ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU enj. için çöz. içeren kullanıma hazır enjektör Klinik Özellikler

Anti-d (rh) Insan Immunoglobulini }

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik Endikasyonlar

1- Babamn ve bebeğin RhoD(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç olmak üzere; RhoD(-) kadına, RhoD(+) bebek doğumundan sonraki ilk 72 saat içinde uygulanır. 1 2 3

mikrogram veya 250-1650 IU aralığında değişir.

-Planlı doğum öncesi profllaksİsİ:

Hamileliğin 28-30 haftalarında tek doz veya 28. ve 34. haftalarda 2 doz -Gebelik komplikasyonlarını takiben doğum öncesi profilaksİsi:

Mümkünse 72 saat içerisinde tek doz ve eğer gerekirse hamilelik süresince 6-12 haftalık aralıklarda uygulanmalıdır.

• Doğum sonrası profilaksİsi: Genel tavsiyelere göre, mevcut uygulanan doz aralığı 100-300 mikrogram veya 500-1500 IU’dİr. En düşük doz (100 mikrogram veya 500 IU) uygulandığında, fetal matemal hemoraji miktar tayini yapılmalıdır.

Doğum sonrası kullanım için, ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, Rh pozitif İnfantın (D, D1, DpaTSiyel) doğumunu takiben 72 saat içerisinde anneye uygulanmalıdır. Eğer 72 saatten fazla süre geçti ise, ürün mümkün olduğunca çabuk uygulanmalıdır.

Doğum öncesi profilaksİsi uygulanmış olsa ve doğum öncesi pro fi (aksisinden kalan aktivite matemal serumda gösterİlebilse bile, doğum sonrası doz uygulamasına devam edilmelidir.

Fetal/yenİdoğan anemisi vakasında ya da uterus içi fetal ölüm gibi önemli bir fetal matemal hemorajiden şüphelenİliyorsa [>4 mL (% 0.7- % 0.8)], Örneğin; fetal HbF’yİ tespit eden Kleihauer-Betke asit elüsyon testi veya spesifik olarak Rh(D) pozitif hücreleri tespit eden akış sİtometrisİ gibi uygun bir test İle hemorajinin düzeyi belirlenmelidir. Buna göre ilave dozlar (fetal kırmızı kan hücrelerinin 0.5 mL’si başına 10 mikrogram veya 50 IU) uygulanmalıdır.

2.)Kırmızı kan hücrelerinin uyumsuz tranfüzyonları

Tavsiye edilen doz, transfüze edilen Rh(D) pozitif kanın 2 mL’si veya kırmızı kan hücre konsantratının 1 mL’si başına 20 mikrogram’dır. Uygun doz, kan transfüzyonundan sorumlu uzmana danışarak belirlenmelidir. Rh(D) pozitif kırmızı kan hücreleri için izleme testleri her 48 saatte bir yapılmalı ve Rh(D) pozitif kırmızı kan hücrelerinin tümü dolaşımdan temizlenene kadar ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS uygulamasına devam edilmelidir. Daha büyük transfiizyon uyumsuzluğu halinde, transfüzyon hacminin 300 mL Rh(D) pozitif kırmızı kan hücresinden daha fazla olup olmadığına bakılmaksızın, 3000 mikrogram (15000 lU)’lık maksimum doz yeterlidir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Gebelik, doğum ve jinekolojik müdahelelerde, takip eden doz, şayet yenidoğan Rh (D) pozitif ise, doğumdan sonraki 72 saat içerisinde 500-1500 LU. (100-300 mikrogram)’dir.

Uygulama yolu:

Sadece İntramüsküler yolla kullanılır. 5 mL’den büyük dozlar, bölünerek farklı bölgelere enjekte edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Özel kullanım koşulları İçin herhangi bir ek bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Bu ürün yeni doğan bebeklere enjekte edilmemelidir.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlılar için herhangi bir ek bilgi bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

•    İnsan immunglobulinlerine ve bileşenlerden birine karşı duyarlılığı olanlarda,

•    Rh-pozİtİf bireylerde,

•    Antİ-IgA antikorları İle birlikte immunglobulİn A (IgA) yetmezliği olan kişilerde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRİFOLS uygulaması kontrendikedir.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRİFOLS az miktarda IgA içermektedir. İnsan anti-D (Rh) immunglobulİn selektif IgA eksikliği olan bireylerin tedavisinde başarılı şekilde kullanılmış olmasına rağmen, IgA eksikliği olan bireyler, IgA İçeren kan ürünlerinin uygulamasından sonra anaflaktİk reaksiyonlar ve IgA antikor gelişimi potansiyeline sahiptir. Bu yüzden tedavi eden doktor aşırı duyarlılık reaksiyonlarının potansiyel riskine karşı yararını değerlendirmelidir.

Rh Kan tipi: ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRİFOLS, sadece Rh-pozitif kırmızı kan hücrelerine maruz kalmış veya maruziyet olasılığı olan Rh-negatif hastalarda Rh immünizasyonunu önlemek İçin kullanılmalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

 Virüs güvenliği

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRİFOLS, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS’de Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenmez. Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere Önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının halihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içersinde bulunma ihtimali mevcuttur.

Alınan önlemlerin HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler ve HAV zarfsız virüs için etkili olduğu kabul edilmektedir. Parvovirus B19 gibi zarfsız virüslere karşı ise bu önlemlerin etkisi sınırlıdır. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal infeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi).

Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve yararlarını tartışmalıdır.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS bir hastaya uygulandığı zaman, hasta ve ürünün parti numarası arasındaki bağı oluşturmak için, ürünün adı ve parti numarasının kaydedilmesi önemle tavsiye edilmektedir.___

Ayrıca, bu ilacın kullanılması gerekiyorsa, bazı hastalık yapıcı etkenlerin bulaşmasını önlemek için uygun aşıların (Hepatit A, Hepatit B vb) yaptırılması önerilebilir.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, şok riski nedeniyle intravenöz olarak enjekte edilmemelidir.

Postpartum kullanım yoluyla kul lanı İması durumunda, anneye uygulanır, yeni doğana uygulanmaz.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, Rh (D)-pozitif olan veya Rh (D) antijenine bağışıklık kazanmış kadınlarda kullanıma uygun değildir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları seyrektir, ama İnsan anti-D (Rh) imnıunglobuline alerjik tipteki yanıtlar meydana gelebilmektedir. Hastalar; kurdeşen, genelleşmiş ürtiker, nefes darlığı, hırıltı, hipotansiyon ve anafılaksi olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonlarının erken semptomları üzerine bilgilendirilmelidirler. Tedavinin gerekliliği yan etkilerin niteliğine ve şiddetine bağlıdır.

Nadiren insan anti-D (Rh) immunoglobulİn, daha önceden İnsan immunoglobulin ile tedaviyi İyi tolere eden hastalarda dahi anafilaktik reaksiyon ile birlikte kan basıncında düşüşe neden olabilir.

Şüphe edilen bütün alerji/anafılaksi benzeri reaksiyonlarda, enjeksiyon derhal kesilmelidir. Şok durumunda, standart medikal tedavi uygulanmalıdır.

Rh-uyumsuz transfıizyon nedeniyle insan anti-D (Rh) immunoglobulinin yüksek dozlarını alan hastalar, hemolitİk reaksiyonun belirtileri ve semptomlarına karşı klinik olarak ve biyolojik parametreler ile izlenmelidir.

İnsan kanı ve plazmadan hazırlanan ilaçların kullanımı sonucunda oluşan enfeksiyonu engellemek için standart Önlemler; donörlerin seçimi, tek tek kan bağışı yapanların ve enfeksiyonun spesifik İşaretleri için plazma havuzlarının taranması, virüsün inaktivasyonu/ortadan kaldırılması için etkili üretim basamaklarının dahil edilmesi göz önünde bulundurulmaktadır.

Yardımcı maddeler için özel uyarılar: Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasen “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Zayıflatılmış canlı virüs asıları

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, herhangi bir ilaç ya da diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır, İnsan anti-D immunglobulinlerin verilmesinden sonra, canlı virüs aşılarıyla aşılanma için (örneğin; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği) en az 3 aylık bir süre geçmelidir.

Bu tür aşıların uygulanmasından sonraki 2-4 hafta içinde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN

GRIFOLS uygulanmamalıdır.

Seroloiik testler İle müdahale

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS enjeksiyonundan sonra hasta kanında bulunan çeşitli antikorların miktarındaki geçici yükselme serolojik testlerde yalancı pozitif sonuca sebep olabilir. Örneğin, ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS ile yapılan antepartum profılaksisinden sonra doğan çocuklarda, doğrudan Coombs testinde zayıf-pozitİf sonuçlar elde edilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu tıbbi ürün gebelikte kullanılır. ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS ile hayvanlarda üreme üzerine çalışmalar yapılmamıştır.

Mevcut kanıtlar Rh0(D) immunglobulİn (insan)’in fetusa zarar vermediğini veya alıcı annenin gelecekteki gebeliklerine ya da üreme kapasitesine etkisi bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Gebelik dönemi

İyi yönetilmiş epidemlyolojik çalışmalar İnsan Anti-D immunglobulİnin gebelik üzerinde ya da fetusun/yenİdoğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS gebelik döneminde kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS anne sütü İle atılmamaktadır. ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/fertilite

Mevcut veriler İnsan Anti-D İmmunglobulİnin alıcı annenin gelecekteki gebeliklerini ve üreme kapasitesini etkilemediğini göstermiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS’un araba sürme ya da makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

İnsan Anti-D immunglobulİnin uygulamasından sonraki advers olaylar nadirdir.

İnsan Anti-D immunglobulİn için yapılan klinik çalışmalarda ve ürünün pazara verilmesinden sonra hastalar tarafından bildirilen İstenmeyen yan etkiler aşağıda verilmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

in değerlendirilmesinde şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 İla <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Hipersensitivİte, dispne ve şok dahil anaflaktik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardİ

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Bulantı, kusma

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, eritem, kaşıntı, prurit

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Artralji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Ateş, halsizlik, üşüme

Bilinmiyor: Uygulama yerinde şişme, ağrı, eritem, sertleşme, sıcaklık, prurit, döküntü, kaşınma

Enjeksiyon yerinde lokal ağrı ve hassasiyet görülebilir, büyük dozları farklı yerlere enjekte ederek dağıtmak suretiyle bu önlenebilir.

İnsan Anti-D immunglobulin uygulaması ile ilgili olarak anaflaksi veya başka bir nedene bağlı ölüm olgusu rapor edilmemiştir.

Viral güvenlikle ilgili bilgi için “Bölüm 4.4. Özel Kullanım Uyarıları ve Önlem!eri”ne bakınız.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/rİsk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir, twww.titck.gov.tr: e-posta: tufam@titck.gov.tr: tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9, Doz aşımı

Doz aşımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Uyuşmayan transfüzyon sırasında aşırı dozda antİ-D İmmunglobulin alan hastalar, hemolitİk reaksiyon oluşma riski nedeniyle klinik ve biyolojik parametreler açısından izlenmelidir.

Diğer Rh (D) negatif kişilerde doz aşımı, normal doz ile oluşandan daha ciddi veya sık yan etkilere neden olmaz.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.