TISSEEL LYO 1 ml trombin çöz. ve 1 ml fibrinojen çöz. içeren iki bileşenli fibrin yapıştırıcı Kısa Ürün Bilgisi

Fibrin Yapistirici }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenli Fibrin Yapıştırıcı

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi (Flakon 1 ve 2):

- İnsan fibrinojeni (pıhtılaşabilir protein) 72-110 mg( 1 VmL

- Aprotinin (sentetik) 3000 KIU*2VmL

1 mL trombin çözeltisi (Flakon 3 ve 4):

- İnsan trombini 500 IU^/mL (45-55 mg/mL total protein içinde)

- Kalsiyum klorür 40 mikromol/mL

Her TISSEEL LYO kutusunda, ikisi liyofilize kuru toz (Flakon 1 ve 3), ikisi çözücü (Flakon 2 ve 4) içeren dört flakon bulunur.

Flakon 1: Liyofilize edilmiş, buharla ısıtılmış, solvent/deterjan uygulanmış, insan kaynaklı

yapıştırıcı protein konsantresi

Flakon 2: 3000 KİU(l)/mL liyofilize sentetik aprotinin içeren aprotinin çözeltisi

(yapıştırıcı protein konsantresi için çözücü)

Flakon 3: Liyofilize edilmiş buharla ısıtılmış, solvent/deteıjan uygulanmış insan trombini.

Flakon 4: Kalsiyum klorür çözeltisi (trombin çözeltisi oluşturmak için çözücü)

1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi (Flakon 1 ve 2):

- Sodyum sitrat dihidrat: 7.25 (4.8 - 9.7) mg/mL 1 mL trombin çözeltisi (Flakon 3 ve 4):

- Sodyum klorür: 4.5 (3.5-5.5) mg/mL Diğer yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Yapıştırıcı çözelti hazırlamak için kuru toz ve renksiz ya da soluk san renkli ve berrak ya da hafif opalesan çözeltiler

96-125 mg/mL toplam protein içinde

1 EPU (Avrupa Farmakope Ünitesi), 1800 KIU (Kallidinogenaz İnaktivatör 0nitesi)’ne karşılık gelir. Trombin aktivitesi, trombin için geçerli WHO Uluslararası Standardı kullanılarak hesaplanmıştır.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Standart cerrahi tekniklerin yetersiz kaldığı şu durumların destekleyici tedavisinde endikedir (Bkz. Bolüm 5.1):

- Daha iyi bir hemostaz sağlanmasında

- Doku yapıştırıcı olarak damar cerrahisi, gastrointestinal anastomozlar ile serebrospinal sıvı veya duramater ile temas oluşabilen beyin cerrahisi ve diğer cerrahi girişimlerde (örn. KBB, göz ve spinal cerrahi) yara iyileşmesi veya sütür desteği için.

- Ayrılmış dokuların (örn. doku flepleri, greftler, split skin greftler [mesh greftler]) yapıştırma/sızdırmazlığı güçlendirmek için.

Tam heparinize hastalarda etkinliği kanıtlanmıştır.

4.2.   Pozoloji ve uygulama şekil

TISSEEL LYO yalnızca bu konuda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır.

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi

Uygulanacak TISSEEL LYO miktarı ve uygulama sıklığı hastanın klinik gereksinimine göre belirlenmelidir.

Uygulanacak dozu, cerrahi girişimin şekli, etkilenen alanın büyüklüğü, uygulamanın nasıl yapılacağı ve uygulama sayısı belirler.

Ürünün uygulanma dozu tedaviyi uygulayan hekim tarafından bireysel olarak belirlenmelidir. Klinik çalışmalarda bireysel dozlar 4 ile 20 mL arasında değişmektedir. Bazı prosedürler daha yüksek hacimler gerektirebilir.

Başlangıç uygulamasının yapışma sağlanması istenen anatomik bölge ya da hedeflenen yüzeyi kaplayacak miktarlarda ürün kullanılarak yapılması önerilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir.

Yapıştırılacak yüzeyler için bir rehber olmak üzere 1 kutu TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren iki Bileşenlİ Fibrin Yapıştırıcı (1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi + İmL trombin çözeltisi) en az 10 cm2 lik bir alan için yeterli olacaktır.

TISSEEL LYO sprevleme yöntemi ile uygulandığında, olgunun bireysel özelliklerine ve spesifik endikasyonlara göre cok daha penis yüzeyler için yeterli olacaktır.

Aşın granülasyon dokusunun oluşumunun önlenmesi ve katılaşmış fibrin yapıştırıcının dereceli absorpsiyonun sağlanması için TISSEEL LYO sadece ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

Yalnızca epilezyonel kullanım içindir.

Çözeltiyi bölüm 6.6’da tarif edildiği şekilde hazırlayınız.

Uygulamadan önce, uygulanacak yüzey mümkün olduğunca kuru olmalıdır.

Minimal hacimde fibrin doku yapıştırıcı kullanımı gerektiren cerrahi girişimlerde ürünün ilk bİT kaç damlasının kullanılmayıp atılması önerilmektedir.

Spreyleme yöntemi ile uygulama hakkında bilgi

TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulandığında ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Oluşan pıhtının aşın kalın olması ürünün etkinliğini ve yara iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. TISSEEL LYO’nun uygulanması için basınç regülatörü içeren spreyleme cihazlarının kullanımıyla yaşamı tehdit edebilecek şekilde hava ya da gaz embolisi, doku yırtılması ya da sıkışmayla gaz hapsedilmesi görülmüştür. Bu olayların spreyleme cihazının doku yüzeyine yakın olarak ve önerilenden daha yüksek basınçla kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulandığında, uygulamayı yapan cerrahın işlemi spreyleme cihazımn üreticisi tarafından önerilen basınç aralığında gerçekleştirmesi önemlidir. Spesifik bir basınç önerisinin olmadığı durumlarda 1.4 - 1.7 bar basınçtan yüksek basınçlarla uygulamaktan kaçınılmalıdır. Spreyleme cihazının üreticisi tarafından önerilenden daha yakın mesafeden spreylemekten kaçınılmalıdır. Spesifik bir önerinin olmadığı durumlarda doku yüzeyine 10-15 cm’den daha yakın mesafeden uygulamaktan kaçınılmalıdır. Hava ya da gaz embolisi oluşabileceğinden TISSEEL LYO spreyleme yöntemi ile uygulanırken kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu ve end-tidal CO2 düzeyleri izlenmelidir.

Kardiyopulmoner cerrahide kullanım

TISSEEL LYO’nun kardiyovasküler baypass cerrahisinde kullanımında, yanlışlıkla damar içerisine uygulanması riskini önlemek İçin dikkatli olunmalıdır.

Beyin cerrahisi işlemlerinde kullanım

TISSEEL LYO’nun tek başına ya da biyouyumlu taşıyıcılarla beyin cerrahisi işlemlerinde ya da kapalı alanlarda gerçekleştirilen işlemlerde güvenliliği ve etkinliği değerlendirilmemiştir ve bu koşullarda kullanımı onaylanmamıştır.

Ayrıntılı kullanım talimatları için bölüm 6.6’ya. bakınız.

Özel popfllasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde kullanımındaki pozolojİ ve uygulama şekliyle ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popfilasyon:

Pediyatrik yaş grubunda kullanımındaki pozoloji ve uygulama şekliyle ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

TISSEEL LYO konvansiyonel cerrahi tekniklerle kontrol altma alınamayan aktif ya da masif arteri yel kanamalar ile venöz kanamalarda tek başına endike değildir.

TISSEEL LYO intravasküler olarak uygulanmamalıdır. İntravasküler uygulama yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik olaylarla sonuçlanabilir.

TIS SEEL LYO aprotinin dahil içeriğindeki aktif veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılık durumunda kontrendikedir.

T1SSEEL LYO cerrahi yaranın kapatılması amacıyla kullanılan deri sütürlerinin yerine kullanım için endike değildir.

4.4.   Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

TISSEEL LYO insan plazmasından üretilmektedir. İnsan kanından ya da plazmasından elde edilen ürünler, virüsler gibi, hastalığa neden olabilecek enfeksiyon etkenlerini içerebilir. Bu ürünlerin bir enfeksiyon etkenini bulaştırma riskini azaltmak için, donör plazmaları bazı virüslerle daha once karşılaşmış olmaya veya mevcut virtts enfeksiyonlarına karşı taranır ve inaktivasyon / uzaklaştırma işlemleri uygulanır. Bu önlemlere rağmen, bazı ürünler hastalık bulaştırabilir. Bu ürünlerde henüz bilinmeyen hastalık etkenlerinin bulunma olasılığı da mevcuttur, [ör. virüsler ve teorik olarak Crcutzfeld-Jacobs hastalığı (CJD) etkeni].

HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüslere, HAV gibi zarfsız virüslere karşı alman önlemler etkili olarak kabul edilir.

Parvovirüs B19 gibi bazı küçük zarfsız virüsleri uzaklaştırmak ya da inaktive etmek için alınan önlemlerin etkisi ise kısıtlıdır. Parvovirus B19 virüsü en ciddi olarak gebe kadınlan (fetusda enfeksiyona neden olabilmektedir), immün yetmezlikli hastalan veya artmış eritropoezi olan hastalan (örn. hemolitik anemi durumu) etkilemektedir. Hekim bu preparatın risklerini ve yararlannı hastayla tartışmalıdır. B19 virüsü enfeksiyonu belirtilerinin görülmesi halinde (ateş, sersemlik hali, titreme, burun akıntısı ve bunlan takiben yaklaşık 2 hafta sonra beliren ciltte döküntü ve eklem ağnsı), hastalar hekime danışmalan konusunda bilgilendirilmelidir.

Sadece epilezyonel kullanım içindir. TISSEEL LYO’nun yumuşak dokuya enjeksiyonu anafilaktoid reaksiyon ve/veya lokal doku hasarı riski içermektedir.

Minimal hacimde fibrin doku yapıştırıcı kullanımı gerektiren cerrahi girişimlerde (örnek pteıjiyum cerrahisi) yapıştırıcı protein ve trombin çözeltilerinin yeterli derecede karışmalarını sağlamak için ürünün ilk bir kaç damlası kullanılmayıp atılmalıdır. Bu tür girişimlerde ilk birkaç damlanın kullanımı ürünün etkisiz kalmasıyla sonuçlanabilir.

İntravasküler uygulanmamalıdır. Preparatın İstenmeden intravasküler olarak uygulanması yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir.

TISSEEL LYO uygulanmasından önce, uygulama istenen alan dışındaki vücut alanının korunarak istenmeyen adezyonlann oluşması önlenmelidir.

Herhangi bir protein ürününde olduğu gibi, alerjik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları mümkündür. Aşın duyarlılık reaksiyonlarının belirtileri arasında ürtiker, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, hipotansiyon ve anafilaksi bulunur. Bu semptomlar ortaya çıkarsa uygulama derhal durdurulmalıdır.

Koroner arter bypass cerrahisinde randomize olmayan iki retrospektif çalışmada, fibrin yapıştırıcı uygulanan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı artmış mortalite riski gözlenmiştir. Her ne kadar bu hasta grubunda belirli bir neden-sonuç ilişkisi gösterilememiş olsa da TISSEEL LYO kullanımı ile artmış risk gözardı edilememektedir. Bu nedenle ürünün kazayla intravasküler uygulanmaması için azami çaba gösterilmelidir.

TISSEEL LYO’yu ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayın. Fazla pıhtı kalınlığı ürünün etkinliğini ve yara iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. TISSEEL LYO uygulaması için basınç regülatörü içeren sprey cihazlarının kullanımı ile meydana gelen, yaşamı tehdit edebilecek olan hava ya da gaz embolisi, doku rüptürü ya da ya da basınçla gaz sıkışması gibi olaylar, sprey cihazının önerilenden basınçlardan daha yüksek basınçla kullanımı ve doku yüzeyine yakınlığı ile alakalı olarak ortaya çıkmaktadır.

TISSEEL LYO’yu sprey cihazı kullanarak uygularken, sprey cihazı üreticisi tarafından önerilen basınç aralığı dahilindeki basıncı kullandığınıza emin olunuz. Özel bir öneri bulunmaması durumunda 1.4 -1.7 bar’m üzerinde basınç kullanımından kaçının. Sprey cihazı üreticisi tarafından önerilen mesafenin daha yakınından püskürtme yapmayın. Özel bir öneri bulunmaması halinde doku yüzeyine 10 - 15 cm’den daha yakın mesafeden püskürtme yapmaktan kaçının. TISSEEL LYO’yu spreyle uygularken hava veya gaz embolisi oluşma ihtimali nedeniyle kan basmandaki değişiklikler, nabız, oksijen satürasyonu ve end-tidal CO2 izlenmelidir.

TISSEEL LYO sentetik protein (aprotinin) içermektedir. Aprotinin varlığına bağlı olarak lokal uygulamada dahi anafilaktik reaksiyon riski vardır. Daha önceki uygulamalarda iyi tolere edilmiş olsa bile tekrarlayan uygulamalarda risk daha yüksektir. Bu nedenle aprotinin veya aprotinin içeren ürün uygulamaları hasta kayıtlarına işlenmelidir.

Sentetik aprotinin yapısal olarak bovin aprotinine benzediği için TISSEEL LYO’nun bovin proteinlerine alleıjisi olan hastalarda kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir.

Anafilaksi ya da şiddetli aşın duyarlılık durumunda uygulama hemen sonlandınlarak standart şok tedavi önlemleri alınmalıdır.

TISSEEL LYO uygulanan her hastada, kullanıldığı her durumda ürünün parti numarasının hasta dosyasına kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Bu tıbbi ürün toplam 7.25 mg (4.8 - 9.7 mg) sodyum sitrat dihidrat ve 4.5 mg (3.5-5.5 mg) sodyum klorür ihtiva eder (Bkz. Bölüm 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM, Yardımcı maddeler). TISSEEL LYO’nun kullanım yolu nedeniyle kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

TISSEEL LYO ile etkileşim çalışmalan yapılmamıştır. Yapıştıncı protein ve trombin çözeltileri alkolle, iyotla ya da ağır metal iyonlanyla denatüre olabilir. Yara bölgesini temizlemekte bunlardan herhangi birisi kullanıldıysa, TISSEEL LYO uygulamasından önce bölge bu tür maddelerden iyice temizlenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik populasyon

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

TISSEEL LYO’nun çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıp kullanmama karan ilacın olası yararlan ve riskleri karşılaştınlarak hekim tarafından verilmelidir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik/embriyonal/fotal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelerde kullanıp kullanmama kararı ilacın olası yararlan ve riskleri karşılaştınlarak hekim tarafından verilmelidir.

Parvovirüs B19 enfeksiyonu hakkında bilgi için bölüm 4.4’e bakınız.

Laktasyon dönemi

Yapıştıncı protein çözeltisi ve trombin çözeltisinin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma ya da TISSEEL LYO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve TISSEEL LYO tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Fibrin yapıştıncılar/hemostatlarla tedavi edilen hastalarda nadir olgularda hipersensitivite veya alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, uygulama yerinde yanma ve batma, bradikardi, bronkospazm, titreme, dispne, kızarma, yaygın ürtiker, başağnsı, hipotansiyon, letaıji, bulantı, kaşıntı, huzursuzluk, taşikardi, göğüste baskı hissi, kusma, hınltı) ortaya çıkabilir.

İzole olgularda bu reaksiyonlar ciddi anafilaksiye kadar ilerlemiştir. Bu reaksiyonlar özellikle preperat ile tekrarlanan uygulamalarda, ya da aprotinine (bölüm 4.4’e bakınız) veya ürünün bileşimdeki diğer maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığının olduğu bilinen hastalara uygulandığında özellikle görülebilir.

TISSEEL LYO ile birden fazla uygulamada iyi tolere edilmiş olsa bile, TISSEEL LYO’nun sonraki uygulanmalan ya da sistemik aprotinin uygulanması ciddi bir anafilaktik reaksiyonla sonuçlanabilir.

TISSEEL LYO sentetik protein (aprotinin) içermektedir. Aprotinin varlığına bağlı olarak lokal uygulamada dahi anafilaktik reaksiyon riski vardır. Daha önceki uygulamalarda iyi tolere edilmiş olsa bile tekrarlayan uygulamalarda risk daha yüksektir. Bu nedenle aprotinin veya aprotinin içeren ürün uygulamalan hasta kayıtlanna işlenmelidir.

Aşın duyarlılık reaksiyonlan ortaya çıktığında, uygulama durdurulmalı ve güncel tedavi ile uygun önlemler alınmalıdır.

TISSEEL LYO’nun yumuşak dokuya enjeksiyonu anafilaktik reaksiyon ve/veya doku hasarı riski taşımaktadır (bolüm 4.4’e bakınız).

Nadiren fibrin yapıştıncı/hemostatik ürünlerin antikorlarına karşı reaksiyon gelişebilir.

İstemsiz olarak gerçekleşen intravasküler uygulama tromboembolik olaylara neden olabilir. Dahası intravasküler uygulamada anaflaktik reaksiyon riski bulunmaktadır (bölüm 4.4’e bakınız).

Viral bulaş ajanları ile ilgili güvenirlik için bölüm 4.4’e bakınız.

Aşağıda listelenen istenmeyen etkiler TISSEEL ile yürütülen üç klinik çalışmada ve Baxter’in fibrin yapıştırıcı ürünleriyle ilgili pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Klinik çalışmalarda TISSEEL kardiyak, vasküler ve total kalça replasmanı ameliyatlarında hemostaza ek olarak ve aksiller lenf nodu di seksiyonu uygulanan hastalarda lenf damarlarının sızdırmazlığının güçlendirilmesi için kullanılmıştır.

Sıklık aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir. Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100), seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000), çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Postoperatif yara enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Fibrin D-dimer ve fibrin yıkım ürünleri artışı

Bağışıklık sistemi hastalıktan

Bilinmiyor: Aşın duyarlılık reaksiyonlan*; Anaflaktik reaksiyonlar*; Anaflaktik şok*;

Parestezi; Bronkospazm; Hınltılı solunum; Kaşıntı; Eritera

Sinir sistemi hastalıktan

Yaygın: Duysal bozukluklar

Kardiyak hastalıklar Bilinmiyor: Bradikardi; Taşikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Aksiller ven trombozu**; Hipotansiyon

Bilinmiyor: Hematoma; Tromboemboli; Serebral arter embolisi; Venöz trombotik serebral

enfarktüs**

Solunum, göğüs bozukluktan ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı

Bilinmiyor: Barsak tıkanıklığı

Deri ve deri altı doku hastalıktan Yaygın: Döküntü

Bilinmiyor: Ürtiker; Yara iyileşmesinde gecikme

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve iskelet hastalıkları

Y aygın: Bir ekstremitede ağn

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Uygulamayla ilişkili ağn; Ağn; Vücut ısısında artış

Bilinmiyor: Yüzde ve boyunda kızarma (flushing), ödem

Yaralanma ve zehirlenme Çok yaygın: Seroma

Bilinmiyor: Anjiyoödem

* Anaflaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok fatal sonlanmalan da içermektedir.

** İntravasküler uygulama sonucu

Grup etkileri

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Lokal hemostatik, ATC kodu: B02BC.

Etki mekanizması:

TISSEEL LYO, buharla ısıtılmış, solvent/deteıjan uygulanmış iki bileşenli (Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltileri) bir fibrin yapıştıncıdır. Havuzlanmış insan plazmasından elde edilir. Bu iki bileşen biraraya geldiğinde, fizyolojik kem pıhtılaşmasının son basamağını taklit eder.

Bileşenlerden birincisi olan Yapıştıncı protein çözeltisinin içeriğindeki aktif madde fibrinojendir. İçeriğe prematür fibrinolizin önüne geçilebilmesi için, bir fıbrinoliz inhibitörü olan aprotinin de eklenmektedir.

ikinci bileşen olan Trombin çözeltisinin aktif maddesi ise trombin konsantresidir ve kalsiyum klorür çözeltisiyle sulandınlarak kullanıma hazır hale getirilir.

Fibrin yapıştıncı sistem fizyolojik pıhtı oluşumunun son fazını başlatır. Fibrinojenin fibrine dönüşümü fibrinojenin fibrin monomerleri ve fibrinopeptidlere aynşmasıyla meydana gelir. Fibrin monomerleri biraraya gelerek fibrin pıhtısını oluştururlar. Faktör XHI’den aktİve olan Faktör XI Ha, fibrin çapraz bağlannın oluşmasına neden olur. Kalsiyum iyonlan hem fibrinojenin dönüşümü hem de fibrin çapraz bağlannın oluşumu için gereklidir.

Yara iyileşme süreci ilerledikçe, artmış fibrinolitik aktivite plazmin tarafından indüklenir ve fibrinin fibrin yıkım ürünlerine dönüşümü başlar. Fibrinin proteolitik degredasyonu antifibrinolitikler tarafindan inhibe edilir. TISSEEL LYO’da bulunan aprotinin de bir antifibrinolitiktir.

Klinik etkinlik:

TISSEEL LYO’nun kardiyopulmoner cerrahi, karaciğer cerrahisi ve beyin cerrahisinde etkin bir hemostaz sağladığı gösterilmiştir.

Yapıştırma/sızdırmazlığı teşvik için doku yapıştırıcı olarak veya sütür desteği için gastrointestinal anastomozlarda ya da serebrospinal sıvı veya duramater ile temas oluşabilen beyin cerrahisi girişimlerindeki etkinliği gösterilmiştir.

Hemostazı, iyileşmeyi ve doku yapışmasını gösteren klinik çalışmalar en az 4.076 hastada gerçekleştirilmiştir. Sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, bu çalışmalar hemostazı (n=1.300), gastrointestinal anastomozlan (n=l.l 14) ve beyin cerrahisini (n=511) içermekledir. Kardiyak cerrahi açısından çocuklarda sınırlı deneyim mevcuttur (yaş 4-134 aylar arası, n=14).

T am heparinize hastalarda da etkinlik gösterilmiştir.

TISSEEL LYO prospektif, paralel olarak dizayn edilmiş, randomize (1:1), çift kör, çok merkezli bir klinik çalışmada, kardiyopulmoner bypass ve medyan stemotomi uygulanması gereken 317 kardiyak cerrahi hastasında, ürünün eski bir formülasyonu olan TISSEEL VH ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Hastalar, yalnızca konvansiyonel yöntemlerle hemostaz sağlanamadığı durumlarda, TISSEEL LYO ile ya da kontrol preparatıyla tedavi edilmiştir.

Sonlanım noktası olarak kabul edilen, primer uygulama alanında hemostazın ilk 5 dakika içinde sağlanması ve cerrahi yara kapanana kadar devam etmesi açısından, TISSEEL LYO, daha önceki formülasyona göre daha aşağıda kalmamıştır. Başarılı bir şekilde tedavi edilen deneklerin oranındaki fark, tek taraflı %97.5 güvenlik aralığı kullanılarak ölçülmüştür.

5 dakika içinde oluşan ve cerrahi yara kapanana kadar devam eden hemostaz

TISSEEL LYO

TISSEEL VH

Tedavi amaçlı analiz

127/144 (%88.2)

129/144 (%89.6)

Protokol başına analiz

108/123 (%87.8)

122/135 (%90.4)

TISSEEL LYO’nun önceki formülasyonlanndan birisi, 11 merkezde kardiyovasküler reoperasyon ya da restemotomi operasyonlarına giren 489 hastada, açık etiketli, çaprazlama bir çalışmada kontrol topikal hemostatik preparatlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Hastalar cerrahi bitiminde, cerrahi yoldan hemostaz sağlanmasıyla ilgili tüm girişimler yapıldıktan sonra, eğer bir topikal hemostatik kullanılması gerekiyorsa, TISSEEL LYO ya da kontrol hemostatik preparatlara randomize edilerek çalışmaya alınmıştır. Sonlanım zamanı olan 5 dakikanın sonunda eğer kanama devam ediyorsa, hastalar çaprazlanarak alternatif tedaviye alınmışlardır. 10 merkezde TISSEEL LYO protamin sülfat uygulamasından sonra, bir merkezde ise protamin sülfat uygulamasından önce kullanılmıştır. 489 hastanın 365’İ tedavi edilmesi gereken kanama ataklan geçirmiştir. Bu hastalarda, sonlanım noktası olan 5 dakika içerisinde başarılı hemostaz gerçekleşmesi açısından, TISSEEL LYO, kontrol topikal hemostatik preparatlara oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün bulunmuştur.

5 dakika içerisinde hemostaz

TISSEEL LYO

Kontrol topikal hemostatik preparat

%82.4 (159/193)

%44.5 (76/172)

Çift yönlü Pearson ki-kare testi; p<0.0001

Benzer şekilde, kanamanın tam olarak kesilmesi TISSEEL LYO kullanılan hastalarda, diğer topikal hemostatik preparatlann kullanıldığı hastalara göre anlamlı derecelerde daha kısa bulunmuştur (p<0.0001, Wilcoxon-Gehan testi, çift yönlü)

Açık etiketli tek merkezli bir başka çalışmada, TISSEEL LYO’nun eski formülasyonu künt veya penetran travmatik karaciğer veya dalak yaralanması olan ve laparotomi uygulanan hastalarda klasik yöntemlerle karşılaştınlmıştır. TISSEEL LYO kullanımı, klasik hemostatik yöntemlere göre, istatistiksel olarak daha az splenektomi ile sonuçlanmıştır.

Splenektomi Oranı

Yaralanma

TISSEEL LYO

Klasik yöntemler

Dalak

0/19

14/22

pO.OOl

Dalak ve karaciğer

1/26

19/34

p<0.001

TISSEEL LYO, karaciğer veya dalağa künt veya penetran yaralanması olan hastalarda mortaliteyi azaltmamıştır. (p=0.067, tek yönlü ki kare testi)

Tek bir merkezde yapılan 120 hastalık prospektif, açık-etiketli randomize bir çalışmada, kolonun travmatik yaralanmalarının tedavisinde geçici kolostomi yerleştirilmesinden sonra elektif kolostomi kapatılması için standart işlem (59 hasta) ve standart işleme ek olarak TISSEEL LYO kullanımı karşılaştınlmıştır (61 hasta).

Standart işleme ek olarak TISSEEL LYO’nun eski formülasyonunun kullanımı, sadece standart işlem uygulanmasına göre, anastomoz komplikasyonları açısından (sızıntı, intra-abdominal abse gelişimi, re-operasyon, septik şok ve ölüm) belirgin olarak üstün bulunmuştur (p=0.0406, Jonckheere-Terpstra testi, iki yönlü).

Viral güvenlik

TISSEEL LYO’nun üretim işlemleri, viral bulaşma riskini azaltacak uygulamaları içermektedir. Özellikle buharla ısıtma ve solvent/deteıjan uygulaması işlemleri Yapıştırıcı Protein Konsantresi ve Trombinİn üretim süreçlerine dahil edilmiştir. İnsan plazması kaynaklı her iki bileşen için de, üretimdeki ara aşamalardan Örnekler alınarak validasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu örneklere bilinen titrelerde virüs süspansiyonları eklenmiş ve sonrasında karşılık gelen üretim aşamalanndakine benzer koşullarda İşlenmiştir.

Bağımsız üretim basamaklarındaki virüs azaltma faktörleri (logıo olarak belirtilmiştir) test edilen her virüs için aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Viral uzaklaştırma ve/veya inaktivasyon İçin azaltma faktörleri Yapıştırıcı Protein Bileşeni

Üretim Basmağı

Test edilen virüs İçin ortalama azaltma faktörü [logıo]

HIV-l

HAV

BVDV

PRV

MMV

Solvent/Deteıjan

Uygulaması

>5.3

ölçülmemiştir

>5.7

>5.9

ölçülmemiştir

Buharla Isıtma

>5.5

>5.6

>5.7

>6.7

1.2

Toplam Azaltma Faktörü

> 10.8

>5.6

>11.4

> 12.6

1.2

Viral uzaklaştırma ve/veya inaktivasyon için azaltma faktörleri

Trombin Bileşeni

Üretim Basmağı

Test edilen virüs için ortalama azaltma faktörü [logıo]

HIV-l

HAV

BVDV

PRV

MMV

Buharla Isıtma

>5.5

>4.9

>5.3

>6.7

1.0

Solvent/Deteıjan

Uygulaması

>5.3

ölçülmemiştir

>5.5

>6.4

ölçülmemiştir

Toplam Azaltma Faktörü

> 10.8

>4.9

> 10.8

> 13.1

1.0

HIV-l: İnsan immün yetmezlik virüsü 1;
HAV:
Hepatit A virüsü;
BVDV:
Sığır viral diyare virüsü, Hepatit C virüsü için model olarak alınmıştır;
PRV:
Pseudorabies virüsü, kılıflı DNA virüsleri ve bunların arasından

5.2. Farmakokinetik özellikler

TISSEEL LYO sadece lokal uygulama için tasarlanmıştır, dolayısıyla insanda intravasküler farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.

Fibrin yapıştıncılar/hemostatlar endojen fibrin ile aynı yolla fibrinolizis ve fagositoz ile metabolize olurlar.

5.3.   Klinik Öncesi gflvenlilik verileri

Doğası ve etki mekanizması (sistemik etkisinin ve diğer organ ve dokulara dağılımının olmayıp yerel etkinliği olması) yanında genellikle tek doz olarak birkaç mİ kullanılması (sadece istisnai vakalarda tekrarlayan uygulama yapılır) nedeniyle TISSEEL LYO’nun kronik toksisitesi, karsinojenitesi, üreme ve gelişimsel toksikolojisi veya immun stimulasyonu hakkında preklinik güvenlik verileri mevcut değildir.

Sıçan ve tavşanlarda yapılan tek doz toksisite çalışmalarında TISSEEL ile akut toksisite görülmemiştir. Dahası usulüne uygun olarak gerçekleştirilen in vitro testlerde mutajeniteye ilişkin herhangi bir kanıt görülememiştir. Yapıştıncı protein çözeltisi aynı zamanda in vitro olarak insan fibroblast kültürlerinde mükemmel hücresel kompatabilite ve non sitotoksisiteyi gösterecek şekilde iyi tolere edilmiştir. Literatürün ayrıntılı olarak gözden geçirilmesine dayanarak, rezidü solvent/deteıjan reaktiflerinin TISSEEL LYO üzerinde herhangi bir negatif etki ya da toksisite oluşturması beklenmez.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Okside selüloz içeren preparatlar, alkol, iyot ve ağır metallerle temasın ardından yapıştırıcı protein ve trombin çözeltileri denatüre olabilirler.

Bu tıbbi ürün, bölüm 6.6’da belirtilenler dışında başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

28 °C arasında saklanmalıdır Dondurulmasından kaçınılmalıdır Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız

Işıktan korumak için oıjinal ambalajında saklanmalıdır.

TISSEEL LYO’nun kimyasal ve fiziksel stabilitesi, bileşenleri karıştırıldıktan sonra da oda sıcaklığı ile 37 °C arasında 4 saat süreyle korunur (karıştırılan çözelti tekrar buzdolabına konmamalıdır).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bütün bileşenler Avrupa Farmakopesisi gereksinimlerini karşılayan cam şişelere doldurulmuştur. Yapıştıncı protein konsantresini içeren flakon içinde dönebilen manyetik bir pervane bulunur.

Her TISSEEL LYO kutusu aşağıdaki bileşenleri içerir:

- 1 flakon liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi (bileşen 1, 91 mg/ml liyofilize insan fibrinojeni)

- 1 flakon liyofilize İnsan Trombini (bileşen 2, 500 IU/ml liyofilize insan trombini)

- 1 flakon Aprotinin Çözeltisi (bileşen 1 İçin 3000 KİU/ml sentetik aprotinin içeren çözücü)

- 1 flakon Kalsiyum Klorür Çözeltisi (bileşen 2 için 40 jjmol/ml kalsiyum klorür içeren çözücü)

- Rekonstitüsyon ve uygulama için bir kit

Rekonstitfisyon ve Uygulama kit içeriği

Rekonstitüsyon ve uygulama kiti steril olmayan alanda rekonstitüsyon için bir tek-steril takım-ekipman, steril alanda aplikasyon için de bir çift-steril-takım ekipman içerir.

Rekonstitüsyon seti 2 adet tek kullanımlık iğne, 1 adet mavi çizgili tek kullanımlık enjektör ve 1 adet siyah çizgili tek kullanımlık enjektör içerir.

Aplikasyon seti 2 tek kullanımlık iğne, 1 adet mavi çizgili tek kullanımlık enjektör, 1 adet siyah çizgili tek kullanımlık enjektör, 1 adet DUPLOJECT İki-Enjektör Klipsi, 2 birleştirme parçası ve 4 aplikasyon iğnesi içerir.

Rekonstitüsyon ve uygulama aynntılan için izleyen bölüme bakınız.

Sterilizasyon etilen oksit ile sağlanmıştır. Kutular açılmadığı ve zarar görmediği müddetçe steril ve non-pirojendir.

Tek kullanımlıktır ve re-sterilize edilemez. 6.6. Tıbbi ürünlerden arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Genel

TISSEEL LYO uygulanmasından önce, uygulama istenen alan dışındaki vücut alanının korunarak istenmeyen adezyonlann oluşması önlenmelidir.

TISSEEL LYO’nun eldiven ve aletlere yapışmasını önlemek için buralar serum fizyolojik ile ıslatılmalıdır.

Yapıştırılacak yüzeyler için bir rehber olmak üzere 1 kutu TISSEEL LYO, İmL Trombin Çözeltisi ve İmL Fibrinojen Çözeltisi İçeren İki Bileşenli Fibrin Yapıştırıcı (1 mL yapıştırıcı protein çözeltisi + İmL trombin çözeltisi) en az 10 cm2 lik bir alan için yeterli olacaktır.

Doz yapıştınlacak/sızdırmazlığı sağlanacak alanın genişliğine göre değişir.

TISSEEL LYO’nun iki bileşeninin birbirinden ayrı olarak ardışık uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlama ve rekonstitfisyon

Fibrin yapıştırıcının bileşenlerinin rekonstitüsyonu öncesi bütün flakonlann kauçuk tıpalan temizlenmelidir. Ürünle dezenfektanın direkt temasından kaçınılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

I - Yapıstıncı Protein Çözeltisinin hazırlanması (birinci bileşen):

Yapıştıncı protein çözeltisini oluşturmak için Liyofilize Protein Konsantresi Aprotinin Çözeltisi kullanılarak çözülür.

Liyofilize protein çözeltisi FİBRİNOTERM ısıtma ve kanştırma cihazı ile hazırlanır (önerilen metod). Hazırlama için alternatif olarak 33-37 °C steril su banyosu da kullanılabilir.

FİBRİNOTERM cihazı ile hazırlama:

- FİBRİNOTERM cihazı sabit olarak 37 °C ısı sağlar. Aynı zamanda her liyofilize yapıştıncı protein konsantresi içeren flakonda bulunan manyetik kanştıncıyı döndürerek çözülme zamanım kısaltır.

- Liyofilize protein konsantresi ve aprotinin çözeltisi İçeren flakonlan FİBRİNOTERM cihazındaki uygun yerlere yerleştirip 3 dakika kadar ön-ısıtma uygulayınız.

- Tek-steril takım içindeki iğne ve mavi çizgili enjektör yardımıyla Aprotinin çözeltisini Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren fiakona transfer ediniz. Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren flakonu FİBRİNOTERM cihazının kanştıncı gözüne (eğer gerekirse adaptörü kullanarak) yerleştiriniz ve tam çözülme sağlanıncaya kadar kanşmasım sağlayınız. Flakon ışığa karşı tutulduğunda herhangi bir partikül görünmüyorsa rekonstitüsyon tamamlanmış demektir. Eğer halen partiküller varsa tam çözülme sağlanana kadar 37 °C’de birkaç dakika daha kanşması için bekleyiniz. Tam çözülme sağlanınca manyetik kanştıncıyı kapatınız.

Not: Aşın karıştırma ürünün kalitesini azaltabilir.

- Hemen kullanılmayacaksa Yapıştıncı Protein Çözeltisini kanştırmaksızın 37 °C’de bekletin. Homojenitenin devamlılığını sağlamak için yapıştıncı protein çözeltisini çift-steril-takım İçindeki mavi çizgili enjektöre çekmeden önce sallamaya devam ediniz.

- Steril koşullarda, hazırlanmış olan yapıştıncı protein çözeltisini flakondan çekiniz.

- Aynntılı bilgi için FİBRİNOTERM cihazı kullanma kılavuzuna bakınız.

Sıcak su banyosu kullanarak hazırlama:

- Liyofilize yapıştıncı protein konsantresi ve aprotinin çözeltisi içeren flakonlan 33-37°C arasında bir sıcak su banyosunda yaklaşık 3 dakika kadar ısıtınız.

- Tek-steril-takım içerisinden çıkan mavi çizgili enjektör ve iğne yardımı ile Aprotinin Çözeltisini Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresi içeren fiakona transfer ediniz.

- Liyofilize Yapıştıncı Protein Konsantresini 33-37 °C’de bulunan sıcak su banyosuna yeniden yerleştirerek bir dakika kadar bekletiniz.

- Yavaşça karıştırınız ancak aşın hareketlerden kaçınınız. Daha sonra flakonu sıcak su banyosuna döndürerek tam çözünme için periyodik olarak kontrol ediniz. Flakon ışığa tutulduğunda partıkül görünmüyorsa rekonstitüsyon tamamlanmış demektir. Eğer halen partikül mevcutsa flakonu 33-37 °C’de birkaç dakika daha, çözülme tamamlanana kadar bekletiniz.

- Eğer hemen kullanılmayacaksa Yapıştıncı Protein Çözeltisini 33-37 °C’de tutmaya devam ediniz. Homojenliği sağlamak için çözeltiyi mavi çizgili enjektöre çekmeden önce yavaşça sallayınız.

- Hazırlanmış yapıştıncı protein çözeltisini steril koşullarda enjektöre çekiniz.

Not: rekonstutisyon için FİBRİNOTERM cihazı yerine sıcak su banyosu kullanılırken, muhtemel kontaminasyonu önlemek için flakonu suya batınrken özel dikkat gerekir.

II - Trombin Çözeltisinin hazırlanması (ikinci bileşen)

Liyofilize İnsan Trombin Konsantresi, Trombin Çözeltisi oluşturmak üzere Kalsiyum Klorür Çözeltisi ile çözülür. Kalsiyum Klorür Çözeltisi içeren flakonun içeriğini Trombin flakonuna transfer ediniz. Tek-steril-kit içinde sağlanmış olan siyah çizgili ikinci iğneyi kullanınız.

Liyofilize materyali çözmek için yavaşça sallayınız. Trombin çözeltisini ısıtmak için FİBRİNOTERM cihazı veya sıcak su banyosu kullanılabilir. Kullanılana kadar Trombin çözeltisini 33-37 °C’de bekletiniz. Kullanımdan önce trombin çözeltisini flakondan çift-steril kit içinde bulunan ikinci iğne ve siyah çizgili enjektör İle çekiniz.

Not: Bileşenlerden birinin rekonstitüsyonu için kullanılan iğne ve enjektörleri diğer bileşenin rekonstitüsyonu için kullanmayınız; ikinci bileşen flakon veya enjektör içerisinde katılaşabilir.

III - Rekonstitüsyonu yanılmış Fibrin Yapıştıncı Bileşenlerinin kullanımı Fibrin yapıştıncı bileşenler hazırlandıktan sonra 6 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama:

Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltileri berrak veya çok hafif opak olmalıdır. Partikül içeren veya rengi daha koyu olan çözeltileri kullanmayınız. Hazırlanan ürünler uygulamadan önce görsel olarak partikül ve renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir.

Uygulamadan önce TISSEEL LYO 33-37 °C’ye ısıtılmalıdır.

Uygulama için Yapıştıncı Protein ve Trombin Çözeltisi içeren iki tek kullanımlık enjektör DUPLOJECT ikili enjektör yuvasına (klips) sabitlenmeli ve bu oluşturulmuş takım bir aplikasyon iğnesi ve bağlantı parçası ile birleştirilmelidir.

DUPLOJECT İkili Enjektör sisteminin ortak pistonu kanşma olmadan önce eşit hacimlerde ürünün enjekte edilmesini sağlar.

- Yapıştıncı Protein ve Trombin çözeltisi ile dolu iki enjektörü klips içindeki yuvalanna yerleştiriniz. Her iki enjektör de eşit hacimlerde doldurulmuş olmalıdır.

- İki enjektörün ucunu da bağlantı parçası İle sıkıca birleştiriniz. Bağlantı şeritini DUPLOJECT ikili enjektör sistemine iliştirerek, birleştirme parçasını sabitleyiniz. Şeritin kopması durumunda yedek birleştirme parçası kullanılır. Yedek parçadaki şeritin de kopması durumunda ürün yine de kullanılabilir ama sızıntı olmaması için bağlantının sağlamlığı iyice kontrol edilmelidir.

- Birleştirme parçasına uygulama iğnesini iliştiriniz. İğne deliğinin tıkanmaması için birleştirme parçası ve uygulama iğnesi içindeki havayı uygulamaya başlamadan hemen öncesine kadar çıkarmayınız.

- Uygulama yapılacak yüzeye ya da yapıştınlacak parçalann yüzeyine kanşmış Yapıştıncı Protein - Trombin Çözeltisini uygulayınız.

- TISSEEL LYO’yu sprey cihazı kullanarak uyguladığınızda, sadece sprey cihazının üreticisi tarafından önerilen basınç aralığı dahilindeki basıncı kullandığınıza emin olun. TISSEEL LYO’yu spreyle uygularken hava veya gaz embolisi oluşma ihtimali nedeniyle kan basıncındaki değişiklikler, nabız, oksijen satürasyonu ve son tidal CO2 izlenmelidir.

Minimal hacimde fibrin doku yapıştıncı kullanımı gerektiren cerrahi girişimlerde TISSEEL LYO’nun ilk bir kaç damlasının kullanılmayıp atılması önerilmektedir (Bölüm 4.2 ve 4.4’e bakınız).

Fibrin yapıştıncı bileşenlerin uygulanması kesintisiz olmalıdır; kesinti durumunda iğne içinde hızla tıkanıklık oluşur. Bu durumda uygulama iğnesi değiştirilir. Birleştirme parçasında tıkanma olması durumunda ambalajdaki yedek birleştirme parçasını kullanınız.

Not: Yüksek Trombin konsantrasyonu (500 IU/mL) nedeniyle yapıştıncı bileşenlerin harmanlanmasından saniyeler sonra fibrin yapıştıncı oluşmaya başlar.

Minimal invazif girişimlerde kullanım için ve büyük ya da uygulamanın zor olduğu yerlere uygulama için BAXTER tarafından sağlanan diğer aksesuarlarla da uygulama mümkündür. Bu uygulama cihazlanyla uygulanması sırasında, ilgili cihazın Kullanım Talimatı’na uyulmalıdır.

İki bileşen uygulandıktan sonra yara dudaklan biraraya getirilir. Fibrin yapıştın cinin çevredeki dokuya sıkıca yapıştığından emin olunması için yapıştınlan parçalar hafifçe baskı uygulanarak, 3-5 dakika süreyle istenen pozisyonda tutulur ya da sabitlenir.

Bazı uygulamalarda, taşıyıcı madde olarak ya da sağlamlaştırma için kolajen parçası gibi biyouyumlu materyal kullanılabilir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07930
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699556980168
Etkin Madde Fibrin Yapistirici
ATC Kodu V03AK
Birim Miktar 1
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 4
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
TISSEEL LYO 1 ml trombin çöz. ve 1 ml fibrinojen çöz. içeren iki bileşenli fibrin yapıştırıcı Barkodu