ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Farmakolojik Özellikler

Insan Antitrombin Iii }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Antitrombin III
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | 30 December  1899

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antitrombotik ajanlanheparin grubu ATC kodu: B01AB02 Etki mekanizması:

Antitrombin 58 kD (kilodalton) moleküler ağırlığı olan, 432 aminoasitten oluşmuş glikoprotein yapısında, serpin familyasına (serin proteaz inhibitörü) ait bir moleküldür. Antitrombin faktörü kan koagülasyonunun en önemli doğal inhibitörlerinden biridir. Bu faktör, trombin ve faktör Xa’ yı oldukça güçlü bir şekilde inhibe ettiği gibi; kontakt aktivasyon faktörlerini, intrensek sistemi ve faktör Vlla/doku faktörü kompleksini de aynı şekilde inhibe eder. Antitrombin aktivitesi heparin ile arttırılabilir. Ancak heparinin antikoagülan etkileri, antitrombin varlığına bağlıdır.

Antitrombin’in iki adet fonksiyonel önemi vardır. Birincisi reaktif merkezi içerir ve kararlı proteinaz inhibitör komplekslerinin oluşumunda gerekli olan, trombin gibi proteinazlar için kopma noktası sağlar. İkinci fonksiyonel önemi ise, trombin inhibisyonunu hızlandıran heparin ve diğer bağlantılı maddelerle etkileşiminden sorumlu glikozsaminoglikan bağlanma alanı bulunmasıdır. İnhibitör koagülasyon enzim kompleksleri, retikülo endotelyal sistem tarafından uzaklaştırılır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Bağımsız analiz modeli ile konjenital antitrombin eksikliği bulunan hastalar üzerinde ANBINEX’le yapılan klinik çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıdadır:

Emilim:

İnkremental yeniden elde etme, fonksiyonel analiz bazında % 1.1-% 1.6 arasındaki aralıkla, 1.3±0.2 düzeyindedir.

Eğri altında kalan alan (EAA), 66.461±15.445 I.U. saat/L’dir.

Dağılım:

Kan dolaşımı içerisinde endojen antitrombine benzer şekilde dağılır.

Biyotransformasvon:

Antitrombin bir proteindir. Bu nedenle endojen proteinler gibi metabolize olur.

Antitrombin üzerinde yapılan farmakokinetik çalışmalar, ortalama biyolojik yarı ömrünün yaklaşık 3 gün olduğunu göstermektedir. Yarı ömür, birlikte uygulanan heparin tedavisi ile yaklaşık 1.5 güne kadar azalabilir. Aşırı tüketim koşullarında, yarı ömür saatler düzeyine kadar düşebilir.

Konjenital antitrombin eksikliği olan hastalarda Anbinex ile elde edilen eliminasyon sonuçları:

Terminal yarı ömrü fonksiyonel analiz bazında 98.1±45.0 saattir.

Ortalama kalış süresi (MRT)= 121.7±52.1 saattir.

Klerens: 0.931 ±0.214 ml/saat/kg’dır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Antitrombin, insan plazmasının normal bir bileşenidir. Tek doz toksisite testinin küçük ilintisi, toksik veya letal doz ya da doz-etki ilişkisininin tahminine izin vermez. Hayvanlardaki tekrarlanan doz toksisite testi, antikorların formasyonundan dolayı pratik değildir. Akut toksisitenin hiçbir belirtisi, hayvan modellerinde tanımlanmamıştır.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?