Gen İlaç İlaçları › REGEN-D 60 mcg jel › Kısa Ürün Bilgisi

REGEN-D 60 mcg jel Kısa Ürün Bilgisi

Rekombinant Human Epidermal Growth Faktor }

Dermatolojik İlaçlar > Skatrizan İlaçları
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | 17 May  2016

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

REGEN-D 60 mcg jel

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Yardımcı maddeler

Sodyum propil paraben............0.2    mg

Mannitol (E421).....................50    mg

Gliserol.............................0.025 ml

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

REGEN-D 60, deri naklinde donör bölgenin iyileşmesinde ve yalnızca 1. ve 2. derece yanıkların tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/ uygulama sıklığı süresi:

Yara / yanık bölgesi temizlendikten sonra, jel tüm bölgeyi kapsayacak şekilde günde iki defa ve ince bir tabaka halinde sürülür. Regen-D 60 dozu, hekim tarafından tavsiye edilen şekilde; her bir hastanın yara veya yanık alanının büyüklüğüne bağlıdır.

Uygulama şekli:

Jel olarak tedarik edilen REGEN-D 60, steril pamuklu çubuk ile hasarlı kısma eşit bir şekilde günde 2 defa, yara veya yanık iyileşene kadar sürülmelidir (topikal uygulama).

Her bir tüp, her bir hastanın kullanımı içindir.

Yara veya yanık alanıyla direkt temastan kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hasta ilacı uygulamadan önce, yara veya yanık alanının temiz olduğundan emin olmalıdır. Bunun için, her gün yara/yanık alanı hafif sabunlu veya tuzlu suyla yıkanabilir ve yara/yanık alanı temiz, kuru sargı ile satılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

REGEN-D 60’ın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerde kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

Pediyatrik popülasyon:

REGEN-D 60’ın çocuklarda kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

Geriyatrik popülasyon:

REGEN-D 60’ın yaşlılarda kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

REGEN-D 60, rekombinant insan epidermal büyüme faktörü arıtılmış bulkuna veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. REGEN-D 60, immünosupresif veya immünostimülan tedavi alan kişilerde kullanılmamalıdır.

Gebelerde ve immün sistemi baskılanmış kimselerde kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Uygulamayı yapan sağlık personeli tarafından hastanın hipersensitivite durumunun sorgulanması önerilir.

REGEN-D 60 ile tedavi en fazla 2-3 haftaya kadar sürdürülmelidir. Tedavinin devamı doktorun takdirine bağlıdır.

REGEN-D 60 sodyum, mannitol ve gliserol ihtiva eder. Ancak, kullanım yolu nedeniyle uyarı gerekmemektedir.

4.5.    Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

REGEN-D 60 genel olarak diğer eşzamanlı kullanılan ilaçlar ile birlikte uygulanabilir.

REGEN-D 60 diğer büyüme faktörü içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

REGEN-D 60 gebelerde kontrendikedir.

REGEN-D 60’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

REGEN-D 60 gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi:

REGEN-D 60’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da REGEN-D 60 tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına /tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve REGEN-D 60 tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite:

REGEN-D 60’ın üreme yeteneği ve fertilite üzerine etkileri değerlendirilmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

REGEN-D 60 topikal olarak uygulandığından, araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkiler beklenmez.

4.8. İstenmeyen etkiler

Faz III klinik çalışmaları ve Faz IV pazarlama sonrası gözetim çalışmaları sonucunda gözlenen advers etkileri açıklayan tablo aşağıda verilmiştir.

Çalışmanın Adı

Hasta Sayısı

Gözlenen Advers Etki(ler)

Faz III Çalışması

n= 57

Tedavi (Rekombinant insan EBF) Grubu

n= 29

• 1 deri iritasyonu

Plasebo Grubu

n= 28

•    1 deri iritasyonu

•    1 döküntü

•    3 ağrı

Faz IV Çalışması

n= 135

Herhangi bir advers etki gözlenmemiştir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Bilinmiyor: Deri tahrişi

Şüpheli advers reaksiyonların raporianması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporianması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck,gov.tr: e-posta: tufam@titck,gov.tr: tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı bilgisi yoktur.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Derideki yara ve ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar ATC Kodu: D03AX

Klinik çalışmalar; deri nakli donör yaralarında REGEN-D 60 uygulanmasının, normalde 16 gün olan iyileşme süresiyle karşılaştırıldığında, iyileşme süresini ortalama 7 güne düşürdüğünü göstermektedir.

Benzer şekilde; yanıklarda REGEN-D 60 uygulanmasının, genelde 20 gün olan iyileşme süresiyle karşılaştırıldığında, iyileşme süresinde ortalama 9 günlük bir azalma olduğunu göstermektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 Genel özellikler:

Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü arıtılmış bulku, topikal uygulandığından farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Emilim:

Veri yoktur.

Dağılım:

Veri yoktur.

Biyotransformasvon:

Veri yoktur.

Eliminasvon:

Veri yoktur.

Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

5.3.Klinik öncesi güvenlik verileri

Hayvan toksisite çalışmaları REGEN-D (rekombinant insan epidermal büyüme faktörü arıtılmış bulku) için herhangi bir spesifik toksik potansiyel ortaya koymamaktadır.

Deney hayvanlarında yapılan deri ve oküler iritasyon çalışmaları, REGEN-D’nin (rekombinant insan epidermal büyüme faktörü arıtılmış bulku) deri, konjonktiva veya gözün herhangi bir kısmında irritatif etkisinin olmadığını göstermiştir.

Deney hayvanlarında yapılan Bacterial Reverse Mutation çalışmasında REGEN-D’nin (rekombinant insan epidermal büyüme faktörü arıtılmış bulku) gen mutasyonunu indüklemediği gözlenmiştir.

Karsinojenite çalışması bulunmamaktadır.

Tavşanlarda yapılan 7 günlük akut toksisite çalışmaları sonucunda; çalışma grubunda fokal renal inflamasyon daha sık görülmüştür. Tavşanlarda yapılan 15 günlük subakut toksisite çalışmaları sonucunda ise, tüm doz seviyelerinde çalışma grubunda yama tarzında inflamasyon ve fokal hepatositik nekroz daha sık görülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi grubundaki tavşanlarda, rekombinant insan Epidermal Büyüme Faktörü (EBF) arıtılmış bulkunun fokal inflamasyon ve hafif hepatositik nekroz oluşturduğu gözlenmiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum metil paraben Sodyum propil paraben Karbopol ultrez Mannitol (E421)

L-lizin hidroklorür Gliserol

Trietanolamin (pH ayarlayıcı)

6.2. Geçimsizlikler

REGEN-D 60 lokal ve topikal uygulandığından, herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

REGEN-D 60T, 2°C ile 8°C arasında (buzdolabında), saklayınız. REGEN-D 60T dondurmayınız. Serin ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REGEN-D 60 ’ı kullanmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

REGEN-D 60, beyaz kapaklı, 15 gramlık baskılı lami tüpler içerisinde mevcuttur. Her kutuda 1 veya 9 adet tüp bulunur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Satış Fiyatı 206.77 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 206.77 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699783340018
Etkin Madde Rekombinant Human Epidermal Growth Faktor
ATC Kodu D03AX
Birim Miktar 60
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 1
Dermatolojik İlaçlar > Skatrizan İlaçları
İthal ( ref. ülke : Hindistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
REGEN-D 60 mcg jel Barkodu