Kedrion Betaphar İlaçları › RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 mcg (1500 IU) IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga › Kullanma Talimatı

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 mcg (1500 IU) IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga Kullanma Talimatı

Anti Rh Immunglobulin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > AntiD (rh) İmmunoglobulin Kedrion Betaphar Biyofarmasötik İlaç San Ve Tic.A.Ş. | Güncelleme : 24 July  2020

RhoGAM Ultra-Filtered PLUS 300 pg (1500 IU)

IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga

Kas içine (intramüsküler) uygulamr.

Etken Madde

: İnsan anti-D immünglobulini, 300 |ig (1500 IU)

İnsan proteini ve eser miktarda insan IgA.

Yardımcı maddeler

   Glisin,    Sodyum    klorür,    Polisorbat 80, Hidroklorik asit, Sodyum

hidroksit, Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS nedir ve ne için kullanılır?

RhoGAM, kas içine enjekte edilmek üzere tek dozluk enjektör içinde bulunan 300 pg (1500 IU) “insan anti-D (Rh) immünoglobulini (belirli koşullarda koruyucu antikor) içeren çözeltidir. İnsan anti-D (Rh) immünoglobulini insan kanı plazmasından elde edilen spesifik bir antikordur. Bu antikor, insanlarda kan grubunu Rh(D) pozitif veya Rh(D) negatif olarak belirleyici faktör olan Rhesus faktör tip D’ye karşı etkilidir

Rhesus faktör (Rh) insan kırmızı kan hücrelerine ait bir özelliktir. Nüfusun %85’i Rhesus faktör tip D (“Rh(D)”) taşır ve bu insanlar Rh(D) pozitif olarak bilinirler. Rhesus faktör tip D taşımayan insanlar ise Rh(D) negatif’tir. Rh negatif bir kişi Rh pozitif kana maruz kalırsa,

örneğin gebelikte olduğu gibi, Rh pozitif bebeğin kam, annenin (Rh negatif kişi), kan dolaşımına girdiğinde, anne, Rh’a karşı anti-Rh veya anti-D antikorunu üretebilir.

RhoGAM, sizin Rhesus faktörü (Rh) veya D antijenine karşı bağışıklık geliştirmenizi önler. Eğer bir Rh(D)-negatif kişiye yeterli miktarda insan anti-D(Rh) immünoglobulin verilir ise Rhesus faktör tip D’ye karşı bağışıklık oluşması önlenebilir. Bunu sağlamak için, Rh(D)-pozitif kan hücreleri ile ilk temastan önce veya uygun bir süre sonunda RhoGAM tedavisi başlatılmalıdır. Böylece, RhoGAM içindeki anti-D immünoglobulinler derhal yabancı Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerini imha eder ve kişinin immün sistemi kendi antikorlarını geliştirmeye başlar.

RhoGAM aşağıdaki durumlarda kullanılır:

•    Eğer    Rh0 (D) negatifseniz, babanın ve bebeğinizin Rh0 (D) (negatif) olduğunun

kesinlikle bilindiği durumlar dışında, Rh0 (D) (pozitif) bebek taşıyorsanız, doğumdan sonra ilk 72 saat içinde RhoGAM uygulamr.

•    Eğer    Rh0 (D) negatifseniz, babamn Rh0 (D) (negatif) olduğunun kesinlikle bilindiği

durumlar dışında, kanama varsa, kann travması geçirdiyseniz, dış gebelik, düşük tehdidi, düşükler veya anormal gebelik sonrasında uygulanır

•    Doğum öncesi koruyucu olarak 28-32. haftalar arasında uygulanır.

•    Eğer    Rh0 (D) negatif bir kişi iseniz ve uyumsuz kan ve kan ürünleri transfüzyonu

yapıldı ise transfüzyon sonrasında RhoGAM uygulanır.


2.RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Rh pozitifseniz, bebeğinizin kan tipi ne olursa olsun size RhoGAM verilmesine gerek yoktur.

- İnsan anti-D immünglobulinlerine veya diğer kan ürünlerine karşı aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz,

- RhoGAM içindeki maddelerden her hangi birine karşı aleıjiniz var ise,

- Sizde anti-IgA antikorları ile birlikte immünglobulin A (IgA yetmezliği) yetmezliği var ise,

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaç yeni doğan bebeklere verilmemelidir.

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

RhoGAM tek kullanımlıktır. Aym enjektörü ikinci kez kullanmayınız ve başka bir hastaya kullandırmayınız.

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer doktomnuz öneriyorsa hamile olmamz halinde bu ilacı kullanabilirsiniz. Mevcut kanıtlar RhoGAM’ın anne kamındaki bebeğe zarar vermediğini göstermektedir. Aynca, sizin daha sonraki hamileliklerinize ve hamile kalma kapasiteniz üzerine de bir etki yapmaz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün beher dozda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (1.14 mg/mL) ihtiva eder; Dolayısıyla sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer son zamanlarda size bir aşılama yapıldı ise veya bir aşılama yapılacaksa bunun hakkında doktorunuza bilgi vermelisiniz. Bunun nedeni; size son 2-4 hafta içerisinde aşılama yapılmışsa veya gelecek üç ay içerisinde kızamık, kabakulak ve suçiçeği aşısı olacaksanız bu ilaç aşılamanın etkisini azaltabilir.

Kan testlerine etkileri

Eğer RhoGAM aldıktan sonra kan testi yaptırmanız gerekirse, doktorunuza bu ilacm son enjeksiyon zamanım bildiriniz. Küçük miktarlardaki anti-D immünglobulini enjeksiyondan birkaç ay sonra kamnızda tespit edilebilir halde kalabilir ve bazı testlerde yanlış sonuçlara sebep olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz Rh pozitif kan hücrelerine olan maruziyet derecenize göre ne kadar doz kullanılacağına karar verecektir.

Genel doz, 300 flg’dır (1500 IU) (tek enjeksiyon). Eğer Rh pozitif kan hücrelerine maruziyetiniz az ise daha düşük bir doz (50 pg, 250 IU) verilebilir.

Size RhoGAM normalde doğumdan sonra veya Rh pozitif kan hücrelerine maruziyeti izleyen 72 saat içinde verilir.

Yüksek miktarda RhoGAM ihtiyacınız olduğu takdirde RhoGAM bir kaç farklı kasımza enjekte edilebilir.

Aynca enjeksiyonlar zamana yayılabilir, ancak, siz Rh pozitif kan hücrelerine maruziyetinizi izleyen 72 saat içinde tam dozu almalısınız.

Doktorunuz veya hemşireniz ilacınızı aldıktan sonra, reaksiyon göstermenize karşı en az 20 dakika olmak üzere kısa bir süre kontrol etmek için sizi gözleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

RhoGAM yalmzca kas içine (intramüsküler) uygulama içindir.

RhoGAM damar içi (intravenöz) uygulanmaz.

Enjektör içeriği tamamen enjekte edilmelidir. Tek kullamm içindir

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

• Özel kullamm durumları:

Böbrek-karaciğer yetmezliği:    Veri bulunmamaktadır. Herhangi bir yan etki

bildirilmemiştir.

Eğer RhoGAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS kullanırsanız

RhoGAM’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviniz sonlandınldıktan sonra herhangi bir etki olduğundan şüphelenirseniz doktorunuza damşımz.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Kedrion Betaphar Biyofarmasötik İlaç San Ve Tic.A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06733
Satış Fiyatı 513.66 TL [ 24 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 513.66 TL [ 17 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680972009816
Etkin Madde Anti Rh Immunglobulin
ATC Kodu J06BB01
Birim Miktar 1500
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > AntiD (rh) İmmunoglobulin
İthal ( ref. ülke : Abd ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RHOGAM ULTRA FILTERED PLUS 300 mcg (1500 IU) IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jul 2020513.66 TL
17 Jul 2020513.66 TL
13 Jul 2020506.07 TL
6 Jul 2020506.07 TL
29 Jun 2020505.33 TL
19 Jun 2020505.33 TL
15 Jun 2020504.75 TL
12 Jun 2020504.75 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları