ALDACTONE 100 mg 16 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Spironolakton }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Spironolakton
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ALDACTONE® 100 mg tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Spironolakton 100 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet

Beyaz, bir yüzünde “SEARLE” yazan, peppermint kokulu, yuvarlak tabletler


4.1. Terapötik endikasyonlar

• Esansiyel hipertansiyonda

• Primer hiperaldosteronizmlİ hastaların ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde

• Standart tedaviye ek olarak kullanıldığında yaşam süresini uzatmak ve hastaneye yatışları azaltmak için, NYHA III ve IV. evre şiddetli kalp yetersizliğini de kapsayan konjestif kalp yetersizliğinin tedavisinde (tek başına veya standart tedaviyle kombine olarak)

• ödem ve/veya assit ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom ve diğer ödemli durumlar dahil sekonder hiperaldosteronizmin bulunabileceği durumların tedavisinde (tek başına veya standart tedaviyle kombine olarak)

• Diüretiklerin neden olduğu hıpokalemi/hipomagnezemi tedavisinde (uygulanan tedaviye ek olarak)

• Primer hiperaldosteronizmin tanısını kesinleştirmede

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve sûresi:

Konjestif kalp yetersizliği:

Başlangıç günlük doz tek ya da bölünmüş halde
1

00 mg olarak tavsiye edilir, fakat günlük 25 ile

200

mg arasında değişebilir. İdame doz bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Şiddetli kalp yetmezliği (NYHA Sınıf U1-1V) için standart tedavi ile bağlantılı olarak:
Randomize ALDACTONE® Değerlendirme Çalışmasında, standart tedaviye ek olarak; serum potasyumu < 5,0 mEq/L ve serum kreatinini < 2,5 mg/dL olan hastalarda günlük spirinolakton başlangıç dozu günde bir kez 25 mg’dır. 25 mg’ı tolere edebilen hastalarda,

günlük doz klinik olarak endike ise günde bir kez 50 mg’a yükseltilebilir. Günde bir kez 25 mg’ı tolere edemeyen hastalarda doz gün aşın 25 mg’a düşürülebilir.

Assit ve ödemli karaciğer sirozu:

Eğer idrar Na+ / K+ oranı 1.0’ dan yüksek ise günlük doz 100 mg olmalıdır.

Eğer idrar Na+ / K+ oranı 1.0’ dan düşük ise günlük doz 200- 400 mg olmalıdır. İdame dozu kişiye özel belirlenmelidir.

Malisn assit:

Başlangıç dozu genel olarak günlük 100-200mg’dır. Ciddi veya zor vakalarda dozaj kademeli olarak günlük 400 mg’a arttınlabilir. Ödem kontrol altına alındığında, olağan idame dozu kişiye özel belirlenmelidir.

Nefrotik sendrom:

Günlük erişkin dozu 100-200 mg’dır. Spironolakton’un temel patalojik süreci etkilediği gösterilmemiştir. ALDACTONE® diğer tedavilerin etkin olmadığı durumlarda Önerilmektedir.

Primer hiperaldosteronizm tanısı ve tedavisinde:

ALDACTONE® normal diyet alan hastalarda primer hiperaldosteronizmin muhtemel kanıtlannı sağlamak için ilk teşhis ölçütü olarak kullanılabilir.

Uzun test: ALDACTONE® üç ila dört hafta 400 mg günlük doz olarak uygulanır. Hipokalemi ve hipertansiyonun düzelmesi primer hiperaldosteronizmin tanısında muhtemel bir kanıttır. Kısa test: ALDACTONE® dört gün 400mg günlük doz olarak uygulanır. Uygulama sırasında eğer serum potasyumu artar, spironolakton kesildiğinde düşer İse muhtemel tanının primer hiperaldosteronizm olduğu düşünülebilir.

Daha detaylı testler ile primer hiperaldosteronizm tanısı kesinleştikten sonra, hastanın cerrahiye hazırlanması için günlük doz olarak 100-400 mg uygulanabilir. Cerrahi müdahalenin uygun olmadığı hastalarda, uzun süreli İdame tedavi için, spironolaktonun etkili olan en düşük dozu, bireye uygun belirlenerek uygulanır.

Uygulama şekli:

Oral olarak alınmalıdır.

ALDACTONE® un yemeklerle birlikte alınması önerilmektedir. Yetişkinler için günlük doz günde bir kez ya da bölünmüş olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasını ve atılımmı değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Günlük başlangıç dozu, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 3 mg spironolakton olmalıdır ve bölünmüş dozlarda verilmelidir. Doz alman yanıta ve toleransa göre ayarlanmalıdır. Eğer gerekirse, ALDACTONE® tabletler toz haline getirildikten sonra süspansiyon hazırlanabilir. Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

ALDACTONE® aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

• Akut renal yetmezliği, anüri, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda,

• Addison hastalığında

• Hiperkalemisi olan hastalarda,

• Spironolaktona veya diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet durumlarında,

• Eplerenon ile birlikte kullanıldığında

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sıvı ve elektrolit dengesi:

Sıvı ve elektrolit durumu, özellikle belirgin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan yaşlılarda düzenli olarak izlenmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

ALDACTONE® diğer diüretiklerle birlikte uygulandığında hiponatremiye neden olabilmektedir.

Böbrek fonksiyonu normal gözükmesine rağmen dekompanse karaciğer sirozu olan bazı hastalarda genellikle hiperkaleminin eşlik ettiği, geri dönüşümlü hiperkloramik metabolik asidoz oluştuğu rapor edilmiştir.

„ „ * * * dD

Üre: Özellikle böbrek fonksiyon yetmezliğinin görüldüğü durumlarda ALDACTONE tedavisinde kan üresinde geri dönüşümlü artışlar rapor edilmiştir.

ALDACTONE® diğer diüretiklerle kombine olarak alındığı zaman
ağız kuruluğu, susuzluk, letarji ve sersemlik ve düşük serum sodyum seviyesi ile doğrulanmış olarak tecil eden seyreltik hiponatremiye sebep olur ve sıcak havalarda ödemli hastalarda seyreltik hiponetrami görülebilir. Yaşam tehdidi oluşturmayan hiponatremi durumunda sodyum alımı yerine su kısıtlaması uygun bir tedavi olabilir.

Ağız kuruluğu, susama, uyuşukluk ve rehavet ile kendini gösteren, düşük sodyum serum

* (S

seviyesi ile teşhis edilebilen dilüzyonal hiponatremi, ALDACTAZIDE ve diğer diüretiklerin birlikte kullanımı sırasında görülebilir. Dilüzyonal hiponatremi, sıcak havalarda ödemli hastada oluşabilir. Yaşam tehlikesi içeren hiponatremi gibi durumlar haricinde, sodyum takviyesi yerine suyun azaltılması daha uygun bir tedavidir.

Şiddetli Kalp Yetmezliğinde Hiperkalemi:

Hiperkalemi fatal olabilir. Spironalakton alan şiddetli kalp yetmezliği hastalannda kandaki potasyum değerini izlemek ve kontrol altında tutmak çok kritiktir. Diğer potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Serum potasyumu >3,5 mEq/L olan hastalarda oral potasyum takviyeleri kullanılmamalıdır. Potasyum ve kreatininin spirinolaktona başladıktan bir hafta sonra, ilk üç ay içinde her ay daha sonra yılda dört kez, daha sonra ise her
6

ayda bir kontrol edilmesi tavsiye edilir. Serum potasyumu >5 mEq/L ya da serum kreatinini > 4 mg/dl olan hastalarda tedavi durdurulmalı ya da bırakılmalıdır. (Bkz. Bölüm

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Spironolakton diğer diüretiklerle ve antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında potansiyalizasyon gösterebilir. Tedavi rejimine spironolakton eklendiğinde bu tip ilaçların dozlan düşürülmelidir.

Özellikle böbrek bozukluğu olan hastalarda, ADE inhibitörleri aldosteron üretimini azalttığından, ALDACTONE ile birlikte rutin olarak kullanılmamalıdır.

Non steroid antienflamatuar ilaçlar, prostaglandinlerin intrarenal sentezini inhibe ederek diüretiklerin natriüretik etkinliğini azaltabilir.

Spironolakton, nöroadrenaline vasküler cevabı azaltır. ALDACTONE® ile tedavi görmekte olan hastalann lokal veya genel anestezi almak zorunda kalmalan durumunda dikkatli olunmalıdır.

(fi)

ALDACTONE ’un; potasyum-tutucu diüretikler, ADE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonistleri, aldosteron blokörleri, potasyum takviye ediciler, potasyumdan zengin diyet, potasyum içeren tuzlar ile birlikte kullanılması ciddi hiperkalemiye sebep olabilmektedir. Flurometrik miktar tayininde, benzer floresans karakteristiğe sahip moleküller ile etkileşime girebilmektedir.

Spironolaktonun, digoksinin yarı ömrünü uzattığı gösterilmiştir.

ALDACTONE® digoksinin yanlanma ömrünü arttırdığından yüksek serum digoksin seviyesi ve sonuçta digitaliz zehirlenmesine sebep olabilir. Bu nedenle ALDACTONE® kullanılırken digitalizasyon dozlan düşürülmeli ve hasta yakından izlenmelidir.

Karbenoksolon sodyum retansiyonuna sebep olabileceğinden ALDACTONE®’un etkinliğini azaltabilir. Birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

intrarenal prostaglandin sentezini inhibe etmeleri nedeniyle Non steroidal antienflamatuar ilaçlar diüretik ilaçların natriüretik etkinliğini azaltabilir.

Aspirin, indometazin ve mefanamik asid’in spironolaktonun diüretik etkisini azalttığı görülmüştür.

Spironolakton, antipirinin metabolizmasını artınr.

Spironolakton, plazma digoksin konsantrasyon testleriyle etkileşime girebilmektedir.

Alkol, barbitürat ya da narkotiklerle birlikte alındığında ortostatik hipotansiyon potansiyelinde artış olabilir.

Kortikosteroidler ve/veya ACTH ile birlikte alındığında elektrolit deplesyonu şiddetlenebilir özellikle hipokalemi görülebilir.

İskelet kas gevşeticiler, nondepolarizan (örn. tübokürarin) ile birlikte alındığında kas gevşeticilere yanıtsız kalma oluşabilir.

Lityum genellikle diüretiklerle birlikte verilmemelidir. Diüretik ajanlar lityumun renal klirensini düşürebilir ve lityum toksisite riskini yüksek oranda arttırır.

Spironolakton ile birlikte amonyum klorür ya da kolostiramin alan hastalarda hiperkalemik metabolik asidoz bildirilmiştir.

Spironolakton ile karbenoksolonun birlikte alımı her iki ajanın da etkinliğinin azalmasıyla sonuçlanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’ dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar t
Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyo nal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Spironolakton veya metaboliti plasental bariyeri geçebilir. ALDACTONE un hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır. Laktasyon dönemi

Spironolakton metabolıtleri anne sütünde tespit edilmiştir. Eğer ALDACTONE kullanımının zorunlu olduğu düşünülüyorsa, bebek beslenmesi için alternatif bir yöntem tayin edilmelidir. Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100,<1/10); yaygın olmayan ( > 
1

/

1000

, <

1

/

100

); seyrek (>

1

/

10000

, <

1

/

1000

); çok seyrek (<

1

/

10000

), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Spironolakton kullanımı ile ilişkilendirilen jinekomasti gelişebilmektedir. Bu gelişim hem doz düzeyi hem de tedavinin süresi ile ilgili olup, normal olarak tedavi sonlandırıldığında geri dönüşümlüdür. Nadir durumlarda göğüs büyümesi kalıcı olabilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:
Lökopenİ, (agranülositoz da dahil), trombositopeni Endokrin hastalıkları

Bilinmiyor:
Selim göğüs tümörü, göğüs ağnsı, ereksiyona erişememe ya da ereksiyonda

kalamama, postmenopozal kanama, menstürel siklus bozukluklan

Metabolizma ve beslenme hastalıktan

Bilinmiyor:
Elektrolit düzensizliği, hiperkalemi

Psikiyatrik hastalıklar

Bilinmiyor:
Libidoda değişiklik, zihin kanşıklığı Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:
Baş dönmesi, mental konfilzyon, ataksi, baş ağnsı, sersemlik, letarji Gastrointestinal hastalıkları

Bilinmiyor:
Gastrointestinal rahatsızlıklar, mide bulantısı, mide kanaması, ülserasyon, gastrit, diyare, kusma, kramplar Karaciğer bozuklukları

Bilinmiyor:
Normal olmayan hepatik fonksiyonlar Hepato-bilier hastalıkları

Bilinmiyor:
Karaciğer fonksiyon bozukluğu, çok az vakada kanşık kolestatik/hepatoselüler toksisite

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor:
Alopesi, hipertrikoz (aşın kıllanma), kaşıntı, kurdeşen, ürtiker, Stevens Johnson Sendromu.

Hipersensitivite reaksiyonları:

Bilinmiyor:
Ateş, makülopapüler ve eritamatöz kütanöz erüpsiyonlan, anafılaktik şok, vaskülit

Kas-iskelet bozukluktan, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor:
Bacak kramplan Böbrek ve idrar yollan hastalıktan

Bilinmiyor:
Akut böbrek yetersizliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı halsizlik, zihin kanşıklığı, mide bulantısı, kusma, uyuşukluk, makülopapüler veya eritematöz döküntü veya diyare şeklinde kendisini gösterebilir. Hiponatremi veya hiperkalemi gelişebilir, fakat bu etkiler akut doz aşımı ile pek ilişkilendirilmemektedir. Hiperkalemi semptomlan parestezİ, güçsüzlük, gevşek paralizi veya kas spazmı şeklinde ortaya çıkar ve klinik açıdan hipokalemiden ayırd edilmesi zor olabilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği görülen hastalarda hepatik koma, hiponatremi yada hiperkalemi nadiren görülebilir, ancak bu etkilerin doz aşımı sebebiyle oluşup oluşmadığı kuşkuludur. Özellikle bozuk böbrek fonksiyonu olan hastalarda hiperkalemi görülebilir. Elektrokardiyografık değişiklikler potasyum düzensizliklerinin belirgin erken işaretleridir.

Belirli bir antidot tanımlanmamıştır. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit replasmanı genel destekleyici tedavidir. Hiperkalemi için, potasyum alınımı azaltılmalı, potasyum kaybına neden olan diüretikler, intravenöz glukoz ve düzenli insülin veya oral iyon değiştirici reçineler kullanılmalıdır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Aldosteron antagonistleri ATC kodu: C03DA01

Spironolakton, kompetetif aldosteron antagonisti olarak, distal renal tübüllerde potasyum kaybını azaltırken sodyum atılımmı arttırmaktadır. Kademeli ve uzatılmış bir etki göstermektedir.

Şiddetli kalp yetmezliği:
Randomize ALDACTONE® Değerlendirme Çalışması (Randomized Aldactone Evoluation Study -RALES); randomizasyon sırasında % 35’in altında veya eşit ejeksiyon fraksiyonu, son

6

ay içinde NYHA (New York Heart Association) sınıf IV kalp yetersizliği ve sınıf III - IV kalp yetersizliği bulunan 1663 hastada yapılan uluslar arası, çift-kör bir çalışmadır. Tüm hastalara bir loop diüretik, hastalann %97’sine bir ADE inhibitörü ve hastalann %78’ine digoksin verilmiştir (bu çalışmanın yapıldığı zamanda, b-blokörler kalp hastalığının tedavi edilmesinde yaygın olarak kullanılmamaktaydı, sadece hastalann %15’i b-blokör kullanmıştır). Serum kreatinin sınır çizgisi > 2,5 mg/dl olan veya son zamanda %25 artış gösteren ya da serum potasyum smır çizgisi > 5 mEq/L olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar günde bir kez 25 mg oral spironolaktona ya da eşdeğeri plaseboya 1 ’e

1 randomize edilmişlerdir. Günde bir kez 25 mg spironolaktonu tolere edebilen hastalarda doz, klinik olarak endikasyonu varsa günde 50 mg’a yükseltilmiştir. Günde 25 mg dozu tolere edemeyen hastalarda doz, iki günde bir 25 mg’a düşürülmüştür. RALES için birincil sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı ölüm zamanıdır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Spironolakton ağız yoluyla iyi emilir.

Darılım:
Günlük 100 mg spironolaktonun 15 gün süreyle tokluk koşullannda sağlıklı gönüllülerde uygulanmasını takiben, tmax, pik plazma konsatrasyonu (Cmaks) ve eliminasyon yanlanma ömrü (tı/

2

) spironolakton için sırasıyla ; 2.6 saat, 80 ng/ml ve ortalama 1.4 saat olmuştur. 7-alpha-(thiomethyl) spironolakton ve kanrenon metabolitleri için sırasıyla; tmajcS

3.2 saat ve 4.3 saat, CmaicS 391 ng/ml ve 181 ng/ml, ve 1
1/2

13.8 saat ve 16.5 saat olmuştur.
Bivotransformasvon:
Spironolakton genel olarak aktif metabolitlerine şu oranlarda metabolize olmaktadır: sülfür içeren metabolitler (%80), ve kısmen kanrenon (%

20

).

Eliminasyon:
Spironolaktonun yanlanma ömrünün kısa (1.3 saat) olmasına rağmen aktif metabolİtlerinin yanlanma ömrü uzundur (

2.8

ila

11.2

saat arasında değişmektedir). Metabolitlerin eliminasyonu öncelikli olarak idrarla, ikincil olarak da safra yoluyla feçes ile gerçekleşmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenite: Sıçanlarda, uzun süre yüksek dozlarda uygulandığında spironolaktonun tümöre neden olduğu görülmüştür. Bu bulgulann klinikteki kullanımına İlişkin önemi kesin değildir. Bununla birlikte spironolaktonun gençlerde uzun süreli kullanımı yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır. Spironolakton veya metabolitleri plasental bariyeri geçebilir. Erkek sıçan fetüslerinde spironolaktonla birlikte feminizasyon gözlemlenmiştir. ALDACTONE®’un hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.   Yardımcı Maddelerin Listesi Kalsiyum sülfat dihidrat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00499
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543010038
Etkin Madde Spironolakton
ATC Kodu C03DA01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 16
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutan Diüretiker > Spironolakton
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
ALDACTONE 100 mg 16 tablet Barkodu