VENTAVIS 10 mcg/ml NEBULIZATOR için solüsyon içeren 30 ampül Kısa Ürün Bilgisi

Iloprost }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Iloprost
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 10 January  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VENTAVIS

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Yardımcı maddeler

Etanol % 96        1.50 mg

Sodyum            7.08 mg (0.308 mmol’e eşdeğer)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Nebulizatör için çözeltiiçeren ampul

Berrak, renksiz solüsyon


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Egzersiz kapasitesi ve semptomlarının düzelmesine yönelik olarak, fonksiyonel kapasitesi NYHA III ve IV olan;

 • • Primer (idiyopatik ve familyal) pulmoner hipertansiyon,

 • • İnterstisyel pulmoner hastalığın eşlik etmediği, sklerodermaya bağlı pulmoner hipertansiyon.

 • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

  Önerilen doz

  Yetişkinler:

  VENTAVIS ile tedavinin başlangıcında ilk inhale edilen iloprost dozu 2,5 mikrogram olmalıdır. Eğer doz iyi tolere ediliyorsa, doz 5,0 mikrograma kadar arttırabilir ve bu dozda devam edilebilir. 5,0 mikrogramlık dozun düşük tolerabilitesi durumunda ise, doz 2,5 mikrograma düşürülebilir.

  İnhalasyon seansı başına saptanan doz kişisel ihtiyaç ve toleransa göre günde 6 - 9 kere tekrarlanır. Nebulizatörde ve nebulizatörün ağız parçasında istenen doza bağlı olarak, bir inhalasyon süresi yaklaşık 4 - 10 dakikadır.

  Tedavi süresi:

  Tedavinin süresi klinik koşullara bağlıdır ve doktorun takdirine bırakılır.

  Uygulama şekli:

  Pulmoner hipertansiyon konusunda deneyimli bir hekim tarafından tedavi başlatılmalı ve takip edilmelidir.

  Kullanıma hazır VENTAVIS solüsyonu, “6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler” bölümünde önerilen uygun inhalasyon cihazı ile (nebulizatör) verilir. Önceki tedaviler devam etmeli ve kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanmalıdır (bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

  VENTAVIS cilt ve göz ile temas etmemelidir. VENTAVIS’in ağızdan inhalasyon yoluyla alınımı önlenmelidir, içilmemelidir.

  İki basınçlı hava nebülizatör sistemi olan HaloLite ve Prodose’un VENTAVIS uygulanmasında uygun olduğu gösterilmiştir. Her iki sistem ile aerosol damlacığının iloprost için Kütle Medyan Aerodinamik Çapı (MMAD) 2,6-2,7 mikrometredir. Her bir inhalasyon seansı için kullanımdan hemen önce, 2 ml VENTAVIS nebülizatör çözeltisi içeren bir ampul içeriği nebülizatör ilaç haznesine konmalıdır. HaloLite ve Prodose dosimetrik sistemlerdir. Bu sistemler önceden ayarlı doza ulaştığında otomatik olarak durmaktadırlar. İnhalasyon süresi hastanın solunum paternine bağlıdır.

  Doz

  Ağızlıktaki iloprost dozu

  Hesaplanmış    inhalasyon    zamanı

  (Dakika başına 15 solunum sıklığı)

  HaloLite ve Prodose

  2,5 mikrogram

  5 mikrogram

  4-5 dakika

  8-10 dakika

  Ağızlıktaki 5 mikrogram iloprost dozu için, iki renkli halka (beyaz-pembe) ile işaretlenmiş 2 ml VENTAVIS nebülizatör çözeltisi içeren bir ampul içeriği ve önceden ayarlanmış 2.5 mikrogram doz programı ile iki inhalasyon siklusunun tamamlanması önerilmektedir.

  Taşınabilir, ultrasonik batarya ile çalışan nebulizatör olan Venta-Neb’in de VENTAVIS uygulanmasında uygun olduğu gösterilmiştir. Aerosol damlacığının ölçülen Kütle Medyan Aerodinamik Çapı (MMAD) 2,6 mikrometredir. Her bir inhalasyon seansı için kullanımdan hemen önce, iki renkli halka (beyaz-pembe) ile işaretlenmiş 2 ml VENTAVIS nebülizatör çözeltisi içeren bir ampul içeriği nebülizatör ilaç haznesine konmalıdır.

  İki program çalıştırabilmektedir:

  P1 Program 1: Ağızlıktaki 5 mikrogram etkin madde 25 inhalasyon siklusu

  P2 Program 2: Ağızlıktaki 2,5 mikrogram etkin madde 10 inhalasyon siklusu

  Önceden ayarlanmış program seçimine hekim tarafından karar verilecektir.

  Venta-Neb, hastaların optik ve akustik sinyal tarafından inhalasyonunu teşvik etmektedir. Bu sistem önceden ayarlı doza ulaştığında durmaktadır.

  VENTAVIS uygulanmasında optimal aerosol boyutunun elde edilmesi için yeşil yönlendirme plakası kullanılmalıdır. Detaylar için Venta-Neb nebulizatörünün kullanım kılavuzuna bakınız.

  Doz

  Ağızlıktaki iloprost dozu

  Hesaplanmış inhalasyon zamanı

  Venta-Neb

  2,5 mikrogram

  4 dakika

  5 mikrogram

  8 dakika

  I-Neb AAD sistemi taşınabilir, elde tutulabilir, titreşimli elek teknolojisi nebulizatör sistemidir. Bu sistem damlacıkları ultrason ile oluşturmaktadır. Bu da solüsyonun elekten geçmesini hızlandırmaktadır. I-Neb AAD nebulizatörünün de VENTAVIS uygulaması açısından uygun olduğu gösterilmiştir. Aerosol’ün ölçülen Kütle Medyan Aerodinamik Çapı (MMAD) 2,1 mikrometredir.

  Önceden ayarlanmış 2,5 veya 5 mikrogram iloprost dozunu sağlamak için gereken aerosol sinyal zamanını saptamak için nebulizatör, solunum modelini izlemektedir’.

  I-Neb AAD sistemi tarafından sağlanan önceden ayarlanmış doz, kontrol disk ile kombine ilaç haznesi tarafından kontrol edilmektedir. İki farklı renk kodlu ilaç haznesi bulunmaktadır. Her ilaç haznesinde karşılık gelen renk kodlu bir kontrol diski bulunur.

  2,5 mikrogram dozunda, kırmızı mandallı ilaç haznesi kırmızı kontrol diskiyle birlikte kullanılır.

  5 mikrogram dozunda, mor mandallı ilaç haznesi mor kontrol diskiyle birlikte kullanılır.

  I-Neb AAD ile her inhalasyon seansında iki renkli halkaları gösteren (beyaz-sarı) 1 ml bir ampul VENTAVIS kullanılmalıdır. Kullanımdan hemen önce ampul içeriğinin tamamı nebulizatörün ilaç haznesine konmalıdır.

  Doz

  Ağızlıktaki iloprost dozu

  Hesaplanmış inhalasyon zamanı

  I-Neb AAD

  2,5 mikrogram

  3,2 dakika

  5 mikrogram

  6,5 dakika

  Belli bir nebulizatör tedavisi alan hastalar, tedaviyi gerçekleştiren doktorun gözetimi olmaksızın farklı bir nebulizatöre geçiş yapmamalıdır.

  İloprost solüsyonunun farklı nebulizasyon özelliklerinin ortaya çıkmasına yol açan diğer nebulizatör sistemler ile inhale iloprost uygulanmasının etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Kreatinin klerensi > 30 mL/dakika (serum kreatininden Cockroft ve Gault formülü kullanılarak hesaplanarak) olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalar klinik çalışmalarda incelenmemiştir. İntravenöz olarak uygulanan iloprost ile elde edilen veriler temelinde diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda eliminasyon düşüktür. Bu nedenle karaciğer yetmezliği olan hastalardaki doz önerileri aynen uygulanmalıdır. Doz önerileli için bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli- Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler/Karaciğer yetmezliği’.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda iloprostun eliminasyonu azalmıştır (Bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).

  Gün boyunca istenmeyen birikimi engellemek için, başlangıç doz titrasyonu sırasında bu hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Başlangıçta en az 3-4 saatlik doz aralıkları ile 2,5 mikrogramlık dozlar uygulanmalıdır (günde en fazla 6 uygulamaya karşılık olarak). Bundan sonra, bireysel tolerabiliteye göre doz aralıkları ihtiyatla kısaltılabilir. Şayet 5,0 mikrograma kadar bir doz artışı endikasyonu varsa, başlangıçta yine 3-4 saatlik doz aralıkları seçilmeli ve bireysel tolerabiliteye göre kısaltılmalıdır. Iloprostun günlerce süren tedaviyi takiben birikimi, ürünün gece kullanımına verilen ara nedeni ile olası değildim

  Pediyatrik popülasyon:

  VENTAVIS’in 18 yaş altındaki hastalarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen herhangi bir veri yoktur. Bu nedenle VENTAVIS, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  Geriyatrik popülasyon:

  Yaş ve cinsiyet, iloprostun farmakokinetiğinde klinik önem taşımaz.

  4.3. Koııtreııdikass’onlar

  •     VENTAVIS’in etkin maddesi (iloprost) ve içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi

  birine karşı bilinen aşırı duyarlılıkta (yardımcı maddelerin tam listesi için bkz. bölüm 6.1),

  • •      VENTAVIS’in trombositler üzerine olan etkisinin kanama riskini arttırabileceği hallerde (örn: aktif peptik ülser, travma, intrakranial kanama) kullanılmamalıdır,

  • •      Ciddi koroner kalp hastalığı veya stabil olmayan anjina,

  • •      Son 6 ay içinde geçirilmiş miyokard enfarktüsü,

  • •      Yakın tıbbi takibi yapılmayan dekompanse kalp yetmezliği,

  • •      Ciddi aritmiler,

  • •      Şüpheli pulmoner konjesyon,

  • •      Son 3 ay içinde olan serebrovasküler olaylar (örn. geçici iskemik atak, inme),

  • •      Venöz tıkayıcı hastalıklara bağlı pulmoner hiperta ıı siyom

  • •      Pulmoner hipertansiyona bağlı olmayan, klinik olarak belirgin miyokardiyal işlev bozukluğu olan doğumsal veya edinsel kapak bozuklukları, durumunda kontrendikedir.

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Hipotansiyon:

  VENTAVIS’e başlanırken kan basıncı kontrol edilmelidir. Düşük sistemik kan basıncı olan hastalarda ve postural hipotansiyonu olan hastalarda veya kan basıncı düzeylerini düşüren ilaçlar alan hastalarda daha ileri hipotansiyonu önlemeye dikkat edilmelidir. 85 mmHg’den düşük sistolik kan basıncı olan hastalarda VENTAVIS başlanmamalıdır.

  Hekimler hipotansiyon ve senkop riskini artırabilecek eşzamanlı durumlar ya da ilaçların varlığı konusunda dikkatli olmalıdır (bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

  Senkop riski:

  VENTAVIS’ e başlanırken vital belirtiler izlenmelidir. Sistemik kan basıncı düşük olan hastalarda; daha ileri hipotansiyonu önlemeye dikkat edilmelidir. 85 mmHg’den düşük sistolik kan basıncı olan hastalarda VENTAVIS başlanmamalıdır.

  Hekimler senkop riskini artırabilecek eşzamanlı durumlar ya da ilaçların varlığı konusunda dikkatli olmalıdır (bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

  4.8. İstenmeyen etkiler

  Bronkospazm:

  VENTAVIS inhalasyonu, özellikle bronşiyal hiperaktivitesi olan hastalarda (bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen Etkiler) bronkospazmın tetiklenmesi riskine neden olabilir. VENTAVIS’in yararları, eşzamanlı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve şiddetli astımı olan hastalarda kanıtlanmamıştır. Eşzamanlı akut akciğer enfeksiyonları, KOAH ve şiddetli astımı olan hastalar dikkatle izlenmelidir.

  Pulmoner venöz hipertansiyon:

  Tromboembolik pulmoner hipertansiyonda şayet cerrahi girişim mümkün ise ilk seçenek olarak VENTAVIS kullanılmamalıdır.

  Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda iloprost verildiği zaman pulmoner ödem belirtileri ortaya çıkarsa, pulmoner veno-oklüsif bir hastalığın olasılığı düşünülmelidir. Tedavi durdurulmalıdır.

  Tedaviye ara verilmesi:

  VENTAVIS tedavisine ara verilmesi durumunda, yoksunluk etkisi riski resmi olarak dışlanmamıştır. İnhale iloprost tedavisi kesildiğinde hasta dikkatli biçimde izlenmelidir ve hastalığı kritik olan hastalarda alternatif bir tedavi düşünülmelidir.

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar:

  İntravenöz olarak uygulanan iloprost ile ilişkili verilerin de ortaya koyduğu üzere diyaliz gerektiren renal yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda iloprostun eliminasyonu azalmıştır (Bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler). Başlangıçta 3-4 saatlik doz aralıkları ile dikkatli bir doz titrasyonu önerilir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

  Serum glukoz düzeyleri:

  Köpeklerde bir yıla kadar iloprost klatrat ile uzatılmış oral tedavi açlık serum glukoz düzeylerinde hafif artış ile ilişkilendirilmiştir. İnsanlarda uzatılmış VENTAVIS tedavisi için de bu durumun geçerli olduğu göz ardı edilemez.

  İstenmeyen maruziyet:

  Kaza maruziyetini azaltmak için, VENTAVIS’in inhalasyon-tetiklenmiş sistemleri olan nebulizatörler (HaloLite/Prodose, I-Neb) ile birlikte kullanılması ve odanın iyi havalandırılması önerilmektedir.

  Yeni doğanlar, bebekler ve gebe kadınlar VENTAVIS kullanılırken aynı odada bulunmamalıdırlar.

  Göz ve Deri ile Temas, Oral Kullanım:

  VENTAVIS nebulizatör solüsyonu cilt ve göz ile temas etmemeli; VENTAVIS’in ağızdan alınımı önlenmelidir. Nebulizatör seansları sırasında yüz maskesinden kaçınılmalı ve sadece ağızlık kullanılmalıdır.

  İlerlemiş sağ kalp yetmezliği ile stabil olmayan pulmoner hipertansiyon hastalarında VENTAVIS kullanımı önerilmez. Sağ kalp yetmezliğinin kötüleşmesi durumunda diğer tıbbi ürünlere geçiş düşünülmelidir.

  VENTAVIS’in gebe kadınlarda kullanıma ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar VENTAVIS ile tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamilelik meydana gelirse VENTAVIS sadece dikkatli bir risk-yarar değerlendirilmesinin ardından kullanılmalıdır (Bkz. 4.6. Gebelik ve laktasyon).

  VENTAVIS her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”. Bu sodyum dozunda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün her dozda 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir.

  4.5. Diğer tıbbi ürünler iie etkiieşimler ve diğer etkileşim şekilleri

  İloprost vazodilatörlerin ve antihipertansif ajanların antihipertansif etkisini (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri) arttırabilir. VENTAVIS ile vazodilatör ve antihipertansif ajanların birlikte kullanımı sırasında doz ayarlaması gerekli olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  İloprost trombosit fonksiyonlarını inhibe ettiğinden, antikoagülanlar (heparin, kumarin tipi antikoagülanlar gibi) veya diğer trombosit agregasyon inhibitörleri (asetilsalisilik asit, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar, fosfodiesteraz inhibitörleri ve nitro vazodilatatörler örn. molsidomin gibi) ile beraber kullanılması kanama riskini arttırabilir (Bkz. 4.8. İstenmeyen etkiler). Antikoagülan veya trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanan hastaların geçerli tıbbi uygulama doğrultusunda dikkatli biçimde izlenmesi önerilmektedir.

  8 günlük bir dönem boyunca günde 300 mg’a kadar asetilsalisilik asit ile oral ön tedavinin iloprostun farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

  Hayvanlarda yapılan bir deneyde; iloprostun doku-tipi plazminojen aktivatörünün (t-PA) durum plazma konsantrasyonunu azaltabileceği bulunmuştur.

  İnsan çalışmalarının sonuçları hastalarda iloprost infüzyonunun digoksinin multipl oral dozunun farmakokinetiğini etkilemediği ve iloprostun beraber verilen t-PA’nm farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir.

  Hayvan deneylerinde, hayvanlar önceden glukokortikoidler ile tedavi edildiklerinde, iloprostun vazodilatatör etkisi azalırken, trombosit agregasyonu üzerine inhibitör etkisi değişmeden kalmıştır. Bu bulgunun insanlarda VENTAVIS kullanımı için önemi henüz bilinmemektedir.

  Klinik çalışmalar yürütülmemesine rağmen, iloprostun sitokrom P450 enzimlerinin etkinliği üzerindeki inhibe edici etkisini araştıran in vitro çalışmalarda iloprost ile, bu enzimler aracılığıyla olan ilaç metabolizmasında herhangi bir inhibisyon beklenmeyeceği gösterilmiştir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Pediyatrik popülasyon:

  VENTAVIS’in 18 yaş altındaki hastalarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen herhangi bir veri yoktur. Bu nedenle VENTAVIS 18 yaş altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  • 4.6. GebeHR ve laktasyon

  Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi X’tir.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar VENTAVIS ile tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamilelik meydana gelirse, hamilelik süresince gözlenebileceği bilinen pulmoner hipertansiyon riski nedeniyle, VENTAVIS sadece dikkatli bir risk-yarar değerlendirilmesinin ardından kullanılmalıdır (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

  Gebelik dönemi

  VENTAVIS’in gebe kadınlarda kullanımı hakkında yeterli veri yoktur. Eğer tedavi sırasında hamilelik meydana gelirse VENTAVIS sadece dikkatli bir risk-yarar değerlendirilmesinin ardından kullanılmalıdır.

  VENTAVIS’in gebe kadınlarda kullanıma ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Sürekli intravenöz iloprost uygulaması ile sıçanlarda yapılan çalışmalarda doza bağımlı olmadan bazı fetuslarda / yavrularda parmak anomalileri gözlenmiştir. Bu etkiler teratojenik olarak kabul edilemez, ancak büyük olasılıkla fetoplasental birimdeki hemodinamik değişikliklere bağlı iloprost tarafından indüklenen gelişme geriliğiyle ilgilidir ve diğer türlerde gözlenmemiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

  Laktasyon dönemi

  İloprost/metabolitlerin anne sütüne geçip, geçmediği bilinmemektedir. Klinik olmayan verilerden elde edilen kanıtlar, iloprost ve / veya metabolitlerinin düşük bir oranda süt ile atıldığını göstermektedir (%1 ‘den az - intravenöz olarak verilen iloprost dozu). Bu nedenle VENTAVIS ile tedavi sırasında emzirmeden kaçınılmalıdır.

  Üreme yeteneği/Fertilite

  Hayvan deneyleri büyük olasılıkla fetoplasental birimdeki hemodinamik değişikliklere bağlı iloprost tarafından indüklenen gelişme geriliğiyle ilişkili üreme toksisitesi göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlarda muhtemel riskleri bilinmemektedir.

  4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  Tedavinin başlangıcı süresince kişiler üzerindeki etkisi saptanana kadar dikkat edilmelidir. Baş dönmesi gibi hipotansif semptomlar görülenlerde, araç sürme veya makine kullanma kabiliyeti ciddi olarak etkilenebilir.

  4.8. İstenmeyen etkiler

  Aşağıda bildirilen advers ilaç reaksiyonları (AİR), ilaç alan 131 hastayı içeren faz II ve III klinik çalışmalarından elde edilen bir havuzda toplanmış klinik çalışma verileri ile pazarlama sonrası gözlemlere dayanmaktadır.


  Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

  6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

  6.1. Yardımcı maddelerin listesi

  Etanol

  Hidroklorik asit

  Sodyum klorür

  Trometamol

  Enjeksiyonluk su.

  6.2. Geçimsizlikler

  Geçimlilik çalışmaları olmadığından; bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

  6.3. Raf ömrü

  24 ay

  6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

  30oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

  Tip 1 renksiz cam, OPC ampullerde

  6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

  Her inhalasyon seansında yeni bir ampul VENTAVIS kullanılmalıdır. Kullanımdan hemen önce ampul içeriğinin tamamı nebulizatörün odacığına konmalıdır.

  Bir seansda kullanılmayan nebulizatör solüsyonu atılmalıdır. Ek olarak, nebulizatör hijyeni ve temizliği ile ilgili cihaz üreticisi tarafından sağlanan talimatlara dikkatle uyulmalıdır.

  Nebulizatör ile kullanım:

  Genel olarak VENTAVIS 10 mikrogram/ml nebulizatör solüsyonun inhalasyon tedavisinde kullanımına uygun nebulizatörler tıbbi cihazlara ilişkin bölgesel düzenlemeler doğrultusunda ruhsatlandırılmaktadır, sıkıştırılmış hava, ultrason ve titreşimli elek teknolojisi ile çalışmaktadır.

  VENTAVIS 10 mikrogram/ml inhalasyonuna uygun nebulizatörler aşağıdaki koşulları karşılar: Nebulizatör cihazlar ağız kısmından 2,5 mikrogram veya 5 mikrogram iloprostu 4 - 10 dakika içerisinde serbestler. Aerosol’ün Kütle Medyan Aerodinamik Çapı (MMAD) 1 ila 5 mikrometre aralığındadır.

  Aşağıdaki nebulizatörler VENTAVIS 10 mikrogram/ml uygulaması açısından uygun olarak test edilmiştir:

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA09729
Satış Fiyatı 1116.61 TL [ 10 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 1116.61 TL [ 7 Jan 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546754892
Etkin Madde Iloprost
ATC Kodu B01AC11
Birim Miktar 2
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 30
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Iloprost
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
VENTAVIS 10 mcg/ml NEBULIZATOR için solüsyon içeren 30 ampül Barkodu