THILOMIDE 1.78 mg 5 ml oft.solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Lodoksamid Trometamin }

Duyu Organları > NONSPESİFİK KONJONKTİVİT > Lodoksamid trometamin
Liba Laboratuarları A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

THILOMIDE Göz Damlası

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Solüsyonun 1 ml’si 1 mg lodoksamid (lodoksamid trometamol olarak) içerir.

Benzalkonyum klorür 0.070 mg/ml

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Göz damlası.

Berrak, renksiz veya çok açık sarı renkte çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

THILOMIDE göz damlası, enfektif olmayan alerjik konjunktivitlerin (vernal

keratokonjunktivit, vernal konjunktivit, dev papiller konjunktivit, vernal keratit ve alerjik veya atopik konjunktivit) semptomları ve oküler belirtilerinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Gençlerde ve erişkinlerde:

Doz, düzenli aralıklarla, her bir gözün konjunktival kesesine, günde dört kez 1 veya 2 damladır.

THILOMIDE’in tedavi edici etkinliği önerildiği şekilde, ilacın düzenli aralıklarla

uygulanmasına bağlıdır.

THILOMIDE tedavisine yanıtta belirti ve bulgularda (azalmış rahatsızlık, kaşıntı, yabancı

cisim hissi, fotofobi, akut oküler ağrı, göz yaşarması, akıntı, eritem/şişkinlik, konjunktival kızarıklık, limbal reaksiyon, epitelyal hastalık, ptozis) düzelmeler genellikle bir kaç gün içinde görülür, ancak bazen 4 haftaya kadar olan daha uzun tedavi gerekebilmektedir. Semptomatik düzelme elde edildiğinde, kalıcı bir düzelme için gerekli süre kadar daha tedavi devam ettirilmelidir.

Gerektiğinde, THILOMIDE ile birlikte kortikosteroidler kullanılabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Uygulama şekli:

Oküler kullanım içindir.

Damlalık ve solüsyonun kontaminasyonunu önlemek için, şişe damlalığının göz kapakları veya gözün diğer yüzeylerine değmemesine dikkat edilmelidir.

Göz kapağına yavaşça yaklaştırılması ve damlatmadan sonra nazolakrimal kısmın oklüzyonu tavsiye edilmektedir. Bu önlem, oküler yoldan uygulanan tıbbi ürünün sistemik absorpsiyonunu azaltabilir ve sistemik yan etkilerin azalmasını sağlar.

Diğer oküler tıbbi ürünlerle birlikte tedavi alındığında, art arda iki uygulama arasında 10-15 dakikalık ara verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği / Karaciğer yetmezliği:

THILOMIDE bu grup hastalarda çalışılmamıştır. Yine de, tıbbi ürünün topikal uygulamasından sonraki lodoksamidin düşük sistemik absorpsiyonuna bağlı olarak, doz ayarlaması gerekli değildir (bölüm 5.2. Farmakokinetik özelliklere bakınız).

Pediyatrik popülasyon:

Dört yaşın altındaki çocuklarda THILOMIDE’in güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır. Dört yaş ve üzeri çocuklarda doz yetişkinlerle aynıdır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Önerilen uygulama sıklığı aşılmamalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar üreme, gebelik, embriyonel/fötal gelişim, doğum ve postnatal gelişim ile ilgili zararlı etkiler göstermemiştir. Deney hayvanlarındaki üreme çalışmaları tam olarak insanlardaki yanıtı yansıtmadığından, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara THILOMIDE verilirken dikkatli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar üreme, gebelik, embriyonel/fötal gelişim, doğum ve postnatal gelişim ile ilgili zararlı etkiler göstermemiştir (bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verilerine bakınız). Deney hayvanlarındaki üreme çalışmaları tam olarak insanlardaki yanıtı yansıtmadığından, hamile kadınlara THILOMIDE verilirken dikkatli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Lodoksamidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çoğu tıbbi ürün anne sütüne geçtiğinden, emziren annelere THILOMIDE verilirken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila

Göz hastalıkları

Çok yaygın:

Kısa süreli rahatsızlıklar (yanma, batma).

Yaygın:

Oküler kaşıntı, bulanık görme, göz kuruluğu, göz yaşarması, akıntı, hiperemi, kristal şeklinde birikmeler, yabancı cisim hissi.

Yaygın olmayan:

Korneal erozyon/ülser, kirpik/göz kapaklarında pullar, göz ağrısı, oküler ödem/şişkinlik, göz yorgunluğu, oküler sıcaklık hissi, kemosis, korneal abrazyon, ön kamara hücreleri, keratopati/keratit, blefarit, alerji, yapışıklık hissi, epiteliopati.

Sistemik etkiler

Yaygın:

Baş ağrısı.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Baş dönmesi, uyku hali.

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan:

Sıcaklama hissi.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan:

Hapşırma, burun kuruluğu.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Bulantı, mide rahatsızlığı.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Topikal uygulamadan sonra doz aşımı olgusu bildirilmemiştir.

THILOMIDE’in topikal olarak aşırı dozu, gözlerden ılık su ile uzaklaştırılmalıdır.

Kazaen 120 ila 180 mg lodoksamidin ağız yolundan aşırı doz alınması, geçici sıcaklık hissi, aşırı terleme, diyare, sersemleme ve midede şişkinlik hissi ile sonuçlanmıştır; herhangi bir kalıcı istenmeyen etki gözlenmemiştir.

0.1 ila 10 mg lodoksamidin sistemik oral uygulanmasını takiben bildirilen istenmeyen etkiler, sıcaklık hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, terleme, bulantı, dışkıda yumuşama ve idrar sıklığı/tutamamayı içermekteydi.

Kazaen ağız yolundan alınmada, uygun izleme ve hastaya uygun tedavi uygulanmalıdır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Göz ilaçları; dekonjestanlar ve antialerjikler; diğer antialerjikler.

ATC kodu: S01G X05.

Lodoksamid, in vivo Tip I ani aşırı duyarlık reaksiyonunu inhibe ettiği insan ve hayvanlarda yapılan kapsamlı in vivo çalışmalarla kanıtlanan bir mast hücresi stabilizatörüdür. Lodoksamid, reagin veya IgE ve antijen-aracılı reaksiyonlarla ilişkili kutanöz vasküler permeabilitedeki artışı inhibe eder.

İn vitro çalışmalar, lodoksamidin kemirgen mast hücrelerini stabilize etme ve antijenle uyarılan histamin salınımını önleme yeteneğini göstermiştir.

Ayrıca, lodoksamid, diğer mast hücresi inflamatuvar mediyatörlerinin salınımını (örneğin, SRS-A, peptido-lökotrienler olarak da bilinen anafilaksinin yavaş etkili maddesi) önler ve eozinofil kemotaksisini inhibe etmektedir.

Lodoksamid, in vitro histamin salınımını, antijen uyarımıyla mast hücresi içine kalsiyum girişini önleyerek engeller. Lodoksamid instrinsik vazokonstriktör, antihistaminik, siklooksijenaz inhibisyonu veya diğer başka bir antiinflamatuvar aktiviteye sahip değildir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

14C-lodoksamid’in dağılımı, 3 mg (50 |j,Ci) gönüllüde çalışılmıştır.

oral lodoksamid dozu alan altı sağlıklı erişkin


Emilim:

Uygulama yeri açısından (göze uygulanır) düzeydedir.

sistemik dolaşıma geçen miktarı çok küçük


Dağılım:

On iki sağlıklı erişkin gönüllüde yürütülen bir çalışmada, 10 gün boyunca günde dört kez her bir göze bir damla topikal THILOMIDE uygulaması, 2.5 ng/ml saptama sınırında herhangi bir ölçülebilir lodoksamid plazma düzeyiyle sonuçlanmamıştır.

Biyotransformasyon:

Biyotransformasyon majör eliminasyon yolu olarak bulunmuştur.

Eliminasyon:

Dozun büyük bölümü metabolit olarak idrarla atılmıştır, daha küçük bir kısmının da feçesle atıldığı görülmüştür. İdrarla atılımdan 14C-lodoksamid’in eliminasyon yarı ömrü 8.5 saat olarak hesaplanmıştır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi çalışmalar, lodoksamid trometamol tavşan ve maymunlara yüksek oral dozlarda veya topikal uygulama ile uygulandığında önemli toksiste göstermemiştir.

Üç in vitro ve bir in vivo çalışma genotoksisite mutajenik potansiyeli olmadığını kanıtlamıştır.
Bir in vitro hücre transformasyon deneyinde, sadece çok yüksek konsantrasyonlarda (4000 ^g/ml’den daha büyük) transforme olmuş fokus sayısında bazı artışlar göstermiştir.

Sıçan veya tavşanlarda 100 mg/kg/gün’e kadar oral uygulanan dozlarda üreme, gebelik, fötal veya çocuk gelişimi ile ilgili etki göstermemiştir.

Dişi veya erkek sıçanlarda lodoksamid trometamol ile uzun dönemli bir çalışma (iki yıl oral uygulama), 100 mg/kg/gün dozlarında (insanlardaki amaçlanan klinik dozdan 5000 kat daha fazla) hiçbir neoplastik ya da tümorojenik etki göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzalkonyum klorür

Mannitol

Disodyum Edetat

Hidroksipropilmetilselüloz

Sodyum sitrat

Sitrik asit monohidrat

Tiloksapol

Sodyum hidroksit ve/veya konsantre Hidroklorik asit (pH ayarı)

6.2. Geçimsizlikler

Spesifik bir geçimsizlik çalışması gerçekleştirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

Açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.

6.3. Raf ömrü

’ne bakınız.

6.5

6.6

7.   

8.   

9.   

10.   


Emniyet halkalı polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen damlalıklı şişeden oluşan (DROP-TAINER), kullanıcı tarafından ilk defa açılacağı garanti edilen plastik şişe.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir kullanma talimatı yoktur.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07872
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510611404
Etkin Madde Lodoksamid Trometamin
ATC Kodu S01GX05
Birim Miktar 1.78
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > NONSPESİFİK KONJONKTİVİT > Lodoksamid trometamin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
THILOMIDE 1.78 mg 5 ml oft.solüsyon Barkodu