Biofarma İlaçları › ADRENALIN BIOFARMA 1 mg/1 ml 100 ampül › KT › Nasıl Kullanılır

ADRENALIN BIOFARMA 1 mg/1 ml 100 ampül Nasıl Kullanılır

Adrenalin }

Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Epinephrine (Adrenalin) Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 11 May  2012

3.ADRENALIN BIOFARMA nasıl kullanılır ?

ADRENALİN doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından aşağrdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarında dozaj:

Akut anafrlaksi, ağrr astrm ve alerjik reaksiyonlarda büyükler için mutat başlangrç dozu 0.10.5 mg (0.1-0.5 ml) ADRENALİN olup, subkütan veya intramüsküler yolla verilir. Alerji nedeni deri altma veya kas içine yaprlan bir ilaç ise absorbsiyonu geciktirmek ve azaltmak için ADRENALİN enjeksiyonu aynr yerlere yaprlabilir. ADRENALİN’in başlangrç dozlan küçük olmalrdrr, gerekirse bunlar arttrrrlabilir. Ancak bir defada verilen doz 1 mg’r geçmemelidir.

Anafilaktik şokta subkütan dozlar 10-15 dakikalrk aralrklarla tekrarlanabilir. Ağrr astrm krizlerinde ise subkütan dozlar hastanrn cevabrna göre 20 dakika ile 4 saat aralrklarla tekrarlanabilir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalrğmda 0.3 mg (0.3 ml) adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şema tekrarlanabilir.

Ağrr anafilaktik şokta ilacm dolaşrma girmesini sağlamak için intravenöz yol kullanrlmalrdrr. Bunun için 0.1-0.2 mg (0.1-0.2 ml) ADRENALİN 8-10 krsrm enjeksiyonluk su ile dilüe edilir ve yavaş olarak intravenöz enjeksiyonla verilir. Gerekiyorsa bu her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir.

Kalp durmasr durumunda dozaj:

Büyüklerde kalp reanimasyonu için 0.5-1 mg (0.5-1 ml) ADRENALİN dilüe edilerek intravenöz veya intrakardiyak yolla enjekte edilir. Kalp masajını engellememek için intravenöz yol tercih edilir. 1-2 mg (1-2 ml) ADRENALİN 10 ml steril distile suya katılarak endotrakeal tüp aracılığıyla trakeaya instile edilir ya da ilk intravenöz enjeksiyondan sonra 0.3 mg (0.3 ml) ADRENALİN subkütan olarak yapılır veya intravenöz infüzyon şeklinde 1-4 |ig/dl< hızıyla verilir.

Diğer uygulama şekilleri ve dozajları:

Lokal hemostatik olarak 1:50.000 (% 0.002) - 1:1.000 (% 0.1) konsantrasyonunda adrenalin çözeltileri ıslak pansuman veya sprey şeklinde deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanır. Adrenalin lokal anestezik çözeltilere 1:500.000-1:50.000 oranında katılır. En sık kullanılan konsantrasyon 1:200.000’dir.

Uygulama yolu ve metodu

ADRENALİN tercihen subkütan olarak enjekte edilir. Kas içine de yapılabilir, ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır (Bu bölge derisinde anaerob mikroorganizmalar kolonize olabilir ve ADRENALİN’in vazokonstrüktör etkisi hipoksiye neden olarak Clostridium welchii enfeksiyonunun oluşmasını hızlandırabilir.).

Acil durumlarda ADRENALİN dilüe edilerek çok yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir. Kalp durması halinde dilüe adrenalin çözeltisi intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyonla verilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Bu şekilde ilacm koroner sirkülasyona katılması sağlanır. Adrenalin aerosol, vaporizör, IPPB cihazına oral inhalasyon şeklinde verilebilir.

Bu amaçla kullanılan adrenalin çözeltileri daha konsantre olup bunları sistemik olarak enjekte etmekten kaçınılmalıdır. ADRENALİN dilüe edilerek lokal olarak deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veya sprey şekilleri kullanılır.

Adrenalin dozu adrenalin tuzları içindeki adrenalin miktarı ile ifade edilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonlan durumlannda dozaj:

Ağır astım ve anafılaksi vakalannda çocuklara subkütan olarak 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg) veya

0.3 mg/m2 (0.3 ml/m2) ADRENALİN yapılır. Bir defalık pediyatrik doz 0.5 mg (0.5 ml)'ı geçmemelidir. Hastanın durumuna ve alman cevaba göre dozlar 20 dakika ile 4 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir.

Kalp durması durumunda dozaj:

Çocuklarda 0.005-0.01 mg/kg ADRENALİN intrakardiyak olarak enjekte edilir veya 0.01 mg/kg ADRENALİN intravenöz olarak verilir. Bu amaçla 1:10.000 konsantrasyonda hazır ampul kullanılmalıdır. Bu şekilde dilüsyon hatalarından kaçınılmış olunur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler için önerilen doz dikkatle uygulanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer ADRENALİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADRENALIN BIOFARMA kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADRENALIN BIOFARMA kullanırsanız

Adrenalinin etkileri labetalol gibi kombine alfa ve beta adrenerjik bloker ilaçlarla giderilebilir veya herhangi bir supraventriküler aritminin tedavisi için beta-blokerler kullanrlabilir; periferal dolaşrmda alfa kaynaklr etkilerin kontrolü için fentolamin kullanrlabilir. Çabuk etki gösteren nitratlar ve sodyum nitroprusid gibi vazodilatörler tedaviye yardımcr olabilir.

Acil yaşam desteği sağlanmalrdrr.

ADRENALİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADRENALIN BIOFARMA'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınrz bir sağlrk personeli tarafından uygulanacağrndan kullanmanrz gereken dozun unutulmasr beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanrz, sağlrk personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADRENALİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

ADRENALİN ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA00394
Satış Fiyatı 36.83 TL [ 22 Feb 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 36.83 TL [ 19 Feb 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578750060
Etkin Madde Adrenalin
ATC Kodu C01CA24
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Epinephrine (Adrenalin)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADRENALIN BIOFARMA 1 mg/1 ml 100 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Feb 201936.83 TL
19 Feb 201936.83 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları