Bilim İlaçları › TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Teikoplanin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 8 May  2020

TEOPLAN 200 mg İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Damar içine veya kas içine enjekte edilir.

Etken Madde

Her flakon 200 mg teikoplanin içerir.

Yardımcı madde:Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEOPLAN nedir ve ne için kullanılır?

2. TEOPLAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEOPLAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TEOPLAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TEOPLAN nedir ve ne için kullanılır?

• TEOPLAN. kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilaç içerir.

• TEOPLAN, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bu enfeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEOPLAN damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır.

• Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldığı 1 enjeksiyonluk flakon ve 3 mL enjeksiyonluk su içeren ampul aynı ambalaj içinde sunulmuştur.

Her bir çözücü ampul içinde 3 mL enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEOPLAN flakonu içinde 24 mg sodyum klorür bulunur. 2 dozaj şekli mevcuttur: TEOPLAN 200 mg İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon ve TEOPLAN 400 mg İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

-TEOPLAN diğer antibiyotiklerin tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya penisilin veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere aleıjisi olan hastalarda kullanılır. Bu enfeksiyonlar vücudumuzun aşağıdaki bölümlerinde meydana gelebilir:

-Kasları da içeren deri ve deri altı doku: Bazen "yumuşak doku"da denebilir. Bu dokuların enfeksiyonlan

-İdrar yolları: Böbrek ve mesaneyi de içeren organların enfeksiyonları -Akciğerler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar

-Eklem ve kemikler: Kalça, ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dahi1.

-Kan: Bakterilerin kana geçmesi sonucu oluşan septisemi.

-Kalp: Endokardit olarak adlandmlan kalbin iç zarının veya kapakçıklannın iltihabı.

-Mide veya bağırsak: Hastalık peritonit olarak adlandırılır. Bu durum eğer böbrek problemleriniz varsa ve düzenli olarak diyalize giriyorsanız gerçekleşebilir.

Ayrıca ameliyat öncesi (örneğin diş ve ortopedi ameliyatları) enfeksiyon oluşumunu engellemek için de kullanılır.

Penisilin ya da sefalosporinlere karşı alerjisi bulunan hastalann enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Clostridium difficiie adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.


2.TEOPLAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TEOPLAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacın etkin maddesi olan teikoplanine veya TEOPLAN'ın içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa.

Alerjinin belirtileri: Döküntü, dudak, yüz, boğaz ve dilinizin şişmesi sonucu yutkunma veya nefes almada problemler

TEOPLAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Böbrek problemleriniz varsa

• Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı aleıjiniz varsa

• Böbrekler ve işitme yeteneği üzerinde olumsuz etki gösteren ilaçlar (aminoglikozid. kolistin. amfoterisin B. siklosporin. sisplatin. furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanıyorsanız veya yeni kullandıysanız

• Tedavi sırasında, asıl tedavi edilen enfeksiyonun üzerine yeni bir enfeksiyon eklenirse

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

TEOPLAN damar içine veya kas içine enjekte edilerek kullanılır. Ancak, Clostridium difficiie adlı bir bakterinin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz TEOPLANT kullanmamanız gerekir. TEOPLANT kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

TEOPLANT, kesinlikle doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

TEOPLAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TEOPLAN'ın içinde özel önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir yardımcı madde bulunmaz.

Bu tıbbi ürün her mL'sinde 1 mmol (23 mgj'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ilaçlar: aminoglikozid antibiyotikler (gentamisin. streptomisin, neomisin. kanamisin. amikasin. tobramisin dahil) ve diğer antibiyotikler (sefaloridin veya kolistin)

• Mantar enfeksiyonlan için ilaçlar (amfoterisin B)

• Siklosporin-organ nakli ameliyatlarında ve ağrılı eklem ve deri hastalıklarında

• Sisplatin^ bazı kanser türlerinde kullanılır.

• İdrar söktürücüler (furosemid. etakrinik asit)

Doktorunuz kanınızda ilaç miktarını ölçmek için sizden düzenli olarak kan testleri isteyebilir.

TEOPLAN ile tedaviniz sırasında doktorunuz karaciğer, böbreğiniz ve duymanız ile ilgili testler isteyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TEOPLAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Kas veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

İntravenöz dozlar. 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infüzyonla uygulanabilir.

Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.

Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.

Şiddetli enfeksiyonlarda:

İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg

Enfeksivon oluşumunu engellemek için:

Ameliyat öncesi tek doz 400 mg

Periton Diyalizi:

İlk gün damar içine uygulanan 400 mg'lık yükleme dozunun ardından:

I .hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/L dozunda

2.hafta: her iki torbada bir 20 mg/L dozunda

3.hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20 mg/L.

Çocuklar (2 avlık ve üzeri)

Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

• İlk üç uygulamada 10 mg/kg'lık doz 12 saatte bir uygulanır.

• Daha sonra uy gulamay a günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.

Şiddetli enfeksiyonlarda veva enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:

• İlk üç uygulamada 10 mg/kg'Iık doz 12 saatte bir uygulanır.

• Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.

Enfeksiyonu önlemek için:

• Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır.

Bebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde)

• İlk gün 16 mg/kg. ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve varsa diğer hastalıklarına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları

Eğer sizde böbrek problemleri varsa doktorunuz sizin için uygun olan en düşük TEOPLAN dozunu uygulayacaktır.

Eğer TEOPLAN'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TEOPLAN kullanırsanız

TEOPLAN doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır. Yanlışlıkla böyle bir durum söz konusu olursa, klinikte gerekli tedavi uygulanacaktır.

TEOPLAN 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktorunuz ya da hemşireniz hastalığın gelişimini ve size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

TEOPLAN dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TEOPLAN'i kullanmayı unuttuysanız

TEOPLAN doktor denetiminde kullanılacağı için ve uygulamalar vasıflı sağlık personeli tarafından yapılacağı için ilacın uygulanmasının unutulması söz konusu olmayacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TEOPLAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TEOPLAN tedavisi mutlaka doktor denetiminde uygulanacağı için, tedavinin durdurulmasına doktor karar verecektir. Ancak tedaviyi doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, enfeksiyonun yerleştiği vücut sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir ve genel sağlık durumunuz bozulabilir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 71.79 TL [ 8 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 71.79 TL [ 30 Apr 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569790068
Etkin Madde Teikoplanin
ATC Kodu J01XA02
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Teicoplanin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 May 202071.79 TL
30 Apr 202071.79 TL
24 Apr 202071.79 TL
17 Apr 202071.79 TL
10 Apr 202071.79 TL
3 Apr 202071.79 TL
27 Mar 202071.79 TL
23 Mar 202071.79 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları