PRANOW 1 mg 100 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Pramipeksol }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | 14 February  2014

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PRANOW 1 mg tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir tablet 0.7 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Pramipeksol dozlan, literatürde yayınlanan şekilde, tuz formuna ilişkindir.

Bu nedenle, dozlar hem pramipeksol baz, hem de parantez içinde pramipeksol luz formu olarak verilmektedir.

Sodyum nişasta glikolat 6.60 mg

Sodyum stearil fumarat 1.20 mg

Mannitol (E 421) 140.80 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet

Beyaz renkli, bir tarafı düz diğer tarafı çentikli oblong şekilli tabletler.


4.1. Terapötik endikasyonlar

PRANOW erişkinlerde idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Tek başına (birlikte levodopa olmaksızın) kullanılabilir ya da hastaşğın seyri içinde, geç evrelere doğru, levodopamn etkisi azalarak geçmeye başladığında veyd değişken hale geldiği için terapötik etkide dalgalanmalar ortaya çıktığında (doz sonu ya da gelgit (on/off) dalgalanmalar), levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Parkinson hastalığıPozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.

Başlangıç tedavisi:

Dozaj, günde 0.264 mg’lık (baz) bir başlangıç dozundan (0.375 mg tuz) itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır.

Hastalarda tolere edilemeyecek istenmeyen etkiler oluşmadığı sürece dozaj, niaksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir.

PRANOW Doz Artırma Şeması

Hafta

Doz (mg, baz)

Toplam günlük doz (mg, baz)

Doz (mg, tuz)

Toplam güı (mg,t

ılük doz

rz)

1

3x0.088

0.264

3x0.125

0.37

5

2

3x0.18

0.54

3x0.25

0.7!

3

3x0.35

i.l

3x0.5

1.5<

P RAN O W 0.25 mg tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir yukarıdaki şemada yer alan 0.125 mg’lık doz, 0.25 mg’lık bir tablet ortadan ikiye almabilir.

Böylece

bölünerek


Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.54 mg baz (0.75 mg tuz) artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 3.3 mg baz (4.5 mg tuz)’dur.

Ancak günlük 1.5 mg’ın (tuz) üzerindeki dozlarda somnolans insidansının arttığ lna dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

İdame tedavisi:

3 mg baz artırımı tbz). Daha 1 >ı İmalı dır. ile tedavi idavisinin


Günlük bireysel pramipeksol dozları, 0.264 mg baz (0.375 mg tuz) ile maksimum 3 (4.5 mg tuz) aralığında olmalıdır. Yürütülen temel klinik araştırmalardaki sırasında, etkinlik günde 1.1 mg baz dozuna başlandığında gözlenmiştir (1.5 mg ileri doz ayarlamaları, klinik yanıt ve advers reaksiyon oluşumu temelinde ya Klinik araştırmalarda hastalarm yaklaşık %5’i 1.1 mg bazın altmdaki dozlar edilmiştir (1.5 mg tuz). Parkinson hastalığının ileri dönemlerinde, levadopa t

do^


azaltılması amaçlanan hastalar için, günde 1.1 mg bazın (1.5 mg tuz) üzerindeki pramipeksol dozları yarar sağlayabilir. PRANOW ile gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi hasta bireyin reaksiyonları doğrultusunda, levodopa dozunun azaltılması önerilir 4.5).

Tedavinin sonlandınlması:

sırasında, . Bölüm


(bkz


çabilir.

mg baz basamak


Dopamineıjik tedavinin aniden kesilmesi nöroleptik malign sendrom gelişimine yol i Pramipeksol, günlük doz 0.54 mg baza (0.75 mg tuz) düşünceye kadar günde 0.

.54


(0.75 mg tuz), daha sonrasında ise günde 0.264 mg baz (0.375 mg tuz) azaltılarak tarzında sonlandırılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da t<ft>k karına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

latılırken


Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi ba; aşağıdaki doz şeması önerilir:

Kreatinin klerensi 50 mL/dk’nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz sıklığının azaltılması gerekli değildir.

jygulama


Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük FfRANOW tablet dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.088 mg baz (0.125 mg tuz) ile başlanmalıdır (0.176 mg/gün baz / 0.25 mg/gün tuz). Günlük maksimum 1.57 mg pramipeksol baz dozu aşılmamalıdır (2.25 mg tuz).

Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nın altmdaki hastalarda günlük PRANOW tablet dozu, bünde tek doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.088 mg baz (0.125 mg tuz) ile başlanmalıdı)*. Günlük maksimum 1.1 mg pramipeksol baz dozu aşılmamalıdır (1.5 mg tuz).

İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonlan azalır ise, günlük PRANOW kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; öm., eğer kreatinin kler azalır ise, günlük PRANOW dozu da %30 oranında azaltılır. Günlük dozlar, eğer klerensi 20-50 mL/dk arasında ise günde iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatini 20 mL/dk’nın altında ise, günde tek doz olarak verilir.

tabi

et dozu, ensi %30 kreatinin ı klerensi


Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı muhtemelen gerekli olmayacakl ır; çünkü emilen etkin maddenin yaklaşık %90T böbrek yoluyla atılmaktadır. Ancak, karaciğer yetmezliğinin PRANOW farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmemişi i

ır.

Pediyatrik popülasyon:

PRANOW’un 18 yaşından küçük çocuklardaki etkinliği ve güvenliliği belirlen|nemiştir. PRANOW’un Parkinson hastalığında pediyatrik popülasyona ilişkin bir kullabım alanı bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

PRANOW’un eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Huzursuz bacak sendromu
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen PRANOW tablet başlangıç dozu, günde bir kez, gece yatmadan 2-3 saat ömce alınan

0.088 mg bazdır (0.125 mg tuz). Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyad duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.54 mg baza (0.7p mg tuz) kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).

PRANOVV Doz Şeması

Titrasyon

aşaması

Günde bir kez akşam dozu (mg, baz)

Günde bir kez, akşam dozu (mg, tuz)

1

0.088

0.125

2*

0.18

0.25

3*

0.35

0.50

4*

0.54

0.75

* Gerek duyulursa

PRANOW 0.25 mg, PRANOW 0.50 mg PRANOW 1 mg ve PRANOW 1.5 mg tabljpt çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Üç aylık tedaviden sonra hastanm yanıtı değerlendirilmeli ve tedaviye devamın gerekli olup olmadığı yeniden irdelenmelidir. Eğer tedaviye birkaç günden daha uzun si reyle ara verildiyse, tedavi yeniden başlatılırken, yukarıda verilen doz titrasyonu uygulanmalı iır.

Tedavinin sonlandınlması:

HBS’nun tedavisindeki günlük doz 0.54 mg bazı (0.75 mg tuz) geçmeyeceği için, PjlANOW, basamak tarzında doz azaltımı yapılmaksızın sonlandınlabilir. Yirmi altı haftalif plasebo kontrollü bir klinik araştırmada, pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastalarm ‘ftolO’unda (135 hastadan 14’ü) HBS semptomlarının yeniden belirdiği (rebound; başlangıç dönemine kıyasla semptom şiddetinin ağırlaşması) gözlenmiştir. Bu etkinin tüm doz düzeyler) arasında benzer olduğu bulunmuştur.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da t|k karına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Kreatinin klirensi 20 mL/dk’nın üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.

Hemodiyaliz hastalannda ya da şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda HRANOW kullanımı üzerinde çalışma yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen etkin maddenin yaklaşık %90T böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkinlik üzerinde veri bulunmadığı için, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde PRANOW kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

PRANOW’un eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Tourette hastalığı
Pediyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan bir hastaya PRANOW reçete edilirken, Bölüm 4.2’ doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.

Halusinasyonlar

Halusinasyonlann dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bir yan etkisi olduğu bilinmektedir. Hastalar, halusinasyonlann (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Diskinezi

İlerlemiş Parkinson hastalığında levodopa ile kombinasyon tedavisinde, PRANOW’un başlangıçtaki titrasyonu sırasında diskinezi ortaya çıkabilir. Eğer diskinezi ortaya çıkarsa, levodopa dozu azaltılmalıdır.

Ani uvku çökmeleri ve somnolans Pramipeksol, özellikle Parkinson hastalarında, somnolans ve ani uyku çökmesi epi ilişkilendirilmiştir. Seyrek olarak, günlük yaşam aktiviteleri esnasında ani uyku bildirilmiştir; bu durum, bazı olgularda farkında olmaksızın ya da uyarıcı bulunmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalar bu konu hakkında bilgilendirilmeli ve tedavisi sırasında araba kullanırken ya da makine çalıştırırken dikkatli olmalan söyle Somnolans ve/veya ani uyku çökmesi episodu geçiren hastalar araba kullanma ya çalıştırma gibi işlerden uzak durmalıdır. Bundan başka, dozun azaltılması ya da sonlandınlması gündeme getirilebilir. Olası aditif etkiler nedeniyle, hastalar prami birlikte başka sedatif ilaçlar ya da alkol alıyorlar ise dikkatli olmalan yönünde uy (bkz. Bölüm 4.5, 4.7 ve 4.8).

odlarıyla çökmesi belirtiler P|RANOW itmelidir.

makine tedavinin ibeksol ile anlmalıdır


ca


İmpuls kontrol bozuklukları ve kompulsif davranışlar Parkinson hastalığı için, pramipeksol dahil dopamin agonistleriyle tedavi edilen hastalarda, patolojik kumar oynama, libido artışı ve hiperseksüalite bildirilmiştir. Ayrıca, hastalar ve hastaların bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler, impuls kontrol bozuklukları ve kompulsif davranışlara ilişkin, çok aşırı yemek yeme ve kompulsif alışveriş gibi başka davranışsal

semptomların oluşabileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar. Dozun azaltılma basamaklı şekilde azaltılarak sonlandınlması gündeme getirilmelidir.


Psikotik bozuklukları olan hastalar Psikotik bozuklukları olan hastalar dopamin agonistleriyle yalnızca, potansiyel yararların risklere karşı ağır bastığı durumlarda tedavi edilmelidir. Antipsikotik ilaçların pramipeksol ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Oftalmoloiik izleme

Düzenli aralıklarla ya da görme anormalliklerinin ortaya çıkması durumunda ofi^lmolojik izleme yapılması önerilmektedir.

Ağır kardiyovasküler hastalık Ağır kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi ile genel olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavi başlangıcında kan basıncının izlenmesi önerilir.

Nöroleptik malign sendrom

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.2).

Huzursuz bacak sendromunda artış

Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopamineıjik ilaçlarla {edavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların akşamları daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğledeıj sonra), semptomlarda artış ve semptomların diğer ekstremi te leri de tutacak şekilde ^ayılması belirtilmektedir. Hastalıkta artış olayı, kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boyunca özel

olarak incelenmiştir. Hastalıkta artış, pramipeksol grubundaki hastalann (N %11.8’inde, plasebo grubundaki hastaların (N = 149) ise %9.4’ünde ortaya çıkmış kadar geçen sürenin Kaplan-Meier analizinde, pramipeksol ile plasebo grupları anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.

= 152) ır. Artışa arasında

sodyuma


Her bir PRANOW tablet 1 mmol (23 mg)Man daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Her bir PRANOW tablet 140.80 mg mannitol (E421) içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir-uyan gerektirmemektedir.

4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Plazma proteinlerine bağlanma

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve ihsanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine sağlanma ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim olasılığı yok gibidir. Antikolinerjik ilaçlar esas olarak biyotransformasyon yoluyla elimine edildiğinden, etkileşim potansiyeli kısıtlıdır; ancak antikolinerjiklerle etkileşim incelenmemiştir. Selegilin ve levodopa ile farmakokinetik etkileşim bulunmamaktad

r.

katyonik nedenle, bu aktif ibeksol ile OW ile


Aktif renal eliminasyon yolağı inhibitörleri/yanşmacıları

Simetidin premipeksolün renal klerensini, muhtemelen böbrek tübüllerindeki sekretuar transport sistemini inhibe ederek, yaklaşık %34 oranında azaltmıştır. Bu simetidin, amantadin, meksiletin, zidovudin, sisplatin, kinin ve prokainamid gibi renal eliminasyon yolağını inhibe eden, ya da bu yol ile elimine olan ilaçlar prami etkileşebilir ve pramipeksol klirensinde azalmaya yol açabilirler. Bu ilaçlar P birlikte uygulandığında, pramipeksol dozunun azaltılması düşünülmelidir.

RAN


Levodopa ile kombinasyon

PRANOW levodopa ile kombinasyon şeklinde verilirken, levodopa dozunun azalt: PRANOW dozu artırılırken, diğer antiparkinson ilaçlarm dozlarının sabit önerilmektedir.

İması, ve tutulması


Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastaların pramipeksol ile birlikte başka sedasyon yap ya da alkol almaları durumunda dikkatli olmalan tavsiye edilmelidir (bkz. Bölüm 4 4.8).

ıcı ilaçlar .4, 4.7 ve


Antipsikotik ilaçlar

Eğer antagonistik etkiler bekleniyorsa, antipsikotik ilaçların pramipeksol ile kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

birlikte


Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyoı):

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili oldı|ğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik

İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş, ama s matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).

ıçanlarda

yalnızca

aktasyon

üzerinde

ırasyonu,


PRANOW gebelik sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır; potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

İnsanlarda pramipeksol tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, inhibisyonu beklenmektedir. Pramipeksolün kadınlarda süte geçip geçmediği çalışılmamıştır. Sıçanlarda etkin maddeye ait radyoaktivitenin sütteki konsan plazmadakinden daha yüksektir.

İnsanlar üzerinde veri bulunmaması nedeniyle, emzirme sırasında PLANOW kullanılmamalıdır. Ancak kullanımından kaçımlamıyor ise, emzirmeye son verilmeli< [ır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PRANOW araç kullanma ve makine işletme becerilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Halusinasyonlar ya da somnolans oluşabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

lanma ya gerektiği


Beklenen advers reaksiyonlar

PRANOW kullanımı esnasında aşağıdaki advers reaksiyonlar beklenmektedir; anormal rüyalar, amnezi; çok aşırı yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi impuls kontrol bozukluklan ve kompulsiyonlara ilişkin dşvranışsal semptomlar; kalp yetmezliği, konfüzyon, konstipasyon, delüzyon, baş dönmesi, piskinezi, dispne, bitkinlik, halusinasyonlar, baş ağrısı, hıçkınk, hiperkinezi, hiperfaji, hipotansiyon, uykusuzluk, libido bozuklukları, bulantı, paranoya, periferik ödem; pnömoni; kaşıntı, döküntü ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları; huzursuzluk, somnolans, ani uyku çökmesi, senkop; diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozukluklar!; kusma; iştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı.

Pramipeksol verilen toplam 1,923 ve plasebo verilen toplam 1,345 hasta üzerinde yürütülen plasebo kontrollü araştırmaların toplu analizi temelinde, advers ilaç reaksiyonlafı her iki grupta da sık olarak bildirilmiştir. Pramipeksol alan hastaların %63’ü ve pladPbo alan hastaların %52’si en az bir advers ilaç reaksiyonu bildirmiştir.

Liste 1 ve Liste 2’de, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda yürütülen plasebo kontrollü klinik araştırmalardaki advers ilaç reaksiyonlarının sıklıkları verilmektedir. Bu listelerde bildirilen advers ilaç reaksiyonları, pramipeksol ile tedavi edilen hastaların] %0.1 ya da daha fazlasında ortaya çıkan ve pramipeksol alan hastalarda plasebo alanlara göre anlamlı olarak daha sık bildirilmiş olan, ya da klinik önem taşıdığı kabul edilen olaylardır. Advers ilaç reaksiyonlarının büyük çoğunluğu hafif ile orta dereceli olmuş, genellikle tedaviıpn erken dönemlerinde başlamış, ve çoğu tedaviye devam edilmesine karşın kaybolmd eğilimi göstermiştir.

Advers reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak, sistem-organ sınıfları içerisinde sıklık derecesi (reaksiyon geçirmesi beklenen hasta sayısı) başlığ^ altında listelenmiştir: > 1/10

> 1/100 ilâ < 1/10

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek


> 1/1,000 ilâ < 1/100

> 1/10,000 ilâ < 1/1,000 <1/10,000

Parkinson hastalığında en yaygın advers reaksiyonlar

Parkinson hastalarında en yaygın (>%5) olarak bildirilen ve pramipeksol tedavisine^ plasebo ile olduğundan daha sık görülen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, piskinezi, hipotansiyon, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk, konstipasyon, halusinasyon, bas ağrısı ve bitkinlik. Somnolans insidansı, günde 1.5 mg pramipeksol tuzun üstündeki dozlarda artmaktadır (bkz. Bölüm 4.2). Levodopa ile kombinasyonda daha sık görülen bir aflvers ilaç reaksiyonu, diskinezi olmuştur. Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon ortaya çıkabilir.

Liste 1: Parkinson hastalığı

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygm olmayan: Pnömoni

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Anormal rüyalar, impuls kontrol bozuklukları ve kompul siy onlara ilişkin davranışsal semptomlar, konfüzyon, halusinasyonlar, uykusuzluk Yaygın olmayan: Çok aşırı yemek yeme1, kompulsif alışveriş, delüzyon, hiperfaji1, hiperseksüalite, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygm: Baş dönmesi, diskinezi, somnolans Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi, senkop
Göz hastalıkları

Yaygın: Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları

Yaygın olmayan: Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

i


Yaygın: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Bulantı Yaygın: Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın: İştahta azalma dahil kilo kaybı Yaygın olmayan: Kilo artışı

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Pnömoni1

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Anormal rüyalar, uykusuzluk Yaygın olmayan: Çok aşırı yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi impuls kontrol bozuklukları ve kompul siy onlara ilişkin davranışsal semptomlar1; konfüzyon, delüzyon1, halusinasyonlar, hiperfaji1, libido bozuklukları, paranoya1, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm: Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans

Yaygın olmayan: Amnezi1, diskinezi, hiperkinezi1, ani uyku çökmesi, senkop Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Kalp yetmezliği1

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygm; Bulantı Yaygın: Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm: Bitkinlik

Yaygın olmayan: Periferik ödem

Araştırmalar

Yaygm olmayan: İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı

1 Bu yan etki pazarlama sonrası deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol ile tedavi edilen 1,395 huzursuz bacak sendromu hastasından oluşan klinik araştırma veritabanında bulunmadığı için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Somnolans

Pramipeksol somnolans ile yaygm ölçüde ilişkili, gündüzleri aşın somnolans ve ani uyku çökmesi episodlarıyla seyrek ölçüde ilişkili bulunmuştur (bkz. Bölüm 4.4).

Libido bozukluklan

PRANOW libido bozukluklan (artma ya da azalma) ile, seyrek ölçüde ilişkili olabilir.

İmpuls kontrol bozuklukları ve kompülsif davranışlar

Parkinson hastalığı için, pramipeksol dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen lfastaların, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, patolojik kumar oynama, libido hrtışı ve hiperseksüalite bulguları sergiledikleri ve bu tabloların genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılmasıyla geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).

3,090 Parkinson hastasını kapsayan, kesitsel, retrospektif bir tarama ve çalışmasında, dopaminerjik ya da non-dopaminerjik tedavi görmekte olan tüm %13.6’sında, son altı ay içerisinde bir impuls kontrol bozukluğuna ilişkin semptom çıkmıştır. Gözlenen belirtiler arasında, patolojik kumar oynama, kompulsif alışveriş, yemek yeme ve kompulsif cinsel davranış (hiperseksüalite) bulunmaktaydı. impu bozukluklarına yönelik olası bağımsız risk faktörleri arasında dopamineıjik ilaçlar \ dozlarda dopamineıjik tedavi, daha genç yaş (<65), evli olmama ve hastanın bildirir ailede kumar davranışları öyküsü bulunmaktaydı.

olgu

-kontrol ıastaların ar ortaya çok aşırı s kontrol e yüksek line göre


Kalp yetmezliği

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimde, hastalarda pramipeksol yetmezliği bildirilmiştir. Bir farmakoepidemiyoloji çalışmasında pramipeksol kull ilacın kullanılmamasına kıyasla, kalp yetmezliği riskinde artış ile ilişkiliydi (göz oranı 1.86; %95 GA, 1.21-2.85).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halusinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde olrrjak üzere, bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Bir dopamin agonisti doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır. Eğ sinir sistemi stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir, tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif tıbbi kömür uygulafnası ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.

sr santral aşımı


Doz5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri

ATC kodu: N04BC05

ilksek bir afinite


Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ailesi reseptörlerine yi selektivite ve spesifite ile bağlanır; bunlar arasında D3 reseptörlerine karşı seçici gösterir ve tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir.


Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, park motor defisitleri hafifletir. Hayvan çalışmalannda pramipeksolün, dopamin serbestlenmesi ve çevrim hızını (tumover) inhibe ettiği gösterilmiştir.


Tir


nsondaki

sentezi,


Pramipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması bilinmemektedir. Nörofarmakolojik veriler, primer olarak dopaminerjik sistemle etkileşimi düşündürm ektedir.

Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir. Pramipeksol uzatılmış salimli tablet formülasyonunun, günde 3.15 mg pramipeksol baza kadar (4.5 mg tuz), önerilenden daha hızlı titre edildiği (her 3 günde bir), sağlıklı gönüllüler üzerinde yürütülen bir klinik araştırmada, kan basıncı ve kalp hızında artış gözlenmiştir. Böyle bir etki, hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlenmemiştir.

Parkinson hastalığındaki klinik araştırmalar:

Pramipeksol hastalarda idiyopatik Parkinson hastalığının bulgu ve semptomlarını Plasebo kontrollü klinik araştırmalarda yaklaşık 1,800 Hoehn ve Yahr evre pramipeksol ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların yaklaşık 1,000 kadarı daha ileri evr eşzamanlı levodopa tedavisi almaktaydı ve motor komplikasyonlar gelişmişti.

hafifletir. -V hasta derdeydi,


Parkinson hastalığının erken ve ileri dönemlerinde yürütülen kontrollü klinik araşt pramipeksolün etkinliği yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha u: açık tasarımlı idame çalışmalarında, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamakt

ıpnalarda, un süren ır.


a i

İki yıl süreli, kontrollü, çift-kör bir klinik araştırmada pramipeksol ile başlangıç levodopa ile başlangıç tedavisine kıyasla, motor komplikasyonların ortaya çıkışın| olarak geciktirmiş ve oluşumlarını azaltmıştır. Pramipeksol ile motor komplikasyonl gecikme, levodopa ile motor fonksiyonlarda görülen daha büyük düzelme skorundaki ortalama değişim ile ölçüldüğü üzere) ile karşılıklı değerlendiıfl Halusinasyonlar ve somnolansın bütünsel insidansı, pramipeksol grubunda doz artın genel olarak daha yüksekti; ancak idame döneminde anlamlı bir farklılık bulunmaıfı Parkinson hastalarında pramipeksol tedavisi başlatılırken bu noktalar dikkate alınmal

tedavisi, anlamlı ırdaki bu (UPDRS melidir. fazında aktaydı, dır.


Avrupa ilaç Ajansı, Parkinson hastalığı için pediyatrik popülasyonun tüm alt-pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu ka (pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. Bölüm 4.2).

plarında

dırmıştır


gnı

Huzursuz bacak sendromunda klinik araştırmalar:

Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1,000 hasta üzerinde değerlendirilmiş tir. Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme Skalası (IRLS) ve Global Klinik Düzelme İzlenimi (CGI-I)’da başlangıca göre ortalama değişim, birincil etkinlik sonlanım ölçümleriydi. Her iki birincil sonlanım noktasında da, 0.25 mg, 0.5 mg ve 0.75 mg pramipeksol tuz dozlanndan oluşan pramipeksol doz gruplarında, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi. On iki haftalık tedaviden sonra, başlangıç dönemindeki IRLp skoru, plasebo ile 23.5’ten 14.1 puana, pramipeksol ile (dozlar kombine edilmiş) 23.4’tbn 9.4’e düzelme gösterdi. Uyarlanmış ortalama farklılık -4.3 puan oldu (%95 GA: -6.4 - -2.1 puan, p değeri < 0.0001). CGI-I yanıt verici hasta oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pramipeksol için, sırasıyla %51.2 ve %72.0 oldu (%20 farklılık, %95 GA: %8.1 - %31.8, p

Üç hafta süreli, plasebo kontrollü bir polisomnografı çalışmasında pramipekso), yatakta geçirilen süre içindeki periyodik bacak hareketlerinin sayısını anlamlı şekilde azaltmıştır.

Uzun dönemli etkinlik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir. İfirmi altı haftalık tedaviden sonra IRLS total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplannda sırasıyla

< 0.0005). Etkinlik, tedavinin ilk haftasından sonra, günde 0.088 mg baz (0.125 m gözlendi.


13.7 ve 11.1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu değerler, -2.6 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama tedavi farklılığına karşılık gelmektedir (p |= 0.008). CGI-I yanıt verici hasta oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve prâmipeksol grupları için, sırasıyla %50.3 (80/159) ve %68.5 (111/162) oldu (p - 0.001). Bu değerler 6 hastalık bir tedavi edilmesi gereken sayıya (NNT) karşılık gelmektedir (%95 GA: 3.5 - 13.4),

Avrupa İlaç Ajansı, huzursuz bacak sendromu için pediyatrik popülasyonun bir yjı da daha fazla alt-grubunda pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu ertelemiştir (pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. Bölüm 4.2).

Tourette hastalığı klinik araştırması:

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim
:

Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90’dan büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 ile 3 saat arasında ulaşılır. Besinlerle birlikte uygulama emilim miktarını azaltmaz, ancak emilim hızırlı azaltır. Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerinde hastalar arası varyasyon (füşüktür

Dağılım
:

İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (< %20) ve dağılıpı hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Biyotransformasyon:

Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasyon:

ıdur. 14C


Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yola ile işaretli bir dozun yaklaşık %90’ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2’den az bulunur. Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 40İ) mL/dk civarındadır. Eliminasyon yarı ömrü (t!4), gençlerdeki 8 saatten, yaşlılarda 12 sa&te kadar değişmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:

Pediyatrik popülasyon: Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon: Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin kliren ;iyle sıkı bir şekilde ilişkilidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde klirensi 50 mL/dk’nın üzerinde olan Parkinson hastalannda ve kreatinin klirensi 20 üzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalarında günlük dozun azaltılma: değildir (ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

kreatinin iıL/dk’mn ı gerekli


liği olan


5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün esas olarak MSS’de ve d sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı farmakodinamik etkisinden fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.

şı üreme aklanan,


kay n;


Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler ka) maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkarılmıştır.

dedilmiş;


Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve üzerinde araştırılmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değjldi, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Seçilen hayvan türleri ve kraştırılan parametrelerin kısıtlı olması nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve erkek fertilitesi i zerindeki advers etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.

tavşanlar

Sıçanlarda cinsel gelişmede gecikme gözlenmiştir (prepusyumun separasyonu ve açılması). Bu durumun insanlarla olan ilintisi bilinmemektedir.

vajinanın


Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarc a gelişen

Leydig hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici açıklanmıştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu

etkisi ile çalışmada


aynı zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştııflan diğer türlerde gözlenmiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (E 421)

Mısır Nişastası Prejelatinize Nişasta Povidon K-30 Aerosil 200

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyanlar

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”!erine uygun olarak imha edilmelidir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA17536
Satış Fiyatı 289.76 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 289.76 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929012324
Etkin Madde Pramipeksol
ATC Kodu N04BC05
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Pramipeksol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
PRANOW 1 mg 100 tablet Barkodu