SYNVISC 8 mg/ml steril ELASTOVISKOZ SIVI içeren kullanıma hazır 3 enjektör Kısa Ürün Bilgisi

Hylan Gf }

Kas İskelet Sistemi > Kas İskelet İlaçları > Hyaluronat (Hiyalüronat)
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 14 September  2012

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SYNVISC, 8 mg/ml steril elastoviskoz sıvı içeren kullanıma hazır enjektör

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLESİM

9

Etkin madde:

Her şırınga 16 mg Hylan polimeri (hylan A ve hylan B) (Hylan G-F 20) içerir. Hylan hyalüronan (hyaluronik asit sodyum tuzu) türevleridir ve tekrarlayan N-asetilglukozamin ve sodyum glukuronat disakkarid üniteleri içerir.

Sodyum klorür

Disodyum hidrojen fosfat

Sodyum dihidrojen fosfat monohidrat

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Kullanıma hazır enjektör

Berrak, renksiz, elastoviskoz sıvı.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.   T erapötik endikasy onlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Diz: SYNVİSC tedavisi diğer analjeziklerin uygun olmadığı durumlarda endikedir. Dize birer hafta ara ile haftada 2 ml (1 şınnga) olmak üzere üç intraartiküler enjeksiyon uygulanmalıdır. Eklemdeki fazla sinoviyal sıvı boşaltılmalıdır. Optimal etki üç enjeksiyon sonrasında sağlanır ve birkaç ay sürer. Önerilen maksimum doz 6 ay içinde 6 enjeksiyondur, enjeksiyonlar arasında en az dört hafta olmalıdır. Bununla birlikte bazı hastalarda üç enjeksiyondan daha az enjeksiyon ile tatmin edici bir sonuç alınabilir. Tedavi kürünün tekrarının yaran yeterince araştırılmamıştır.

Kalça, ayak bileği, omuz: Önerilen başlangıç tedavi rejimi tek doz 2 ml enjeksiyondur. Bununla birlikte, bu enjeksiyondan sonra yeterli semptomatik düzelme sağlanamazsa ikinci bir 2 ml enjeksiyonu önerilir. Klinik veriler ikinci enjeksiyonun ilk enjeksiyondan 1-3 ay sonra uygulandığında yarar sağladığını göstermiştir.

Tedaviye yanıt verenlerde, daha kısa veya uzun süreler bildirilmiş olmakla birlikte genel olarak etki süresi 26 hafta olarak bildirilmiştir. Prospektif klinik veriler, 3 enjeksiyonluk bir kürün ardından tedavi yararının 52 haftaya kadar uzayabileceğini göstermiştir.

Uygulama şekli:

Ambalajı açıldıktan sonra enjektörün içeriği derhal kullanılmalıdır.

SYNVISC enjekte edilmeden önce eklem içindeki sinovyal sıvı veya efüzyon aspire edilmelidir.

Enjeksiyon oda sıcaklığında uygulanmalıdır.

Blisterden (tabladan) çıkarmak için, enjektör gövdesinden tutulmalı, piston çubuğuna dokunulmamalıdır.

Enjeksiyon, aseptik koşullara uyularak uygulanmalı, enjektörün ucundaki kapak özel dikkat göstererek çıkarılmalıdır.

Herhangi bir sızma olmasını önlemek için, gri kapak önce biraz döndürüldükten sonra çıkan İmalıdır.

Uygulama sırasında sızıntı oluşmasmı engellemek için, iğnenin enjektöre bağlandığı plastik ucu sıkıca tutarak iğnenin iyice yerleştiğine emin olunmalıdır.

İğne takılırken veya çıkarılırken çok sıkılmamak veya aşın güç uygulamamalıdır, enjektörün ucu kınlabilir.

SYNVISC enjeksiyonu yalnızca sinoviyal boşluğa uygulanmalıdır. Gerekirse enjeksiyon sırasında özellikle kalça ve omuz gibi eklemlerde floroskopi gibi uygun yol gösterici teknikler kullanılmalıdır. İyonik ya da noniyonik kontrast ajanlar kullanılabilir. 2 ml SYNVİSC için en fazla 1 ml kontrast madde kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:
18 yaşın altındaki çocuklarda SYNVİSC denenmemiştir, bu nedenle kullanılmamalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Hyaluronan (sodyum hyaluronat) preparatlanna hassasiyeti olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır.

Tedavi edilen bacağmda venöz ya da lenfatik staz olan hastalarda SYNVİSC enjeksiyonu uygulanmamalıdır. SYNVİSC enfeksiyon ya da inflamasyon olan ekleme uygulanmamalıdır.

Enjeksiyon yerinde deri problemleri veya enfeksiyonlan olan hastalara uygulanmamalıdır

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hyaluronanın çökmesine neden olabileceğinden kuatemer amonyum tuzlan içeren deri için kullanılan dezenfektanlar ile birlikte kullanmayınız.

SYNVİSC’i intra-vasküler olarak uygulamayınız; oklüzyon, enfarktüs, emboli veya diğer sistemik advers etkilere neden olabilir. SYNVİSC’ı eklem dışına veya sinoviyal dokulara ve kapsüle enjekte etmeyiniz.

Herhangi bir invazif eklem işleminde olduğu gibi, hastalara eklem içi enjeksiyon sonrası yorucu aktivitelerden uzak durmalan ve tam aktivitelerine ancak birkaç gün sonra yeniden

başlamaları önerilir.

*

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

SYNVİSC’in güvenlilik ve etkililiği gebe kadınlarda kanıtlanmamıştır.

Laktasyon dönemi

SYNVİSC’in güvenlilik ve etkililiği emzirmekte olan kadınlarda kanıtlanmamıştır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

SYNVİSC’in istenmeyen etkileri geçerli durumlarda organ ve sistemler sınıflaması ve sıklığına göre listelenmiştir. Sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (> %10), yaygm (> %1 ve < %10), yaygm olmayan (> %0.1 ve < %1), seyrek (> %0.01 ve %0.1) ve çok seyrek (< %0.01); bilinmeyen (mevcut verilere göre belirlenemeyen).

Yaygm: Geçici lokal ağn/gerginlik ve e füzyon

Seyrek: Lokal ısı artışı ve şişlik. Döküntü, ürtiker, kaşıntı, ateş, bulantı, baş ağnsı, sersemlik, titreme, kas kramplan, parestezi, periferik ödem, kınklık, solunum güçlüğü, sıcak basması ve yüzde şişkinlik.

Çok seyrek: intraartiküler enfeksiyon

SYNVİSC ile yapılan klinik çalışmalarda intraartiküler enfeksiyon bildirilmemiştir.

Bazı vakalarda efuzyon büyük olabilir ve belirgin ağnya neden olabilir; bu durumda enfeksiyon veya kristalin artropatileri elimine edebilmek için örnek alıp incelemek önemlidir. Bu reaksiyonlar genellikle birkaç gün içinde azalır.

Diz osteoartriti olan 511 hastayı içeren 7 klinik çalışmada hastalann yaklaşık %7.22’sinde (enjeksiyonlann %2.2’si) yan etki görülmüştür ve lokal reaksiyonlarla sınırlıdır.

Ayak bileği osteoartriti olan 55 hastayı içeren bir klinik çalışmada, lokal advers olay 17 hastada (%30.9) görülmüştür. SYNVİSC tedavisi ile ilişkili ciddi ya da şiddetli advers etki

bildirilmemiştir.

*

Omuz osteoartriti olan 33 hastayı içeren bir klinik çalışmada, lokal advers olay 8 hastada (%24.2) görülmüştür. SYNVİSC tedavisi ile ilişkili ciddi ya da şiddetli advers etki bildirilmemiştir.

9

Kalça osteoartriti olan 57 hastayı içeren bir klinik çalışmada, lokal advers olay 8 hastada (%14) görülmüştür. SYNVİSC tedavisi ile ilişkili ciddi ya da şiddetli advers etki

bildirilmemiştir.

*

SYNVİSC ile gerçekleştirilen kontrollü klinik çalışmalarda SYNVİSC ve kontrol ilacı alan gruplar arasında sistemik istenmeyen olaylann sayısı ve tipi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

4.9.   Doz asımı ve tedavisi

9

Doz aşımı olgusu bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kas-iskelet sistemi bozukluklarında kullanılan diğer ilaçlar ATC kodu: M09AX01

Sodyum hyaluronat (hyaluronik asit, hyaluronan) glikozit bağlan ile bağlı çok sayıda disakkarit birimlerinden oluşan bir polisakkarittir. Bu madde hayvanlarda ve insanlarda kimyasal olarak benzer formda bulunmaktadır. Eklem kıkırdağının hücre dışında, sinoviyal sıvıda, göbek bağı ve gözde yüksek konsantrasyonda bulunur. Eklemlerde kondrosit ve sinoviyositler tarafından yapılır ve eklem kıkırdak yapısı ve sinoviyal sıvıya viskozitesini verdiği için önemlidir. SYNVİSC iki sodyum hyaluronat fraksiyonundan oluşur ve horoz ibiğinden elde edilir. % 90’m ortalama moleküler ağırlığı 7 milyon olan likit formdaki yüksek moleküler sodyum hyaluronattır. %10’nu ise hyaluronat moleküllerinin sülfür bağı ile bağlandığı sodyum hyaluronat fraksiyonudur. SYNVİSC renksiz, berrak, %0.8’lik sodyum hyaluronattan oluşan viskoelastisitesi yüksek bir solüsyondur ve pH değeri yaklaşık 7 olan fizyolojik bir solüsyondur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

SYNVİSC eklem içi enjeksiyon sonrası emilmez, etkisini lokal olarak gösterir.

Dağılım:

Geçerli değildir.

Biyotransformasyon:

Geçerli değildir.

Eliminasyon:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geçerli değildir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmaları yapılmadığından bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Borosilikat, tip I camdan yapılmış kullanıma hazır enjektör, tıpa (elastomer), sert başlık (polipropilen)

Bir veya üç enjektör içeren karton kutularda.

6.6.   Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Enjektör tek kullanım içindir. Ambalajı açıldıktan sonra enjektörün içeriği derhal kullanılmalıdır. Kullanılmayan SYNVİSC atılmalıdır.

İntraartiküler enjeksiyondaki enfeksiyon riskinin en düşük düzeye indirilmesi için aseptik koşullarda uygulanması gerekir. Sinoviyal dokuda SYNVİSC birikmesi ya da soğukta uygulama geçici şişlik ve ağrıya yol açabilir.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir. Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Satış Fiyatı 3712.3 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 3712.3 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809950795
Etkin Madde Hylan Gf
ATC Kodu M09AX01
Birim Miktar 16
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 3
Kas İskelet Sistemi > Kas İskelet İlaçları > Hyaluronat (Hiyalüronat)
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
SYNVISC 8 mg/ml steril ELASTOVISKOZ SIVI içeren kullanıma hazır 3 enjektör Barkodu