıştır.

Lidokainin karsinojenik ve mutajenik potansiyeli ya da fertilite üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla, uzun dönem hayvan çalışmaları yürütülmemiştir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.