RECOMBINATE 1000 IU 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Rekombinant Anti Hemofilik Faktor VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RECOMBINATE 1000 I.U. Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için liyofilize flakon (Rekombinant antihemofılik faktör)

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin
madde: her flakonda 1.000 IU oktokog alfa liyofilize toz (enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz şeklinde hazırlanmış rekombinan koagülasyon faktör VIII preparatı).

10 ml enjeksiyonluk su ile rekonstitüsyondan sonra oluşan çözelti, yaklaşık 100 IU/ml oktokog alfa içerir.

Potens, WHO standartına uygun şekilde kalibre edilmiş FDA Mega Standartına göre Avrupa Farmakopesi kromojenik ölçümle belirlenmiştir. RECOMBINATE’in spesifik aktivitesi, yaklaşık 4000 - 8000 IU/mg proteindir.

RECOMBINATE, rekombinan koagülasyon faktörü VIII içerir (INN: oktokog alfa). Oktokog alfa (rekombinan koagülasyon faktör VIII), 2332 amino asitten oluşan, saflaştırılmış bir proteindir. Faktör VIII ile karşılaştırılabilir bir amino asit dizilimi vardır ve translasyon sonrası modifikasyonlar, plazma kaynaklı molekül ile aynıdır. Rekombinan koagülasyon faktör VIII, Çin Hamsteri över hücre serilerinden üretilen genetik mühendislik ürünü memeli hücreleri tarafından sunulan bir glikoproteindir.

Sodyum klorür 88
mg/flakon

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize flakon ve çözücü.

Kuru toz beyaz, beyaza yakın renktedir. Çözücü (steril enjeksiyonluk su) berrak ve renksizdir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Hemofili A (konjenital Faktör VIII eksikliği) hastalarında görülen kanamaların tedavisinde ve profılaksisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi

RECOMBINATE ile yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi, hemostatik fonksiyon bozukluğunun ciddiyetine, kanama bölgesi ile kanama ataklarının sıklığına ve hastanın klinik koşullarına bağlıdır. Tedavi, kan hastalıkları konusunda deneyimli bir hekim tarafından ve plazma AHF düzeylerini ölçebilen bir laboratuvarın varlığında yürütülmelidir.

“Plazmada IU/dL” ya da “normalin yüzdesi” olarak ifade edilen, beklenen in vivo
maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığı başına uygulanan dozun (IU/kg) ikiyle çarpılmasıyla belirlenebilir.

Doz hesaplama yöntemi aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir:

„ ,, r ,,,,, ^ /n/, Uygulanan ünite miktan x %2 / IU/kg

Beklenen Faktör VIII artışı (%) = -—-777
-
. . , .
— -

—

v ’
Vucut Ağırlığı (kg)

......... , , • • 1750 IUx%2/IU/kg n/_

70 kg ağırlığındaki bir hasta için = -—-
-2— = ~ %50

/O kg

Ya da:

Gereken uygulama dozu
(Ol) :
Vücut Ağdığı (kg) x istenen Faktör VIII art.şı (%)

% 2 / IU / kg

... - . - . . • . • 1
. • • 40 kg x %70 . ... TTT

40 kg ağırlığındaki bir çocuk hasta için = - , ..
- = 1400 IU

/O 2 / IU / Kg

Majör cerrahide ya da yaşamı tehdit eden kanamalarda yerine koyma tedavisi uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Dozaj yukarıda önerildiği şekilde hesaplanabilmesine karşın, uygun antihemofılik düzeylere ulaşılıp ulaşılmadığının saptanması ve bu düzeylerin devam edip etmediğinin belirlenmesi için, mümkün olan her durumda belirli aralarla aralannda AHF düzeylerinin ölçümünün de bulunduğu laboratuvar incelemelerinin yapılması önerilir. Hasta plazmasında AHF beklenen düzeylere ulaşmazsa ya da görünürde uygun dozda AHF kullanılmasına karşın kanama kontrol altına alınamazsa, inhibitör varlığı düşünülmelidir.

Uygun laboratuvar tetkikleriyle bu tür inhibitörlerin varlığı gösterilebilir ve 1 ml plazma ya da tahmin edilen toplam plazma hacmi başına nötralize edilen AHF miktan, ünite cinsinden (Bethesda Ünitesi) belirlenebilir. Mevcut inhibitör miktarı 10 B.U./ml’den azsa, ek AHF uygulanımı inhibitörü nötralize edebilir. Bu durumda beklenen yanıtı, uygulanan ek AHF Uluslararası Ünitesi belirler. Bu tür uygulamalarda AHF düzeyinin laboratuvar testleriyle kontrolü gereklidir. İnhibitör düzeylerinin 10 B.U./ml’den yüksek olması durumunda ise hemostaz kontrolünün AHF ile sağlanması mümkün değildir ya da çok yüksek dozlara gereksinim olduğundan bu yaklaşım pratik değildir.

RECOMBINATE, yenidoğan bebekler dahil her yaştan çocukta kullanıma uygundur (Hem önceden tedavi uygulanmış, hem de uygulanmamış çocuklarda kullanım güvenliği ve etkinlikle ilgili çalışmalar yapılmıştır).

Aşağıda, Tablo-l’de belirtilen doz şeması, yetişkinlerde ve çocuklarda yol gösterici olabilir. Uygulanacak doz ya da uygulamanın sıklığı, klinik etkinlik gözetilerek saptanmalı ve her hastada ayrı ayrı düzenlenmelidir.

RECOMBINATE, hekim tarafından hasta bazında belirlenecek şekilde, uzun ya da kısa dönemli kanama profılaksisi amacıyla da uygulanabilir.

Kanda infüzyon sonrası arzulanan AHF aktivitesi (normalin yüzdesi ya da IU/dl plazma olarak)

Erken dönemde hemartroz, kas içi kanama ya da ağız içi kanama

20-40


Ağrıyla seyreden kanama dönemi düzelene ya da iyileşme sağlanana kadar, 1-3 gün süreyle her 12-24 saatte bir olacak şekilde infüzyona başlanmalıdır.

Ağrı ve hareket kısıtlılığı düzelene kadar ve genellikle 3 gün ya da daha uzun süreyle, 12-24 saatte bir infüzyon tekrarlanmalıdır.

Daha yoğun hemartroz, kas içi kanama ya da hematom


30-60


Tehdit geçene kadar 8-24 saatte bir infüzyon tekrarlanmalıdır.

Kafa travması, boğaz kanaması ya da şiddetli karın ağrısı gibi yaşamı tehdit eden kanamalar


60-100


Cerrahi Girişimler Operasyonun tipi

Bir saatlik sürede yapılan tek infüzyona ek olarak oral antifıbrinolitik tedavi yapılması olguların yaklaşık %70’inde yeterli olur.

Diş çekimi dahil küçük

, . ... ,
oU-oU

cerrahı girişimler


İyileşme durumuna bağlı olarak her Büyük cerrahi girişimler (operasyon öncesi ve 8-24 saatte bir infüzyon

80-100


sonrası) tekrarlanmalıdır.

Bu tablo, beklenen Faktör VIII ortalama yarı ömrüne sahip olan olan hastalarda, Faktör VlII’in pik aktivitesini göstermektedir. Eğer gerekli görülürse, uygulamadan sonraki yarım saat içerisinde Faktör VlII’in pik aktivitesi ölçülmelidir. Faktör VIII yanlanma ömrünün görece kısa olduğu hastalarda, dozu ya da uygulama sıklığını artırmak gerekebilir.

Her RECOMBINATE flakonu, Antihemofılik Faktör (Rekombinant) olarak etiketlenmiş ve RECOMBINATE aktivitesi her flakonda IU cinsinden belirtilmiştir. Bu etkinlik değerlendirmesi, WHO’nun Faktör VIII:C konsantreleri için uluslararası standardına dayanmaktadır. Uygun aktivite düzeylerine ulaşabilmek için, plastik test tüpleri, pipetleri ve

normal düzeylerde von Willebrand Faktörü içeren substrat kullanılarak böyle bir potens değerlendirmesi yapmak gerektiği, deneyler sonucunda gösterilmiştir.

Uygulama şekli:

Preparat, birlikte verilen uygun seyrelticiyle karıştırıldıktan sonra intravenöz yoldan uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 6.6). Karıştırıldıktan sonraki 3 saat içerisinde uygulamaya başlanması önerilir. Karıştırıldıktan sonra buzdolabında saklanmamalıdır. Preparat, en çok 10 ml/dak. hızında uygulanabilir. RECOMBINATE’in uygulanması öncesinde ve sırasında hastanın nabzı kontrol edilmelidir. Kalp hızında belirgin bir artış gözlenirse, uygulama hızının düşürülmesi ya da uygulamanın geçici olarak durdurulması genellikle semptomların hızla gerilemesini sağlar (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği: Ek bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Doz kg başına ünite cinsinden belirlenmekte olduğundan çocuklarda özel bir kullanım şekli yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

RECOMBINATE’e karşı ciddi aleıjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Fare, hamster ya da bovin proteinlerine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalar, dikkatli tedavi edilmelidir.

Hastalar kurdeşen, yaygın ürtiker, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, hipotansiyon ve anafılaksi dahil aşırı duyarlılığın erken işaretleri konusunda bilgilendirilmelidir. RECOMBINATE’e karşı ciddi aleıjik reaksiyonların gelişmesi, kontrendikasyonlar bölümünde belirtilmiştir (Bkz. Bölüm 4.3). Aleıjik ya da anafılaktik tipte reaksiyonlar gelişmesi durumunda, enjeksiyon / infüzyon hemen kesilmelidir. Uygun şok tedavisi önlemleri alınmalıdır.

Plazma AHF miktan beklenen düzeylere ulaşmazsa ya da yeterli dozda uygulamadan sonra kanama durdurulamamışsa, inhibitör varlığını araştıran laboratuvar testleri yapılmalıdır.

Hemofili A hastalığı olan bireylerin tedavisinde bilinen bir komplikasyon, faktör VIII inhibitörü olan nötralizan antikorlann oluşmasıdır. Bu inhibitörler genelde faktör VIII prokoagülan aktivitesine karşı yönlendirilmiş IgG immünglobulini yapısındadır ve modifıye Bethesda test yöntemiyle plazmanın her ml’si başına Bethesda Ünitesi (B.U.) olarak ifade edilir. İnhibitör gelişme riski, preparatı kullanmaya başladıktan sonraki ilk 20 gün içerisinde en fazla olacak şekilde Antihemofılik Faktör VIII kullanımıyla ve diğer genetik ve çevresel faktörlerle doğru orantılıdır. Nadiren, preparatı kullanmaya başladıktan 100 günden sonra da inhibitör gelişimi olabilir. Daha önceden 100 günden uzun süreyle tedavi görmüş inhibitör gelişimi hikayesi olan hastalarda bir rekombinan Faktör VIII preparatından diğerine geçilmesi durumunda inhibitör gelişimi (düşük titreli) vakaları gözlenmiştir. Recombinan Faktör VIII preparatlarıyla tedavi edilen hastalar, inhibitör gelişimi açısından uygun klinik değerlendirmeler ve laboratuvar testleri ile dikkatle izlenmelidir (Bkz. aynı zamanda Bölüm

4.8)

Mümkünse RECOMBINATE’in uygulanan her zaman, uygulanan ürünün adının ve parti numarasının kayıt edilmesi gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tıbbi preparatlarla herhangi bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlarda yapılan bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda uygun doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Faktör VIII ile hayvan üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Kadınlarda hemofili A hastalığının nadiren görüleceği gözönüne alınırsa, gebelik döneminde faktör VIII kullanımıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle faktör VIII içeren preparatlar gebelik döneminde ancak mutlaka gerekliyse (başka yöntemlerle tedavi edilemiyorsa) verilmelidir.

Laktasyon dönemi

Kadınlarda hemofili A hastalığının nadiren görüleceği gözönüne alınırsa, laktasyon döneminde faktör VIII kullanımıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle faktör VIII içeren preparatlar laktasyon döneminde ancak mutlaka gerekliyse (başka yöntemlerle tedavi edilemiyorsa) verilmelidir.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Preparatın araç ve makina kullanma yeteneğini bozacağına dair herhangi bir bulgu yoktur.

Herhangi bir protein uygulamasında görülebileceği gibi, hastalara rekombinan AHF preparatlarının uygulanmasında da advers reaksiyonlar görülebilir.

Klinik çalışmalarda, rekombinan AHF uygulamalarından sonra bildirilmiş advers etkiler arasında mide bulantısı, ateş basması, hafif yorgunluk, döküntü, hematom, aşırı terleme, titreme, sarsılma, ateş, bacaklarda ağrı, ellerde ve ayaklarda soğukluk hissi, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonu, duyma testinde başarısızlık, burun kanaması ve solukluğu içermektedir. Nadiren, RECOMBINATE kullanan hastalarda, aleıjik tipte aşırı duyarlılığa benzeyen advers etkiler bildirilmiştir. Alerjik tipteki semptomlar, kaşıntı, ürtiker, deri döküntüsü, dispne, öksürük, göğüste daralma hissi, hırıltılı solunum, hipotansiyon ve anafılaksiyi içerebilir.

Hastalar, aşırı duyarlılık reaksiyonlarının erken belirtileri konusunda bilgilendirilmeli ve böylelikle semptomlar görüldüğünde, ilacın kesilmesi ve hekime başvurulması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

Hemofili A hastalığı olan bireylerin tedavisinde bilinen bir komplikasyon, faktör VIII inhibitörü olan nötralizan antikorların oluşmasıdır. Bu inhibitörler değişmez bir şekilde IgG immünglobulini yapısındadır ve faktör VIII prokoagülan aktivitesine karşı etki eder; plazmanın her ml’si başına Bethesda Ünitesi (B.U.) olarak ifade edilir.

İnhibitör gelişmesi riski, Antihemofılik Faktör VIII kullanımı ile doğru orantılıdır; bu risk preparatı kullanmaya başladıktan sonraki ilk 20 gün içerisinde en fazladır. İnhibitör gelişimi açısından yüksek risk grubundaki (ör. önceden tedavi olmamış hastalar), ağır hemofili A hastalarında inhibitör gelişme insidansı, yapılan çalışmalarda RECOMBINATE için yaklaşık %31 olarak saptanmıştır; bu değer plazma kaynaklı faktör VIII preparatları için bildirilen sınırlar içerisindedir. RECOMBINATE ile tedavi edilen hastalar, gerekli klinik değerlendirmeler ve laboratuvar testleri ile, inhibitör gelişimi açısından dikkatle izlenmelidir.

Aşağıdaki tabloda klinik çalışmalarda advers etki görülen hasta sıklığı verilmiştir. Her bir görülme sıklığında sıralanan advers etkiler en ciddi olandan başlayarak sıralanmıştır. Advers reaksiyonların görülme sıklıkları, şu sıklık oranlarıyla verilmiştir: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (> 1/10,000 ila <1/1,000); Çok seyrek (<1/10,000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Kulak enfeksiyonu

Sinir sistemi hastalıkları Yaygın olmayan: Sersemlik hali, Titreme

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Burun kanaması, Yüzde ve boyunda kızarma, Hematom,

Hipotansiyon, Solukluk, Periferik soğukluk hissi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Faringolarengial ağrı

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın olmayan: Bulantı

Yaygın olmayan: Ekstremitelerde ağrı, Aşırı terleme, Kaşıntı, Döküntü, Makülopapüler

döküntü

Kas iskelet bozukluklan, bağ doku ve iskelet hastalıkları

Yaygın olmayan: Ekstremitelerde ağrı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Titreme

Yaygın olmayan: Halsizlik, Ateş

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Akustik uyarı testinde anormallik

Pazarlama sonrası deneyimden elde edilen spontan bildirimlerde siyanoz, taşikardi, kusma, karında rahatsızlık hissi, anafılaktik şok, aşırı duyarlılık, bayılma, başağrısı, deride soyulma ve FVIIEe karşı inhibitör gelişimi şeklinde raporlar bulunmaktadır. Bu advers olayların görülme sıklıkları bilinmemektedir (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımına bağlı bilinen bir semptom yoktur.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kan koagülasyon faktörü VIIF ATC kodu: B02BD02

Faktör VTTT/von Willebrand faktör kompleksi değişik fizyolojik işlevleri olan iki molekülden (faktör VIII ve von Willebrand faktörü) oluşur.

Hemofildi hastalara infüze edildiğinde, faktör VIII hastanın dolaşımındaki von Willebrand faktörüne bağlanır.

Aktif hale gelmiş faktör VIII, faktör IX aktivasyonunda kofaktör olarak rol oynar ve faktör X’un aktif hale geçişini hızlandırır. Aktif hale gelen Faktör X, protrombini, trombine çevirir. Trombin daha sonra, fıbrinojeni fibrine çevirir ve pıhtı oluşumu sağlanır. Hemofili A, faktör VIITC düzeylerinin azalmasına bağlı olarak kan pıhtılaşmasının bozulduğu cinsiyete bağlı genetik bir kanama hastalığıdır; spontan olarak ya da kazaen veya cerrahi travmalar sonrasında eklem içine, kas içine ya da iç organlara olan yoğun kanamalarla seyreder. Yerine koyma (replasman) tedavisiyle plazmadaki faktör VIII düzeyleri artar ve böylece faktör eksikliği ile kanamaya olan eğilim geçici olarak düzelir.

RECOMBINATE daha önceden tedavi görmemiş 71 çocukta denenmiştir. İlk RECOMBINATE infüzyonu yapıldığında bu çalışma grubunun ortalama yaşı 10 ay (2 günlükten 50 aylığa kadar) olarak bildirilmiştir. Ürün iyi tolere edilmiş ve kısa dönemli advers etkilere rastlanmamıştır. Klinik etkinliği, hem akut kanamaların tedavisinde, hem de cerrahi profılakside (hastalardan 10’una cerrahi girişim uygulanmıştır) diğer tam uzunluktaki

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

İntravenöz uygulama sonrası absorbsiyon tam ve hızlıdır.

Dağılım:

Önceden tedavi olmamış 69 hastada gerçekleştirilen farmakokinetik çalışmalarda, rekombinan AHF’ün dolaşımdaki ortalama yarılanma süresinin, plazmadan üretilen Antihemofilik Faktör (İnsan) Hemofil® Afin 14.7 ±5.1 saat olan (n=61) yarılanma süresinden istatistiksel bir farklılığı olmayacak şekilde, 14.6 ± 4.9 saat olduğu gösterilmiştir. RECOMBINATE 50 IU/kg dozunda uygulandıktan sonra gözlenen preparat düzeyi (recovery*) (123.9±47.7 IU/dl; n=23) , Hemofil® M uygulandıktan sonra gözlenen Faktör VIII düzeylerine oranla (101.7+31.6 IU/dl; n=61) oldukça yüksektir. Ancak, ‘gerçekleşen Faktör VIII düzeyiyle’ ‘beklenen Faktör VIII düzeyi’ oranlandığında (ör. 1 IU rekombinan AHF/kg uygulanmasıyla Faktör VIII aktivitesinde %2’lik artış sağlanması), RECOMBINATE ile (%121.2±48.9) Hemofil M’in (%123.4±16.4) benzer oldukları gözlenmiştir.

Önceden tedavi olmamış 68 hasta üzerinde toplam 494 preparat düzeyi çalışması yapılmıştır. 212 düzey çalışması, hastalar kanama nedeniyle tedavi edilirken yapılmıştır; preparatın ortalama düzeyleri 70.0+37.9 IU/dl (n=208) olarak saptanmıştır (4 hastanın çalışma sonuçları standart dışı olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır). Bu değerlerdeki ileri derecedeki değişkenlik, hastalara uygulanan preparat dozlarındaki farklılığa bağlıdır (13.8 - 103.2 IU/kg). Değişken dozlar açısından ‘gerçekleşen / beklenen preparat düzeyi’ oranı hesaplandığında, ortalama 1.0+0.3 olduğu gözlenmiştir.

Daha önceki bir kanamaya bağlı olarak idame tedavisi sürdürülmekte olan hastalarda 68 preparat düzeyi çalışması yapılmıştır. Ortalama gerçekleşen Faktör VIII düzeyi 88.6+38.2 IU/dl’dir (n=66) (2 hastanın çalışma sonuçları standart dışı olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır). Yine uygulanan dozlardaki büyük farklılıklar nedeniyle, gerçekleşen preparat düzeylerinde farklılıklar gözlenmiştir. Ortalama ‘gerçekleşen / beklenen preparat düzeyi’ oranı 1.0+0.3’tür.

Hastalar stabil hale geldikten sonraki dönemde ortalama 214 preparat düzeyi çalışması yapılmıştır. Ortalama gerçekleşen preparat düzeyleri 71.6+29.7 IU/dl’dir (n=209) (5 hastanın çalışma sonuçları standart dışı olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır). Uygulanan doz,

10.4 IU/kg ile 68.1 IU/kg arasında değişmiştir. Ortalama ‘gerçekleşen / beklenen preparat düzeyi’ oranı 1.0+0.3’tür.

Biyotransformasvon:

Plazmada RECOMBINATE’den gelen faktör VIII, normal faktör VlII’le aynı şekilde tüketilerek biyotransformasyona uğrar.

Eliminasyon:

Eliminasyon esas olarak pıhtılaşma sisteminin aktivitesi sırasında kullanım yoluyla normal yollardan gerçekleşir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

RECOMBINATE, endojen Faktör VIII gibi davranır. İnsanda önerilen dozların birkaç kat fazlasıyla kullanıldığı hayvan çalışmalarında toksik etkilere rastlanmamıştır. RECOMBINATE, AHF’nin insan plazmasındaki konsantrasyonunu önemli ölçüde geçen dozlarda in vitro olarak ve beklenen maksimum klinik dozun yaklaşık 10 katı dozunda in vivo olarak, mutajenik potansiyeli açısından test edilmiş; revers mutasyona, kromozom anomalilerine ya da kemik iliği polikromatik eritrositlerinde mikronukleus artışına neden olmamıştır. Klinik deneyimlerde tümör oluşumuna yol açan ya da mutajenik herhangi bir bulgu gözlenmediği için, karsinojenik potansiyelini araştırmak amacıyla uzun süreli hayvan çalışmalarına gerek duyulmamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

İnsan albumini

Sodyum klorür

Histidin

Makrogol 3350

Kalsiyum klorür dihidrat

6.2. Geçimsizlikler

RECOMBINATE, diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Bazı infüzyon ekipmanlarının iç duvarlarından Faktör VlII’in emilmesinin bir sonucu olarak tedavide başarısızlık görülebilir. Bu nedenle, yalnızca preparatla birlikte sağlanan infüzyon setleri kullanılmalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2-8 °C’de 2 yıl boyunca saklanabilir. 2 yıllık süre içerisinde, kullanımdan önce 6 ay süreyle 15 -25°C’de saklanabilir.

Preparat dondurulmamalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmışsa, yeniden 2-8 °C’de saklanmamalıdır. 15 -25°C’de karıştırıldıktan sonraki 3 saat içerisinde uygulanmalıdır. Karıştırıldıktan sonra buzdolabında saklanmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her bir RECOMBINATE kutusu içinde:

Liyofilize toz, kauçuk tapalı tip 1 cam flakon içerisindedir.

Her kutusunda ayrıca 10 mlTik enjeksiyonluk su (kauçuk tapalı tip 1 cam flakon içerisinde), BAXJECT II (iğnesiz rekonstitüsyon için), 1 adet steril tek kullanımlık enjektör ve 1 adet steril mini infüzyon seti bulunmaktadır.

BAXJECT IFye alternatif olarak rekonstitüsyon için iğneli set olarak 1 adet steril çift uçlu iğne (seyreltici sıvıyı RECOMBINATE flakonuna aktarmak için), 1 adet steril filtreli iğne (karışımdan sonra çözeltiyi enjektöre aktarmak için) bulunabilir.

Her kutu 1 adet RECOMBINATE içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Preparat, enjeksiyonluk steril su ile rekonstitüsyondan sonra intravenöz olarak uygulanmalıdır. Ambalajın içeriğinde bulunan tek kullanımlık plastik enjektör kullanılmalıdır.

- Etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

- Rekonstitüsyondan sonraki 3 saat içerisinde kullanılmalıdır.

- Preparat rekonstitüsyondan sonra buzdolabında saklanmamalıdır.

- Kullandıktan sonra flakonun içinde kalan çözelti atılmalıdır.

- Çözelti berrak ya da hafif opalesan olmalıdır. Bulanık ya da içerisinde partikül bulunan çözeltileri kullanmayınız. Uygulamadan önce, içerisinde partikül bulunup bulunmadığı ya da renginde değişiklik olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir.

- Ürün, steril bariyer sistemi ya da ambalajı hasarlıysa ya da herhangi bir bozulma belirtisi varsa kullanmayınız.

Rekonstitüsvon: Aseptik Teknik Kullanınız
BAXJECT II kullanarak rekonstitüsvon İğne kullanarak rekonstitüsvon

1.

RECOMBINATE (liyofilize toz) ve Steril

1.

RECOMBINATE (liyofilize toz) ve Steril

Enjeksiyonluk Suyun (çözücü) sıcaklığının

Enjeksiyonluk Suyun (çözücü) sıcaklığının

15-25 °C arası sıcaklığa gelmesi sağlanır.

15-25 °C arası sıcaklığa gelmesi sağlanır.

2.

Konsantre ve çözücü içeren flakonların kapağı

2.

Konsantre ve çözücü içeren flakonların

çıkarılır.

kapağı çıkarılır.

3.

Tapalar antiseptik çözeltiyle silinir. Flakonlar

3.

Tapalar antiseptik çözeltiyle silinir.

düz bir yüzeye yerleştirilir.

Flakonlar düz bir yüzeye yerleştirilir.

4.

BAXJECT II cihazını, içine dokunmadan

4.

Çift uçlu iğnenin bir ucundaki koruyucu

dışındaki kağıdı yırtarak görünür hale getirin

çıkarılarak sulandırıcı içeren flakona, tapanın

(Şek. a). Cihazı ambalajından çıkarmayınız.

merkezinden uygulayınız.

5.

Ambalajın dışından tutarak şeffaf plastik ucu

5.

Çift uçlu iğnenin diğer ucundaki koruyucu

sulandırıcı içeren flakona, tapanın

da çıkarılarak, daha önce uygulandığı

merkezinden uygulayınız. Daha sonra ucundan tutarak BAXJECT II ambalajını çıkarınız (Şek. b). BAXJECT II cihazındaki mavi kapağı yerinde bırakınız.

sulandıncı flakonla birlikte dik konumda duran RECOMBINATE flakonuna tapasının merkezinden uygulanır. Flakon içindeki vakum sulandıncıyı çekecektir.

6. BAXJECT II cihazı çözücü flakonla birlikte, flakon yukarıda kalacak şekilde başaşağı çeviriniz. Daha sonra beyaz plastik ucu RECOMBINATE içeren flakonun tapasına uygulayınız. Flakon içindeki vakum sulandıncıyı çekecektir (Şek. c).

7. Tüm materyal çözülene kadar yavaşça döndürünüz. RECOMBINATE’in tümüyle çözünmesi sağlanmalıdır; bu yapılmadığında etken maddenin bir bölümü filtre iğnesi tarafından tutulacaktır. Ürün süratle çözünür (genellikle 1 dakikadan kısa sürede).

Şek. a Şek. b

6. İğne, önce sulandırıcı içeren flakondan, daha sonra RECOMBINATE flakonundan çıkanlarak iki flakonun birbirinden ayrılması sağlanır. Tüm materyal çözülene kadar flakon yavaşça döndürülür. RECOMBINATE’in tümüyle çözünmesi sağlanmalıdır; bu yapılmadığında etken maddenin bir bölümü filtre iğnesi tarafından tutulacaktır.

Şek. c

t i


S

• ı

Uygulama: Aseptik Teknik Kullanınız

Sulandırılarak kullanıma hazır hale getirildikten sonra 3 saat içinde kullanılması önerilir.

Kullanıma hazır hale getirilmiş preparat buzdolabında saklanmamalıdır. Parenteral yolla uygulanan ilaçların, uygulama öncesinde partikül içerip içermediği ya da renginde bozulma olup olmadığı kontrol edilmelidir. RECOMBINATE için renksiz ya da uçuk san bir renk uygun kabul edilebilir.

1. BAXJECT H’nin mavi kapağını çıkarınız. ENJEKTÖRE HAVA ÇEKMEYİNİZ. Enjektörü BAXJECT IEye iliştiriniz (Şek. d).

2. Sistemi başaşağı çeviriniz (konsantre içeren flakon yukarıda kalacak şekilde). Enjektörün pistonunu yavaşça çekerek konsantreyi enjektöre alınız (Şek. e).

3. Enj ektörü ayınnız.

4. Uygulama setini enjektöre iliştiriniz. İntravenöz olarak enjekte edilir. Preparat dakikada 10 ml hızla uygulanabilir. RECOMBINATE uygulama öncesi ve sonrasında nabız sayılmalıdır. Önemli bir artış görülürse uygulamanın yavaşlatılması ya da enjeksiyona geçici olarak ara verilmesiyle semptomlar genellikle tümüyle kaybolur (Bkz.

Sulandırılarak kullanıma hazır hale getirildikten sonra 3 saat içinde kullanılması önerilir. Kullanıma hazır hale getirilmiş preparat buzdolabında saklanmamalıdır. Parenteral yolla uygulanan ilaçların, uygulama öncesinde partikül içerip içermediği ya da renginde bozulma olup olmadığı kontrol edilmelidir. RECOMBINATE için renksiz ya da uçuk san bir renk uygun kabul edilebilir.

1. Filtre içeren iğne tek kullanımlık plastik enjektörün ucuna yerleştirilerek, enjektör içine hava çekilir.

2. İğne, sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş RECOMBINATE flakonuna uygulanır.

3. Flakona enj ektör içindeki hava enj ekte edildikten sonra sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş materyal enjektöre çekilir.

4. Enjektörden filtre içeren iğne ayrılarak bu iğne atılır. İntravenöz olarak enjekte edilir. Preparat dakikada 10 ml hızla uygulanabilir. RECOMBINATE uygulama öncesi ve sonrasında nabız sayılmalıdır. Önemli bir artış görülürse uygulamanın yavaşlatılması

ya da enjeksiyona geçici olarak ara verilmesiyle semptomlar genellikle tümüyle kaybolur (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

5. Her bir sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş RECOMBINATE’i enjektöre çekmek için yeni bir filtreli iğne kullanılmalıdır.

Şek. d

Şek. e


IV

fi I £Um>

u


M t

il


K>->.


Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699556981073
Etkin Madde Rekombinant Anti Hemofilik Faktor VIII
ATC Kodu B02BD02
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
İthal ( ref. ülke : Macaristan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
RECOMBINATE 1000 IU 1 flakon Barkodu