PIRAPIL 1 G/ 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti Kısa Ürün Bilgisi

Pirasetam }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 23 August  2022

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  PİRAPİL 1 g/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti Steril

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Her 5 mL'lik PİRAPİL ampulde:

  Pirasetam 1 g

  Yardımcı maddeler

  Sodyum asetat trihidrat 5 mg

  Glasiyel asetik asit k.m.

  Enjeksiyonluk su k.m.

  Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Enjeksiyonluk Çözelti

  Berrak, renksiz ve yabancı madde içermeyen partikülsüz çözelti


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   Erişkinlerde

    Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi,

    4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

    Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

    Günlük dozun iki-dört eşit doz halinde alınması önerilir.

    Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (örn. yutma güçlüğü, bilinç kaybı) PİRAPİL günlük önerilen ile aynı dozda IV yoldan uygulanabilir.

     Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca IV uygulanacaktır.

    Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:

    Psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi

    Günlük önerilen doz; 2,4 g'dan- 4,8 g'a kadardır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

    Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi

    Günlük doza 7,2 g ile başlanmalı, 24 g'lık maksimum doz elde edilinceye dek her üç veya dört

    günde bir 4,8 g'lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulama yapılmalıdır.

    Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen klinik yarara

    göre, söz konusu ilaçların dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.

    PİRAPİL alınmaya bir kez başlandığında, tedaviye asıl serebral hastalık süresince devam edilmelidir.

    Akut nöbeti olan hastalarda, zaman içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir; dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bulunulmalıdır.

    Bunu yaparken, PİRAPİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesilme nöbetlerini önlemek için

    (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1,2 g azaltılmalıdır.

    Vertigo tedavisi

    Günlük önerilen doz; 2,4 g- 4,8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

    Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi

    8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3,2 g'dır ve 2 eşit doza

    bölünerek uygulanır.

    Uygulama şekli:

    PİRAPİL enjeksiyonluk çözelti, intravenöz uygulanır.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

    Böbrek yetmezliği:

    Günlük doz, böbrek fonksiyonuna göre, bireyselleştirilmelidir. Doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmalıdır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensinin (CLcr), mL/dak. olarak hesaplanması gerekir. Aşağıdaki formül kullanılarak, serum kreatinin (mg/dL) değerinden, mL/dak. olarak CLcr hesaplanabilir:

    [ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

    image

    CLcr (mL/dak) = (x 0,85 kadınlarda)

    72 x serum kreatinin (mg/dL)

    Grup

    Kreatinin klerensi

    (mL/dak.)

    Pozoloji ve sıklık

    Normal

    > 80

    Genel günlük doz, 2 - 4 eşit doza bölünerek

    Hafif

    50-79

    Genel günlük dozun 2/3'ü, 2 veya 3 eşit doza

    bölünerek

    Orta

    30-49

    Genel günlük dozun 1/3'ü, 2 eşit doza bölünerek

    Ağır

    < 30

    Genel günlük dozun 1/6'sı, 1 tek uygulama

    Son-Dönem

    Böbrek Hastalığı

    -

    Kontrendike

    Karaciğer yetmezliği:

    Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer ile böbrek

    yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz.,Bölüm 4.2)

    Geriyatrik popülasyon:

    Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz.,Bölüm 4.2). Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.

    Pediyatrik popülasyon:

    PİRAPİL, 8 yaşın altındaki çocuklarda, güvenlilik ve etkinlik ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle kullanılması önerilmez.

      4.3. Kontrendikasyonlar

       Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi

       birine karsı aşırı duyarlılığı olanlarda,

       4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

       PİRAPİL'in trombosit antiagreganı etkisi nedeniyle (bkz., Bölüm 5.1) ağır kanamalı hastalarda, gastrointestinal ülser hastası gibi kanama riski olan hastalarda, altta yatan hemostaz bozukluğu olan hastalarda, hemorajik inme hikayesi olan hastalarda, diş ile ilgili cerrahi operasyon dahil büyük cerrahi girişim geçiren hastalarda ve düşük doz aspirin dahil antikoagülan veya trombosit antiagreganı ilaçlar kullanan hastalarda dikkatle kullanılması önerilir.

       PİRAPİL böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır (bkz., Bölüm 4.2).

       Yaşlıların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerekir.

       Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol

       açabileceğinden, bundan kaçınılmalıdır.

       Yardımcı maddeler

       Sodyum: Bu ürün, her 24 g PİRAPİL'de 1 mmol'den (23 mg) az sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

       4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

       Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eşzamanlı tedavi sırasında, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu bildirilmiştir.

       Yayınlanmış tek-kör bir çalışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9,6 g/gün dozunda pirasetamın INR'yi 2,5'ten 3,5'a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başına asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştırıldığında; 9,6 g/gün dozunda eklenen PİRAPİL, trombosit agregasyonunu; β- tromboglobulin salımını; fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII:C; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan plazma viskozitesini anlamlı ölçüde düşürmüştür.

       PİRAPİL farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olması

       beklenir çünkü PİRAPİL dozunun yaklaşık % 90'ı değismemiş ilaç olarak idrarla atılır.

       İn vitro, 142, 426 ve 1422 μg/mL konsantrasyonlardaki PİRAPİL, insan karaciğer sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoformlarını inhibe etmez. PİRAPİL'in 1422 μg/mL konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözlemlenmiştir.

       Bununla birlikte, bu iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki degerleri, 1422 μg/mL'nin muhtemelen çok üzerindedir. Bu nedenle, PİRAPİL'in diğer ilaçlarla metabolik etkileşimi beklenmez.

       4 hafta boyunca günlük 20 g dozda alınan PİRAPİL, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

       Eşzamanlı alkol kullanımı, PİRAPİL serum düzeyleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiş, 1,6 g oral dozda uygulanan PİRAPİL'de alkol düzeylerini değiştirmemiştir.

       4.6. Gebelik ve laktasyon

       Genel tavsiye

       Gebelik Kategorisi: C

       Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

       PİRAPİL için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim verisi bulunmamaktadır.

       Gebelik dönemi

       PİRAPİL'in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. PİRAPİL plasenta bariyerini

       geçer. Yenidoğanda ilaç düzeyleri maternal düzeylerin yaklaşık %70-90'ı arasındadır.

       PİRAPİL hamilelikte çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Yalnızca annenin klinik açıdan

       durumu PİRAPİL ile tedavi edilmesini gerektiriyor ise ve PİRAPİL'in anne açısından faydası söz

       Laktasyon dönemi

       PİRAPİL anne sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi

       sırasında emzirme kesilmelidir.

       Üreme yeteneği / Fertilite

       Hayvan çalışmaları; hamilelik, embriyo/fetus gelişimi, doğum ya da post-natal gelişim açılarından doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemiştir.

       4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

       İlaç alımıyla gözlemlenen istenmeyen etkiler değerlendirildiğinde, PİRAPİL'in araç ve makine

       kullanımına etkisi olasıdır ve bu durum ilacı kullanırken dikkate alınmalıdır.

       4.8. İstenmeyen etkiler

       Klinik çalışmalarda bildirilen istenmeyen etkiler MedDRA Sistem Organ Sınıfı'na göre ve sıklık gruplandırılması aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

       Klinik çalışmalar

       Güvenlilik verileri mevcut çift-kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çalışmalar (Haziran 1997'de UCB Dokümantasyon Veri Bankasından elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak pirasetam alan 3000'den fazla deneği kapsar.

       Advers olaylar WHO Sistem Organ Sınıfına göre gruplandırıldığında, aşağıda sıralanan sınıflar,

       pirasetam ile tedavide istatistiksel olarak anlamlı yüksek oranda görülmüştür:

        Psikiyatrik hastalıklar

        Santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları

        Metabolizma ve beslenme hastalıkları

        Tüm vücutta görülen genel bozukluklar

       Aşağıdaki advers olaylar, plaseboya kıyasla pirasetam ile istatistiksel olarak anlamlı, daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir. Plaseboya (n=2850) karşı pirasetam (n=3017) ile tedavi edilen hastalar için sıklık değerleri aşağıda verilmiştir.

       Metabolizma ve beslenme hastalıkları

       Yaygın: Kilo artışı

       Psikiyatrik hastalıklar

       Yaygın: Sinirlilik

       Yaygın olmayan: Somnolans, depresyon

       Sinir sistemi hastalıkları

       Yaygın: Hiperkinezi

       Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

       Yaygın olmayan: Asteni

       Pazarlama-sonrası deneyim

       Pazarlama sonrası deneyimden aşağıda sıralanan ek advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıfları'na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlarının insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.

       Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

       Bilinmiyor: Hemorajik bozukluk

       Kulak ve labirent hastalıklar:

       Bilinmiyor: Vertigo

       Gastrointestinal hastalıklar:

       Bilinmiyor: Karın ağrısı, üst karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma

       Bağışıklık sistemi hastalıkları:

       Bilinmiyor: Anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık

       Sinir sistemi hastalıkları:

       Bilinmiyor: Ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, uykusuzluk

       Psikiyatrik hastalıklar:

       Bilinmiyor: Ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon.

       Deri ve deri altı doku hastalıkları:

       Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, dermatit, kasıntı, ürtiker.

       İntravenöz uygulamanın ardından, seyrek olarak enjeksiyon bölgesinde ağrı, tromboflebit, ateş veya hipotansiyon vakaları bildirilmiştir.

       image

       Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

       image

       Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

       4.9. Doz aşımı ve tedavisi

    Belirtiler

    Karın ağrısı ile birlikte kanlı diyare olgusu, günlük 75 g pirasetam alınmasıyla meydana gelir ve büyük olasılıkla aşırı yüksek dozda sorbitol (PİRAPİL içeriğinde yer alan) ile ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers olaya işaret edecek başka bir olgu bildirilmemiştir.

    Tedavi

    Akut belirgin doz aşımında, mide gastrik lavajla ya da kusma indüklenerek boşaltılabilir. Pirasetamın doz aşımı için spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatiktir ve hemodiyalizi de içerebilir. Dializin ekstraksiyon etkinliği PİRAPİL için % 50-60'dır.


    5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

     5.1. Farmakodinamik özellikler

     Farmakoterapötik grup: Diğer psikostimülanlar ve nootropikler ATC Kodu: N06BX03

     Etkin madde

     1-pirolidin-asetamid)'dur.

     Etki mekanizması ve farmakodinamik etkileri

     Mevcut veriler, pirasetamın temel etki mekanizmasının ne hücre ne de organa özgü olmadığını önerir. Pirasetam, fosfolipid membran modellerinin polar uçlarına doza bağımlı bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak, mobil ilaç fosfolipid kompleksinin oluşumu ile karakterize membran lameller yapısının restorasyonunu indükler. Bu durum, membran ve transmembran proteinlerin fonksiyonlarını göstermeleri için gerekli katlanmayı veya üç boyutlu yapılarını sürdürmelerini veya geri kazanmalarını sağlar, daha iyi bir membran stabilitesi sağlanmasının olası nedeni budur.

     Pirasetamın nöronal ve vasküler etkileri vardır.

     Nöronal etkiler

     Nöronal düzeyde, pirasetam membrana etkisini çeşitli yollarla gösterir.

     Hayvanlarda pirasetam, başlıca reseptör yoğunluğunun ve aktivitesinin postsinaptik olarak düzenlenmesi ile çeşitli tipteki nörotransmisyonu geliştirir. Hem hayvan hem de insanda öğrenme, hafıza, dikkat, bilinçlilik gibi kognitif olaylarla ilgili fonksiyonları sedatif veya psikostimülan etkilere neden olmaksızın hem yetersiz durumlarında hem de normal deneklerde artırır. pirasetam, hayvanlarda ve insanlarda, hipoksi, intooksikasyonlar ve elektrokonvülsif tedavi gibi çeşitli serebral olaylardan sonra, kognitif yetenekleri korur ve düzeltir. EEG (elektroensefalografi) ve psikometrik değerlendirmeler ile belirlendiği üzere, beyin fonksiyonu ve performansını hipoksi ile indüklenen değişikliklere karşı korur.

     Vasküler etkiler

     Pirasetam, trombositler, eritrositler ve damar duvarları üzerinde hemoreolojik etkilerini eritrosit deformabilitesini arttırarak, trombosit agregasyonunu, damar duvarlarına eritrosit adhezyonunu ve kapiller vazospazmını azaltarak gösterir.

     Trombositlere etkileri: Sağlıklı gönüllülerde ve Raynaud fenomenli hastalardaki açık çalışmalarda, pirasetamın 12 g'a kadar artan dozları, tedavi öncesi değerlerle (ADP, kollojen, epinefrin ve ßTG salımı ile indüklenen agregasyon testleri) karşılaştırıldığında trombosit sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadan, trombosit fonksiyonlarında, doza bağlı bir düşüşe neden olur. Bu çalışmalarda pirasetam kanama zamanını uzatmıştır.

     Kan damarlarına etkileri: Hayvan çalışmalarında pirasetam, vazospazmı inhibe eder ve çeşitli spazmojenik ajanların etkilerine karşı etkili olmuştur. Herhangi bir vazodilatör etkisi yoktur ve “çalma” fenomenini indüklememiş, kan akımında azalmaya, tekrar kan akışına veya hipotasnif etkiye yol açmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde PİRAPİL eritrositlerin vasküler endotele adhezyonunu

     azaltmıştır ve ayrıca sağlıklı endoteldeprostasiklinsentezi üzerinde doğrudan stimülan etkisi vardır.

     Koagülasyon faktörlerine etkileri: Sağlıklı gönüllülerde, 9,6g'a kadar artan pirasetam dozu, tedavi

     öncesi değerlerle karşılaştırıldığında fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R: AG;

     VIII R: vW) plazma seviyelerini % 30-40 azaltır ve kanama zamanını uzatır. Hem primer hem sekonder Raynaud fenomenli hastalarda 6 ay boyunca alınan 8 g/gün dozunda pirasetam, tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII:C; VIII R: AG; VIII R: vW(RCF)) plazma seviyelerini % 30-40 azaltır, plazma viskozitesini azaltır ve kanama zamanını uzatır.

     Sağlıklı gönüllülerde yapılan diğer bir çalışmada; hemostaz parametreleri ve kanama zamanına etkisi açısından, pirasetam (12 g'a kadar, günde iki kez) ve plasebo arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir.

     5.2. Farmakokinetik özellikler

     Genel özellikler

     Pirasetam'ın farmakokinetik profili doğrusal ve zamandan bağımsızdır; geniş bir doz aralığında denekler arası değişkenlik düşüktür. Bu, pirasetamın yüksek geçirgenlik, yüksek çözünürlük ve minimum metabolize olma özellikleriyle uyumludur. Pirasetamın plazma yarılanma ömrü 5 saattir.

     Bu süre erişkin gönüllülerde ve hastalarda aynıdır. Yaşlılarda (böbrek klerensinin bozulmasına bağlı olarak) ve böbrek yetmezliği olan hastalarda artar. Kararlı durum plazma konsantrasyonlarına, dozlamadan sonra 3 gün içinde ulaşılır.

     Dağılım:

     Pirasetam plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi yaklaşık 0,6 L/kg'dır. İntravenöz uygulamayı takiben serebrospinal sıvıda ölçülebilir. PİRAPİL kan-beyin engelini geçer. Serebrospinal sıvıda t'a uygulamadan yaklaşık 5 saat sonra ulaşılır ve yarılanma ömrü yaklaşık 8,5 saattir.

     Hayvanlarda, pirasetamın beyindeki en yüksek konsantrasyonları serebral korteks (frontal, pariyetal, oksipital loblar), serebellar korteks ve bazal ganglionlardadır. Pirasetam yağ dokusu dışında tüm dokulara yayılır; plasenta engelini geçer ve izole eritrositlerin membranlarından penetre olur.

     Biyotransformasyon:

     Pirasetamın insan vücudunda metabolize olduğu bilinmemektedir. Bu metabolize olmama durumu, anürik hastalarda plazma yarılanma ömrünün uzunluğu ve ana bileşenin idrarda yüksek oranda saptanması ile desteklenmektedir.

     Eliminasyon:

     İntravenöz ya da oral uygulamalardan sonra, pirasetamın plazma yarılanma ömrü erişkinlerde yaklaşık 5 saattir. Görünür toplam vücut klerensi 80-90 mL/dk'dır. Ana atılım yolu idrardır ve dozun % 80-100'üne tekabül eder. Pirasetam glomerüler filtrasyonla atılır.

     Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

     Pirasetamın farmakokinetiği 0,8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yarılanma ömrü ve klerens gibi farmakokinetik değişkenleri doz ve tedavi süresi ile değişmez.

     Hastalardaki karakteristik özellikler

     Cinsiyet

     2,4 g'lık dozda formülasyonların karşılaştırıldığı bir biyoeşdeğerlik çalışmasında, Cve EAA kadınlarda (N=6), erkeklere (N=6) kıyasla yaklaşık % 30 daha yüksektir. Ancak vücut ağırlığı için ayarlanan klerensler benzerdir.

     Irk

     Irkın etkileri ile ilgili resmi farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Çapraz karşılaştırmalı çalışmalar, beyaz ırkı ve Asyalıları kapsar, iki ırk arasında pirasetam farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermiştir. pirasetam esas olarak idrarla atıldığından ve kreatinin klerensinde önemli ırksal farklılıklar bulunmadığından, ırkla ilişkili farmakokinetik farklılık beklenmez.

     Geriyatrik popülasyon:

     Yaşlılarda pirasetamın yarılanma ömrü artar ve bu artış, bu popülasyonda böbrek fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir (bkz., Bölüm 4.2).

     Pediyatrik popülasyon:

     Çocuklarda resmi herhangi bir farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

     Böbrek yetmezliği:

     Pirasetam klerensi, kreatinin klerensi ile bağlantılıdır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda Pirasetamın günlük dozunun kreatinin klerensi temel alınarak ayarlanması önerilir (bkz., Bölüm 4.2). Anürik son-dönem böbrek hastalığı olan bireylerde, Pirasetam yarılanma ömrü 59 saate çıkmıştır. Tipik 4 saatlik bir diyaliz devresi boyunca pirasetamın uzaklaştırılan fraksiyonu % 50-60 arasındadır.

     Karaciğer yetmezliği:

     Karaciğer yetmezliğinin pirasetamın farmakokinetiği üzerine etkisi değerlendirilmemiştir. Dozun % 80-100'ü idrarda değişmemiş ilaç olarak atıldığından karaciğer yetmezliğinin tek başına PİRAPİL eliminasyonu üzerine anlamlı bir etkisi beklenmez.

     5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

     Pirasetam ile elde edilen klinik öncesi veriler, pirasetamın düşük toksisite potansiyeli olduğunu gösterir. Fare, sıçan ve köpeklerde tek doz çalışmaları, 10 g/kg'lık oral dozların ardından hiçbir geri dönüşümsüz toksisite göstermemiştir. Yinelenen doz kronik toksisite çalışmalarında, farelerde (4,8 g/kg/gün'e kadar dozlarda) ve sıçanlarda (2,4 g/kg/gün'e kadar dozlarda) toksisite için hiçbir hedef organ gözlemlenmemiştir.

     Köpeklerde pirasetam bir sene boyunca 1g/kg/gün'den 10 g/kg/gün'e artan dozda oral olarak uygulandığında, hafif gastrointestinal etkiler (kusma, dışkı kıvamında değişiklik, su tüketimi artışı) gözlenmiştir.

     Benzer şekilde sıçan ve köpeklerde, 4-5 hafta boyunca 1 g/kg/gün'e kadar IV uygulama toksisite

     oluşturmamıştır.

     İn vitro ve in vivo çalışmalarda genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli gösterilmemiştir.

     6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

      6.1. Yardımcı maddelerin listesi

      Sodyum asetat trihidrat Glasiyel asetik asit Enjeksiyonluk su

      6.2. Geçimsizlikler

      Bulunmamaktadır.

      PİRAPİL, aşağıda sıralanan perfüzyon çözeltileri ile seyreltildiğinde 24 saat geçimlidir;

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
  Satış Fiyatı 92.01 TL [ 19 Jul 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 12 Jul 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681756075218
  Etkin Madde Pirasetam
  ATC Kodu N06BX03
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 5
  Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Pirasetam
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  PIRAPIL 1 G/ 5 ml IV enjeksiyonluk çözelti Barkodu