İl-ko İlaçları › ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Flurbiprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 3 January  2014

ALGOPET 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

:Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol, FD&C mavi no. 2

laktoz

stearat,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALGOPET nedir ve ne için kullanılır?

2. ALGOPET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALGOPET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALGOPET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALGOPET nedir ve ne için kullanılır?

ALGOPET mavi renkli, oval şekilli, bir yüzü çentikli, film kaplı tablettir. Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir. 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ALGOPET çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır.    i

ALGOPET;    [

•    Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık    (romatoid artrit)    |

•    Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)    ;

• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)    j

•    Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi    hastalıkları (bursit ve tendinit)J

•    Yumuşak doku yaralanmaları    ii

•    Adet ağrısı (dismenore)    j

tedavisinde kullanılır.    i


2.ALGOPET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALGOPET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;    ;

ALGOPET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız v^ırsa, Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sorjrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,    !

Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olurs^,

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,    j

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,    i

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa;! Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.    j

ALGOPET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız v^rsa. Böyle bir durumda, doktorunuz etkili en düşük dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olaylann ortaya i karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız hakkında size bilgi verecektir,

çıkmasına

gerektiği

ı sırasında


•    Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise ALGOPET tedavisinin başlatılma^ ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,

•    Sıvı tutulması veya ödem olursa,

•    Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,

ödem,


•    İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta delinme olursa,

•    Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

•    Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,

•    Deri döküntüsü, mukoza bozukluklan veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi

olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.    ;

•    Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.

COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar^ birlikte kullanmayınız.    j

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil £iddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında •! meydana gelmektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALGOPET, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin geç safhalarında (ö.aydan itibaren) ALGOPET kullanmayınız, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.    i!

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    \

Emzirme

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer^ bu durum da bebeğinize zarar verebilir.    ij

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    j

Araç ve makina kullanımı

ALGOPET baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden o nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

abilir. Bu


ALGOPET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozd| sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekeflere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla tem as t geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGOPET ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

• ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisiriide kullanılır)    ij

Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)

Antikoagülanlar (kan sulandırıcı    ilaçlar)    j

Beta-adreneıjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

Diüretikler (idrar söktürücüler)

Kortikosteroidler (aleıji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)

Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)

Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)

Metotrek sat (kans er tedav i si nde kullanı 1 ır)

Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)    j

Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçlan)

Kinolon grubu antibiyotikler    j!

kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar ALGOPET ile etkileşim gösterirlei

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALGOPET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg'dır. :j

Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg'a kadar arttırılabilir.    :j

Yaşlılarda kullanımı

var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.    jj

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGOPET kullanırsanız

ALGOPET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALGOPET’i aşın dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve kajj’m ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. ALGOPET'in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.    j

ALGOPET'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir;i sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.    i;

Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14321
Satış Fiyatı 106.76 TL [ 5 Jul 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 106.76 TL [ 28 Jun 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680090467
Etkin Madde Flurbiprofen
ATC Kodu M01AE09
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALGOPET 100 mg 15 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Jul 2024106.76 TL
28 Jun 2024106.76 TL
14 Jun 2024106.76 TL
31 May 2024106.76 TL
24 May 2024106.76 TL
17 May 2024106.76 TL
10 May 2024106.76 TL
3 May 2024106.76 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları