VALTREX 1000 mg 21 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Valasiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Valasiklovir
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 14 February  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

VALTREX

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Valasiklovir    1000 mg


Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

VALTREX, Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. VALTREX, akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.

VALTREX deri ve mukoz membranların herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır.

VALTREX herpes labialis (uçuk) tedavisinde endikedir.

VALTREX, deri ve mukoz membranların nükseden herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında), genital herpes dahil endikedir.

VALTREX baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yasamı ile birarada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

VALTREX organ nakli sonrası görülen sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun ve hastalığının profilaksisinde endikedir. VALTREX ile yapılan CMV profilaksisi akut doku rejeksiyonunu (renal transplant hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virüs enfeksiyonlarını (HSV (herpes simplex virüs); VZV (varicella zoster virüs)) azaltır.

4.2    Pozoloji ve uygulama sekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Herpes Zoster (zona) Tedavisi (oftalmik zoster dahil)

Yetişkinler: Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi: 1000 mg valasiklovir (1 VALTREX 1000 mg tablet), günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği).

Bağışıklık sistemi yeteriz hastalarda: Günde 3 kez 1000 mg (1 VALTREX 1000 mg tablet) en az 7 gün süre ile alınmalıdır. Lezyonların kabuklanmasını takiben 2 gün daha kullanılmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Bağışıklığı yetersiz

hastalarda kabarcık formdaki lezyonun ilk haftası içerisinde veya lezyonun tamamen kabuklaşmasından önce antiviral tedavi önerilmektedir.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Tedavisi

İmmün sistemi sağlam yetişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanlar: 500 mg valasiklovir (VALTREX 500 mg Tablet) günde 2 kez alınmalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 5 günden 10 güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex’in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır.

VALTREX, HSV nüksünün ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir.

Alternatif olarak, herpes labialis (uçuk) için, 1 gün süreyle VALTREX 2 g günde iki kez etkili bir tedavidir. İkinci doz, ilk dozdan 12 saat sonra alınabilir (6 saatten önce alınmamalıdır). Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Bu dozaj rejimini kullanırken, tedavi bir günü geçmemelidir; çünkü tedaviyi uzatmanın ilave klinik fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Tedaviye uçuğun en erken semptomlarında (ör. acıma, kaşınma veya yanma) başlanmalıdır.

Bağışıklığı yetersiz hastalarda Herpes simplex enfeksiyonları tedavisi için günde 2 kez 1000 mg (VALTREX 1000 mg tablet) hastanın klinik durumu ve immünolojik değerleri değerlendirilerek en az 5 gün süreyle alınmalıdır. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Doz kreatin klerensine bakılarak azaltılmalıdır (bakınız: böbrek yetmezliği). Maksimum yarar için tedaviye 48 saat içerisinde başlanmalıdır. Lezyonların takibi için sıkı monitorizasyon gerekmektedir.

Herpes Simplex Enfeksiyonlarının Nükslerinin Önlenmesi (Baskılama):

İmmün sistemi sağlam yetişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanlar: Bağışıklığı yeterli hastalarda, günde bir kez 500 mg valasiklovir alınmalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Bağışıklığı yetersiz hastalarda önerilen doz günde 2 kez 500 mg’dır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Genital Herpes Bulaşmasının Azaltılması:

Yetişkinler: Yılda 9 veya daha az nüks olan bağışıklığı yeterli heteroseksüel yetişkinlerde, enfekte eş günde bir kez 500 mg valasiklovir almalıdır. Bu sebeple bu hastaların VALTREX 500 mg TABLET kullanması önerilmektedir.

Diğer hasta popülasyonlarında bulaşmanın azalmasıyla ilgili veriler yoktur.

Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyon ve Hastalığının Profilaksisi:

12 yaştan itibaren adolesan ve yetişkinler: Organ nakli sonrası mümkün olan en kısa sürede günde dört kere 2 g VALTREX başlanmalıdır. Kreatinin klerensine göre bu doz azaltılmalıdır (aşağıdaki renal bozukluktaki pozolojiye bkz). Tedavi süresi genellikle 90 gün olmakla birlikte yüksek risk grubu hastalarda bu süre uzatılabilir.

Uygulama sekli:

VALTREX Tablet, hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde su ile beraber alınmalıdır. Unutulan dozların yerine başka doz alınmamalı ve tedaviye ertesi gün için planlanan doz alınarak devam edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek işlevi ciddi düzeyde bozulmuş hastalarda valasiklovir dozu aşağıdaki Tablo 1’deki gibi azaltılmalıdır.

Kreatinin klirensi < 50 mL/dk/1.73 m2 olan pediyatrik hastalarda valasiklovir kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

Tablo 1: Erişkinlerde ve adölesanlarda böbrek yetmezliği için Valasiklovir dozaj ayarı

Terapötik endikasyon

Kreatinin klirensi mL/dk

Valasiklovir dozajı*

Herpes zoster (tedavi); immün

En az 50

Günde üç kez 1 g

sistemi sağlam ve baskılanmış

30 ila 49

Günde iki kez 1 g

erişkinler

10 ila 29

Günde bir kez 1 g

<10

Günde bir kez 500 mg

Herpes simpleks (tedavi)

- immün sistemi sağlam

En az 30

Günde iki kez 500 mg

erişkinler ve adölesanlar

< 30

Günde bir kez 500 mg

- immün sistemi yetersiz

En az 30

Günde 2 kez 1 g

erişkinler

< 30

Günde 1 kez 1 g

Herpes labialis (tedavi); immün

En az 50

Günde iki kez 2 g, 1 gün

sistemi sağlam erişkinler ve

30 ila 49

Günde iki kez 1 g, 1 gün

adölesanlar

10 ila 29

Günde iki kez 500 mg, 1 gün

<10

Bir kez 500 mg

Herpes simpleksin önlenmesi

(baskılama):

En az 30

Günde bir kez 500 mg

- immün sistemi sağlam

< 30

Günde bir kez 250 mg

erişkinler ve adölesanlar

En az 30

Günde iki kez 500 mg

- immün sistemi baskılanmış

< 30

Günde bir kez 500 mg

erişkinler

Sitomegalovirüs (profilaksi);

En az 75

Günde dört kez 2 g

erişkinlerde ve adölesanlarda

50 ila < 75

Günde dört kez 1.5 g

25 ila < 50

Günde üç kez 1.5 g

10 ila < 25

Günde iki kez 1.5 g

< 10 ya da diyalizde

Günde bir kez 1.5 g

*Aralıklı hemodiyalize giren hastalarda valasiklovir dozajı, hemodiyaliz gerçekleştirildi sonra uygulanmalıdır.

kten

Karaciğer yetmezliği: Erişkin hastalarda valasiklovirin 1 gramlık dozu ile gerçekleştirilen çalışmalar hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

Daha yüksek dozlar için (> 4 g/gün), bkz. Uyarılar ve Önlemler.

Pediyatrik popülasyon: Herpes zoster tedavisinde VALTREX’in 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

VALTREX, valasiklovir, asiklovir veya VALTREX formülasyonundaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sıvı alma durumu: Özellikle yaşlılardan, dehidratasyon riski altında olan hastaların yeterli sıvı almalarına özen gösterilmelidir.

Böbrek yetmezliğinde ve yaşlılarda kullanımı: Asiklovir renal klerens ile atılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (Bakınız Pozoloji ve Kullanım Şekli). Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarında azalma olması olasıdır ve bu nedenle bu grup hastalarda dozun azaltılması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek yaşlı hastalar gerekse böbrek yetmezliği olan hastalarda nörolojik yan etki geliştirme riski daha yüksektir ve bu hastalar, bu etkilerin belirtileri açısından yakından izlenmelidir. Bildirilen olgularda, bu reaksiyonların genellikle tedavinin kesilmesiyle birlikte geri dönüşümlü olduğu görülmüştür (bakınız İstenmeyen Etkiler).

HERPES ZOSTER TEDAVİSİNDE

Özellikle immün sistemi yetersiz kişilerde tedaviye yanıt dikkatle takip edilmelidir. Oral tedavinin yeterli bulunmadığı durumlarda intravenöz antiviral tedavi değerlendirilmelidir. Komplike Herpes zoster (örn. iç organların dahil olduğu, yayılmış zoster, motor nöropatiler, ensefalopati, ve serebrovasküler komplikasyonlar) hastalarına intravenöz antiviral tedavi uygulanmalıdır.

İlave olarak oftalmik zosterli veya hastalığın yayılma riski yüksek durumda olan ve iç organların hastalığa dahil olduğu immün sistemi yetersiz hastalar intravenöz antiviral tedavi ile tedavi edilmelidir.

HERPES LABİALİS TEDAVİSİNDE VE CMV ENFEKSİYON VE HASTALIĞININ ÖNLENMESİNDE

Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer naklinde yüksek dozda VALTREX kullanımı:

Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda VALTREX (4 g veya daha fazla/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. VALTREX’in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olduğundan bu hastaların günlük 4000 mg üzeri doz uygulamalarında dikkatli olunmalıdır.

CMV enfeksiyonu tedavisinde: Yüksek riskte CMV hastalığı (örn. donör CMV pozitif/alıcı CMV negatif veya antitimosit globulin indüksiyon tedavisi kullanımı) olan organ nakli hastaları (~ 200) üzerinde valasiklovir etkililiğini gösteren çalışmalarda valasiklovirin bu hastalarda kullanımının ancak valgansiklovirin veya gansiklovirin kullanımının güvenlilik sorunlarını önlemek amacıyla olabileceği belirtilmiştir.

CMV proflaksisi için kullanılan yüksek doz valasiklovir diğer endikasyonlar için kullanılan düşük doz valasiklovire kıyasla daha sık yan etki MSS anomalileri dahil gösterebilir. Hastalar böbrek fonksiyonundaki değişiklikler için yakından takip edilmeli ve dozaj ayarlanmalıdır.

GENİTAL HERPES BULAŞMASININ AZALTILMASINDA

Genital herpeste kullanım: Hastalar antiviral tedavi başlamış olsa bile semptomların görüldüğü süre içerisinde cinsel ilişkide bulunmamaları gerektiği konusunda uyarılmadırlar. Valasiklovir ile birlikte baskılama tedavisi genital herpesin bulaşma riskini azaltabilir. Ancak genital herpes tedavisini sağlamaz veya bulaşma riskini ortadan kaldırmaz. Hastalar güvenli seks uygulamasına dikkat etmelidirler.

Pediyatrik kullanım: 12 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda VALTREX’in etkinlik ve güvenliliği saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda böbrek işlevi yetersizdir ve doz azaltılması gereklidir. Yaşlı hastalarda renal ve MSS advers etkileri görülme olasılığı fazladır. Klinik uygulamada görülen MSS advers olayları ajitasyon, halusinasyonlar, konfüzyon, deliryum ve ansefalopati daha sık olarak yaşlı hastalarda gözlenmiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Valasiklovirin nefrotoksik ilaç ürünleri ile kombine kullanım durumlarında (özellikle renal fonksiyonu bozulmuş hastalar olmak üzere) dikkat gösterilmelidir ve bu hastalarda renal fonksiyon takibi gerekmektedir. Bu durum, aminoglikozidler, organoplatin bileşikleri, iyotlanmış kontrast ortamı, metotreksat, pentamidin, foskarnet, siklosporin ve takrolimus ile eşzamanlı uygulama için geçerlidir.

Asiklovir aktif renal tübüler sekresyon aracılığıyla büyük oranda değişmeden idrarla atılır. 1000 mg valasikloviri takiben, simetidin ve probenesid asiklovirin renal klirensini azaltır ve asiklovirin AUC’sini, asiklovirin aktif renal sekresyonunun inhibisyonu ile sırasıyla yaklaşık %25 ve %45 oranında artırır. Valasiklovir ile birlikte alınan simetidin ve probenesid asiklovir AUC’sini yaklaşık %65 artırmıştır. Aktif tübüler sekresyonu inhibe eden veya onunla yarışan eşzamanlı olarak uygulanan diğer ilaçlar (örn., tenofovir dahil) bu mekanizma ile asiklovir konsantrasyonlarını artırabilir. Benzer şekilde, valasiklovir uygulaması eşzamanlı olarak uygulanan maddenin plazma konsantrasyonlarını artırabilir.

HERPES LABİALİS TEDAVİSİNDE VE CMV ENFEKSİYON VE HASTALIĞININ ÖNLENMESİNDE

Yüksek dozda VALTREX alan hastalarda (4 g/gün ve daha fazla) birlikte kullanıldıklarında eliminasyon için asiklovirle yarışan ilaçlar verilirken, bir ya da iki ilacın veya metabolitlerinin plazma düzeylerindeki artış potansiyeli nedeniyle, dikkat edilmelidir. Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan olarak kullanılan mikofenolat mofetil ile oral asiklovirin birlikte verilmesi sonucunda, asiklovir ve mikofenolat mofetilin inaktif metabolitinin plazma/zaman eğrisinin altında kalan alanların (EAA) arttığı görülmüştür.

Böbrek fizyolojisinin başka özelliklerini etkileyen ilaçlarla (siklosporin, takrolimus) birlikte eğer yüksek doz VALTREX (4 g/gün ve daha fazla) uygulanacaksa böbrek fonksiyonlarının takibi ile birlikte dikkatli olunması gerekmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Genital herpes bulaşma riskini azaltmak için genital herpes tedavisi sırasında güvenli seks yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalara, antiviral tedavi başlamış olsa dahi, semptomlar mevcutken cinsel ilişkiye girmemeleri söylenmelidir. Antiviral maddelerle uygulanan supresif tedavi sırasında, viral döküntü sıklığı anlamlı ölçüde azalmaktadır. Bununla birlikte, hala bulaşma riski mevcuttur. Bu sebeple, valasiklovir tedavisine ek olarak, hastaların güvenli seks yöntemleri kullanmaları önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Valasiklovirin gebelik sırasında kullanımına dair kısıtlı veri mevcuttur. Valasiklovir gebelik sırasında ancak tedavinin potansiyel faydaları, potansiyel riske ağır bastığı durumda kullanılmalıdır.

Gebelik kayıt sistemlerinde valasiklovire ya da herhangi bir asiklovir (valasiklovirin aktif metaboliti) formülasyonuna maruz kalan kadınlarda gebelik sonuçları kaydedilmiştir: prospektif girilen kayıtlardan sırasıyla 111 ve 1246 sonuç (gebeliğin ilk trimesterinde 29 ve 756 maruziyet) elde edilmiştir. Asiklovir gebelik kaydı sisteminin bulguları, genel popülasyon ile karşılaştırıldığında, asiklovire maruz kalan kişilerde doğum kusuru sayısında bir artış ortaya koymamış, mevcut doğum kusurları ise herhangi bir özellik göstermemiş ya da ortak bir sebebe işaret edecek tutarlı bir patern sergilememiştir. Valasiklovir gebelik kayıt sistemine alınan kadın sayısı düşük olduğundan, valasiklovirin gebelikteki güvenliliği açısından güvenilir ve kesin kararlara varılamamaktadır (bakınız Farmakokinetik).

Laktasyon dönemi

Valasiklovirin aktif metaboliti olan asiklovir anne sütüne geçer. VALTREX 500 mg dozunun oral uygulama sonrası anne sütündeki doruk asiklovir konsantrasyonları (Cmaks), karşılık gelen maternal serum konsantrasyonlarının 0.5 ile 2.3 mislidir (medyan 1.4). Asiklovir anne sütündeki EAA, maternal serum EAA’sının 1.4-2.6 misli (medyan 2.2) arasında değişir. Anne sütünde medyan asiklovir konsantrasyonunun 2.24 mikrogram/mL (9.95 mikromol/L) olduğu bulunmuştur.

Günde 2 kez 500 mg’lık bir maternal VALTREX dozu emzirilen bebeğe yaklaşık 0.61 mg/kg/gün oral asiklovir dozajı sağlar. Valasiklovirin anne sütünden eliminasyon yarılanma ömrünün, serumdaki ile benzer olduğu görülmüştür.

Maternal serum, anne sütü ya da bebeğin idrarında değişmemiş valasiklovir tespit edilmemiştir.

Valasiklovir emziren bir anneye uygulanacak ise dikkatli olunması önerilir. Bununla birlikte, asiklovir neonatal herpes simpleksin tedavisinde 30mg/kg/günlük i.v. dozlarında kullanılmaktadır. Valasiklovirin terapötik dozlarında, bebek tarafından alınan doz, yenidoğan herpesinde uygulanan terapötik intravenöz asiklovir dozunun %2’sinden daha az olduğundan, emzirilmekte olan yenidoğanlarda/bebeklerde herhangi bir etki meydana gelmesi beklenmez (bkz. Bölüm 5.2). Valasiklovir, bebek emzirirken dikkatli şekilde ve ancak klinik olarak endike olan durumlarda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği (fertilite)

Yapılan fertilite çalışmalarının sonuçları, valasiklovirin oral yolla uygulama yapılan erkek veya dişi sıçanlarda fertiliteyi etkilemediğini göstermiştir.

Asiklovirin yüksek parenteral dozlarında, sıçan ve köpeklerde testiküler atrofi ve aspermatogenezis gözlenmiştir. Valasiklovir ile insanlarda herhangi bir fertilite çalışması yapılmamış olmakla birlikte, 400 ila 1000 mg asiklovir ile 6 aylık günlük tedaviyi takiben 20 hastada sperm sayısı, motilitesi veya morfolojisinde herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir.

4.7    Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiviraller, nukleozit ve nukleotid inhibitorleri ATC kodu: J05AB11

Etki Mekanizması

Bir antiviral olan valasiklovir, asiklovirin L-valin esteridir. Asiklovir bir pürin (guanin) nükleosit analoğudur.

Valasiklovir insanda, hızla ve hemen hemen tamamen valasiklovir hidrolaz olarak adlandırılan bir enzimle asiklovir ve valine dönüştürülür. Asiklovir, Herpes simplex virüsü (HSV) tip I ve tip II, Varicella zoster virusu (VZV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr Virus (EBV) ve insan herpes virüsü 6’ya (HHV-6) karşı in vitro etkili bir spesifik inhibitördür. Asiklovir fosforillenerek, aktif biçimi olan asiklovir trifosfata dönüşür ve herpes virüsünün DNA sentezini inhibe eder.

Fosforilasyonun ilk aşaması virüse spesifik enzimin aktivitesini gerektirir. Bu enzim, HSV, VZV ve EBV vakalarında, sadece virüs ile enfekte olan hücrelerde bulunan viral timidin kinaz (TK) enzimidir. CMV’de seçicilik, kısmen UL97’nin fosfotransferaz gen ürününün aracılığı sayesinde, fosforilasyon ile sağlanır. Asiklovirin aktivasyonu için virüs spesifik enzime gereksinim duyulması, öpgün seçiciliğinin ana nedenidir. Fosforilasyon işlemi (mono’dan trifosfata dönüşümü) hücre kinazları tarafından tamamlanır. Asiklovir trifosfat virüs DNA polimerazını yarışmalı olarak inhibe eder ve bu nükleozit analoğunun zincire girmesi ile zincir oluşumunun devamı engellenir. Böylece, virüsün DNA sentezi durdurulur ve virüs replikasyonu önlenmiş olur. Direnç, timidin kinazı olmayan fenotipe bağlı gelişebilir ki; bu virüsler zaten konak hücrede dezavantajlıdır.

Çok sık olmamakla birlikte, virüsün timidin kinaz veya DNA polimerazındaki ufak değişikliklerin azalan duyarlılığa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu değişkenlerin virülansı "wild type" virüse benzemektedir. Asiklovir tedavisi veya profilaksisi gören hastalardan elde edilen klinik HSV ve VZV izolatların kapsamlı değerlendirilmesi sonucunda, bağışıklık sorunu olmayan hastalarda asiklovire karşı duyarlılığın azalmasının son derece nadir olduğu ve organ veya kemik iliği nakli yapılan hastalar, habis hastalıktan dolayı kemoterapi gören ve insan immün yetmezliği virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalar gibi çok ciddi immün yetersizliği olanlarda dahi çok nadir rastlandığı belirlenmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Oral alımdan sonra valasiklovir hidroklorür hızla gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizmasıyla hemen tamamen asiklovir ve L-valine dönüşür.

Emilim:

1 g oral VALTREX dozunu takiben asiklovir mutlak biyoyararlanımı % 54’tür. VALTREX uygulamasını takiben asiklovir biyoyararlanımı yiyecekle alımdan etkilenmez.

Valasiklovir farmakokinetiği doz oransal değildir. Emilimin hızı ve boyutu, doz artıkça düşmekte, bunun sonucu olarak da terapötik doz aralığında Cmaks değerinde oransalın altında bir artış, 500 mg üzerindeki dozlarda ise biyoyararlanımda azalma olmaktadır. Böbrek fonksiyonu normal hastalarda 250 ila 2000 mg valasiklovir tek dozlarından sonraki asiklovir farmakokinetik (PK) parametrelerine dair hesaplamalar aşağıda gösterilmektedir.

Asiklovir PK Parametresi

250 mg (N=15)

500 mg (N=15)

1000 mg (N=15)

2000 mg (N=8)

Cmaks

mikromol/L

9.78 ± 1.71

15.0 ± 4.23

23.1 ± 8.53

36.9 ± 6.36

mikrogram/mL

2.20 ± 0.38

3.37 ± 0.95

5.20 ± 1.92

8.30 ± 1.43

Tmaks

saat (h)

0.75 (0.75-1.5)

1.0 (0.75-2.5)

2.0 (0.75-3.0)

2.0 (1.5-3.0)

EAA

h.mikromol/L

24.4 ± 3.65

49.3 ± 7.77

83.9 ± 20.1

131 ± 28.3

h.mikrogram/mL

5.50 ± 0.82

11.1 ± 1.75

18.9 ± 4.51

29.5 ± 6.36

Cmaks = pik konsantrasyon; Tmaks = pik konsantrasyona kadar geçen süre; EAA= konsantrasyon/zaman grafiğinde eğri altındaki alan. Cmaks ve EAA değerleri ortalama ± standart sapmadır. Tmaks değerleri medyan ve aralıktır.

Valasiklovirin pik plazma konsantrasyonları, asiklovir düzeylerinin sadece %4’üdür, dozdan sonra medyan olarak 30 ila 100 dakika sonra görülür ve doz uygulamasını takiben 3 saat sonra ölçülebilir sınırda ya da bu sınırın altındadır. Valasiklovir ve asiklovir farmakokinetik profilleri, tek ve tekrarlı dozlardan sonra benzerdir.

Herpes zoster ve herpes simpleks, oral valasiklovir uygulamasından sonra valasiklovir farmakokinetiğini anlamlı ölçüde değiştirmez.

Dağılım:

Valasiklovirin plazma proteinlerine bağlanması çok düşüktür (%15). CSF/plazma EAA oranı olarak belirlenen CSF penetrasyonu asiklovir ve 8-hidroksi-asiklovir metaboliti (8-OH-ACV) için yaklaşık %25 ve 9-(karboksimetoksi)metilguanin (CMMG) metaboliti için yaklaşık %2.5’tir.

Biyotransformasyon:

Valasiklovir oral uygulamadan sonra ilk geçiş intestinal ve/veya hepatik metabolizma yoluyla asiklovire ve L-valine dönüşür. Asiklovir düşük bir oranda, alkol ve aldehit dehidrogenaz yoluyla 9-(karboksimetoksi)metilguanin (CMMG) metabolitine ve aldehit oksidaz yoluyla 8-hidroksi-asiklovir (8-OH-ACV) metabolitine dönüşür. Toplam plazma maruziyetinin yaklaşık %88’i asiklovire, %11’i CMMG’ye ve %1’i 8-OH-ACV’ye bağlıdır. Ne valasiklovir ne de asiklovir sitoktrom P450 enzimleri ile metabolize olur.

Eliminasyon:

Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda, gerek tek gerekse çoklu valasiklovir dozlarından sonra asiklovirin plazma eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir. Uygulanan valasiklovir dozunun %1’inden azı idrarda değişmemiş ilaç olarak bulunur. Valasiklovir idrarda temelde asiklovir (tespit edilen dozun %80’inden fazlası) ve bilinen asiklovir metaboliti 9-(karboksimetoksi)metilguanin (CMMG) halinde elimine edilir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

•    Hamile kadınlarda:    Gebeliğin son dönemlerinde valasiklovir ve asiklovir

farmakokinetiğini inceleyen bir çalışmada, 1000 mg valasiklovir alımından sonra oluşan kararlı durum günlük asiklovir EAA (plazma konsantrasyonu ve zaman grafiğinde eğri altında kalan alan), günlük 1200 mg oral asiklovir dozundan sonrakinin iki katıdır.

Geç hamilelikte valasiklovir ve asiklovirin farmakokinetiği üzerine yapılan bir çalışmada hamileliğin valasiklovir farmakokinetiğini etkilemediği görülmüştür.

•    Organ transplantasyonunda: Transplant hastalarında günde 4 kez 2000 mg valasiklovir alanlarda asiklovir pik konsantrasyonları, aynı dozu alan sağlıklı gönüllülerle benzerdir. Tahmin edilen günlük EAA’lar ise daha büyüktür.

•    Son evre böbrek hastaları: Asiklovirin eliminasyonu, böbrek fonksiyonu ile ilişkilidir ve asiklovire maruziyet, böbrek yetmezliğinin şiddeti ile birlikte artış gösterir. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında valasiklovir uygulamasından sonra asiklovirin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 14 iken aynı değer normal böbrek fonksiyonunda yaklaşık 3 saattir (bakınız Pozoloji ve uygulama şekli).

Plazma ve serebrospinal sıvıda (CSF) asiklovir ile CMMG ve 8-OH-ACV metabolitlerine maruziyet, 6 saatte bir 2000 mg alan, böbrek fonksiyonları normal 6 gönüllü (ortalama kreatinin klirensi 111 mL/dk, aralık 91-144 mL/dk) ve 12 saatte bir 1500 mg alan, şiddetli böbrek yetmezliği olan 3 gönüllüye (ortalama CLcr 26 mL/dk, aralık 17-31 mL/dk) uygulanan çoklu valasiklovir dozlarından sonra kararlı durumda incelenmiştir. Gerek plazmada gerekse CSF’de asiklovir, CMMG ve 8-OH-ACV konsantrasyonları, şiddetli böbrek yetmezliğinde, normal böbrek fonksiyonuna kıyasla sırasıyla ortalama 2, 4 ve 5 - 6 kat daha yüksek olmuştur. Bu iki popülasyon arasında asiklovir, CMMG ya da 8-OH-asiklovir için CSF’ye penetrasyon boyutunda (CSF/plazma EAA oranı ile hesaplandığında) herhangi bir fark olmamıştır (bakınız Farmakokinetik: Dağılım).

•    Çocuklar: Pediyatrik hastalarda valasiklovir farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

•    Karaciğer hastalığı: Farmakokinetik veriler karaciğer bozukluğunun valasiklovirin asiklovire dönüşme miktarını değil hızını azalttığını ve asiklovir yarı ömrünün etkilenmediğini göstermiştir.

•    HIV hastaları: HIV enfeksiyonu olan hastalarda, valasiklovirin 1000 ve 2000 mg tek ve tekrarlanan oral dozlarda alımını takiben dağılım ve farmakokinetik özellikleri sağlıklı gönüllülerden farklılık göstermemektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İn vitro ve in vivo mutajenisite testleri sonucunda valasiklovirin insanlarda genetik risk özelliği göstermediği görülmüştür.

Fare ve sıçanlarda yapılan bio-testler sonucunda valasiklovirin karsinojenik olmadığı belirlenmiştir.

Valasiklovir’in oral uygulaması dişi ve erkek sıçanların fertilitesi üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir.

Köpek ve sıçanlardaki yüksek doz asiklovir dozunda testikülar atrofi ve aspermatogenez gözlenmiştir.

Valasiklovir şıçan ve tavşanlarda teratojenik değildir. Valasiklovir neredeyse tamamen asiklovire metabolize olur. Uluslar arası kabul görmüş testlerde asiklovirin subkütan olarak uygulanmasını sıçan ve tavşanlarda teratojenik etkiye sebep olmamıştır. Sıçanlar üzerinde yapılan ilave çalışmalar plazma seviyesini 100 mikrogram/ml veren ve maternal toksisite üreten subkütan dozlarda fötal abnormaliteler gözlenmiştir (2000 mg tek doz valasiklovir alan normal böbrek fonksiyonu olan hastalardakinden > 10 kat yüksek).

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalize Seluloz Krospovidon Povidon, K90 Magnezyum Stearat Susuz Kolloidal Silika Hidroksipropilmetilseluloz Titanyum Dioksit Polietilen Glikol 400 Polisorbat 80 Karnauba mumu

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

21 tabletlik blister içeren karton kutularda sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği "’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA10841
Satış Fiyatı 86.88 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 86.88 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522097524
Etkin Madde Valasiklovir
ATC Kodu J05AB11
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 21
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Valasiklovir
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
VALTREX 1000 mg 21 tablet Barkodu