ULTRAPROCT 0.612 mg 10 supozituar {Bayer} Kısa Ürün Bilgisi

Fluokortolon Kaproat + Fluokortolon Pivalat + Sinkokain Hidroklorür }

Kalp Damar Sistemi > Hemoroid (basur) Tedavisi İçin Kremler > Fluokortolon (anal)
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 22 May  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ULTRAPROCT supozituvar

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Fluokortolon pivalat    0.612 mg

Fluokortolon kaproat    0.630 mg

Sinkokain hidroklorür    1.0 mg

Yardımcı maddeler

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Supozituvar.

Sarımsı beyaz supozituvar.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Hemoroidler, yüzeysel anal fissür, proktit.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Genellikle günde 1 supozituvar rektum içine uygulanır. Şiddetli şikayetlerde ilk gün 2-3 supozituvar kullanılır.

Genellikle çok çabuk başlayan iyileşme, tedavinin erken kesilmesine neden olmamalıdır. Nükslerden sakınmak amacıyla, şikayetlerin tamamen kaybolmasından sonra dahi ULTRAPROCT supozituvar en az 1 hafta süreyle, ancak daha seyrek aralıklarla (örneğin, iki günde bir) uygulanmalıdır. Tedavi süresi mümkünse 4 haftayı geçmemelidir.

Uygulama şekli:

ULTRAPROCT u uygulamak için en uygun zaman defekasyon sonrasıdır.

ULTRAPROCT uygulanmadan önce anal bölge özenle temizlenmeli, alüminyum kılıfından çıkartılmalı ve rektum içine uygulanmalıdır.

Isı nedeniyle yumuşamış supozituvarlar ambalajından çıkarılmadan önce soğuk suya konulmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Tedavi alanında tüberkülotik veya sifılitik olgular bulunduğunda; virüs hastalıklarında (örneğin vaccinia, su çiçeği hastalığı), rosacea, perioral dermatit ve aşı sonrası deri reaksiyonlarında kontrendikedir.

Bağışık sistemini baskılayan dozlarda kortikosteroidleri kullanan kişilerde canlı virüs aşılarının (örneğin çiçek aşısı) kullanımı kontrendikedir.

Etkin madde veya preparatm bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

4.4    özel kullanım uyanları ve önlemleri

Mantar enfeksiyonlarında ek spesifik bir tedavi gereklidir.

ULTRAPROCTun göze temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kullanımdan sonra ellerin dikkatlice yıkanması tavsiye edilir.

Sİstemik kortikosteroidlerde olduğu gibi, lokal kortikosteroidlerin kullanılması ile de (örneğin uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman teknikleri veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

Kronik topikal kortikosteroid tedavisi gören hastalarda Cushing sendromu, hiperglisemi ve glikozüri görülebileceği için hipotalamik hipofızer adrenal (HPA) eksen baskılanması takip edilmelidir

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen etkileşimi yoktur.

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Birçok epidemiyolojik çalışma, gebeliğinin ilk üç ayında sıstemik glukokortikosteroidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında yarık damak görülme riskinde olası bir artış olabileceğini düşündürmektedir. Yarık damak nadir görülen bir oluşum bozukluğudur ve gebelik esnasında kullanılan sistemik etkili glukokortikosteroidlerin teratojenik bir yan etkileri var ise bu yan etki, her 1000 kadın için, bir veya iki vaka artışı anlamına gelir.

Genel bir kural olarak kortikoid İçeren topikal preparatlar gebeliğin ilk üç ayı içinde kullanılmamalıdırlar.

Gebelik dönemi

ULTRAPROCT tıbbi gereklilik dışında gebelerde kullanılmamalıdır. Tedavinin klinik endikasyonu gebe kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle uzun süreli tedaviden kaçınılmalıdır.

Gebelik esnasında topikal glukokortiksteroid kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir, bununla birlikte topikal glukokortikosteroidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük risk beklenmelidir.

Laktasyon dönemi

ULTRAPROCT ile tedavinin klinik endikasyonu süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

Glukokortikoidin anne sütüne etkin ölçüde geçmesi olası değildir.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Glukokortikosteroidler, hayvanlarda yapılmış deneysel çalışmalarda üreme yeteneği toksisitesi göstermişlerdir (bkz.bölüm 5.3).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen etkisi yoktur.

Klinik çalışmalarda gözlemlenen yan etkilerin görülme sıklığı MedDRA sınıflandırmasına göre aşağıda liste halinde sunulmaktadır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Seyrek: Alerjik deri reaksiyonları oluşabilir Deri ve deri altı bozukluğu:

Bilinmeyen sıklıkta: 4 haftayı aşan uygulama sürelerinde deri atrofısi gibi lokal yan etkiler mümkündür.

ULTRAPROCT kadında gebelik veya süt verme döneminde uzun süre uygulandığında, yeni doğanlarda bazı yan etkilerin oluşması mümkündür (örneğin hamileliğin son haftalarındaki uygulamalar sonucunda böbreküstü bezi fonksiyon bozuklukları).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Fluokortolon esterleri ve sinkokain hidroklorür ile yapılmış akut toksisite çalışmaları sonucunda, ULTRAPROCT’un tek doz, hatta istenmeden aşırı dozda dahi perianal veya rektal uygulanması sonrası akut bir intoksikasyon riski beklenmemektedir. Kaza ile yutulması gibi oral alımı takiben sinkokain hidroklorürün esas olarak doza bağlı ciddi kardiyovasküler (kardiyak fonksiyonun depresyonundan durmasına dek uzanan) ve merkezi sinir sistemi semptomları (konvulsiyonlar, solunum fonksiyonunun inhibİsyonu ve durması) şeklinde ortaya çıkan sistemik etkileri beklenebilir.

Ağır nörolojik semptomlar( konvülsiyonlar, santral sinir sistemi depresyonu), solnum desteği ve antikonvülzan ilaçlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Hemoroid ve anal fissürlerin tedavisinde kullanılan topikal kortikosteroidler ATC kodu: C05AA08

Fluokortolon antienflamatuar, antialerjik ve antipruritik etki gösterir. Bu etkileri, kapiler dilatasyonu, interselüler ödemi ve doku infıltrasyonunu gerileterek; kapiler proliferasyonu baskılayarak gerçekleştirir.

ULTRAPROCT, etkinin başlaması bakımından farklılık gösteren iki ayrı fluokortolon esteri içerdiğinden, çabuk başlayan ve uzun süren bir etki gösterir (çift fazlı etki).

Lokal bir anestetik olan sİnkokain ağrıyı hafifletir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Kortikosteroidler gibi sinkokain de analjezik etkisini lokal olarak gösterir. Sinkokainin analjezik etkili plazma düzeyleri bu etki için Önşart değildir. Absorbsiyon çalışmaları mevcut olmadığından, risk değerlendirmesi tamamen absorbe edildiği varsayılarak yapılmıştır. Bu en kötü varsayımda dahi, ULTRAPROCTun kullanım koşullarına uygun kullanılması halinde, sinkokainin absorbe edilen dozu bir advers etkiye neden olmayacak kadar düşüktür. Tamamen absorbe edildiği varsayılsa dahi uygun şekilde tatbik edildiğinde ULTRAPROCT supozituvarın sistemik etki yapması düşük doz nedeni ile gözardı edilebilir.

Emilim:

Farklı lipofılite ve molekül ağırlıkları nedeni ile fluokortolon pivalat ve fluokortolon kaproat, enflamasyonlu bölgelerde farklı oranlarda d i fllze olduklarından bir yandan süratli etki başlamasını sağlarken diğer yandan etkinin uzun sürmesine neden olurlar.

Dağılım:

ULTRAPROCT formülasyonlarının rektal uygulama sonrası sistemik olarak hangi düzeyde bulunduktan konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Benzer kompozisyona sahip preparatlarla yapılmış çalışmalar fluokortolon pivalatın uygulanan dozunun %15’inden daha azının rektal olarak absorbe edildiğini göstermiştir

Bivotransformasvon:

Topikal uygulamanın ardından, en geç vücutta hazır bulunan esterazlarla karaciğerden ilk geçişin ardından olmak üzere, iki esterin perianal deri veya rektal mukoza düzeyinde serbest fluokotrolon ve ilgili asitlere hidrolize edildiği varsayılabilir.

Absorbsiyonu takiben sinkokain çok sayıda metabolitine metabolize olur. Di-etilamino grubunun oksidatif de-etilasyonu, butiloksİ zincirinin oksİdatif degradasyonu ve hİdroksilasyonu ve tanımlanmamış polar metabolitlerin oluşumu bunların en dikkat çekici olanlarıdır.

Elİminasvon:

Karaciğerde metabol itlerine ayrılan fluokortolon, büyük oranda idrar ile ıtrah edilir.

5.3. Klinik öncesi giivenlilik verileri

ULTRAPROCT içinde bulunan fluokortolon esterlerinin ve sinkokain hidroklorürün tekrarlanan uygulamaları ile yapılan sistemik tolerans çalışmalarında, preparatın reçeteli kullanımının kısıtlanmasını gerektirebilecek hiçbir bulgu bulunamamıştır.

Sinkokain hidroklorürün gerekli terapötik dozunun tekrarlanan uygulamalarıyla elde edilen biyoyararlanımmın düşük olması nedeniyle, daha yüksek etkili lokal anestetiklerde şimdiye kadar gözlenmiş olan intolerans semptomlarının görülmesi beklenmemektedir.

ULTRAPROCT ile yapılmış embriyotoksisite çalışmaları glukokortikoidler için tipik olan sonuçlan vermiştir, yani uygun test sistemi embriyoletal ve/veya teratojenik etkileri göstermiştir. Bu bulgular ışığında ULTRAPROCTun gebelik esnasında reçetelenmesi Özel dikkat gerektirmektedir. Epidemiyolojik çalışmaların sonuçları bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon başlıklı bölümde özetlenmiştir.

Ne hayvanlara dayalı deneyler ne de epidemiyolojik veriler, sinkokain hidroklorürün teratojenik potansiyelinin değerlendirilmesine olanak vermektedirler. Yine de, amid sınıfına ait lokal anesteziklerin yapısına ve etkisine benzerliğinden dolayı, terapötik dozda topikal uygulamayı takiben insanlarda embriyotoksik etkiler beklenmemektedir. Sinkokain hidroklorürün bakteri veya memelilerde yapılan in vitro ve in vivo mutajenite testlerinin sonuçlarına dayanarak genotoksik olmadığı söylenebilir.

Fluokortolon mutajenik etkilerinin incelendiği bakteriyel test sistemi araştırmalarına göre herhangi bir genotoksik potansiyel göstermemiştir. Glukokortikoid maddeler kategorisindeki hiçbir madde mutajenik potansiyel göstermediği için fluokortolon esterleri için de böyle bir etki beklenmememelidir. Sinkokain hidroklorürün bakteri veya memeli hücrelerinde mutajenik etkisini göstermek için yapılan araştırmalar, herhangi bir genotoksik potansiyel taşımadığını göstermiştir.

ULTRAPROCTun içerdiği aktif maddeler ile spesifik tümörojenik testler yapılmamıştır. Ancak, yapısal ve farmakolojik etki mekanizmasına ilişkin mevcut bilgi ve tekrarlanan uygulamaları takiben yapılan sistemik toksisite çalışmalarında tumorijenik potansiyele ilişkin hiçbir bulgu bulunamamıştır.

Supozituvar formundaki aktif madde kombinasyonunun tekrarlayan rektal uygulanmasını takiben köpeklerde hiçbir lokal intolerans reaksiyonları gözlenmemiştir. ULTRAPROCTun insanlarda uzun yıllar terapötik amaçlı kullanımı sonucunda istenmeyen kayda değer lokal bir etki ortaya çıkmamıştır. Rapor edilen sporadik yan etkiler esas olarak, kontakt alerji şüphesini düşündürmektedir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Katı yağ (Witepso! W 35)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

18 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10 supozituvar İçeren alüminyum laminat strip ambalaj.

6.6    Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin    imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerrne uygun olarak imha edilmelidir.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA08164
Satış Fiyatı 29.06 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.06 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546890019
Etkin Madde Fluokortolon Kaproat + Fluokortolon Pivalat + Sinkokain Hidroklorür
ATC Kodu C05AA08
Birim Miktar 0,63+0,61+1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kalp Damar Sistemi > Hemoroid (basur) Tedavisi İçin Kremler > Fluokortolon (anal)
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
ULTRAPROCT 0.612 mg 10 supozituar {Bayer} Barkodu