› › Kullanma Talimatı

PF HIPERALAMINE %8.5 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Kullanma Talimatı

Aminoasit }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 14 October  2019

PF HİPERALAMİNE %8.5 amino asit i.v. infüzyon için çözelti Damar yolundan kullanılır.

Her 100 ml'lik çözelti 0.59 g L-İzolösin, 0.77 g L-Lösin, 0.62 g Lizin* (0.87 g L-Lizin asetat olarak), 0.45 g L-Metiyonin, 0.48 g L-Fenilalanin,

Etken Madde

0.34 g L-Treonin, 0.13 g L-Triptofan, 0.56 g L-Valin, 0.60 g L-Alanin,

0.81 g L-Aıjinin, 0.24 g L-Histidin, 0.95 g L-Prolin, 0.50 g L-Serin,

1.19 g Glisin ve 0.014 g'dan az Sistein (0.020 g'dan az L-Sistein dihidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

   Fosforik    asit,    sodyum    bisülfıt,    glasiyel    asetik    asit,    enjeksiyonluk

su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF HIPERALAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. PF HIPERALAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF HIPERALAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF HIPERALAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF HIPERALAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF HİPERALAMİNE %8.5 vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 ve 1000 mililitrelik şişelerde bulunur ve 500 mFlik bir şişesi 41 gram amino asit; 1000 ml'lik bir şişesi 82 gram amino asit sağlar.

Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF HİPERALAMİNE %8.5, kandaki amino asit derişimlerini normalleştirir.


2.PF HIPERALAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF HIPERALAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PF HIPERALAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşırı sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa; Karaciğer işlevleriniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyalj düzeyleri yükseliyorsa;

Astım hastalığınız varsa;

Kalp yetmezliğiniz varsa;

Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hasthlığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda PF HİPERALAMİNE %8.5 uygun oranda sulandırılmak ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

Doktorunuz bu ilacı zamanından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen do danışınız.

ktorunuza


PF HIPERALAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF HİPERALAMİNE %8.5‘in kullanılıp kullanılmayacağına, bu size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar ve

tedavinin

recektir.

eczacınıza


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makina kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF HIPERALAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF HİPERALAMİNE %8.5'in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde aleıjik tipte reaksiyonlara, anafılaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. PF HİPERALAMİNE %8.5'in herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PF HIPERALAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

damar içi


Protein ve kalori gereksiniminin ileri derecede arttığı travma ve ağır beslenme bozukluğu durumlarında, vücudun protein gereksinmesini karşılamak ve pozitif bir azot bilançosu sağlamak için, yeterli kalori ile birlikte yetişkinlere günde kilo başına yaklaşık 1.5 gram, çocuklara ise günde kilo başına 2-3 gram amino asit verilir. Ağır katabolik durumlarda daha yükşek dozlar gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

PF HİPERALAMİNE %8.5 toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vütjut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PF HİPERALAMİNE %8.5’i kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında

daha yatkın bozulmayla


ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş Özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına gore vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer PF HİPERALAMİNE %8.5 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir Ifleniminiı var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF HIPERALAMINE kullanırsanız

PF HİPERALAMİNE %8.5’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF HIPERALAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF HİPERALAMİNE %8.5 ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz PF HİPERALAMİNE %8.5 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 20.44 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.44 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693543
Etkin Madde Aminoasit
ATC Kodu B05BA01
Birim Miktar 8.5
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF HIPERALAMINE %8.5 AMINO ASIT IV infüzyon için çözelti 500 ml (setli) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201920.44 TL
4 Oct 201920.44 TL
28 Sep 201920.44 TL
20 Sep 201920.44 TL
13 Sep 201920.44 TL
6 Sep 201920.44 TL
29 Aug 201920.44 TL
23 Aug 201920.44 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları