ANDAZOL 400 mg 3 film tablet Klinik Özellikler

Albendazol }

Parazit ve Böcek İlaçları > Antinematodal İlaçlar > Albendazol
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 30 December  1899

4.1. Terapötik endikasyonlar

®

ANDAZOL aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

®

• Nörosistiserkosis: ANDAZOL Taenia solium’un (domuz tenyası) larva formlarının neden olduğu aktif lezyonlara bağlı parenkimal nörosistiserkosisin tedavisinde endikedir.

• Kist hidatik hastalığı: ANDAZOL® Echinococcus granulosus’un (köpek tenyası) larva formunun neden olduğu karaciğer, akciğer ve periton kist hidatiğinin tedavisinde endikedir. Albendazol ile 28 günlük 3 tedavi siklusundan sonra vakaların yaklaşık % 80-90’ında kistler nonenfeksiyöz hale gelir, % 30’unda kistler kaybolur, % 40’ında ise kistler küçülür (kist çapında > % 25 azalma).

Eğer mümkün ise cerrahi tedavi bu hastalıkta ilk tercih edilecek tedavi şeklidir. ANDAZOL® preoperatif ve postoperatif olarak 3 kür halinde verildiğinde optimal parazit öldürme oranı sağlanır.

Albendazolün Echinococcus multilocularis’ in neden olduğu alveolar kist hidatik hastalığında

etkinliği klinik çalışmalarla kesin olarak gösterilmemiştir.

®

ANDAZOL® bu endikasyonlar dışında insanlarda nematodların (yuvarlak kurtların) ve sestodların (şeritlerin) neden olduğu aşağıdaki intestinal ve parenkimal helmintiasis enfeksiyonlarının tedavisinde de endikedir : Ascariasis: Ascaris lumbricoides (solucan).

Enterobiasis (Oxyuriasis): Enterobius (Oxyuris) vermicularis (kılkurdu, oksiyür).

Kancalı kurt hastalığı: Albendazol, Necator americanus’un ve Ancylostoma duodenale’nin

yaptığı bu hastalığın tedavisinde endikedir.

Strongyloidiasis: Strongyloides stercoralis (iplik kurdu).

Trichuriasis: Trichuris trichiura (kamçı kurdu).

Capillariasis: Capillaria philippinensis.

Trichostrongyliasis: Albendazol, Trichostrongylus türlerinin neden olduğu bu hastalığın tedavisinde endikedir.

Taeniasis (Şerit hastalığı): Albendazol, Taenia saginata (sığır şeridi), Taenia solium’un (domuz şeridi) neden olduğu intestinal helmintiasis tedavisinde endikedir. Trichinosis: Albendazol, Trichinella spiralis’in neden olduğu Trichinosis tedavisinde endikedir.

Chlonorchiasis: Albendazol, Chlonorchis sinensis’in (Çin karaciğer kurdu) neden olduğu klonorkiasis tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ANDAZOL® dozu hangi parazit enfeksiyonunda kullanılacağına göre değişmektedir ve tedavi şeması aşağıdaki gibidir:

Endikasyon

Hastanın ağ
ırlı
ğ
ı

Doz

Tedavi süresi

Kist hidatik hastalığı

60 kg veya daha fazla

Günde iki kez 400 mg, yemeklerle birlikte

28 gün verilir, 14 gün verilmez, bu şema 3 kez tekrarlanır

60 kg’ın altında

Günde 15 mg/kg ikiye bölünerek 12 saat ara ile yemeklerle birlikte (Maksimum günlük doz 800 mg)

NOT: Preoperatif ve postoperatif kullanımda optimal kist sterilizasyonu, kürün 3 kez tekrarıyla elde edilir.

Nörosistiserkosis

60 kg veya daha fazla

Günde iki kez 400 mg, yemeklerle birlikte

8 - 30 Gün

60 kg’ın altında

Günde 15 mg/kg ikiye bölünerek 12 saat ara ile yemeklerle birlikte (Maksimum günlük doz 800 mg)

Diğer Helmintiasis Enfeksiyonları: Büyükler için doz şeması:

Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis, Trichostrongyliasis: Tek doz olarak bir kerede 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet) alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir. Taeniasis (T.saginata, T.solium) ve Strongyloidiasis: Günde 1 kere 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir. Capillariasis: Günde 2 kez 200 mg albendazol (1/2 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet) 10 gün süre ile alınır.

Trichinosis: Günde 2 kez 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet) 15 gün süre ile alınır.

Chlonorchiasis: Günde 1 veya 2 kez 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL® 400 mg Film

Tablet) 7 gün süre ile alınır veya günde 2 kez 10 mg/kg albendazol 7 gün süre ile alınır.

®

Giardiasis: Günde 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL 400 mg Film Tablet) 3 gün süre ile alınır.
Uygulama şekli:

ANDAZOL® yeterli miktarda su (örneğin bir bardak) ile tok karnına alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır (bkz. 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Ekstrahepatik obstrüksiyonu olan hastalarda (n=5) maksimum serum konsantrasyonunda 2 kat, eğrinin altındaki alanda ise 7 kat artışın göstermiş olduğu gibi albendazol sülfoksidin sistemik yararlanımı artmıştır. Albendazol sülfoksidin emilim/dönüşüm ve atılım hızı uzamış ve ortalama Tmaks 10 saat ve serum eliminasyon yarı ömrü 31.7 saat olmuştur. Albendazolün plazma konsantrasyonları sadece 5 hastanın 1’inde ölçülebilir düzeyde olmuştur.
Pediyatrik popülasyon:
6 yaşın altındaki çocuklarda tecrübe sınırlıdır. Tabletler ezildikten veya çiğnendikten sonra suyla yutulabilir.

Ascariasis, Enterobiasis (Oxyuriasis), Kancalı kurt hastalığı (N.americanus, A.duodenale), Trichuriasis:

- 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Tek doz halinde alınmak üzere, yalnız bir kere 200 mg albendazol (1/2 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet). Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

- 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Taeniasis ve Strongyloidiasis:

®

- 2 yaşına kadar olan çocuklarda: Günde 1 kez 200 mg albendazol (1/2 adet ANDAZOL 400 mg Film Tablet) 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir.

- 2 yaşın üstündeki çocuklarda: Büyükler için olan doz şeması uygulanır. Capillariasis: Günde 2 kere 200 mg albendazol (1/2 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet) Trichostrongyliasis: Tek doz olarak 400 mg albendazol (1 adet ANDAZOL® 400 mg Film Tablet)

Kist hidatik: Günde 15 mg/kg albendazol ikiye bölünür, yarısı sabah yarısı akşam verilir.

®

Günlük maksimal doz 800 mg’ı geçmemelidir (2 adet ANDAZOL 400 mg Film Tablet).

NOT: Preoperatif ve postoperatif kullanımda optimal kist sterilizasyonu kürün (28 gün ilaçlı +

14 gün ilaçsız) 3 kez tekrarı ile elde edilir.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üstündeki hastalarda tecrübe sınırlıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

UYARILAR:

Albendazol tedavisi sırasında nadiren granülositopeni veya pansitopeniye bağlı ölüm bildirilmiştir. Albendazolün alta yatan karaciğer disfonksiyonu olan veya olmayan hastalarda kemik iliği supresyonu, aplastik anemi ve agranülositoza neden olduğu gösterilmiştir. Albendazol ile tedavi süresince tüm hastalarda her 28 günlük tedavi kürünün başında ve ondan sonra her 2 haftada bir kan sayımı yapılmalıdır. Hepatik ekinokok hastalığı dahil karaciğer hastalığı olan kişiler albendazol kullanımı nedeniyle pansitopeni, aplastik anemi, agranülositoz ve lökopeniye yol açan kemik iliği supresyonu bakımından daha fazla risk altında olabilir, bu kişilerin kan değerleri yakından izlenmelidir. Kan hücre sayısında klinik olarak belirgin azalma meydana gelen hastalarda albendazol tedavisi kesilmelidir Albendazolün gebe kadınlarda kullanılması, ancak alternatif bir tedavi şekli yoksa düşünülebilir. Albendazol tedavisi gören bayan hastalar tedavinin bitiminden sonraki ilk 1 ay içerisinde gebe kalmamaları yönünde uyarılmalıdır. Albendazol tedavisi sırasında hastanın gebe kalması halinde ilaç derhal kesilmelidir. İlaç kullanımı esnasında gebelik gelişirse hasta fetus üzerindeki olası riskler yönünden bilgilendirilmelidir.

ANDAZOL® laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol’den (23 mg) daha fazla sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. ÖNLEMLER: Genel:

Nörosistiserkosis tedavisi gören hastalara uygun steroidal ve antikonvülsan tedavi uygulanmalıdır. Albendazol tedavisinin ilk haftası boyunca serebral hipertansif epizotları önlemek için oral veya intravenöz kortikosteroid tedavisi düşünülmelidir. Diğer durumlar için albendazol tedavisi gören hastalarda ayrıca daha önceden var olan nörosistiserkosis ortaya çıkabilir. Beyindeki bir parazitin ölümünün neden olduğu inflamatuvar bir reaksiyonun sonucu olarak hastalarda nörolojik semptomlar (ör; nöbet, intrakranial basınçta artış ve fokal belirtiler) görülebilir. Belirtiler tedaviden hemen sonra görülebilir, bu durumda derhal uygun steroidal ve antikonvülsan tedaviye başlanmalıdır. Nadiren retinada sistiserkosis gelişebilir. Nörosistiserkosis tedavisine başlamadan önce hastada retinal lezyon olup olmadığına bakılmalıdır. Bu tip lezyonlar varsa albendazolün yol açacağı retinal hasar olasılığına karşı antisistiseral tedavinin gerekliliği değerlendirilmelidir. Hastanın Bilgilendirilmesi: Hastalara aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

• Bazı kişiler özellikle de çocuklar tabletleri bütün olarak yutmakta zorlanabilir. Bu durumda tabletler ezildikten veya çiğnendikten sonra suyla yutulmalıdır.

• Albendazol fetusa zarar verebilir. Bunun için gebe kalabilecek yaştaki kadınlarda negatif gebelik test sonucu alındıktan sonra albendazol tedavisine başlanmalıdır.

• Albendazol tedavisi gören kadın hastalar tedavi süresince veya tedavinin bitiminden sonraki ilk 1 ay içerisinde gebe kalmamaları yönünde uyarılmalıdır.

• Albendazol tedavisi sırasında karaciğer ve kemik iliğinin zarar görme potansiyeli mevcut olduğundan rutin olarak (2 haftada bir) kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yaptırılmalıdır.

• Albendazol yemeklerle birlikte alınmalıdır. Laboratuvar Testleri :

Lökosit sayımı:

Albendazol seyrek olarak (hastaların % 1’inden azında) total lökosit sayısında geri dönüşümlü azalmaya neden olabilir. Nadiren granülositopeni, agranülasitoz veya pansitopeni gibi daha önemli düşüşler gözlenebilir. Tüm hastalarda her 28 günlük tedavi kürünün başlangıcında ve ondan sonra her 2 haftada bir kan sayımı yapılmalıdır. Hepatik ekinokok hastalığı dahil karaciğer hastalığı olan kişiler albendazol kullanımı nedeniyle kemik iliği supresyonu bakımından daha fazla risk altında olabilir, bu kişilerin kan değerleri yakından izlenmelidir. Kan hücre sayısında klinik olarak belirgin azalma meydana gelen hastalarda albendazol tedavisi kesilmelidir Karaciğer fonksiyonu:

Klinik çalışmalarda albendazol ile tedavi hastaların yaklaşık % 16’sında karaciğer enzimlerinde hafif veya orta derecede artış ile ilişkilendirilmiştir. İlacın kesilmesiyle birlikte genellikle bu durum normale dönmüştür. Ciddiyeti belli olmayan akut karaciğer yetmezliği ve hepatit vaka raporları da bulunmaktadır.

Tedavi sırasında her 28 günlük devrenin başında ve sonra 2 haftalık aralarla karaciğer fonksiyon testleri (transaminazlar) yapılmalıdır. Karaciğer enzimleri normal üst limitin iki katına çıkarsa her hastanın kendi durumuna bakılarak albendazol tedavisinin kesilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavinin bırakılmasıyla birlikte karaciğer enzimleri normal düzeye dönen hastalarda yeniden albendazol tedavisine başlayıp başlamamak kişisel karara bağlıdır, bu durumda daha fazla albendazol kullanımının risk/yarar oranını göz önünde bulundurumalıdır. Yeniden albendazol tedavisine başlanırsa sık sık laboratuvar testleri yapılmalıdır.

Karaciğer fonksiyon test sonuçları normal olmayan hastalar hepatotoksisite ve kemik iliği supresyonu bakımından daha fazla risk altındadır. Karaciğer enzimlerinde anlamlı düzeyde artış veya kan hücre sayısında klinik olarak belirgin bir azalma meydana gelirse tedavi kesilmelidir. Teofilin:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Deksametazon:

8 nörosistiserkosis hastasında her albendazol dozu için (günde 15 mg/kg) 8 mg deksametazon uygulandığında albendazol sülfoksidin kararlı durum konsantrasyonları yaklaşık % 56 daha yüksek bulunmuştur. Prazikuantel:

Tok karnına verildiğinde prazikuantel (40 mg/kg) albendazol sülfokside ait ortalama maksimum plazma konsantrasyonu ile eğri altı alanı yalnızca albendazol verilen ayrı bir grup denekle (n=6) kıyaslandığında sağlıklı kişilerde (n=10) yaklaşık % 50 oranında artırmıştır. Albendazol sülfoksidin ortalama Tmaks ve ortalama plazma eliminasyon yarı ömründe değişiklik olmamıştır. Albendazol (400 mg) ile birlikte verildiğinde prazikuantelin farmakokinetiği değişmemiştir. Simetidin:

Albendazolle birlikte simetidin (günde 10 mg/kg) uygulanan kist hidatik hastalarının (n=7) safra ve kistik sıvı içeriğinde albendazol sülfoksit konsantrasyonlarının yalnızca albendazol (günde 20 mg/kg) uygulanan hastalara (n=12) kıyasla arttığı (yaklaşık 2 kat) gözlenmiştir. Albendazol sülfoksit konsantrasyonları dozlamadan sonraki 4 saat boyunca değişmemiştir. Teofilin:

6 sağlıklı gönüllüye oral yolla tek doz olarak uygulanan albendazol (400 mg) ile teofilin (20 dk. boyunca 5.8 mg/kg aminofilin infüzyonu) arasında hiçbir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üstündeki hastalarda tecrübe sınırlıdır.

Kist hidatik hastalığı veya nörosistiserkosis nedeniyle tedavi gören hastalar sınırlı sayıdadır, ancak yaşlı popülasyonla ilişkili herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Doğurganlık çağındaki kadınlar, ancak gebelik testinde negatif bir sonuç aldıktan sonra tedaviye başlamalıdır. Ayrıca albendazol kullandıkları süre boyunca veya albendazol tedavisinin tamamlanmasından sonraki bir ay içerisinde gebe kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Gebelik dönemi

®

ANDAZOL ’ün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. 5.3). Gebe sıçan ve tavşanlarda albendazolün teratojenik olduğu gösterilmiştir. İnsanlara yönelik

potansiyel risk bilinmemektedir.

®

ANDAZOL® gebelikte, ancak anneye sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi

Albendazol hayvanlarda sütle atılmaktadır. İnsanlarda süte geçip geçmediği ise bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden ANDAZOL® emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.
Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın (>l/10); yaygın (>l/100 - <1/10); yaygın olmayan (>l/1000 - <1/100); seyrek (>l/10.000 - <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Albendazolün yan etki profili kist hidatik ve nörosistiserkosis tedavisi gören gruplarda değişiktir. Her iki grupta da sıklığı > % 1 olan yan etkiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu semptomlar genelde hafif olup tedavisiz kaybolur. Tedavinin kesilmesini gerektirenler en çok lökopeni (% 0.7) veya hepatik fonksiyon bozuklukları (% 3.8)’dır.

Yan Etki

Kist Hidatik

Nörosistiserkosis

Anormal karaciğer fonksiyon testi

15.6

< 1.0

Karın ağrısı

6.0

0

Bulantı / Kusma

3.7

6.2

Baş ağrısı

1.3

11.0

Başta hafiflik / Vertigo

1.2

< 1.0

Kafa içi basınç artışı

0

1.5

Meningeal belirtiler

0

1.0

Geri dönüşümlü alopesi

1.6

< 1.0

Ateş

1.0

0

Aşağıdaki yan etkilerin sıklığı ise % 1’den azdır.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan : Lökopeni.

Seyrek : Granülositopeni, pansitopeni, agranülasitoz ve trombositopeni

Hepatik ekinokok hastalığı dahil karaciğer hastalığı olan kişiler kemik iliği supresyonu bakımından daha fazla risk altındadır.
Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan : Kaşıntı ve ürtiker dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları Pazarlama sonrası deneyim:

Klinik çalışmalarda raporlanmış olan advers olaylara ek olarak albendazolün dünya çapında pazarlamasından sonra aşağıdaki olaylar elde edilmiştir. Bu olaylar, bilinmeyen büyüklükte bir popülasyonun gönüllü olarak raporlamasından elde edildiği için sıklık tahmini yapılamamaktadır.

Kapsam içine alınan olaylar ciddiyetlerine, raporlanma sıklığına veya albendazol ile olası bir

bağlantısına göre seçilmiştir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Aplastik anemi, kemik iliği supresyonu, nötropeni

Hepatobilier hastalıklar

Karaciğer enzimlerinde yükselme, hepatit, akut karaciğer yetmezliği
Deri ve deri altı doku hastalıkları

Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu

Böbrek ve idrar hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Erkek ve dişi farelerde 5.000 mg/kg’ın üstündeki dozlarda, sıçanlarda 1.300 ve 2.400 mg/kg arasındaki dozlarda, hamsterlerde 10.000 mg/kg’ın üstündeki dozlarda, tavşanlarda 500 ve 1.250 mg/kg dozları arasında belirgin toksisite ve ölüm görülmüştür. Hayvanlarda diyare, kusma, taşikardi ve solunum güçlüğü gibi doza bağımlı semptomlar gözlenmiştir. 12 saatte en az 16 gram albendazol almış olan bir hastada doz aşımı bildirilmiş ve herhangi bir advers etki görülmemiştir. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi ve genel destekleyici tedbirler uygulanması tavsiye edilir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.