ALIPZA 1 mg film tablet Klinik Özellikler

Pitavastatin }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24 September  2019

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  image

  ALIPZA, primer hiperkolesterolemisi (heterozigot ailesel hiperkolesterolemi dahil) ve kombine (karışık) dislipidemisi olan yetişkin hastalarda, adolesanlarda ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda, diyet ve farmakolojik olmayan diğer tedbirlerle yetersiz yanıt alındığında, yükselmiş total kolesterol (TC), LDL-C, non-HDL-C, TC/HDL-C oranı, trigliseridler, apolipoprotein (Apo) B ve Apo-B/Apo-A1 oranlarını düşürmek ve HDL-C ve Apo-A1 konsantrasyonlarını arttırmak için endikedir.

  Kardiyovasküler olaylardan koruma

  Diğer risk faktörlerinin düzeltilmesine ilave olarak, kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunmada endikedir.

  4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

  Tedaviden önce hastalar kolesterol düşürücü bir diyet uyguluyor olmalıdır. Tedavi süresince tüm hastaların diyet kontrolünü sürdürmesi önemlidir.

  Genellikle başlangıç dozu günde 1 mg'dır. Doz ayarlaması, 4 haftalık veya daha uzun intervaller şeklinde gerçekleştirilmelidir. Hastaya verilen doz; LDL-C düzeyleri, tedavi amacı ve hastanın tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda kişiselleştirilmelidir. Maksimum günlük doz ise 4 mg'dır.

  Yaşlılar:

  70 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir (bölüm 5.1 ve 5.2'ye bakınız).

  6 yaş ve üzeri çocuklar ve adolesanlar:

  ALIPZA kullanımı çocuklarda yalnızca hiperlipidemi tedavisinde deneyimli hekimler tarafından yapılmalı ve gelişme düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

  Heterozigot ailesel hiperkolesterolemisi olan çocuklarda ve adolesanlarda genellikle başlangıç dozu günde 1 mg'dır. Doz ayarlaması, 4 haftalık veya daha uzun intervaller şeklinde gerçekleştirilmelidir. Hastaya verilen doz; LDL-C düzeyleri, tedavi amacı ve hastanın tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda kişiselleştirilmelidir. 6 yaş ila 9 yaş arası çocuklarda maksimum günlük doz 2 mg'dır. 10 yaş ve üzeri çocuklarda maksimum günlük doz 4 mg'dır (bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2'ye bakınız).

  6 yaşından küçük çocuklar

  ALIPZA'nın 6 yaşın altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiş olup herhangi bir veri mevcut değildir.

  Uygulama Şekli:

  Sadece oral kullanım içindir ve bir bütün olarak yutulmalıdır. ALIPZA günün herhangi bir saatinde aç veya tok karnına alınabilir. Tabletler tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Statin tedavisi geceleri uygulandığında lipid metabolizmasının sirkadien ritmi sebebiyle daha etkilidir.

  Eğer çocuklar veya adolesanlar tableti yutamıyorsa, gerektiğinde tablet bir bardak suyun içinde çözünmeli ve sonrasında hemen içilmelidir. Doğru dozun alınması için, bardağın su ile tekrar doldurulup yıkanması sağlanmalı ve bu su derhal yutulmalıdır. Tabletler asitli meyve suları veya süt içinde çözünmemelidir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif dereceli böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez fakat pitavastatin dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliğinin tüm derecelerinde 4 mg dozun kullanılmasına ilişkin veriler sınırlıdır. Bu sebeple 4 mg doz YALNIZCA dereceli doz titrasyonunu takiben hasta yakın takip altında ise kullanılabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda 4 mg doz tavsiye edilmemektedir (bölüm 4.4 ve 5.2'ye bakınız).

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda 4 mg doz önerilmez. Hasta yakın takibe alınarak günde maksimum 2 mg doz uygulanabilir (bölüm 4.4 ve 5.2'ye bakınız).

  Pediyatrik popülasyon:

  Pediyatrik popülasyon ile ilgili bilgiler yukarıda “Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi” başlığı altında verilmiştir.

  ALIPZA'nın 6 yaşın altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiş olup herhangi bir veri mevcut değildir

  Geriyatrik popülasyon:

  Geriyatrik popülasyon ile ilgili bilgiler yukarıda “Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi” başlığı altında verilmiştir.

  70 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir (bölüm 5.1 ve 5.2'ye bakınız).

  4.3. Kontrendikasyonlar

  ALIPZA,

   Pitavastatine veya 6.1 bölümünde listelenmekte olan yardımcı maddelerden herhangi birine ya da diğer statinlere hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda;

   Aktif karaciğer hastalığı olanlarda veya serum transaminazlarında açıklanamayan sürekli yükselme olan (normal [ULN] üst limitinin 3 katını aşan seviyeler) hastalarda;

   Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda,

   Miyopatili hastalarda;

   Eşzamanlı siklosporin kullanımında

   Gebelik sırasında, emzirirken ve çocuk doğurma ihtimali olan ve uygun korunma yöntemlerini kullanmayan kadınlarda kontrendikedir.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Kas Etkileri

  Diğer HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinde (statinler) olduğu gibi miyalji, miyopati ve nadiren rabdomiyoliz gelişme ihtimali vardır. Hastalardan, herhangi bir kas belirtisini bildirmeleri istenmelidir. Kreatin kinaz (CK) seviyeleri kas ağrısı, kas hassasiyeti veya güçsüzlüğü bildiren her hastada, bilhassa da ateş ve kırgınlıkla beraberse, ölçülmelidir.

  Kreatin kinaz, zorlu egzersiz sonrasında veya CK artışı yaratabilen herhangi bir neden varlığında ölçülmemelidir. Çünkü bu tür durumlar bulgunun yorumlanması açısından karışıklık yaratır. CK konsantrasyonları yüksekse (>5x ULN), 5 ila 7 gün içinde doğrulamak için bir test daha yapılmalıdır.

  Bazı statinlerin kullanımı sırasında ya da kullanımı sonrasında çok seyrek olarak immün aracılı nekrotizan miyopati (immune-mediated necrotizing myopathy-IMNM) raporlanmıştır. IMNM klinik olarak; statin tedavisinin kesilmesine rağmen gözlenen inatçı proksimal kas güçsüzlüğü ve artmış serum kreatin kinaz seviyeleri ile karakterizedir.

  ALIPZA fusidik asidin sistemik formülasyonları ile eş zamanlı olarak ya da fusidik asit tedavisi bittikten sonra 7 gün içerisinde birlikte kullanılmamalıdır. Sistemik fusidik asit kullanılmasının mutlaka gerekli görüldüğü hastalarda, statin tedavisi fusidik asit tedavi süresince bırakılmalıdır. Eş zamanlı fusidik asit ve statin kombinasyonu alan hastalarda rabdomiyoliz (bazı fatal olgular da dahil) olguları raporlanmıştır (bkz. Bölüm 4.5). Hastalar kas güçsüzlüğü, ağrısı ya da hassasiyeti gibi semptomlar oluşursa bunlar için derhal medikal yardım almaları konusunda bilgilendirilmelidir.

  Statin tedavisi, fusidik asidin son dozundan 7 gün sonra yeniden başlatılabilir. Şiddetli enfeksiyonların tedavisi gibi uzun süreli sistemik fusidik asit tedavisinin gerekli olduğu istisnai durumlarda; ALIPZA ve fusidik asidin eş zamanlı kullanılması sadece vaka bazında ve yakın medikal gözetim ile düşünülebilir.

  Tedaviden Önce

  Diğer statinlerde olduğu gibi ALIPZA, rabdomiyoliz açısından predispozan faktörlere sahip hastalarda dikkatli bir biçimde reçete edilmelidir. Aşağıdaki durumlarda referans değeri belirlemek amacıyla CK seviyesi ölçülmelidir:

   Renal bozukluk,

   Hipotiroidizm,

   Kişisel veya ailesel herediter kas hastalıkları hikayesi,

   Bir fibrat veya başka bir statin ile önceden kas toksisitesi hikâyesine sahip olmak,

   Karaciğer hastalığı veya alkol suistimali hikayesine sahip olmak,

   Rabdomiyoliz açısından diğer predispozan risk faktörleri olan yaşlı (70 yaş üzeri) hastalar

  Bu tür durumlarda klinik takip önerilmektedir ve tedavinin riski, olası fayda açısından ele alınmalıdır. ALIPZA ile tedavi CK değerleri >5x ULN ise başlanmamalıdır.

  Tedavi Sırasında

  Hastalar açıklanamayan kas ağrılarını, kas güçsüzlüklerini veya krampları bir an önce bildirmeleri yönünde teşvik edilmelidir. CK seviyeleri ölçülmeli ve yükseldiği an (>5x ULN) tedavi kesilmelidir. CK seviyeleri ≤5x ULN iken dahi kas belirtileri şiddetli ise tedavinin kesilmesi düşünülmelidir. Belirtiler düzelirse ve CK normale dönerse ALIPZA tedavisine 1 mg dozla ve yakın takip ile yeniden başlanması düşünülebilir.

  Karaciğer Etkileri

  Diğer statinlerde olduğu gibi ALIPZA, karaciğer hastalığı hikayesi olanlarda veya düzenli olarak aşırı miktarda alkol tüketenlerde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. ALIPZA ile tedavi başlamadan evvel ve tedavi sırasında periyodik olarak, karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Serum transaminazları (ALT ve AST) sürekli 3x ULN'ü aşan hastalarda ALIPZA tedavisi kesilmelidir.

  Renal etkiler

  ALIPZA, orta veya ciddi dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Doz artışı yalnızca yakın gözlem altında gerçekleştirilmelidir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda 4 mg doz önerilmez. (bölüm 4.2'ye bakınız)

  Diabetes Mellitus

  Statin sınıfı ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda HbA1c ve serum glukoz düzeylerinde artışlar gözlenmiştir. Diyabet açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda statin sınıfı ilaçlar ile diyabet sıklığında artış bildirilmiştir. Ancak statinlerin vasküler riskleri azaltması, söz konusu riskten daha önemli olduğundan, bu durum statin tedavisini kesmek için bir sebep oluşturmamalıdır. Hiperglisemi riski taşıyan hastalar (açlık kan şekeri 5,6 - 6,9 mmol/L arasında, Beden Kitle Endeksi > 30 kg/m2, yüksek trigliserid değerleri, hipertansiyon) klinik ve biyokimyasal açıdan gözlem altında tutulmalıdır. Bununla birlikte, pazarlama sonrası güvenlilik izlem çalışmalarında veya prospektif çalışmalarda (bkz. Bölüm 5.1) pitavastatin için doğrulanmış herhangi bir diyabet riski sinyali yoktur.

  İnterstisyel Akciğer Hastalığı

  Bazı statinlerin kullanımı sonucu özellikle uzun süreli tedavi ile görülen, ender interstisyal akciğer hastalığı vakaları bildirilmiştir (bölüm 4.8'e bakınız). Belirtileri arasında dispne, kuru öksürük ve genel sağlık durumunun kötüleşmesi (yorgunluk, kilo kaybı ve ateş) görülebilir. Bir hastanın interstisyal akciğer hastalığı geliştirdiğinden şüphe edildiği takdirde, statin tedavisi kesilmelidir.

  Pediyatrik popülasyon

  ALIPZA'nın 6 yaş ve üzeri pediatrik hastalarda kullanılmasının büyüme ve cinsel olgunlaşma üzerine uzun vadeli etkileri hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Adolesan kız hastalara ALIPZA ile tedavi sırasında uygun kontraseptif önlemler konusunda danışmanlık verilmelidir (bkz. Bölüm 4.3 ve 4.6).

  Diğer etkiler

  Eritromisin, diğer makrolid grubu antibiyotikler veya fusidik asit kullanımı süresince, ALIPZA kullanımına ara verilmesi önerilir (bölüm 4.5'e bakınız). ALIPZA, miyopati yaptığı bilinen ilaçları (ör. fibratlar veya niasin) alan kişilerde dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır (bölüm 4.5'e bakınız).

  Her bir ALIPZA tablet 63,085 mg laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

  Pitavastatin, organik anyon transport eden polipeptit (OATP)'i de içeren, çoklu hepatik taşıyıcılar ile insan hepatositleri içine aktif olarak taşınır. Bu durum şu etkileşimlere sebep olabilir:

  Siklosporin: Kararlı durumda ALIPZA ile birlikte tek doz siklosporin uygulanması, pitavastatin EAA'da 4,6 kat artışla sonuçlanır. Siklosporin kararlı durumunun ALIPZA kararlı durumu üzerine etkisi bilinmemektedir. Siklosporin tedavisi gören hastalarda ALIPZA kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

  Eritromisin: ALIPZA ile birlikte uygulanması pitavastatin EAA'da 2,8 kat artışla sonuçlanır. Eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotiklerin kullanımı süresince, ALIPZA kullanımına geçici olarak ara verilmesi önerilir.

  Gemfibrozil ve diğer fibratlar: Fibratların tek başına kullanılması zaman zaman miyopati ile alakalıdır. Fibratlar ve statinlerin eşzamanlı kullanımı miyopati ve rabdomiyolizdeki artış ile ilişkilendirilmektedir ALIPZA, fibratlarla birlikte dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4). ALIPZA'nın gemfibrozil ile eşzamanlı uygulandığı farmakokinetik çalışmalarında pitavastatinin EAA değerlerinde 1,4 kat; fenofibrat ile eşzamanlı uygulandığı çalışmalarda ise pitavastitinin EAA değerlerinde 1,2 kat artış gözlenmiştir

  Niasin: Pitavastatin ve niasin etkileşimine dair çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Niasinin monoterapi olarak kullanımı miyopati ve rabdomiyoliz ile ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple ALIPZA, niasin ile birlikte dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

  Fusidik asit: Sistemik fusidik asit ve statinlerin eş zamanlı uygulanması ile rabdomiyolizi de içeren miyopati riskinde artış meydana gelebilir. Bu etkileşimin mekanizması (farmakokinetik, farmakodinamik ya da her ikisinin bir arada olup olmadığı) henüz bilinmemektedir. Bu kombinasyonu alan hastalarda rabdomiyoliz (bazı fatal olgular da dahil) olguları raporlanmıştır. Sistemik fusidik asit tedavisinin gerekli olduğu durumlarda, ALIPZA, fusidik asit kullanımı süresince bırakılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

  Glekaprevir ve Pibrentasvir: HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ve glekaprevir / pibrentasvir'in eş zamanlı uygulanması HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. ALIPZA ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır ancak aynı etkileşimin meydana gelmesi muhtemeldir. Glekaprevir /pibrentasvir ile tedavinin başlangıcında en düşük ALIPZA dozu önerilir ve bu kombinasyonu alan hastaların klinik olarak izlenmesi tavsiye edilir.

  Rifampisin: Rifampisinin ALIPZA ile birlikte uygulanması hepatik geri alımdaki düşüşe bağlı olarak pitavastatin EAA'sında 1,3 kat artışla sonuçlanır.

  Proteaz inhibitörleri ve non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri: Lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, atazanavir veya efavirenz'in ALIPZA ile eşzamanlı kullanım, pitavastatinin EAA değerlerinde minör değişikliklere sebep olabilir. Ancak atazanavir+ritonavir, darunavir+ritonavir veya lopinavir+ritonavir kullanımı sırasında pitavastatin dozunun sınırlanmasına gerek yoktur.

  Ezetimib ve glukuronid metaboliti, diyetsel ve biliyer kolesterol emilimini inhibe eder. ALIPZA ile birlikte uygulanması plazma ezetimib veya glukuronid metaboliti konsantrasyonları üzerine etkili değildir. Ezetimib, pitavastatin plazma konsantrasyonları üzerine herhangi bir etkiye sahip değildir.

  CYP3A4 inhibitörleri: CYP3A4'nün bilinen inhibitörleri olan itrakonazol ve greyfurt suyu ile yapılan etkileşim çalışmaları, pitavastatinin plazma konsantrasyonları üzerine klinik olarak anlamlı herhangi bir etki göstermemiştir.

  Bilinen bir P-gp substratı olan digoksin ALIPZA ile etkileşime girmez. Birlikte uygulandıklarında ne pitavastatin ne de digoksin konsantrasyonlarında anlamlı değişiklik olmaz.

  Varfarin: Varfarinin sağlıklı gönüllülerdeki kararlı hal farmakokinetik ve farmakodinamiği (INR ve PT) günde 4 mg ALIPZA ile birlikte uygulanmasından etkilenmez. Ancak varfarin alan hastalar, tedavilerine pitavastatin eklendiğinde, diğer statin grubu ilaçlarda olduğu gibi, protrombin zamanı veya INR takibi yaptırmalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

  Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir. Pediyatrik popülasyondaki etkileşimlerin kapsamı bilinmemektedir.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Genel Tavsiye:

  Gebelik kategorisi: X

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar ALIPZA tedavisi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. Eğer hasta hamile kalmayı planlıyorsa, hamile kalmadan en az 1 ay önce tedavi kesilmelidir.

  Eğer hasta ALIPZA kullanımı sırasında gebe kalırsa tedavi hemen kesilmelidir.

  Gebelik dönemi:

  ALIPZA gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açtığından şüphelenilmektedir.

  Kolesterol ve diğer kolesterol biyosentez ürünleri fetüs gelişimi için esansiyeldir. Bu durumda HMG-CoA redüktaz inhibisyonunun fetüs üzerindeki potansiyel olumsuz riski, gebelik süresince anneye statin tedavisinin sağlayacağı yararlardan daha fazladır. Hayvan çalışmaları reprodüktif toksisite gerçekleştiğine dair kanıt sunmaktadır, ancak teratojenik potansiyel bulunmamaktadır (Bkz. Bölüm 5.3).

  Laktasyon dönemi:

  ALIPZA emzirme döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Pitavastatin sıçan sütüne geçmektedir ancak insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Üreme yeteneği / Fertilite:

  Veri bulunmamaktadır.

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  ALIPZA kullanımının araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir advers olay paterni bildirilmese de ALIPZA tedavisi sırasında baş dönmesi ve somnolans görüldüğüne dair raporlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

  4.8. İstenmeyen etkiler

  Kontrollü klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda, ALIPZA ile tedavi edilen hastaların %4'ten azı advers olaylardan ötürü ilacı bırakmıştır. Kontrollü klinik çalışmalarda en yaygın olarak bildirilen pitavastatin ile ilişkili advers reaksiyon miyaljidir.

  Advers reaksiyonların özeti

  Dünya genelinde, önerilen dozlarla yapılan kontrollü klinik çalışmalarda ve uzatma çalışmalarında gözlenen advers reaksiyonlar ve sıklıkları, sistem organ sınıfına göre aşağıda sıralanmıştır. Advers reaksiyonların sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila

  <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları

  Yaygın olmayan: Anemi

  Metabolizma ve beslenme hastalıkları

  Yaygın olmayan: Anoreksi

  Psikiyatrik hastalıklar

  Yaygın olmayan: İnsomnia

  Sinir sistemi hastalıkları

  Yaygın: Baş ağrısı

  Yaygın olmayan: Baş dönmesi, disguzi, somnolans

  Göz hastalıkları

  Seyrek: Görüş keskinliğinin azalması

  Kulak ve iç kulak hastalıkları

  Yaygın olmayan: Tinnitus

  Gastrointestinal hastalıklar

  Yaygın: Kabızlık, ishal, dispepsi, bulantı

  Yaygın olmayan: Abdominal ağrı, ağız kuruluğu, kusma Seyrek: Glosodini, akut pankreatit

  Hepato-biliyer hastalıklar

  Yaygın olmayan: Transaminazlarda (aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz) artış Seyrek: Kolestatik sarılık

  Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın olmayan: Kaşıntı, döküntü Seyrek: Ürtiker, eritem

  Kas iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Yaygın: Miyalji, artralji

  Yaygın olmayan: Kas spazmları

  Bilinmiyor: Immün aracılı nekrotizan miyopati (IMNM) (bkz. Bölüm 4.4)

  Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

  Yaygın olmayan: Pollaküri

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

  Yaygın olmayan: Asteni, kırıklık, yorgunluk, periferik ödem

  Kontrollü klinik çalışmalarda, ALIPZA kullanan 2800 hastadan 49'unda (%1,8) kan kreatin kinaz değerlerinin normal üst limitin (ULN) 3 katının üzerine yükseldiği gözlenmiştir. Klinik çalışma programında ULN değerinin 10 kat ve üzerine çıkmasının eşlik ettiği kas semptomları oldukça seyrek olmuş, klinik çalışma programında ALIPZA 4 mg ile tedavi gören 2406 hastanın yalnızca birinde (%0,04) gözlenmiştir.

  Pediyatrik popülasyon

  Klinik güvenlilik veri tabanı, pitavastatin kullanan yaşları 6 ila 11 arasındaki 87 hasta ve yaşları 12 ila 17 arasındaki 55 hasta olmak üzere toplam 142 pediyatrik hasta için güvenlilik verilerini içermektedir. Toplamda 91 hasta 1 yıl boyunca pitavastatin almış, bu hastaların

  12'si 2,5 yıl ve 2'si 3 yıl boyunca pitavastatin kullanmıştır. Pitavastatin tedavisi gören hastaların %3'ünden azı advers olaylar sebebiyle ilacı bırakmıştır. Klinik programda pitavastatin ile ilişkili en sık raporlanan advers reaksiyonlar baş ağrısı (%4,9), miyalji (%2,1) ve abdominal ağrı (%4,9) olmuştur. Mevcut verilere dayanarak, advers reaksiyonların sıklığı, tipi ve ciddiyetinin çocuklarda ve ergenlerde erişkinlere benzer olması beklenmektedir.

  Pazarlama Sonrası Deneyimler

  Japonya'da yaklaşık 20.000 hasta üzerinde pazarlama sonrası prospektif bir gözlem çalışması iki yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 20.000 hastanın büyük çoğunluğu; 4 mg değil, 1 mg veya 2 mg pitavastatin ile tedavi edilmişlerdir. Hastaların %10,4'ü pitavastatin ile ilişkisi göz ardı edilemeyecek advers olaylar bildirmişlerdir ve %7,4'ü advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakmışlardır. Miyalji oranı %1,08'dir. Tespit edilen advers olayların çoğu hafif şiddettedir. İki yıl boyunca, advers olay oranları ilaç alerjisi hikayesi bulunan hastalarda (%20,4), hepatik veya renal hastalığı olan hastalarda (%13,5) daha yüksektir.

  Önerilen dozlarla kullanımda ortaya çıkan, dünya çapında kontrollü klinik deneylerde tespit edilmeyen fakat pazarlama sonrası gözlem çalışmalarında tespit edilen advers reaksiyonlar ve sıklıkları şu şekildedir:

  Hepato-biliyer hastalıklar

  Seyrek: Hepatik fonksiyon anormallikleri, karaciğer bozukluğu

  Kas iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Seyrek: Miyopati, rabdomiyoliz

  Pazarlama sonrası gözlem çalışmasında hastaneye yatış gerektiren yalnızca iki rabdomiyoliz vakası rapor edilmiştir (hastaların %0,01'i).

  Ayrıca, ALIPZA ile önerilen tüm kullanım dozları ile, miyalji ve miyopatiyi de kapsayan kas iskelet etkilerine dair talep edilmeden ulaşılan pazarlama sonrası raporlar mevcuttur. Akut börek yetmezliğini içeren veya içermeyen, fatal rabdomiyolizi de kapsayan rabdomiyoliz raporları da ayrıca mevcuttur. Talep edilmeden ulaşılan raporlarda aşağıdaki istenmeyen etkiler de bildirilmiştir (sıklıklar, pazarlama sonrası çalışmalarda belirlenmiş olan sıklıklara göre verilmiştir):

  Sinir sistemi hastalıkları

  Yaygın olmayan: Hipoestezi

  Gastrointestinal hastalıklar

  Seyrek: Abdominal rahatsızlık

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Bilinmiyor: Anjiyoödem

  Kas iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

  Bilinmiyor: Lupus-benzeri sendrom

  Üreme sistemi ve meme hastalıkları

  Seyrek: Jinekomasti

  Statin grubu etkileri

  Aşağıdaki advers olaylar, bazı statinlerin kullanımı sonucu bildirilmiştir:

   Uyku bozuklukları (kâbus görme dahil)

   Hafıza kaybı

   Seksüel disfonksiyon

   Depresyon

   Özellikle uzun süreli tedavi ile görülen, istisnai interstisyal akciğer hastalığı vakaları (bkz. bölüm 4.4)

   Diabetes Mellitus: Sıklığı risk faktörlerinin (açlık kan şekeri ≥ 5,6 mmol/L, Beden Kitle Endeksi> 30 kg/m2, yüksek trigliserid değerleri, hipertansiyon geçmişi) varlığı veya yokluğuna göre değişir.

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  Doz aşımının spesifik bir tedavisi yoktur. Hasta semptomatik olarak tedavi edilmelidir ve gerektiğinde destekleyici tedbirler alınmalıdır. Karaciğer fonksiyonu ve CK seviyeleri takip edilmelidir. Hemodiyalizin faydalı olma ihtimali olasılık dışıdır.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.