› › Kullanma Talimatı

PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) { 8699606693796 } Kullanma Talimatı

Aminoasit }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 14 October  2019

PF TRAUMATİCAMİNE %6.9 amino asit IV infüzyon için çözelti Damar yolunda uygulanır

Etken Madde

   Her    100    ml’lik    çözelti 0.76 g L-İzolösin, 1.37 g L-Lösin, 0.41 g Lizin

(0.58g L-Lizin asetat olarak), 0,25 g L-Metiyonin, 0.32 g L-Fenilalanin, 0.20 g L-Treonin, 0.09 g L-Triptofan, 0.88 g L-Valin, 0.40 g L-Alanin,

0.58 g L-Arginin, 0.16 g L-Histidin, 0.63 g L-Prolin, 0.33 g L-Serin,

0.33 g Glisin ve 0.014 g’dan az Sistein (0.020 g’dan az L-Sistein dihidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum bisülfit, gl asi yel asetik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF TRAUMATICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. PF TRAUMATICAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF TRAUMATICAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF TRAUMATICAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF TRAUMATICAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF TRAUMATİCAMİNE vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 ml’lik ve 1000 mlTik şişelerde bulunur ve 500 mlTik bir şişesi 30.6 g, 1000 mTlik bir şişesi 61.2 g proteine eşdeğer amino asit sağlar.

Tek başma ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF TRAUMATİCAMİNE, kandaki amino asit derişimlerini normalleştirir.


2.PF TRAUMATICAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF TRAUMATICAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Daha önce PF TRAUMATİCAMINET içerdiği maddelerden birini aldığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa (alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza danışınız);

İdrarınızı hiç yapamıyorsanız (anüri) ve bu durum tedavi edilmemişse;

Karaciğer komasındaysanız;

- Sizde amino asitlerin yapım ve yıkım olayları (amino asit metabolizması) doğuştan bozuksa [Özellikle Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı (Maple Syrup Urine Disease) ve isovalerik asidemi gibi dallanmış zincirli amino asit metabolik bozukluklan]

PF TRAUMATICAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşın sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa;

- Karaciğer işlevleriniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyak düzeyleri yükseliyorsa;

- Astım hastalığınız varsa;

- Kalp yetmezliğiniz varsa;

- Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda PF TRAUMATİCAMİNE uygun oranda sulandınlmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

Doktorunuz bu ilacı zamanından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanılacaktır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PF TRAUMATICAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PF TRAUMATICAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF TRAUMATİCAMİNE’i kullanıp kullanmayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuz kararıyla bu ilacı kullanabilirsiniz.

İlaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF TRAUMATICAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF TRAUMATİCAMİNE’in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşın duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfit içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde aleıjik tipte reaksiyonlara, anafilaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığım kontrol edecektir. PF TRAUMATİCAMİNE’e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacm diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PF TRAUMATICAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Protein ve kalori gereksiniminin ileri derecede arttığı travma ve ağır beslenme bozukluğu durumlannda, vücudun protein gereksinmesini karşılamak ve pozitif bir azot bilançosu sağlamak için, yeterli kalori ile birlikte yetişkinlere günde kilo başma yaklaşık 1.5 g, çocuklara ise günde kilo başına 2-3 g amino asit verilir. Ağır katabolik durumlarda daha yüksek dozlar gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

PF TRAUMATİCAMİNE toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan uygulanır. Damar içi uygulama kol veya bacaklannızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerinin yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PF TRAUMATİCAMINE kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalann, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlannda bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek işlev bozukluğu durumlannda amino asit uygulaması, yükselmiş olan kan üre azotunu daha da yükseltebilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda genel kullanım amaçlı amino asit çözeltilerinin verilmesi, kanda amino asit dengesizliğine, amonyak yüklemesine, azot yüklemesine, bilinç kaybı ve komaya yol açabilir.

Bu nedenle damar yolundan beslenmeye gereksinimi olan karaciğer hastalıklannda gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edilmiş çözeltiler kullanılmalıdır.

Eğer PF TRAUMATİCAMİNE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF TRAUMATICAMINE kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF TRAUMATICAMINE kullanırsanız

PF TRAUMATICAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF TRAUMATICAMINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz PF TRAUMATİCAMİNE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 20.47 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.47 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693796
Etkin Madde Aminoasit
ATC Kodu B05BA01
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) { 8699606693796 } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201920.47 TL
4 Oct 201920.47 TL
28 Sep 201920.47 TL
20 Sep 201920.47 TL
13 Sep 201920.47 TL
6 Sep 201920.47 TL
29 Aug 201920.47 TL
23 Aug 201920.47 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları