ABSTRAL 400 mcg 10 dilaltı tablet Klinik Özellikler

Fentanil }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Fentanil
Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 14 October  2019

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

ABSTRAL sadece inatçı kanser ağrısı için opioid tedavisine tolerans geliştiren hastalara uygulanmalıdır. Günde en az 60 mg oral morfin, saatte 25 mcg transdermal fentanil veya 1 hafta veya daha uzun süre ile başka bir opioidin eşdeğer analjezik dozunu alan hastalar, opiod tedavisine karşı tolerans geliştirmiş olarak kabul edilebilirler.

Doz titrasyonu:

Doz titrasyonunun amacı geçici şiddetli ağrının tedavisinde optimal bir idame dozu tanımlamaktır. Bu optimal doz , kabul edilebilir seviyede yan etkiler ile beraber yeterli analjezi sağlamalıdır.

ABSTRAL optimal dozu, her hastaya göre ayrı ayrı ve artan titrasyon ile belirlenir. Doz titrasyonu sırasında kullanmak üzere birkaç doz mevcuttur. Kullanılması gereken ABSTRAL başlangıç dozu 100 mikrogramdır ve mevcut doz büyüklüklerine göre gerektiği şekilde artırılarak doz ayarlaması yapılır.

Optimal bir doza ulaşılana kadar hastalar dikkatle izlenmelidir.

Fentanil sitrat içeren diğer bir oral müstahzardan ABSTRAL’a geçiş yapılması gerekirse, müstahzarlar arasındaki absorpsiyon profili önemli oranda farklılık gösterdiğinden, yeni bir doz titrasyonu gereklidir.

Tüm vakalarda, doktor hastanın klinik ihtiyacını, yaşını ve eşlik eden hastalığını dikkate alması gerektiği halde, titrasyon için aşağıdaki doz rejimi önerilmektedir.

Tüm hastalar tedaviye tek doz 100 mcg dilaltı tablet ile başlamalıdırlar. Tek bir dilaltı tabletin uygulamasından sonra 15-30 dakika içinde yeterli analjezi elde edilmez ise, ek olarak (ikinci) bir 100 mcg dilaltı tableti uygulanabilir. Eğer ilk dozun ardından 15-30 dakika içinde yeterli analjezi elde edilmezse geçici şiddetli ağrının bir sonraki dönemi için, bu dozdan bir sonraki en yüksek tablet dozuna göre doz artışı düşünülmelidir (bkz. aşağıdaki şekil).

Doz artışı, yeterli analjezi elde edilene kadar kademeli şekilde devam etmelidir.

Ek olarak (ikinci) uygulanacak dilaltı tablet için doz büyüklüğü, 400 mikrogram ve daha yüksek dozlarda 100 mikrogramdan 200 mikrograma artırılmalıdır. Doz ayarlaması aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Doz titrasyonu sırasında geçici şiddetli ağrının tek bir dönemi için en fazla 2 dilaltı tablet uygulanmalıdır.

ABSTRAL TİTRASYON PROSESİ

Her geçici şiddetli ağrı dönemi için uygulanacak ilk dilaltı tabletin doz büyüklüğü (mikrogram)

İlk tabletten 15-30 dakika sonra alınacak ilave (ikinci) dilaltı tabletin doz büyüklüğü (mikrogram), gerektiğinde

100

100

200

100

300

100

400

200

600

200

800

_

Yeterli analjezi, daha yüksek dozda sağlandığında fakat istenmeyen etkileri kabul edilemez olarak düşünüldüğünde, ara bir doz uygulanabilir (100 mikrogram tablet, uygun olduğunda).

800 mikrogram dozun üzeri için klinik çalışma yapılmamıştır.

Opioid-ibşkib yan etki riskini en aza indirmek ve uygun dozu belirlemek için, doz titrasyonu sırasında hastaların doktorlarlar tarafından yakından izlenmesi zorunludur.

Sürdürme tedavisi:

Bir tabletten daha fazla da olabilen uygun bir doz tespit edildikten sonra, hastalara bu dozun uygulanmasına devam edilmelidir ve günde maksimum dört ABSRTAL doz uygulanması ile sınırlandırılmalıdır.

Dozun tekrar ayarlanması:

Eğer titre edilen ABSRTAL dozuna cevap ( analjezi veya yan etkiler) önemli derecede değişirse, optimal dozu sürdürmek için bir doz ayarlaması gerekli olabilir.

Ardarda 4 günden fazla bir sürede, günde dörtten fazla geçici şiddetli ağrı dönemi yaşanıyorsa, o zaman inatçı ağrı için kullanılan uzun süre etkili opioidin dozu tekrar değerlendirilmelidir. Eğer uzun süre etkili opioidin dozu artırılır ise geçici şiddetli ağrının tedavisinde kullanılan ABSTRAL dozunun tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir.

Bu hastalarda herhangi bir analjeziğin dozunun yeniden ayarlanması bir sağlık görevlisi tarafından izlenmelidir.

Tedavinin kesilmesi:

Herhangi bir opioid tedavisine daha fazla ihtiyaç duymayan hastalarda, kademeli opiod doz azaltımına gitmeden önce, ABSTRAL’ın dozu dikkate alınmalıdır.

Kronik ağrı nedeniyle sürekli opioid tedavisine devam eden, ancak başedilemeyen ağrı tedavisine ihtiyaç duymayan hastalarda ABSTRAL tedavisi genellikle hemen kesilebilir.

Uygulama şekli:

ABSTRAL tabletler, doğrudan dil altında en arka bölüme uygulanmalıdır. ABSTRAL tabletler yutulmamalıdır, fakat çiğnemeden ve emmeden dilaltında tamamen erimesine izin verilmelidir. Tablet tamamen eriyene kadar, hastalara hiçbir şey yememesi ve içmemesi önerilmelidir.

Ağız kuruluğu olan hastalarda, ABSTRAL tablet kullanmadan önce yanak mukozasının nemlendirilmesi için su kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar, ABSTRAL titrasyonu sırasında, fentanil toksisitesinin belirtilerine karşı dikkatle izlenmelidirler (bkz. bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlik ve etkinlik ile ilgili veriler mevcut olmadığından, ABSTRAL 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Hayati tehlike yaratan solunum depresyonu riski nedeniyle, daha önce opioid ile tedavi edilmemiş hastalarda ABSTRAL kullanılmamalıdır.

Ciddi solunum depresyonu veya ciddi obstruktif akciğer durumu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4.   Özel Kullanım uyarıları ve önlemleri

ABSTRAL çocuklar için öldürücü olabilecek etkin madde içerdiği için hastalar ve bakıcıları, çocukların ilacı göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere ve ambalajına koymaları konusunda eğitilmelidir.

ABSTRAL gibi opioid tedavisi alırken, potansiyel ciddi istenmeyen etkilerin oluşabilmesi nedeniyle, hastalar ve bakıcıları, ABSTRAL’m doğru şekilde alınmasının önemi ve doz aşımı semptomları oluştuğunda ne yapılması gerektiği ile ilgili tam olarak bilgilendirilmelidirler.

ABSTRAL tedavisine başlanmadan önce, hastaların inatçı ağrısını kontrol etmek için kullanılan uzun süre etkili opioid tedavisinin dengelenmiş olması önemlidir.

Fentanil gibi opioidlerin tekrarlanan uygulamalarından sonra, tolerans, fiziksel ve/veya psikolojik bağımlılık gelişebilir. Opioidlerin terapötik kullanımı sonrasında iyatrojenik bağımlılık seyrek görülür.

Tüm opioidlerde ortak olarak görüldüğü üzere, ABSTRAL kullanımında da ilaca bağlı ve klinik açıdan önemli olabilen solunum depresyonu riski vardır. Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan veya solunum depresyonuna yol açabilen başka bir tıbbi sorunu olan (örneğin; myastenia gravis) hastalarda, daha ileri derecede solunum depresyonuna ve solunum yetmezliğine yol açabileceği için ABSTRAL ile doz titrasyonu sırasında özel dikkat gösterilmelidir.

Artan intrakranyal basınç, bilincin azalması, koma veya beyin tümörleri gibi hiperkapninin intrakraniyal etkilerine özellikle maruz kalabilen hastalarda ABSTRAL dikkatle uygulanmalıdır. Kafadan darbe almış olan hastalarda, klinik tablo opioidlerin kullanımı ile maskelenebilir. Böyle bir durumda, opioidler sadece kesinlikle gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

İntravenöz fentanilin bradikardiye neden olduğu gösterilmiştir. Bradiaritmisi olan hastalarda ABSTRAL dikkatle kullanılmalıdır.

Fentanil ile yapılan intravenöz çalışmalardan elde edilen veriler, yaşlı hastalarda kürensin azalabileceğini, yarılanma ömrünün uzadığını ve yaşlı hastaların, genç hastalara göre ilaca daha duyarlı olabileceklerini göstermektedir. Yaşlı, kaşektik veya kuvvetten düşen hastalar, fentanil toksistesinin belirtileri için dikkatle izlenmeli ve gerekiyorsa doz azaltılmalıdır.

Özellille doz titrasyonu sırasında, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda ABSTRAL dikkatle uygulanmalıdır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda ABSTRAL kullanımı, fentanilin biyoyararlammım artırıp, sistemik klirensini azaltarak vücutta ilacın birikmesine ve artan ve uzayan opioid etkilere yol açabilir.

Hipovolemisi ve hipotansiyonu olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

Ağız yaraları veya mukoziti olan hastalarda çalışma yapılmamıştır Artan sistemik ilaç maruziyeti riski olabilir ve bu nedenle doz titrasyonu sırasında dikkatli olunması önerilmektedir.

ABSTRAL ile tedavinin kesilmesinden sonra hiçbir gözle görülür etki olmamalıdır fakat anksiyete, tremor, terleme, solgun yüz, bulantı ve kusma muhtemel olarak görülebilen geri çekme semptomlarıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Fentanil CYP3A4 ile metabolize olur. Makrolit antibiyotikler (örneğin eritromisin), azol antifungal ajanlar (örneğin ketokonazol, itrakonazol) veya bazı proteaz inhibitörleri (örneğin ritonavir) gibi CYP3A4 aktivitesini inhibe eden ilaçlar sistemik klirensini azaltarak fentanilin biyoyararlammım artırılabilir ve opioid etkilerini potansiyel olarak artırır veya uzatır. Greyfurt suyunun da CYP3A4’ü inhibe ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, fentanil CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında hastalar dikkatle izlenmelidir.

Diğer morfin türevleri (analjezikler ve antitusifler), genel anestezikler, kas gevşetiçiler, sedatif antidepresanlar, sedatif H1 antihistaminikler, barbitüratlar, anksiyolitikler (örneğin benzodiyazepinler), hipnotikler, antipsikotikler, klonidin ve ilgili bileşiklerin diğer MS S depresanlarının birlikte kullanımı, MSS depresan etkilerinin artmasına neden olabilir. Solunum depresyonu, hipotansiyon ve derin sedasyon oluşabilir.

Alkol, morfin içerikli analjeziklerin sedatif etkisini güçlendirir, bu nedenle alkollü içeceklerin veya alkol içeren tıbbi ürünlerin ABSTRAL ile birlikte uygulanması önerilmemektedir.

Son 14 gün içinde MAOI alan hastalarda ABSTRAL tavsiye edilmemektedir. Çünkü opioid analjeziklerle ciddi ve tahmin edilemeyen potansiyelizasyon rapor edilmiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü ( Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya / doğum/ ve-veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. bölüm

5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

ABSTRAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Gebelikte fentanilin güvenliği tespit edilmemiştir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme toksisitesi (bkz. bölüm 5.3) gözlenmiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Fentanil, gebelik sırasında sadece açıkça gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Gebelik sırasında uzun süreli kullanımı, yenidoğanda geri çekme semptomlarına neden olabilir.

Doğum sırasında (sezeryan da dahil olmak üzere) fentanil uygulaması önerilmez çünkü fentanil plasentayı geçer ve fetusta veya yenidoğanda solunum depresyonuna neden olabilir.

Laktasyon dönemi

Fentanil anne sütüne geçer ve anne sütü alan çocuklarda sedasyona ve solunum depresyonuna neden olabilir. Fentanil, emziren annelerde, sadece anne ve çocuk için yararı açıkça ortaya konulduğunda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

i ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ABSTRAL kullanılan hastalarda opioidler için tipik olan yan etkilerin ortaya çıkması ve sürekli kullanım ile bu etkilerin yoğunluklarının azalması beklenir. Opioid kullanımı ile ilişkili en ciddi potansiyel advers etkiler solunumun durmasına yol açabilecek solunum depresyonu, hipotansiyon ve şoktur. Diğer yaygın görülen yan etkiler: bulantı, kusma, konstipasyon, başağrısı, uyku hali/yorgunluk ve baş dönmesidir.

Tedavi ile muhtemel ilişkisi olduğu düşünülen, hastalarda ve gönüllülerde ABSTRAL ile yapılan klinik çalışmalardaki advers reaksiyonlar aşağıda sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre listelenmiştir (çok yaygın >1/10; yaygın > 1/100 - < 1/10).

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, uyku hah, başağrısı Yaygın: Vazovagal reaksiyon, hipoastezi, parastezi, hiperakuzi
Göz hastalıkları
Yaygın: Anormal görüş

Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Solunum depresyonu, rinit, farenjit
Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı

Yaygın: Kusma, karın ağrısı, diyare, konstipasyon, midede rahatsızlık hissi, dispepsi, ağız kuruluğu.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü, prurit
Vasküler hastalıklar

Yaygın: Ortostatik hipotansiyon, kızarma, sıcak basması
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Yorgunluk

Yaygın: Asteni, uygulama yerinde iritasyon

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Depresyon, anoreksi, konsantrasyon bozukluğu, öfori

Yukarıda belirtilen tüm advers etkiler, ABSTRAL ile birlikte opioid uygulanan daha önce opioid ile tedavi edilmeyen hastalarda görülmüştür. Sadece ABSTRAL ile tedavi edilen hastalarda (n=23) baş dönmesi, bulantı ve kusma görülmüştür.

Diğer fentanil içeren tıbbi ürünler ile ilişkili aşağıdaki advers reaksiyonlar da rapor edilmiştir (çok yaygın >1/10; yaygın > 1/100 - <1/10; yaygın olmayan >1/1000 - <1/100; seyrek >1/10.000 - < 1/1000; çok seyrek < 1/10.000; bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Bradikardi, taşıkardi, hipertansiyon Çok seyrek: Aritmi
Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Myoklonus, uykusuzluk hali, tad alma bozuklukları

Yaygın olmayan: Anormal yürüyüş/koordinasyon, vertigo, amnezi, konuşma bozuklukları, tremor

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipoventilasyon, astım, dispne Çok seyrek: Apne, hemoptizi
Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Gastrointestinal tıkanma, disfaji, ağız ülserieri/stomatit, dil bozukluğu

Yaygın olmayan: Genişleyen karın, gaz, susuzluk hissi

Seyrek: Hıçkırık

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İdrar retansiyonu, idrara çıkma sıklığında değişiklik Çok seyrek: Mesane spazmı, oligüri
Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Terleme

Yaralanma, zehirlenme ve prosedür komplikasyonları

Yaygın: Kaza yaralanmaları
Vasküler hastalıklar

Yaygın: Vazodilatasyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Kırıklık, kırgınlık
Psikiyatrik hastalıklar

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Fentanil doz aşımının belirtileri, farmakolojik etkilerin uzamasıdır, en ciddi etkisi solunumun durmasına yol açabilen solunum depresyonudur.

Acil olarak opioid doz aşımının kontrol edilmesi için ağızda ABSTRAL tablet kalmış ise çıkarılır, hasta fiziksel ve sözel olarak uyarılır ve bilinç seviyesi değerlendirilir. Açık bir havayolu sağlanmalı ve korunmalıdır. Eğer gerekiyorsa uygun şekilde orofaringeal veya endotrakeal tüp ile solunum yolu açık tutulmalıdır, oksijen uygulanmalıdır ve mekanik ventilasyona başlanmalıdır. Yeterli vücut sıcaklığı ve paranteral sıvı alımı sağlanmalıdır.

Opioid ile tedavi edilmemiş hastalarda kazara oluşan doz aşımının tedavisi için, naloksan veya diğer opioid antagonistleri klinik olarak belirtilen şekilde ve kısa ürün bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Solunum depresyonunun süresi uzamış ise, opioid antagonistinin tekrarlananarak uygulaması gerekebilir.

Akut geri çekme sendromu nedeniyle, opioid düzeyi sağlanmış hastalarda doz aşımını tedavi etmek için naloksan veya diğer opioid antagonistleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Ciddi veya inatçı hipotansiyon oluşur ise, hipovolemi düşünülmeli ve uygun parenteral sıvı tedavisine başlanmalıdır.

Fentanil ve diğer opioidler ile birlikte solunumu engelleyen kas sertliği görülmüştür. Bu durumda, endotrakeal entübasyon, beraberinde uygulanan ventilasyon ve kas gevşeticiler ile birlikte opioid antagonistlerinin de uygulanması istenebilir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.