SINEMET 30 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Karbidopa Levodopa }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | 16 September  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SINEMET® 25/250 Tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Karbidopa Levodopa.

25 mg 250 mg


Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet

SINEMET® 25/250 Tablet, alaca mavimsi renkte, bir tarafı düz, diğer tarafında "654" ibaresi bulunan, oval şekilli tabletlerdir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

SINEMET, Parkinson hastalığı ve sendromunun tedavisinde endikedir. Parkinson semptomlarının (özellikle rijidite ve bradikinezi olmak Çizere) çoğunun tedavisinde kullanılır. SINEMET, Parkinson hastalığı ve sendromunda görülen tremor, disfaji, siyalore ve postüral instabilitenin tedavisinde sıklıkla yararlıdır.

Tek başma levodopa uygulanmasına tedavi yanıtı düzensiz olduğunda ve Parkinson hastalığının belirti ve bulgulan tüm gün boyunca kontrol edilemediğinde ise, SINEMET tedavisine geçilmesi tedaviye yanıt dalgalanmalarının azaltılmasında genellikle etkili olur.

Tek başına levodopa tedavisinin belli başlı yan etkilerini azaltan SINEMET, daha çok sayıda hastada Parkinson hastalığı semptomlanmn uygun şekilde tedavisini sağlar.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

SINEMET tabletlerindeki karbidopa-levodopa oranları 1/iü’dur (her tablette karbidopa 25 mg/levodopa 250 mg).

Genel öneriler:

Günlük optimum SINEMET dozu dikkatli bir şekilde saptanmalıdır. Doz bireysel hasta gereksinimlerine göre titre edilmelidir. Bu yüzden de. bireysel dozun ve uygulama sıklığının uygun bir şekilde ayarlanması gerekir.

Çalışmalar, periferik dopa dekarboksilazın günde 70-100 mg karbidopa ile satüre edildiğini göstermiştir. Bu miktardan daha düşük karbidopa alan hastalar bulantı ve kusma gelişmesine dah,ı yatkındırlar.

SINEMET uygulaması sırasında, tek başına levodopa içerenler dışındaki standart antiparkinson ilaçların kullanımı sürdürülebilir; ancak bu ilaçların dozlannda ayarlama yapılması gerekebilecektir.

Başlangıç dozu:

Mutat başlangıç dozu günde bir veya iki kez yanm tablet ‘SINEMET’ (25/250) şeklindedir. Ancak bu doz, birçok hastada gerekli olan optimal karbidopa miktannı sağlamayabilir. Gerekli görüldüğünde, optimal yanıt elde edilene kadar tedaviye hergün veya günaşın yanm tablet eklenir.

Bir gün içinde, bazen de tek bir dozdan sonra cevap elde edilebilmektedir. Tam etkinlikteki dozlara, tek başına levodopa ile haftalar veya aylar sonra erişilirken, SINEMET ile genellikle yedi gün içinde erişilebilmektedir,

Levodopa alan hastalarda SINEMET’e geçiş:

SINEMET uygulaması sırasında, levodopa ile karşılaştırıldığında gerek terapötik, gerekse istenmeyen etkiler daha çabuk ortaya çıktığından, hastalar doz ayarlanması döneminde yakından izlenmelidir. SINEMET ile özellikle istemsiz hareketlerin oluşması, levodopaya göre daha hızlı olur, istemsiz hareketlerin oluşumu doz azaltılmasını gerektirebilir. Bazı hastalarda blefarospazm, doz fazlalığının yararlı bir erken belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Levodopa tedavisi SINEMET uygulanmasına başlamadan en az 12 saat önce kesilmelidir (yavaş-sahmmh levodopa prepatlan için bu süre 24 saattir).

Günlük SINEMET dozu, önceden uygulanan levodopa dozunun %20’sini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanan hastaların çoğunluğu için önerilen başlangıç dozu, günde üç-dört kez bir tablet SINEMET 25/250 şeklindedir. (Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanan hastalar günde üç ila dört kez bir tablet SINEMET 25/250’e başlamalıdırlar).

İdame tedavisi:

Tedavi bireysel olarak ve istenilen terapötik yanıta göre ayarlanmalıdır. Levodopanın ckstraserebral dekarboksilasyonun optimal inhibisyonu için günde en az 70-100 mg karbidopa sağlanmalıdır.

Gerektiğinde, günde maksimum sekiz tablete erişilene kadar, hergün veya günaşırı olarak tedaviye yarım-bir tablet SINEMET 25/250 ilave edilerek doz arttırılır.

Günde 200 mg karbidopa miktarını aşan dozlar ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Önerilen maksimum doz:

Günde 8 kez SINEMET 25/250 (200 mg karbidopa ve 2 g levodopa). Bu 70 kg’lık bir hastada yaklaşık 3 mg/kg karbidopa ve 30 mg/kg levodopa demektir.

Uygulama şekli:

Oral yolla alınır.

SINEMET’in günlük optimum dozu her hastada dikkatli bir titrasyonla belirlenmelidir. SINEMET tabletleri 1:4 ve 1:10 oranında karbidopa ve levodopa olarak temin edilebilir ve her bir hasta için uygun doz titrasyonu sağlanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

SINEMET, şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığı olan hastalarda dikatli uygulanmalıdır.
Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki çocuklarda SINEMET’in güvenliliği belirlenmemiştir ve bu nedenle 18 yaşın altındaki hastalara önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda bu ürünün kullanımı ile ilgili oldukça fazla deneyim mevcuttur. Yukanda verilen öneriler bu deneyimlerden elde edilen klinik verileri yansıtmaktadır.

Diğer:

Levodopa ile birlikte diğer bir dekarboksilaz inhibitörü alan hastalar.

Levodopa ile birlikte diğer bir dekarboksilaz inhibitörü alan hastanın tedavisi SINEMET’e çevirilirken, SINEMET tedavisine başlamadan önce 12 saat ara verilmelidir. Daha önceden alınan levodopa-dekarboksilaz inhibitörü tedavisindeki levodopa dozu ile, SINEMET tedavisine başlanmalıdır.

Diğer antiparkinson ilaçlarım alan hastalar:

4.3. Kontrendikasyonlar

Nonselektif monoamino oksidaz inhibitörleri ile SINEMET’in birlikte kullanımı kontrendikedir. Bu inhibitörler SINEMET tedavisine başlanmadan en az 2 hafta önce sonl andın İmalıdırlar. Üreticinin önerdiği dozda MAO B’ye selektif (öm. selegilin hidroklörür) bir MAO inhibitörü ile birlikte SINEMET uygulanabilir, (bkz. bölüm 4.5).

SINEMET dar açılı glokom hastalannda ve ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Levodopa, malign bir melanomu aktive edebileceğinden tanısı koyulmamış şüpheli deri lezyonlan olan veya melanom geçmişi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

SINEMET ilaç kaynaklı ekstrapiramidal reaksiyon i arın tedavisi için önerilmez.

SINEMET, şiddetli kardiyovasküler veya pulmoner hastalık, bronşiyal astım, böbrek, karaciğer veya endokrin hastalığı veya peptik ülser geçmişi (üst gastrointestinal hemoraji olasılığı nedeniyle) olan hastalarda dİkatlice uygulanmalıdır.

Rezidüel atriyal nodal veya ventriküler aritmisi olan miyakard enfarktüsü geçmişi olan hastalarda SINEMET uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu tür hastalarda kardiyak fonksiyonlar özellikle başlangıçtaki doz ayarlamasında dikkatli bir şekilde monitorize edilmelidir.

Levodopa, somnolans ve ani uyku başlangıcı epizodlarıyla ilişkilendirilmektedir. Nadiren, bazı vakalarda herhangi bir uyarı veya belirti vermeden, günlük aktiviteler sırasında ani uyku bastırması rapor edilmiştir. Levodopa tedavisi sırasında araç ve makine kullanırken dikkat etmeleri konusunda hastalar uyarılmalıdır. Somnolans ve/veya ani uyku bastırması yaşayan hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca dozun azaltılması veya tedaviye ara verilmesi düşünülebilir.

Hastaların tümü zihinsel değişiklikler, intihar eğilimi ile depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışlar için dikkatli bir şekilde monitörize edilmelidirler. Mevcut psikoz durumu olan hastalara dikkatle yaklaşı İmalıdır.

Daha önceden tek başına levodopa İle tedavi edilmiş hastalarda diskinezi görülebilir, çünkü kardibopa, daha fazla levodopanın beyine erişmesine izin verir ve bundan dolayı daha fazla dopamin oluşur. Diskinezi oluşması durumunda doz ayarlaması yapılması gerekir.

Levodopada olduğu gibi SINEMET de istemsiz hareketler ve mental bozukluklara neden olabilir. Geçmişte levodopa ile tedavi edildiklerinde, şiddetli istemsiz hareketler veya psikotik episodlar geçirmiş kişiler SINEMET uygulanırken çok dikkatli gözlemlenmelidir. Bu reaksiyonlann levodopa uygulamasını takiben beyinde artan dopamine bağlı olduğu ve SINEMET kullanımının nüksetmeye neden olacağı düşünülmektedir. Antiparkinson ilaçlarının aniden çekilmesiyle, kas sertliği, vücut ısısının yükselmesi, mental değişiklikler, serum kreatinin fosfokinazında artış dahil, nöroleptik malign sendroma benzer bir sendrom rapor edilmiştir. Bu nedenle SINEMET’in ani olarak çekilmesi veya doz azaltılmasında, özellikle de, aynı zamanda nöroleptik kullanan hastalarda dikkatli gözlem yapılmalıdır.

Parkinson hastalığı için bir dopamin agonisti ile tedavi edilen hastalarda patolojik kumar alışkanlığı, libido artışı ve hiperseksüalite rapor edilmiştir.

Fenotiyazin veya butirofenon gibi psiko-aktif ilaçların birlikte uygulanması dikkatli denetlenmelidir ve hastalar antiparkinson etkisinin kaybı için dikkatli gözlenmelidir. Daha önceden konvülziyon geçmişi olan hastalar dikkatle tedavi edilmelidir.

Genişletilmiş tedavi sırasında, levodopada olduğu gibi hepatik, hematopoetik, kardiyovasküler ve renal fonksiyonlann periyodik olarak değerlendirilmesi önerilir.

Kronik geniş açılı glakom hastalannın SINEMET ile tedavisinde dikkat etmek gerekebilir. Intraoküler basıncın iyi kontrol edildiği ve tedavi sırasında hastanm göz içi basıncındaki değişimlerin dikkatlice monitorize edildiğinden emin olunmalıdır.

Eğer genel anestezi gerekliyse, SINEMET tedavisi, hasta ağızdan ilaç ve sıvı alabildiği müddetçe devam ettirilebilir. Eğer tedavi geçici olarak durdurulacaksa SINEMET, hasta oral ilaç alabilmeye başlar başlamaz aynı dozda alınmaya devam edilmelidir.

Epidemiyolojik çalışmalar, Parkinson hastalığı olan hastalann genel popülasyona göre daha fazla melanom riski taşıdığım göstermiştir (yaklaşık 2-6 kat). Risk artışının Parkinson hastalığına mı yoksa Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi diğer faktörlere bağlı olarak mı gerçekleştiği bilinmemektedir. Bu nedenle herhangi bir endikasyon için SINEMET kullanan hastalar, melonom belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edilmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidirler. İdeal olarak periyodik deri muayeneleri uygun bir uzman (dermatolog) tarafından yapılmalıdır.

Laboratuvar testleri:

Yaygm olarak SINEMET uygulamasında kan üre azot seviyesi, kreatinin ve ürik asit, levodopa uygulamasındakine göre daha düşüktür. Geçici olarak görülen anormallikler, kan üre seviyesinde, AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, billurubin ve alkalin fosfataz seviyesinde yükselmedir.

Hemoglobin ve hematokritte azalma, serum glukozu ve akyuvarlarda artış, idrarda bakteri ve kan rapor edilmiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

SINEMET ile birlikte aşağıda bahsi geçen ilaçlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Antihipertansif ilaçlar:

Halihazırda antihipertansif ilaç kullanan hastalarda tedaviye SINEMET eklenmesi ile postüral hipotansiyon ortaya çıkabilir. Antihipertansif ilaçta doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

Antidepresanlar:

Trisiklik antidepresanlar ile birlikte kullanımda nadir olarak hipertansiyon ve diskinezi vakaları rapor edilmiştir (bkz. bölüm 4.3)

Antikolinerjikler:

Antikolineıjikler emilime ve dolayısıyla hastanın yanıtına etki edebilir.

Demir:

Yapılan çalışmalar, demir sülfat veya demir glukonat ile birlikte kullanımın karbidopa ve/veya levodopanın biyoyararlanımmı azalttığını göstermiştir.

Diğer ilaçlar:

Şimdiye kadar standart antiparkinson İlaçlarının aynı zamanda kullanımını engelleyecek bir etkileşim bulunamamıştır.

Dopamin D2 reseptör antagonistleri (örn fenotiyazinler, bütirofenonlar ve risperidon) ve izoniyazid, levodopanın terapötik etkisini azaltabilir. Levodopanın Parkinson hastalığı için faydalı etkisinin fenitoin ve papaverin tarafından tersine çevrildiği rapor edilmiştir. SINEMET ile birlikte bu ilaçlan kullanan hastalar, terapötik yanıtın azalması açısından dikkatle izlenmelidir.

Selegilin ve karbidopa/levodopanın birlikte uygulanması şiddetli ortostatik hipotansiyon ile ilişkilendirilebilir. Bu etki tek başına karbidopa/Ievodopa kullanımı ile ilişkilendirilemez (bkz. bölüm 4.3).

Levodopa bazı amino asitlerle yanşma içinde olduğundan yüksek protein diyeti alan bazı hastalarda SINEMET’in emilimi zayıflayabilir.

SINEMET ile birlikte antasitlerin simültane uygulanmasının levodopanın biyoyararlanımı üzerine olan etkisi çalışılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda ancak ilacm kullanımındaki faydalar, gebelik meydana geldiğinde oluşabilecek potansiyel risklerden üstün geldiğinde SINEMET kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

SINEMET’in insanlardaki gebelik üzerine etkisi bilinmese de, hem levodopa hem de karbidopa/levodopa kombinasyonu tavşanlarda visseral ve iskeletsel mal formasyonlara yol açmaktadır.

Laktasyon dönemi

Karbidopanın insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Parkinson hastası emziren bir annede yapılan çalışmada levodopanın insan sütü ile atıldığı rapor edilmektedir. Pek çok ilaç insan sütü ile atıldığından ve bebeklerdeki potansiyel ciddi yan etkilerinden dolayı, ilacın anneye olan faydası göz Önünde bulundurularak, emzirmenin veya SINEMET’in sonlandırlması ile ilgili bir karar verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Tedavi edilen hastalarm % 10’undan fazlası yan etki yaşamayı bekleyebilir. En yaygm istenmeyen etkiler kore, distoni ve diğer istemsiz hareketleri kapsayan diskinezidir.

SİNEMET alan hastalarda sıklıkla görülen yan etkiler, dopaminin merkezi nörofarmakolojik aktivitesine bağlıdır. Bu reaksiyonlar genellikle dozun azaltılmasıyla hafifletilebilir.

Klinik çalışmalarda saptanan olası ilişkili istenmeyen etkiler MedDRA sistemine göre aşağıda belirtilmektedir

Çok yaygın (1/10); yaygm (1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (1/1.000 ila <1/100): seyrek (1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

İyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar (kist ve polipler de dahil olmak üzere)

Bilinmeyen*: Malign melanom (bkz. bölüm 4.3).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygm: Anoreksi.

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın: Rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, intihar eğilimleriyle birlikte veya bu eğilimler olmadan depresyon, zihin karışıklığı.

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygm: Kore, distoni ve diğer istemsiz hareketleri kapsayan diskinezi.

Yaygın: Bradikinetik epizodlar (“on-off fenomeni), baş dönmesi, parestezi, çok seyrek görülen aşın gündüz somnolansuıı ve ani uykuya dalmayı kapsayan somnolans.

Yaygm olmayan: Senkop.

Seyrek: Demans, nöroleptik malign sendrom (bkz. bölüm 4.4). Seyrek olarak konvülsiyonlar ortaya çıkmış, ancak Sinemet ile nedensel ilişki kurulmamıştır.

Bilinmeyen*: Ağızda acı tat, el titremesinde artış, ataksi, ekstrapiramidal bozukluklar, baş ağrısı, zihin berraklığında azalma, gizli Homer sendromunun aktivasyonu, uyuşukluk, stimülasyon hissi.

Göz hastalıkları

Bilinmeyen*: Diplopi, bulanık görme, gözbebeklerinde genişleme, okülojirik kriz, blefarospazm**.

Kardiyak hastalıkları

Yaygm: Palpitasyonlar.

Seyrek: Kardiyak düzensizlikler.

Vasküler hastalıkları

Yaygın: Hipotansif epizodlan kapsayan ortostatik etkiler Seyrek: Hipertansiyon, flebit.

Bilinmeyen*: Sıcak basmalan, kızarma.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıktan

Yaygm: Dispne

Bilinmeyen*: Ses kısıklığı, tuhaf solunum modeli, hıçkınk.

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: İshal, bulantı, kusma.

Seyrek: Gastrointestinal kanama, duodenum ülseri gelişimi, koyu renkli tükürük.

Bilinmeyen*:Ağız kuruluğu, siyalore, disfaji, gastrointestinal ağn ve sıkıntı, kabızlık, şişkinlik, dispepsi, dilde yanma hissi.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Ürtiker.

Seyrek: Anjiyoödem, pruritus, Henoch-Schonlein purpurası, alopesi, döküntü, koyu renkli ter. Bilinmeyen*: Terlemede artış.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Kas çekilmesi**.

Bilinmeyen*: Kas krampları, trismus.

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000): Koyu renkli idrar.

Bilinmeyen*: Üriner retansiyon, üriner enkontinans.

Gebelik, pueperiyum durumları ve perinatal hastalıkları

Bilinmeyen*: Priapizm.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın (>1/100 ila <1/10): Göğüs ağrısı.

Bilinmeyen*: Kmklık, ödem, asteni, güçsüzlük, bitkinlik, yürüme anormallikleri.

Araştırmalar

Bilinmeyen*: Kilo alımı veya kilo kaybı.

Alkalin fosfataz, AST, ALT, laktat dehidrojenaz, bilirubin, kan üre azotu, kreatinin ve ürik asit laboratuvar testlerinde ve Coomb testinde anormallikler ortaya çıkmıştır.

Hemoglobin ve hematokrit düzeyinde azalma ve serum glukoz düzeyinde artış bildirilmiştir. Aynca idrarda lökositler, bakteriler ve kan da rapor edilmiştir.

Karbidopa-levodopa preparatları, ketonüri tayininde test şeridi kullanıldığında üriner keton cisimciklerinde yanlış pozitif reaksiyona neden olabilir. Bu reaksiyon, idrar örneğinin kaynatılmasıyla değişmez.

Glukozüri testlerinde glukoz oksidaz yöntemleri kullanıldığında yanlış negatif test sonuçlan alınabilir.

Yaralanma ve zehirlenme

Bilinmeyen*: Düşme

*Levodopa veya levodopa/karbidopa kombinasyonu ile bildirilen ve SİNEMET ile birlikte de görülebilecek diğer istenmeyen etkiler.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

SINEMET ile akut doz aşımının tedavisi, temel olarak akut levodopa doz aşımı tedavisine benzer, bununla birlikte pridoksin SINEMET’in etkisini tersine çevirmede etkili değildir. EKG görüntülemesi uygulanmalı ve hasta dikkatli bir şekilde aritmi gelişimi için gözlenmelidir, gerekliyse uygun anti-aritmik tedaviler uygulanmalıdır. Hastanın SINEMET haricinde başka ilaçlar almış olabileceği ihtimali de göz Önünde bulundurulmalıdır. Şu ana kadar diyalizle ilgili deneyim yoktur ve bu nedenle doz aşımı tedavisindeki değeri bilinmemektedir.

Levodopanın, karbidopa varlığında terminal yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Levodopa ve türevleri

ATC Kodu: N04BA02

Levodopa, dopaminin bir prekürsörü olup Parkinson hastalığında replasman tedavisi olarak verilir.

Karbidopa bir periferikdopa dekarboksilaz inhibitörüdür. Periferik dolaşımda levodopanın dopamine metabolizmasını önler ve dopaminin faaliyet gösterdiği bölge olan beyine daha yüksek bir oranın ulaşmasını sağlar. Yan etkilerin şiddeti ve insidensini azaltmak için daha az levodopa kullanılabilir.

SINEMET, Parkinson’un pek çok belirtisini, özellikle katılık ve bradikineziyi gidermek için faydalıdır. Parkinson hastalığı ve sendromu ile ilişkili tremor, disfaji, siyalore ve postüral instabilite yönetiminde sıklıkla yardımcı olur.

Tek başma levodopa yanıtı düzensiz ise ve Parkinson hastalığı gün boyunca kontrol edilemiyorsa SINEMET tedavisi ikamesi, genellikle tedavi yanıtındaki iniş ve çıkışları azaltır. Tek başına levodopa verilmesinin neden olduğu bazı yan etkileri azaltarak, SINEMET, Parkinson hastalığı semptomlarının daha çok hastada uygun şekilde giderilmesine izin verir.

Genel özellikler

Emilim:

Bir dekarboksilaz inhibitörü olmaksızın, oral uygulanmasını takiben levodopa hızla absorbe olur fakat absorbsiyonu değişkendir.

Karbidopa tek başına oral uygulmayı takiben hızlı ama tam olmayan bir şekilde gastrointestinal sistemden absorbe olur.

Dağılım:

Levodopa dolaşıma geçtiğinde diğer nötral amino asitler ile kan beyin bariyerini geçmek için aktif taşıyıcılar ile yarışır. Striatal nöronlara girdiğinde dopamine dekarboksile edilir, presinaptik nöronlarda depo edilir ve salıverilir. Levodopa çok hızlı bir şekilde gastrointestinal sistemde ve karaciğerde dekarboksiİlendiği için çok az miktarda değişmemiş ilaç beyin bariyerini geçebilir. Periferal dekarboksi] as yon levodopanın terapötik etkinliğini azaltır ve bir çok yan etkisinden de sorumludur. Bu nedenle levodopa, genellikle karbidopa gibi bir periferal dekarboksilaz inhibitörü ile uygulanır ve aynı tedavi etkisinin sağlanması için daha düşük dozlar verilebilir.

Bi votransformasvon:

Levodopanın plazma yanlanma ömrü yaklaşık 1 saattir ve esas olarak dekarboksilasyon ile dopamine çeviri lir, bir kısmı da noradrenaliue çevirilir. Yaklaşık %30’u yanlanma ömrü 9-22 saat olan 3-O-metildopaya çevirilir.

Karbidopa, levodopanın periferal dekarboksilasyonunu inhibe eder fakat kan beyin bariyerini geçemediğinden dopaminin beyindeki etkin seviyesi, daha düşük dozda levodopa seviyesinin ürettiği periferal yan etkileri azaltır. Özellikle bulantı, kusma ve kardiyak aritmilerde azalma görülür.

Eliminasyon:

Levodopanın %80’i 24 saat içerisinde esas olarak homovanilik asit ve dihidroksifenilaktik asit olarak idrardan atılır, %1’inden daha az kısmı değişmeden atılır.

Tek başına karbidopa oral uygulanmasında ilacm yaklaşık %50’si idrarda bulunur. Bunun %3’ü değişmemiş ilaçtır. Kan beyin bariyerini geçmez fakat plasentadan geçer ve süt ile atılır. İlacın atılımı hızlı olup değişmemiş ilaç 7 saat içerisinde idrarda görülür.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

SINEMET’in tıbbi pratikte kullanımı çok iyi bir şekilde belirlenmiştir. Klinik öncesi veriler yaygm olarak klinik deneyimlerle uyumludur. Üreme toksisitesi İçin (bkz. bölüm 4.6)

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar

25°C’nin üzerinde saklamayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

30 tabletlik, PVC / AL blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” vc “Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeiik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
Geri Ödeme KoduA07299
Satış Fiyatı 18.7 TL [ 16 Aug 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.7 TL [ 9 Aug 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636010617
Etkin Madde Karbidopa Levodopa
ATC Kodu N04BA02
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
SINEMET 30 tablet Barkodu