Zentiva İlaçları › TERIL CR 400 mg 20 tablet {Zentiva} › Kullanma Talimatı

TERIL CR 400 mg 20 tablet {Zentiva} Kullanma Talimatı

Karbamazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 21 February  2020

TERİL CR 400 mg Tablet

Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır.

Etken Madde

400 mg karbamazepin

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, eudragit RS 30D (amonyum metakrilat, sorbik asit ve sodyum hidroksit), mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, dietil ftalat, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TERIL CR nedir ve ne için kullanılır?

2. TERIL CR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TERIL CR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TERIL CR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TERIL CR nedir ve ne için kullanılır?

TERİL CR, 20 tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

*

TERİL CR, beyaz, beyazımsı kapsül şeklinde iki tarafı çentikli bir tarafi “Tl2” yazılı tablettir.

Her bir tablet 400 mg etkin madde, karbamazepin içerir.

* 1 *

TERİL CR, antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle, diğer hastalıklar için de kullanılabilir.

TERİL CR, belirli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.

Ruh Sağlığı hastalıklarından olan, belli bir ruhsal çöküntü (depresyon) tipinde, çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozukluklan” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve beyinden çıkan sinirlerden birinin

etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yansında şiddetli ağnlarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağnlar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.

Epilepsi iki ya da daha fazla nöbetle (knz) karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler, beyinden kaslara giden mesajlar vücuttaki sinir yollan tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. TERİL CR, bu mesajlann iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur.

TERİL CR, aynca yukanda bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir


2.TERIL CR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERIL CR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Karbamazepine ya da TERİL CR’in bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa.
 • •    Önceden ciddi bir kan hastalığınız vardı İse.

 • Karaciğer işlevini ve kan yapımı açısından Önemli bir pigment (renk verici) olan porfirinin üretiminde bir bozukluğunuz varsa (“karaciğer porfirisi” adı verilen bu hastalık, porfirin ya da porfirin sentezlerindeki öncül maddelerin salgılanmalannın artması sonucunda oluşan karmaşık yapılı bir hastalık grubudur.).
 • Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOITar) olarak adlandınlan özel bir antidepresan (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç) grubuna ait ilaçlar kullanıyorsanız.
 • TERIL CR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  •    Kan hastalığınız varsa (diğer ilaçlann neden olduğu durumlar da dahil).

 • Hormon içeren doğum kontrol hapları kullanıyorsanız. TERİL CR bu doğum kontrol ilacım etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, TERİL CR kullanırken farklı ya da ilave hormon dışı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu istenmeyen gebeliklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.
 • Düzensiz adet kanamanız olduğunda ya da hazneden (vajina) gelen lekelenme şeklinde kanamanız olduğunda, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bu konuya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da sağlık uzmanınıza danışınız.
 • Lenf düğümlerinde şişme ile birlikte ateş, döküntü ya da deride kabarcık gibi bir alerjik reaksiyon gelişirse, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Ateşin eşlik ettiği, döküntü, deride kızanklık, dudaklarda, gözlerde ya da ağızda kabarcık oluşumu, deride soyulma gibi ciddi deri reaksiyonlan (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrozis) yaşadığınız takdirde, hemen doktorunuza danrşımz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Bu reaksiyonlar bazı Asya kökenli hastalarda (örneğin; Tayvan, Malezya ve Filipinler) ve soylan Çin’e dayanan hastalarda daha sık gözlenebilir (bkz. Olası yan etkiler).
 • Nöbetlerinizin sayısında bir artış yaşarsanız, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Sanlık (deride ve gözlerde sanlaşma) gibi hepatiti akla getiren semptomlar fark ederseniz, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz, (bkz. Olası yan etkiler).
 • Herhangi bir zaman, kendinize zarar verme ya da kendinizi öldürme gibi düşüncelere sahip olursanız. Antiepileptikler (sara ilacı) ile tedavi edilen hastalann küçük bir kısmında böyle düşünce veya davranışlar gözlenmiştir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Doktorunuza danışmadan TERİL CR kullanmayı bırakmayınız. Nöbetlerinizin aniden

  kötüleşmesini önlemek için ilacınızı birdenbire kesmeyiniz.

  Bu    uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  TERIL CR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TERİL CR tedavisi sırasında alkol kullanmamalısınız.

  Greyfurt suyu içmeyin ya da greyfurt yemeyiniz, çünkü bunlar TERİL CR’in etkisini

  artırabilir. Portakal ya da elma suyu gibi diğer meyve sulannın ise böyle bir etkisi yoktur.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik

  sırasında epilepsi ilaçlan (antiepileptik ilaç, sara ilacı ) kullanıyorsanız, bebeğiniz için olası bir risk söz konusu olacaktır. Doktorunuz hamilelik döneminde TERİL CR kullanmanın olası risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Doktorunuza danışmadan TERİL CR kullanmayı bırakmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. TERİL CR’deki etkin madde anne sütüne geçer. Doktorunuz sizin için uygun görürse ve bebeğiniz yan etkiler açısından yakından takip edilirse ilacı kullanırken emzirmeye devam edebilirsiniz. Fakat yan etkiler gelişirse, örneğin bebeğiniz daha uykulu bir hale gelirse, emzirmeyi bırakınız ve durumu doktorunuza bildiriniz.

  TERIL CR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  TERİL CR her dozunda, 1 mmol'den daha az sodyum İhtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Araç ve makina kullanımı

  TERİL CR, özellikle tedaviye başlarken ya da doz artınldığında, kendinizi uykulu hissetmenize, baş dönmesine ya da bulanık görmenize neden olabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TERİL CR diğer birçok ilaç ile etkileşebilir bu yüzden şu anda ya da yakın zamanda aldığınız ilaçlan doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

  ilaç dozunda değişiklik yapılması ya da bazen ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Hormonal kontraseptif (doğum kontrol ilacı) ve TERİL CR kullanan kadınlarda adet kanamalannda (menstrüasyonda) düzensizlik gözlenebilir. Hormonal kontraseptİfin etkisinde azalma olabileceği için, diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmayı düşünmelisiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TERIL CR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun talimatlanna dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz.

  Bunu yapmanız, en iyi sonuçlan almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Reçete edilmemiş fazladan TERİL CR dozlan almayınız, ilacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız.

  TERİL CR’yi doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir.

  Yetişkinlerde epilepsi tedavisine, tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar (şurup) ile genellikle günde bir ya da iki kere 100 mg’dan 200 mg’a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ila 1200 mg’a çıkanlır (bazı hastalarda günde 1600 mg ya da 2000 mg bile gerekli olabilir).

  Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda, genellikle bir yüz yansında şiddetli ağnlarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji”nin tedavisinde için günde 200 ila 400 mg’lık başlangıç dozu hiç ağn kalmayana kadar yavaşça yükseltilir (genellikle günde 3-4 kere 200 mg). Yaşlı hastalar için, daha düşük bir başlangıç dozu, yani günde iki kere 100 mg önerilmektedir.

  Çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozukluklan” adı verilen ruhsal hastalığın, taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve idame tedavisinde, olağan doz günde 400 ila 600 mg’dır (dozaj aralığı: günde yaklaşık 400 ila 1600 mg arası).

  Doktorunuz size tam olarak kaç doz TERİL CR almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TERİL CR her zaman (belki ilk gün haricinde) günlük doz bölünerek, yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ila 4 kerede alınır.

  Doktorunuzun reçete ettiği doz yukanda listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlannı takip ediniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz TERİL CR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü TERİL CR tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer TERİL CR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TERIL CR kullanırsanız

  TERİL CR 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Solunumda güçlük, hızlı ve düzensiz bir kalp atışı, bilinç kaybı, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı ve/veya kusma şikayetleri gelişirse, bu dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. İlacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız

  TERİL CR’yi almayı unutursanız

  Bir dozu almayı unutursanız en kısa zamanda bu atladığınız dozu alımz. Fakat neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayınız; normal doz çizelgenize geri dönmeniz yeterli olacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TERİL CR tedavisi görürken bilinmesi gereken diğer şeyler:

  Doktorunuzun düzenli muayenelerle durumunuzun gidişatını kontrol etmesi çok önemlidir. Doktorunuz, Özellikle de TERİL CR almaya başladığınızda periyodik olarak kan testi isteyebilir. Bu tamamen normal bir durum olup, endişelenmenizi gerektirmez.

  Diş ya da acil durum tedavisi de dahil olmak üzere, herhangi bir tür cerrahi müdahaleden önce yetkili doktora TERİL CR kullandığınızı söyleyiniz.

  TERIL CR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TERİL CR tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA07818
Satış Fiyatı 18.33 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.37 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502013704
Etkin Madde Karbamazepin
ATC Kodu N03AF01
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TERIL CR 400 mg 20 tablet {Zentiva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202018.33 TL
14 Feb 202016.37 TL
7 Feb 202016.37 TL
31 Jan 202016.37 TL
24 Jan 202016.37 TL
17 Jan 202016.37 TL
10 Jan 202016.37 TL
7 Jan 202016.37 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları