Polifarma İlaçları › VOLIZOLEN (HES 130/0.4) %6 ELEKTROLIT IV infüzyon için çözelti (500 ml setsiz) › Kullanma Talimatı

VOLIZOLEN (HES 130/0.4) %6 ELEKTROLIT IV infüzyon için çözelti (500 ml setsiz) Kullanma Talimatı

Hes130 + Nacl + Sodyum Asetat + Kcl + Magnezyum Klorür }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 20 November  2020

VOLİZOLEN (HES 130/0,4) % 6 elektrolit I.V. infüzyon için çözelti Damar yolundan kullanılır.

Steril, apirojen

Etken Madde

Her 100 ml çözelti 6 g hidroksietil nişasta, 0,602 g sodyum klorür, 0,463 g sodyum asetat trihidrat, 0,03 g potasyum klorür, 0,03 g magnezyum klorür hekzahidrat içerir. 

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOLIZOLEN nedir ve ne için kullanılır?

2. VOLIZOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOLIZOLEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOLIZOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VOLIZOLEN nedir ve ne için kullanılır?

 • VOLİZOLEN, damar içi uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış steril apirojen bir çözeltidir. İçerisinde hidroksietil nişasta, sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat, potasyum klorür ve magnezyum klorür hekzahidrat adlı etkin maddeleri içerir. Çözelti 500 mililitrelik PP torbalarda bulunur. Plazma hacim genişletici olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Kan hacminin artırarak ve dolaşımın sürdürülmesini sağlayarak etki eder. Kan basıncının sabit kalmasına yardım eder.
 • VOLİZOLEN şu durumlarda kullanılır:

 • 2.VOLIZOLEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VOLIZOLEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Hidroksietil nişastaya veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı alerji (aşırı duyarlılık)
 • Kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı durumlar (hipervolemi ve hiperhidrasyon)
 • Vücutta sıvı birikimiyle seyreden ağır kalp hastalığı (konjestif kalp yetmezliği ve dekompanse kalp yetmezliği)
 • İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar çıkışı olmamasıyla seyreden ağır böbrek hastalığı ve diyaliz gören hastalar
 • Diyaliz tedavisi (yapay böbrek tedavisi)
 • Kafa içi (intrakraniyal) kanamalar veya beyin (serabral) kanaması
 • Akciğerlerde sıvı birikimiyle seyreden akciğer hastalığı (akciğer ödemi)
 • Ağır genel enfeksiyon (sepsis)
 • Ağır karaciğer hastalığı
 • Kanda sodyum veya klor miktarının çok fazla artması (ileri hipematremi veya hiperkloremi)
 • Yanık durumunda
 • Kritik hasta diye nitelendirilen gmptaysanız (genellikle yoğun bakım ünitesindeki hastalar)
 • Dehidratasyon durumu (vücutta ciddi su kaybı)
 • Ciddi pıhtılaşma bozukluğu varsa
 • Organ nakli geçirdiyseniz.
 • VOLIZOLEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalp hastalığı
 • Böbrek hastalığı
 • Karaciğer hastalıkları
 • Alerjik (aşırı duyarlılık) hastalıklar (Ani aşırı duyarlılık tepkisi ortaya çıkması ile ilgili yan etkiler bölümüne bakınız.)
 • Kandaki mineral miktarının artmış olduğu bazı dummlar (hipernatremi, hiperkalemi, hipermagnezemi, hiperkloremi)
 • Şiddetli kanamalı durumlar (von Willebrand hastalığı gibi)
 • Yeterli miktarda sıvı desteklenmesi ve düzenli olarak böbrek fonksiyonlarının ve sıvı dengesinin izlemesi önemlidir. Doktomnuz uygulama sırasında sizi sıvı ve tuz dengeniz, böbrek fonksiyonu açısından takip edecektir. Böbrek hasarının ilk belirtisinde uygulamaya son verilmelidir.

  Genel olarak doz aşımının neden olduğu aşırı sıvı yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Özellikle ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (disfonksiyonu) veya kalp yetmezliği bulunan hastalarda artan hiperhidrasyon (sıvı miktarının artması) riski dikkate alınmalıdır ve doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Doktorunuz ağır su kaybı (dehidratasyon) durumlarında ilk olarak bir kristaloid çözeltisi vermelidir.

  Ameliyat ve travma:

  Süregelen ameliyat durumundaki ve travmadaki hastalarda yapılan uzun dönem güvenlilik çalışmalarında güçten düşme durumu görülmüştür. Tedavinin beklenen yararları bu uzun dönem güvenlilik çalışması sonucu ortaya çıkan olası riske karşı dikkatli bir şekilde ölçülmelidir. Diğer tedavi seçenekleri doktorunuz tarafından değerlendirilecektir.

  Kritik hastalarda kristaloidler öncelikli olarak kullanılmalıdır ve VOLIZOLEN sadece kristaloidlerin hastaları stabilize etmekte yetersiz kaldığında ve öngörülen yararın riskten üstün gelmesi durumunda kullanılmalıdır.

  Kritik hastalarda doz azaltılması, hastanın gerçek ihtiyaçları ve hastalığın ciddiyeti doktorunuz tarafından göz önünde bulundurularak dikkate alınmalı, mümkün olan minimum etkili doz verilmelidir.

  Akciğer (pulmoner) ödemi veya ciddi kanama bozuklukları olanlarda (örneğin ağır von Willebrand hastalığı) doktorunuz tarafından özel dikkat gösterilmelidir. Doktorunuz, kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı (Hipovolemik) hastaların tedavisinde, ciddi hemodilusyonla (Kanda, eritrositlere oranla plazma hacminin artması, kanın sulanması) sonuçlanabileceğinden HES solüsyonlarının yüksek dozlarından kaçınmalıdır.

  Uygulamanın tekrarlanması durumunda kan pıhtılaşma (koagülasyon) değerleri doktorunuz tarafından dikkatle izlenmelidir.

  Kan pıhtılaşma bozukluğunun ilk belirtisinde HES kullanımı doktorunuz tarafından durdurulmalıdır.

  Kardiyopulmoner bypass ile ilişkili açık kalp ameliyatı esnasında HES içeren ürünlerin kullanılması, aşırı kanamaya neden olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.

  Aşırı duyarlılık (anaflaktik/anaflaktoid) riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip edecek ve uygulamaya düşük hızda başlayacaktır.

  HES uygulamasından sonraki 90 gün içerisinde böbrek destek (renal replasman) tedavisi ihtiyacında artma rapor edilmiştir. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı en az 90 gün izleyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VOLIZOLEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VOLIZOLEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  VOLİZOLEN’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır.

  VOLİZOLEN, hamilelik sırasında ceninde (fetüsta) oluşabilecek potansiyel yarar/zarar değerlendirmesi olumlu sonuçlanırsa kullanılmalıdır. Doktomnuz yarar-zarar değerlendirmesi yaptıktan sonra uygun gördüğü takdirde size ilacı verecektir. VOLİZOLEN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  VOLİZOLEN’in emziren kişilerde kullanımına dair bir araştırma yapılmamıştır. Doktorunuz yarar-zarar değerlendirmesi yaptıktan sonra uygun gördüğü takdirde size ilacı verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  VOLİZOLEN alan hastaların araç ve makine kullanması olası değildir.

  VOLIZOLEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VOLİZOLEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her 1000 mİ’sinde 6,02 g (103 mmoL) sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  VOLİZOLEN’in bugüne kadar bilinen herhangi bir ilaç etkileşmesi yoktur. Hidroksietil nişasta, uygulaması sırasında yükselebilecek ve pankreas iltihabı (pankreatit) tanısını etkileyebilecek serum amilaz konsantrasyonu yükselmeleri için lütfen ‘olası yan etkiler’ bölümüne bakınız.

  VOLİZOLEN kan pıhtılaşması üzerine de etki ettiğinden dolayı özellikle kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla veya kanınızı incelten ilaçlar (örneğin, heparin, varfarin, NSAİİ olarak adlandırılan ağrı kesiciler, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan sodyum valproat) kullanıyorsanız, doktomnuzu bilgilendirmelisiniz.

  Vücudunuzda potasyum veya sodyum tutulmasına neden olabilecek ilaçlarla birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Diğer ilaçlarla karıştırılarak vermekten kaçınılmalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılıp verilmesi gereken durumlarda geçimliliği (bulutlanma, çökme), hijyenik enjeksiyon ve iyi bir karışım olmasına dikkat edilmelidir.


  3.VOLIZOLEN nasıl kullanılır ?

  Verilecek doz, sizin sağlık dummunuz ve ağırlığınız gibi diğer faktörlere bağlıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Önerilen günlük maksimum doz kilogram başına 50 mililitredir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Toplardamarlara yerleştirilen küçük bir bora aracılığıyla uygulanır. İnfüzyon hızı, infüzyon çözeltisi miktarı ile birlikte, kişisel gerekliliklere, hangi hastalık için kullanıldığına göre günlük maksimum doz referans alınarak belirlenir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yetişkinlerde uygulandığı şekilde kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalar kullanmamalıdır.

  Eğer VOLİZOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLIZOLEN kullanırsanız

  Doktorunuz size doğru ilaç dozunun verilmesini sağlayacaktır. Ancak farkb bireyler için farklı dozlar gerekebilir bu durumda doz sizin için fazla gelirse doktorunuz ilaç uygulamasını hemen durdurarak gerektiği takdirde vücudunuzdaki suyu atacak başka bir ilaç (diüretik) uygulayabilir.

  VOLİZOLEN kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VOLIZOLEN'i kullanmayı unuttuysanız

  VOLİZOLEN, size tıbbi gözetim altında uygulanacağından bu bölüm geçerli değildir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VOLIZOLEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 37.88 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 37.88 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606694892
Etkin Madde Hes130 + Nacl + Sodyum Asetat + Kcl + Magnezyum Klorür
ATC Kodu B05AA
Birim Miktar 6
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VOLIZOLEN (HES 130/0.4) %6 ELEKTROLIT IV infüzyon için çözelti (500 ml setsiz) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202037.88 TL
13 Nov 202037.88 TL
6 Nov 202037.88 TL
27 Oct 202037.88 TL
20 Oct 202037.88 TL
13 Oct 202037.88 TL
6 Oct 202037.88 TL
25 Sep 202037.88 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları