VARIVAX 0.5 ml (SC ENJEKSIYON) süspansiyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon {Merck} Kısa Ürün Bilgisi

Varisella Virüsü }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Su cicegi asisi
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | 20 November  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VARIVAX 0.5 mİ (SC Enjeksiyon) Süspansiyon Hazırlamak İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon ve Çözücü İçeren Kullanıma Hazır Enjektör [Canlı Su Çiçeği Virüs Aşısı]

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Canlı zayıflatılmış varisella virüsünün liyofilize edilmiş aşısıdır.

Etkin madde:

Sulandırıldıktan sonra tek doz (0.5 mL);

> 1350 PFU Varisella virüsü (Oka/Merck Suşu)

İnsan diploid (MRC-5) hücrelerinde üretilmiştir.

PFU: Plak oluşturucu birim

Sodyum klorür.................................2.3 mg

Potasyum klorür.............................. 57 mikrogram

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Toz ve çözücü

Beyaz ila beyazımtrak renkte toz ve berrak, renksiz, sıvı çözücü


4.1. Terapötik endikasyonlar

VARIVAX 12 aylıktan itibaren bireylerde su çiçeğine karşı aşılama için endikedir.

VARIVAX su çiçeğiyle karşılaşmış duyarlı kişilere de uygulanabilir. Su çiçeğiyle karşılaşmadan sonraki 3 gün içinde aşılama klinik yönden belirgin enfeksiyonu önleyebilir veya enfeksiyonun seyrini değiştirebilir. Aynca, virüs ile karşılaşmadan sonraki 5 gün içerisinde aşılamanın enfeksiyon seyrini değiştirebildiğini gösteren sınırlı veriler vardır (bkz. bölüm 5.1).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

12 aylıktan itibaren bireyler su çiçeğine karşı optimal korunma için iki VARIVAX dozu almalıdır (bkz. bölüm 5.1). VARIVAX’ın birinci ve ikinci dozu arasında en az bir ay olmalıdır. Klinik çalışmalarda dozlar arasında 1 aydan 6 yıla kadar değişen aralıklar bırakılmıştır (bkz. bölüm 5.1). İkinci dozun zamanlaması ülkenin yürürlükteki resmi tavsiyelerine göre değişiklik gösterebilir.

VARIVAX 12 aylıktan küçük bireylere uygulanmamalıdır.

Not: Su çiçeği içeren aşıların dozları arasındaki süre ve birinci veya ikinci aşı dozlarını uygulama gerekliliği ülkelerin resmi tavsiyelerinde farklılık gösterebilir.

Yaşa spesifik CD4+ T-lenfosit yüzdesi >%25 olan, asemptomatik HIV enfeksiyonlu [CDC Sınıf 1] 12 ay-12 yaş arası kişiler 12 hafta arayla 0.5 mL’lik iki doz almalıdır.

13 yaş ve üzeri kişiler 4-8 hafta arayla 0.5 mL’lik iki doz almalıdır. Dozlar arasındaki süre 8 haftayı aşarsa ikinci doz mümkün olan en kısa zamanda verilmelidir. Bazı kişiler ikinci doz uygulanıncaya kadar korunamayabilir.

Aşılamadan sonraki 9 yıla kadar koruyucu etkinliği gösteren veriler mevcuttur (bkz. bölüm

5.1). Ancak rapel doz ihtiyacı henüz belirlenmemiştir.

VARIVAX seronegatif kişilere planlanan veya gelecekteki muhtemel immün supresyon döneminden önce uygulanacaksa (organ transplantasyonu için bekleyen kişiler ve malign hastalığı remisyon fazında olan kişiler) maksimum korumanın beklenebilmesi için, aşılamaların zamanı belirlenirken ikinci dozdan sonraki süre dikkate alınmalıdır (bkz. bölüm 4.3, 4.4 ve

5.1).

Uygulama yolu:

Aşı subkutan (SC) yolla enjekte edilir.

Tercih edilen enjeksiyon bölgeleri küçük çocuklarda uyluğun ön dış tarafı ve daha büyük çocuklar, adolesanlar ve erişkinlerde deltoid bölgedir.

Trombositopenik veya herhangi bir pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara aşı subkutan yolla uygulanmalıdır.

Hazırlama talimatları için bkz. bölüm 6.6.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Geçerli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

VARIVAX’ın bir yaşın altındaki çocuklardaki güvenlilik veya etkinliğine ilişkin hiçbir klinik veri yoktur. 12 aylıktan küçük bebeklere uygulanması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

• Herhangi bir su çiçeği aşısına, aşının herhangi bir bileşenine veya jelatin veya neomisine karşı aşın duyarlılık öyküsü olanlarda (hazırlanan aşının her bir dozu eser miktarda neomisin içerir bkz. bölüm 4.4. ve 6.1).

• Kan diskrazileri, lösemi, lenfomamn herhangi bir tipi veya kemik iliği ya da lenf sistemlerini etkileyen başka malign neoplazmlar.

• İmmün supresif tedavi alan bireyler (yüksek doz kortikosteroidler dahil).

• Hipogammaglobulinemi ve AIDS veya semptomatik HIV enfeksiyonu veya CD Sınıf 2 veya daha yüksek veya yaşa spesifik CD4 T-lenfosit yüzdeleri < % 25 olan kişiler dahil humoral veya hücresel immün yetmezliği olan bireyler (bkz. bölüm 4.4).

• Potansiyel aşı uygulanacak olan bireyde immün yeterlilik kanıtlanmadığı müddetçe, aile geçmişinde doğuştan veya kalıtsal immün yetmezlik olan bireylerde kontrendikedir.

• Tedavi edilmeyen aktif tüberküloz.

• 38.5°C’nin üzerinde ateşin eşlik ettiği herhangi bir ateşli hastalık; ancak düşük dereceli ateş tek başına aşılama için bir kontrendikasyon oluşturmaz.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi, aşı uygulandıktan sonra ortaya çıkabilecek nadir anaflaktik reaksiyon için uygun tıbbi tedavi ve gözetim her zaman hazır bulundurulmalıdır.

Diğer aşılarda olduğu gibi, sadece aşının etkin maddesine değil, aym zamanda aşımn içerdiği aşağıdaki yardımcı maddelere ve eser miktardaki kalıntılara karşı da aşın duyarlılık reaksiyonlan gelişme ihtimali vardır: jelatin ve neomisin; MRC-5 hücrelerinin kalıntılan (DNA ve proteinler) ve MRC-5 kültür vasatından kaynaklanan eser miktarda sığır buzağı serumu.

Çocuk sahibi olma potansiyeli olan kadınlar aşılanmadan önce gebelik dışlanmalı ve etkin doğum kontrol yöntemi aşılamadan sonraki 3 ay boyunca kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.3. ve 4.6). Aynca, VARIVAX emziren anneler için genel olarak önerilmez (bkz. bölüm 4.6).

Tüm aşılarda olduğu gibi, VARIVAX tüm bireylerde doğal yolla edinilen su çiçeğine karşı tam koruma sağlamaz. Klinik çalışmalarda etkinlik sadece, 12 yaşa kadar sağlıklı kişilerde tekli dozdan sonraki 6 haftadan itibaren veya yaşlı kişilerde ikinci dozdan sonraki 6 haftadan itibaren incelenmiştir (bkz. bölüm 5.1).

İnsan immün yetmezlik virüsü ile enfekte olduğu bilinen, immün supresyon bulgulan olan ve olmayan 12 ay ve üzeri kişilerde aşımn güvenlilik ve etkinliğiyle ilgili veriler sınırlıdır. Ancak VARIVAX yaşa spesifik CD4+ T-lenfosit yüzdesi >%25 olan, asemptomatik HIV enfeksiyonlu [CDC Sınıf 1] 12 ay-12 yaş arası kişilere uygulanabilir (bkz. bölüm 4.3).

Aşı uygulanan kişiler aşılamadan sonraki 6 haftada salisilat içeren ilaçlann kullanımından kaçınmalıdır (bkz. bölüm 4.5).

Bulaşma

Su çiçeği benzeri döküntü gelişen, aşılanmış sağlıklı kişilerden onlann temas ettiği sağlıklı duyarlı kişiler, gebe kadınlar ve bağışıklığı baskılanmış kişilere aşı virüsü nadiren bulaşabilir (bkz. bölüm 4.8). Bu nedenle, aşılanan kişiler aşılamadan sonraki 6 haftaya kadar duyarlı yüksek riskli kişiler ile yakın temastan mümkün olduğunca kaçınmaya gayret etmelidir.

Yüksek riskli kişiler ile temasın kaçınılmaz olduğu durumlarda, aşılamadan önce aşı virüsünün potansiyel bulaşma riski ile vahşi tip su çiçeği virüsüne yakalanma ve bulaştırma riski karşılaş tmlmalıdır.

Duyarlı yüksek riskli kişiler şunlardır:

• Bağışıklığı bozulmuş kişiler (bkz. bölüm 4.3);

• Belgelenmiş pozitif su çiçeği öyküsü veya önceki enfeksiyona ait laboratuvar bulgulan olmayan gebe kadınlar;

• Belgelenmiş pozitif su çiçeği öyküsü veya önceki enfeksiyona ait laboratuvar bulgulan olmayan annelerden doğan yeni doğmuş bebekler.

Damar içine enjekte etmeyiniz.

Yardımcı madde:

VARIVAX 0.5 mL’lik dozunda 2.3 mg sodyum klorür ve 0.057 mg potasyum ihtiva eder. Sodyum ve potasyum miktanna bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

4.5.   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekiller

VARIVAX aym enjektör içerisinde başka herhangi bir aşı veya başka bir tıbbi ürün ile kanştmlmamalıdır. Diğer enjektabl aşılar veya başka tıbbi ürünler farklı vücut bölgelerine, ayn enjeksiyonlarla uygulanmalıdır.

Diğer aşılar ile eş zamanlı uygulamada VARIVAX yürümeye yeni başlamış çocuklara kombine kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı, Haemophilus influenzcıe tip b konjuge aşı, hepatit B aşısı, difteri/ tetanoz/ tam hücreli boğmaca aşısı ve oral polio virüs aşısıyla aynı zamanda ancak farklı bir enjeksiyon bölgesinden uygulanmıştır. VARIVAX ile eş zamanlı uygulandığında, antijenlerden herhangi birine verilen immün yamtlarda klinik yönden farka ilişkin hiçbir veri yoktur.

Su çiçeği aşısı (canlı) (Oka/Merck suşu) kızamık, kabakulak ve kızamıkçık canlı virüs aşısıyla eş zamanlı olarak uygulanmazsa, 2 canlı virüs aşısı arasında 1 ay süre bırakılmalıdır.

VARIVAX ile tetravalan, pentavalan veya heksavalan (difteri, tetanoz ve aselüler boğmaca [DTaP])’ye dayalı aşılann eş zamanlı uygulanması incelenmemiştir.

Kan veya plazma transfüzyonlanndan sonra veya normal insan immün globulin veya varisella zoster immün globülini (VZIG) uygulandıktan sonra aşılama en az 5 ay ertelenmelidir.

Varisella zoster virüs antikoru içeren kan ürünleri (VZIG dahil) veya diğer immün globulin preparatlannın VARIVAX’ın bir dozundan sonraki 1 ay içinde uygulanması aşıya verilen immün yanıtı azaltabilir ve dolayısıyla onun koruyucu etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle, zorunlu olduğu düşünülmedikçe bu ürünlerden herhangi birinin VARIVAX’ın bir dozundan sonraki 1 ay içinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar (aşılamadan sonraki 3 aya kadar) etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Gebelik dönemi

VARIVAX’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

4

VARIVAX’ın gebe bir kadına uygulandığında fetal hasara yol açıp açmadığı veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Ancak vahşi tip su çiçeği fetal hasara yol açtığı bilinmektedir ve hayatın ilk yılında herpes zoster riskinde artış ve yeni doğanda şiddetli su çiçeği ile ilişkilidir.
Bu nedenle VARIVAX gebe kadınlarda kullanılmamalıdır
(bkz. bölüm 4.3).

Laktasyon dönemi

Aşının viral suşunun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. VARIVAX emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Varisella öyküsü negatif olan hastalığa maruz kalmış kadınlar veya varisella yönünden seronegatif olduğu bilinen kadınlar bireysel bazda değerlendirilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik Çalışmalar

Su ciceği asısının genel güvenlilik profili (canlı) (Oka/Merck susu)

Klinik çalışmalarda su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) dondurulmuş ve buzdolabındaki stabil formülasyonlan >12 aylık yaklaşık 17.000 sağlıklı bireye uygulanmış ve bu kişiler her dozdan sonra 42 güne kadar takip edilmişlerdir. Seropozitif kişilerde VARIVAX kullanımıyla istenmeyen olay riskinde artış olmamıştır.

Yaşlan 12 ay ile 14 arasında değişen 956 sağlıklı bireyde gerçekleştirilen çift-kör, plasebo-kontrollü bir çalışmada (914’ünün su çiçeğine duyarlı olduğu serolojik olarak doğrulanmıştır) aşılanan kişilerde plasebo alanlara göre anlamlı olarak daha yüksek oranda görülen yegane istenmeyen olaylar enjeksiyon bölgesinde ağn (%26.7’ye karşı %18.1) ve kızanklık (%5.7’ye karşı %2.4) ve enjeksiyon bölgesi dışında su çiçeği benzeri döküntü (%2.2’ye karşı %0.2).

Klinik bir çalışmada 752 çocuk intramüsküler veya subkutan yolla VARIVAX almıştır. Her iki uygulama yolunun genel güvenlilik profili benzerdir ancak enjeksiyon bölgesi reaksiyonlan İM grubunda (%20.9) SC grubuna göre (%34.3) daha az görülmüştür.

Nedenselliğin değerlendirildiği klinik çalışmalarda (5881 olgu) aşağıdaki istenmeyen olaylar aşılamayla zamansal ilişkili olarak bildirilmiştir:

Çok yaygın (>1/10), Yaygın (>1/100 ve < 1/10), Yaygın olmayan (>1/1000 ve < 1/100), Seyrek (>1/10.000 ve < 1/1000)

12 ay-12 yas arası sağlıklı bireyler (1 doz.)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın olmayan: İnfluenza, gastroenterit, otit, otitis media, farenjit, su çiçeği, viral ekzantem, viral enfeksiyon

Seyrek: Enfeksiyon, kandidiyazis, gribal hastalık, zehirli olmayan ısmk/sokma

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Seyrek: Lenfadenopati, lenfadenit, trombositopeni

5

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Anoreksi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Huzursuzluk

Yaygın olmayan: Ağlama, uykusuzluk, uyku bozukluğu

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Baş ağnsı, uyku hali

Seyrek: Apati, sinirlilik, ajitasyon, aşm uyuma, rüya anormallikleri, duygusal değişiklikler, yürümede anormallik, ateşli nöbet, titreme

Göz bozuklukları

Yaygın olmayan: Konjunktivit

Seyrek: Akut konjunktivit, gözyaşı artışı, göz kapağında ödem, iritasyon

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek: Kulak ağnsı

Vasküler bozukluklar

Seyrek: Ekstravazasyon

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Öksürük, nazal konjesyon, solunum konjesyonu, rinore

Seyrek: Sinüzit, aksırma, pulmoner konjesyon, burun kanaması, rinit, hmltılı solunum, bronşit,

solunum enfeksiyonu, pnömoni

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Diyare, kusma

Seyrek: Abdominal ağn, bulantı, flatülans, kanlı dışkı, ağız ülseri
Deri ve subkutan doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü, kızamık/kızamıkçık benzeri döküntü, su çiçeği benzeri döküntü (yaygın, ortalama 5 lezyon)

Yaygın olmayan: Kontakt dermatit, bebek bezi döküntüsü, eritem, miliaria rubra (sıcaklığa bağlı döküntü), prurit, ürtiker

Seyrek: Yüzde ve boyunda kızanklık, vezikül, atopik dermatit, egzama, akne, herpes simpleks, kurdeşen benzeri döküntü, kontüzyon, dermatit, ilaca bağlı kabartılar, impetigo, deri enfeksiyonu, kızamık, güneş yanığı

Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları

Seyrek: Kas-iskelet ağnsı, miyalji, kalça, bacak veya boyunda ağn, tutukluk

Genel bozukluklar ve uygulama yeri rahatsızlıkları

Çok yaygın: Ateş

Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde eritem, döküntü, ağn/hassasiyet/acı, şişlik ve su çiçeği benzeri döküntü (enjeksiyon bölgesinde ortalama 2 lezyon)

Yaygın olmayan: Asteni/yorgunluk; enjeksiyon bölgesinde ekimoz, hematom, sertleşme, döküntü; kınklık

Seyrek: Enjeksiyon bölgesinde egzama, nodül, sıcaklık, kurdeşen benzeri döküntü, renk değişikliği, enflamasyon, sertlik, travma, kalınlaşma/kuruluk, ödem/şişlik, ağn/hassasiyet/acı; sıcaklık hissi; aşın ısınma; iğne giriş yerinde hemoraji; dudaklarda anormallik.

12 ay -12 yas arası sağlıklı bireyler (çoğu >3 ay arayla 2 doz almıştır)

VARIVAX’ın ikinci dozundan sonra görülen sistemik klinik advers olaylann oram ilk dozdan sonra görülenlerin oram ile genel olarak benzer veya daha düşüktür. Enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlann (esas olarak eritem ve şişlik) oranlan ikinci dozdan sonra daha yüksektir (çalışma hakkında açıklama için bkz. bölüm 5.1).

13 yas ve üzeri sağlıklı bireyler (çoğu 4-8 hafta arayla 2 doz almıştır)

Ciddi istenmeyen olaylar haricinde, 13 yaş ve üzeri bireylerde nedensellik incelenmemiştir. Ancak klinik çalışmalarda (1648 olgu) aşağıdaki olaylar aşılamayla zamansal ilişki göstermiştir:

Deri ve subkutan doku hastalıkları

Yaygın: Su çiçeği benzeri döküntü (ortalama 5 lezyon)

Genel bozukluklar ve uygulama yeri rahatsızlıkları

Çok yaygın: Ateş >37.7°C oral; enjeksiyon bölgesinde eritem, acı ve şişlik

Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde döküntü, prurit ve su çiçeği benzeri döküntü (enjeksiyon

bölgesinde ortalama 2 lezyon)

Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde ekimoz, hematom, sertleşme, uyuşma ve sıcaklık hissi Seyrek: Ağırlık hissi, hiperpigmentasyon, tutukluk.

Yaslılar

Klinik çalışma deneyimi yaşlı kişiler (>65 yaşındaki bireyler) ile genç bireyler arasında güvenlilik profili bakımından farklar saptamamıştır.

Klinik çalışmalarda herpes zoster olgulan

Klinik çalışmalarda aşılanan 12 ay-12 yaş arası 9543 kişide 84.414 kişi-izleme yılı süresince 12 herpes zoster olgusu bildirilmiştir. Buna göre hesaplanan insidans 100.000 kişi-yıl için en az 14 olguydu; vahşi tip su çiçeği enfeksiyonundan sonraki insidans ise 77 olgu/ 100.000 kişi-yıldı. Aşılanan 13 yaş ve üzeri 1652 kişide 2 herpes zoster olgusu bildirilmiştir. 14 olgunun tümü hafifti ve sekel bildirilmemiştir. Su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) özellikle vahşi tip su çiçeği ile karşılaşmış aşılanan kişilerde herpes zoster insidansı üzerindeki uzun süreli etkisi şu an için bilinmemektedir.

12 aylık- 12 yaş arası çocuklan içeren başka bir klinik çalışmada, aşımn bir dozunu alan grupta

2 herpes zoster olgusu bildirilirken, iki doz alan grupta hiçbir olgu bildirilmemiştir. Denekler aşılamadan sonra 10 yıl takip edilmişlerdir.

Su çiçeği asısının (canlı) (Oka/Merck susu) diğer pediyatrik asılar ile es zamanlı uygulanması Su çiçeği aşısı (canlı) (Oka/Merck suşu) 12-23 aylık bebeklere kızamık, kabakulak, kızamıkçık (M-M-R E) aşısıyla birlikte uygulandığında ateş (>38.9°C; oral eşdeğeri, aşılamadan sonra 042. günlerde) %26-40 oranında bildirilmiştir.

Pazarlama sonrası klinik çalışmalar

12 ay-12 yaş arası yaklaşık 86.000 çocukta ve 13 yaş ve üzeri 3600 kişide kısa süreli (takip süresi 30-60 gün) güvenilirliğin değerlendirilmesi için su çiçeği aşısıyla (canlı) (Oka/Merck

7

suşu) yapılan bir pazarlama sonrası çalışmada aşıya bağlı ciddi istenmeyen olaylar bildirilmemiştir.

Pazarlama sonrası deneyim

Pazarlama izninden sonra, aşılamayla zamansal ilişkili olarak çok nadiren (<1/10.000) başka istenmeyen etkiler bildirilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Ensefalit*; farenjit; pnömoni*; herpes zoster*

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Trombositopeni (İTP=idyopatik trombositopenik purpura dahil), lenfadenopati
Bağışıklık sistemi bozuklukları

Anaflaksi (anaflaktik şok dahil) ve ilişkili fenomenler, anjiyonörotik ödem, yüz ödemi ve periferal ödem, alerji öyküsü olan veya olmayan kişilerde anaflaksi

Sinir sistemi bozuklukları

Serebrovasküler travma, ateşli ve ateşsiz konvulsiyonlar, Guillain-Barre sendromu, transvers miyelit, Bell paralizisi, ataksi*, vertigo/baş dönmesi, parestezi, aseptik menenjit

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıkları

Farenjit; pnömonit

Deri ve subkutan doku hastalıkları

Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme, Henoch-Schönlein purpura, deri ve yumuşak dokularda sekonder bakteri enfeksiyonları (impetigo ve selülit dahil).

Genel bozukluklar ve uygulama yeri rahatsızlıkları

İritabilite

* Su çiçeği aşısıyla (canlı) (Oka/Merck suşu) bildirilen bu seçilmiş istenmeyen olaylar vahşi tip su çiçeği enfeksiyonunun da bir sonucudur. Aktif pazarlama sonrası takip çalışmalarında veya pasif pazarlama sonrası takip bildiriminde aşılamadan sonra bu istenmeyen olayların riskinde vahşi tip hastalığa göre artışı gösteren hiçbir bulgu yoktur (bkz. bölüm 5.1 ve Pazarlama sonrası klinik çalışmalar).

Oka/Merck suşunun izole edildiği aşılama sonrası döküntüleri genellikle hafiftir (bkz. bölüm

5.1).

Bulaşma

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) önerilen dozdan daha yüksek dozda yanlışlıkla uygulandığı bildirilmiştir (ya önerilenden daha yüksek bir doz enjekte edilmiş, ya birden fazla enjeksiyon yapılmış ya da enjeksiyonların arasındaki süre önerilenden kısa olmuştur).

8

Bu olgularda aşağıdaki istenmeyen olaylar bildirilmiştir: enjeksiyon bölgesinde kızanklık, acı, enflamasyon; huzursuzluk; gastrointestinal şikayetler (hematemez, fekal emesis, kusma ve diyarenin eşlik ettiği gastroenterit); öksürük ve viral enfeksiyon. Bu olgulann hiçbirinde uzun süreli sekel görülmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Su çiçeği aşısı ATC kodu: J07BK

Klinik etkinlik değerlendirmesi

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde tek doz rejimi

Su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) önceki formülasyonlanmn yaklaşık 1000- 17.000 PFU dozlanmn kullanıldığı kombine klinik çalışmalarda, su çiçeği aşısını (canlı) (Oka/Merck suşu) almış ve vahşi tip virüsle karşılaşmış kişilerin büyük kısmı ya su çiçeğine karşı tam korunmuş ya da hastalığın daha hafif bir formunu geliştirmiştir.

Spesifik olarak, su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) koruyucu etkinliği aşılamadan sonraki 42 günden itibaren üç farklı yolla incelenmiştir:

1) 2 yıl süren çift-kör, plasebo-kontrollü bir çalışma ile (N=956; etkinlik %95-%100; 17.430 PFU içeren formülasyon);

2) 7-9 yıllık gözlem süresince aym evde yaşayan kişilerle temastan sonra korunma incelenerek (N=259; etkinlik %81-%88; 1000-9000 PFU içeren formülasyon);

3) Aşılanan kişilerde 7-9 yıldaki su çiçeği oranlannı 1972-1978 yıllan arasındaki geçmiş kontrol verileriyle karşılaştırarak (N=5404; etkinlik %83- %94; 1000-9000 PFU içeren formülasyon).

Su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) bir dozunu almış 12 ay-12 yaş arası 9202 kişiden oluşan bir grupta, 13 yıllık takip döneminde 1149 enfeksiyon olgusu (aşılamadan >6 hafta sonra ortaya çıkmıştır) gözlenmiştir. Bu 1149 olgudan 20’si (%1.7) şiddetli olarak sınıflanmıştır (lezyon sayısı >300, oral vücut sıcaklığı >37.8°C). Aşılanmamış tarihsel kontrollerde vahşi tip virüs enfeksiyonundan sonra %36 oranındaki şiddetli olgularla karşılaştınldığında yukandaki veriler aşılamadan sonra enfeksiyona yakalanan aşılı kişilerde gözlenen şiddetli olgulann oranında %95 relatif azalmaya karşılık gelmektedir.

13 yaş ve üzeri kişilerde 4-8 hafta arayla verilen iki dozdan sonraki koruyucu etkinlik aşılamadan sonraki 6-7 yılda aym evde yaşayan kişilerin maruz kalımına dayanarak incelenmiştir. Klinik etkinlik oram yaklaşık %80-100 arasındaydı.

Virüs ile karşılaşmadan sonraki 3 günde aşılama yoluyla su çiçeği profilaksisi iki küçük kontrollü çalışmada araştmlmıştır. İlk çalışma aym evde maruz kalımdan sonra 17 çocuktan hiçbirinin su çiçeği geliştirmediğini, buna karşılık temas edilen aşılanmamış 19 kişinin tümünde su çiçeği geliştiğini göstermiştir. Virüsle karşılaşma sonrası profilaksiyi inceleyen ikinci plasebo-kontrollü çalışmada, aşı grubundaki 10 çocuktan l’i ve plasebo grubundaki 13 çocuktan 12’si su çiçeği geliştirmiştir. Hastane ortamında gerçekleştirilen kontrolsüz bir

9

çalışmada bağışıklık sistemi bozulmuş 35 kişi dahil 148 hasta virüsle karşılaştıktan 1-3 gün sonra su çiçeği aşısının bir dozunu almış ve hiçbiri su çiçeği geliştirmemiştir.

Virüsle karşılaşmadan sonraki 4-5 günde su çiçeğinin önlenmesine ilişkin yayınlanmış veriler sınırlıdır. Çift-kör bir çalışmada aktif su çiçeği olan çocukların duyarlı 26 kardeşi plasebo veya su çiçeği aşısına randomize edilmiştir. Su çiçeği aşı grubunda, 13 çocuktan 4’ü (%30.8) su çiçeği geliştirmiş; bu çocuklardan 3’ü 4-5.günlerde aşılanmıştır. Ancak hastalık hafif şiddetliydi (1, 2 ve 50 lezyon). Buna karşılık, plasebo grubundaki 13 çocuktan 12’si (%92.3) tipik su çiçeği geliştirmiştir (60-600 lezyon). Dolayısıyla, su çiçeği ile karşılaşmadan 4-5 gün sonra aşılama sekonder su çiçeği olgularının seyrini değiştirebilir.

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde iki doz rejimi

1 dozu (N=1114) üç ay arayla uygulanan 2 doz (N=1102) ile karşılaştıran bir çalışmada, 10 yıllık gözlem döneminde tüm şiddet düzeylerindeki su çiçeği hastalığına karşı hesaplanan etkinlik 1 doz için %94 ve 2 doz için %98’dir (p<0.001). 10 yıllık gözlem döneminde kümülatif su çiçeği oram 1 dozdan sonra %7.5 ve 2 dozdan sonra %2.2’ydi. 1 doz veya 2 doz alan kişilerde bildirilen su çiçeği olgularının çoğu hafifti.

Su çiçeği aşısının (canlı) (Oka/Merck suşu) immünojenitesi

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde tek doz rejimi

Klinik çalışmalar buzdolabında stabil formülasyonun immünojenitesinin etkinlik yönünden değerlendirilen önceki formülasyonlann immünojenitesiyle benzer olduğunu ortaya koymuştur.

Aşılamadan sonraki 6 haftada >5 gpELISA ünitesi (gpELISA piyasada bulunmayan, yüksek düzeyde duyarlı bir testtir) düzeyindeki titrenin klinik korunma için yaklaşık bir korelasyon sağladığı gösterilmiştir. Ancak >0.6 gpELISA ünitesi düzeyindeki titrenin uzun süreli koruma ile korele olup olmadığı bilinmemektedir.

12 av-12 yas arası kişilerde humoral immün yanıt

Serokonversiyon (genellikle >0.6 gpELISA ünitesine karşılık gelen test eşik değerine dayanır) 1000 - 50,000 PFU arasında değişen dozlan alan 12 ay-12 yaş arası 9610 duyarlı bireyin %98’inde gözlenmiştir. Bu bireylerin yaklaşık %83’ünde >5 gpELISA ünite düzeyinde su çiçeği antikor titreleri oluşmuştur.

12-23 aylık çocuklarda buzdolabında saklanan VARIVAX’ın (8000 PFU/doz veya 25.000 PFU/doz) uygulanması aşılanan çocukların %93’ünde aşılamadan sonraki 6 haftada ^5 gpELISA ünite düzeyinde su çiçeği antikor titreleri oluşturmuştur.

13 yas ve üzeri kişilerde humoral immün yanıt

13 yaş ve üzeri 934 kişide, yaklaşık 900-17.000 PFU arasında değişen dozlarda su çiçeği aşısıyla (canlı) (Oka/Merck suşu) yapılan birçok klinik çalışma aşımn 1 dozundan sonraki serokonversiyon oramnın (su çiçeği antikor titresi >0.6 gpELISA ünitesi) %73-100 olduğunu göstermiştir. Antikor titreleri >5 gpELISA ünitesi olan kişilerin oram %22-SO arasındaydı.

Yaklaşık 900-9000 PFU arasında değişen dozlarda verilen 2 aşı dozundan sonra, serokonversiyon oram %97-100 arasında değişti ve antikor titreleri >5 gpELISA ünitesi olan kişilerin oranı %76-98’di.

65 yaş ve üzeri varicella zoster virüs (VZV) seronegatif kişilerde VARIVAX’a verilen immün yamtlara ilişkin hiçbir veri yoktur.

Uygulama yoluna göre humoral bağışıklık

İntramüsküler yolla veya subkutan yolla VARIVAX alan 752 hastadaki karşılaştırmalı bir çalışma her iki uygulama yoluyla immünojenitenin benzer olduğunu göstermiştir.

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde iki doz rejimi

Çok-merkezli bir çalışmada, 12 aylık-12 yaş arası sağlıklı çocuklar 1 doz VARIVAX veya 3 ay arayla 2 doz VARIVAX aldılar. Aşağıdaki tabloda immünojenite sonuçlan gösterilmektedir.

VARIVAX 1-Doz Rejimi (N = 1114)

VARIVAX 2-Doz Rejimi (N= 1102)

Aşılamadan 6 Hafta Sonra

1. Dozdan 6 Hafta Sonra

2. Dozdan 6 Hafta Sonra

Serokonversiyon Oranı

%98.9 (882/892)

%99.5 (847/851)

%99.9 (768/769)

VZV Antikor Titresi >5 gpELISA ünitesi/mL olan kişilerin yüzdesi (Seroproteksiyon Oranı)

%84.9 (757/892)

%87.3 (743/851)

%99.5 (765/769)

Geometrik ortalama titreler (gpELISA ünitesi/mL)

12.0

12.8

141.5

Bu çalışmanın ve aşının ikinci dozunun ilk dozdan 3-6 yıl sonra uygulandığı diğer çalışmalann sonuçlan ikinci dozla VZV antikor yanıtında anlamlı güçlenmeyi göstermektedir. 3-6 yıl arayla verilen 2 dozdan sonraki VZV antikor düzeyleri, 3 ay arayla verilen 2 dozdan sonraki düzeylerle benzerdir. Serokonversiyon oranlan ilk dozdan sonra yaklaşık %100 ve ikinci dozdan sonra % 100’dür. Aşının seroproteksiyon oranlan (>5 gpELISA Ünitesi/mL) birinci dozdan sonra yaklaşık %85 ve ikinci dozdan sonra %100’dür ve geometrik ortalama titre (GMT) ikinci dozdan sonra ortalama yaklaşık 10 kat artmıştır (güvenlilik için, bkz. bölüm 4.8).

İmmün yanıt süresi

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde tek doz rejimi

Tekli doz ile aşılandıktan sonra uzun süre takip edilen 12 ay-12 yaş arası sağlıklı bireyleri içeren klinik çalışmalarda, ölçülebilir su çiçeği antikorlan (gpELISA >0.6 ünite) aşılamadan sonraki l.yılda %99.1’inde (3092/3120), 2.yılda %99.4’ünde (1382/1391), 3.yılda %98.7’sinde (1032/1046), 4.yılda %99.3’ünde (997/1004), 5.yılda %99.2’sinde (727/733) ve ö.yılda %100’ünde (432/432) saptanmıştır.

12 aylık-12 yas arası sağlıklı bireylerde iki doz rejimi

Dokuz yıllık takip döneminde, 2 doz alan kişilerde VZV antikor titreleri >5 gpELISA Ünitesi/mL olanlann yüzdesi ve GMT’ler takibin 1. yılında 1 doz alanlara göre daha yüksek ve tüm takip döneminde benzerdir. Her iki rejimde VZV antikor sürekliliğinin kümülatif oranı 9. yılda çok yüksek olmaya devam etmiştir (1 doz grubunda %99.0 ve 2 doz grubunda %98.8).

13 yas ve üzeri kişiler

Aşının 2 dozunu alan 13 yaş ve üzeri sağlıklı bireyleri içeren klinik çalışmalarda, ölçülebilir su çiçeği antikorlan (gpELISA >0.6 ünite) aşılamadan sonraki l.yılda %97.9’unda (568/580),

2.yılda %97.1’inde (34/35), 3.yılda %100’ünde (144/144), 4.yılda %97.0’ında (98/101), 5.yılda %97.5’inde (78/80) ve ö.yılda %100’ünde (45/45) saptanmıştır.

Vahşi tip su çiçeği ile karşılaşmadan sonra, aşılananlann antikor düzeylerinde bir artış gözlenmiştir; bu gözlem bu çalışmalarda aşılamadan sonra antikor düzeylerinde uzun süreli, belirgin kalıcılıktan sorumlu olabilir. Vahşi tip ile güçlenme yokluğunda, su çiçeği aşısının

(canlı) (Oka/Merck suşu) uygulanmasından sonraki immün yanıt süresi bilinmemektedir (bkz. bölüm 4.2).

5.2. Farmakokinetik özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel preklinik güvenlilik çalışmaları yapılmamıştır. Ancak KÜB’ün diğer bölümlerindeki klinik güvenlilik verileri, preklinik olarak endişe verici bir durumu düşündürmemektedir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Toz

Sukroz

Hidrolize ielatin Üre

Sodyum klorür Monosodyum L-glutamat Susuz disodyum fosfat Potasyum dihidrojen fosfat Potasyum klorür.

Eser miktardaki kalıntı bileşenler hakkında bilgi için bkz. bölüm 4.3 ve 4.4.

6.2. Geçimsizlikler

Aşı diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Aşı 6.6’da belirtilenler dışındaki tıbbi ürünler kullanılarak hazırlanmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2°C -8°C arası sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız. Rekonstitüsyondan önce ışıktan koruyunuz.

Hazırlandıktan sonra aşı hemen kullanılmalıdır. Bununla birlikte, kullanım döneminde +20°C -+25 °C arasındaki sıcaklıklarda 30 dakika süren stabilite gösterilmiştir.

12

Rekonstitüsyondan sonra 30 dakika içinde kullanılmazsa aşıyı atınız.

Aşıyı dondurmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Flakon

Tıpalı (bütil kauçuk) ve tek hareketle açılan kapaklı (alüminyum) 3 mL flakon (Tip I cam). Kullanıma hazır enjektör

Piston tıpalı (klorobütil kauçuk) ve uç kapaklı (klorobütil kauçuk veya stiren bütadien kauçuk bileşimi-lateks içermeyen), blister içerisinde 2 ayn iğne bulunan 1 mL kullanıma hazır enjektörde sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Dezenfektanlar ile temas ettirmeyiniz.

Aşıyı hazırlamak için sadece kullanıma hazır enjektör ile verilen enjeksiyon suyunu kullanınız.

Kullanıma hazır enjektörleri içeren formların ikincil ambalajında 2 ayn iğne bulunmaktadır. SC uygulama için hastanın ağırlığına ve cüssesine uygun iğneyi seçiniz.

İğne enjektörün ucuna sıkıca takılmalı ve 90° döndürülerek (çeyrek tur) iyice sıkıştmlmalıdır.

Önceden doldurulmuş enjektörün tüm içeriğini, toz içeren flakona enjekte edin. İyice kanşması için yavaşça çalkalayın. Tüm içeriği aym, kullanıma hazır enjektöre çekin ve aşıyı subkutan yolla uygulayın.

Hazırlanan aşı yabancı partiküllü madde ve/veya fiziksel görünümde değişiklik açısından gözle kontrol edilmelidir. Hazırlanan aşıda partiküllü madde gözlenirse veya aşı benak renksiz ile açık san arasında bir renkte görünmüyorsa, aşı kullanılmamalıdır.

Bulaşıcı ajanlann bir kişiden diğerine bulaşmasını önlemek için her hastada ayn steril enjektör ve iğnenin kullanılması önemlidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ”Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği’” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı 231.55 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 231.55 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636950159
Etkin Madde Varisella Virüsü
ATC Kodu J07BK01
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Su cicegi asisi
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
VARIVAX 0.5 ml (SC ENJEKSIYON) süspansiyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon {Merck} Barkodu