PANIZARO 2.25 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Kısa Ürün Bilgisi

Piperasilin + Tazobaktam }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PANİZARO 2.25 g İ.V. infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Her bir flakon,

Piperasilin sodyum 2.08 g (2 g piperasiline eşdeğer)

Tazobaktam sodyum 0.27 g (250 mg tazobaktama eşdeğer)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Liyofilize toz içeren flakon

Flakonlar higroskopik, beyaz, liyofilize steril toz içerir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinlerde

PANlZARO, aşağıda belirtilen ve hassas organizmaların saptandığı veya şüphelenildiği sistemik ve/veya lokal bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir:

• Alt solunum yolu enfeksiyonları: E. coli, Klebsiella sp., Enterococci sp., P. aerugirıosa, Serratia sp., H. influenza, Bacterioides sp.,
ve
anerobic cocci,
metisiline duyarlı
S. aureus.

• İdrar yolu enfeksiyonlan (komplike ve basit); E. coli, Klebsiella sp., P. aeruginosa, mirabilis
ve
enterococci
dahil
Proteus sp.,
metisiline duyarlı
S. aureus.

•
İntra-abdominal enfeksiyonlar;
E. coli, P. aeruginosa, Enterococci sp., Clostridium sp., anerobic cocci, B. fragilis
dahil
Bacterioides sp.

• Cilt ve cilt yapısı enfeksiyonlan; E. coli, Klebsiella sp., Serratia sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa,
indol-pozitif
Proteus sp., P. mirabilis, B. fragilis
dahil
Bacterioides sp., anerobic cocci
ve
Enterococci,
metisiline duyarlı
S. aureus.

•
Bakteriyel septisemi;
E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., P. mirabilis, S. pneumonia, Enterococci, P. aeruginosa, Bacterioides sp.
ve
anaerobic cocci,
metisiline duyarlı

5. aureus.

• Polimikrobik enfeksiyonlar; E. coli, Klebsiella sp., Serratia sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa, indole-pozitif Proteus sp., P. mirabilis

• Jinekolojik enfeksiyonlar; B. fragilis
dahil
Bacterioides sp., anerobic cocci, Neiserria gonorrhoeae
ve
enterococci (S. faecalis)

• Kemik ve eklem enfeksiyonlan; P. aeruginosa, Enterococci, Bacterioides sp.,
ve
anerobic cocci,
metisiline duyarlı
S. aureus.

• Polimikrobik enfeksiyonlar: PANİZARO, şüpheli aerobik ve anaerobik organizmalar ve metisiline duyarlı S. aureus
dahil polimikrobik enfeksiyonlarda (intra-abdominal, cilt ve cilt yapısı, üst ve alt solunum yollan ve jinekolojik enfeksiyonlar) endikedir.

Yukanda belirtilen endikasyonlann yanı sıra, piperasiline duyarlı organizmalann neden olduğu enfeksiyonlar piperasilin içeriğinden dolayı da PANİZARO tedavisine cevap verirler. Bu nedenle, piperasiline duyarlı organizmalann ve PANİZARO’ya duyarlı beta-laktamaz üreten organizmaların sebep olduğu karma enfeksiyonların tedavisinde diğer bir antibiyotik takviyesine gerek yoktur.

Enfeksiyonlara yol açan organizmalan belirlemek ve PANİZARO’ya duyarlılıklannı tespit etmek için, tedaviden önce uygun kültür ve duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

2-12 yaş arası çocuklarda

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Akut enfeksiyonlarda, klinik belirtilerin veya ateşin giderilmesinin ardından PANİZARO ile tedaviye 48 saa daha devam edilmelidir. PANİZARO’nun tedavi süresi yedi ile on gündür. Doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır.

Uygulama şekli:

PANİZARO yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilmelidir.

Sulandırma Talimatları:

İntravenöz enjeksiyon:
Her bir PANİZARO 2.25 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerin birinin 10 mL’si ile sulandınlmalıdır.

Sulandırma için Seyrelticiler: % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür, Enjeksiyonluk su.

Her bir flakon, seyrelttikten sonra eriyinceye kadar döndürerek çalkalanmalıdır. Sürekli karıştırıldığında 5-10 dakika içinde rekonstitüsyon oluşmalıdır.

İntravenöz infüzyon:
Her bir PANIZARO 2.25 g flakonu seyrelticilerin birinin 10 mL’si ile sulandınlmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (öm. 50 mL ila 150 mL) seyreltilebilir:

1. % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür

2. Enjeksiyonluk su**

3. % 5 Dekstroz

Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.

**Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 mL’dir.

PANIZARO LAKTATLI RINGER ÇÖZELTİLERİ ILE GEÇİMSİZDİR.

İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofilize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yukanda belirtilen seyrelticilerden (50-150 mL) herhangi birinin bulunduğu ambalaja takılarak dilüe edilir ve berraklaşana kadar çalkalanır. Flakona takılı bulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulanır. En az 30 dakikada uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
İntravenöz doz, böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda renal fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır. Önerilen günlük dozlar aşağıdaki gibidir:

RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİNLER İÇİN İNTRAVENÖZ DOZAJ TABLOSU

Kreatinin Klerensi

Önerilen

(mL/dak.)

PANlZARO Dozajı

20-80

12
g/l.5 g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 8 saatte bir

<20

8
g/l g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 12 saatte bir

PANİZARO’nun hemodiyaliz hastalan için maksimum günlük dozu 8 g/l .0 g’dır. Aynca, hemodiyaliz piperasilinin % 30-50’sini 4 saat içinde uzaklaştıracağından her bir diyaliz periyodundan sonra 2 g/250 mg PANİZARO takviye dozu uygulanmalıdır. Böbrek bozukluğu ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması için PANİZARO serum düzeylerinin ölçülmesi de yardımcı olacaktır.

Böbrek yetmezliği olan 2 ila 12 yaş arası çocuklara aşağıda belirtilen doz ayarlaması önerilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN 2 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN DOZ

AYARLAMASI

Kreatinin Klerensi (mL/dak.)

Önerilen

PANİZARO Dozajı

>40

Ayarlama gerekmez

20-39

90 mg/kg 8 saatte bir (13.5 g/gün’ü aşmayacak şekilde)

<20

90 mg/kg 12 saatte bir (9 g/gün’ü aşmayacak şekilde)

Kilosu 50 kg’dan az olan hemodiyaliz hastası çocuklar için önerilen doz 8 saatte bir 45 mg/kg’dır.

Bu tablo ortalama değerleri vermektedir. Her hasta toksisite belirtileri için yakından takip edilmeli ve ilacm doz ve sıklığı buna göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

2 yaşm altındaki çocuklarda PANIZARO, yeterli veriler elde edilene dek önerilmemelidir.

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarına sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANİZARO’dur. Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANİZARO uygulanabilir.

İntraabdominal enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası pediyatrik hastalar: Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40 kg’a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg’dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40 kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır. Klinik belirtileri ve bulguların giderilmesinin ardından doz uygulamasına en az 48 saat devam edilmesi, ampirik tedavi sonrası antibiyogram sonuçlarına göre hastanın klinik durumu ve antibiyotiklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ilacm kullanılmasının uygun olması durumunda tedavinin en az beş gün, en çok 14 gün sürdürülmesi önerilmektedir.

Pediyatrik Febril Nötropeni: Febril nötropenili hastalarda bir aminoglikozid ile kombine edilerek kullanılır. Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg’dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek verilmelidir.

Ağırlığı 50 kg’dan fazla olan çocuklar için, uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
PANlZARO, böbrek yetmezliği vakalan dışında, yetişkinlerle aynı doz seviyelerinde uygulanabilir.

Diğer:

PANİZARO’nun Aminoglikozidlerle birlikte kullanımı

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Penisilinlerle tedavi gören hastalarda, ciddi ve zaman zaman öldürücü anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlann multipl alerjenlere hassasiyeti olan hastalarda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.

Geçmişinde penisilin alerjisi hikayesi olan bazı hastalarda, sefalosporin tedavisi ile ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının görüldüğü bildirilmiştir. PANİZARO ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer aleıjenlere karşı daha önceki aşın duyarlılık reaksiyonlan dikkatle araştırılmalıdır. PANİZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen fatal hipersensitivite (anaflaktik/anaflaktoid [şok dahil]) reaksiyonlan rapor edilmiştir. PANlZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavi gerektirebilir. Aynca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil havayollanna müdahale gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Antibiyotik tarafından indüklenen psödomembranöz kolit, hayati tehlike yaratabilen şiddetli, inatçı diyareyle açığa çıkabilir. Psödomembranöz kolit semptomları, antibakteriyel tedavi esnasında ya da sonrasında başlayabilir.

PANİZARO, penisilin grubu antibiyotiklerin düşük toksisite özelliklerine sahiptir, fakat yine de uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematolojik de dahil organ-sistem fonksiyonlannın düzenli değerlendirilmesi önerilir. Özellikle uzun süreli tedavi sırasında lökopeni ve nötropeni oluşabilir. Bu nedenle periyodik hematolojik incelemeler yapılmalıdır.

Beta-laktam antibiyotikleri kullanan bazı hastalarda kanama vakalan görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazı durumlarda pıhtılaşma zamanı, platelet agregasyonu ve protrombin zamanı gibi koagülasyon testlerinin bozulmasına bağlı olmakta ve böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha çok görülmektedir. Kanama vakalan antibiyotik tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa, antibiyotiğe devam edilmemeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, süperenfeksiyona sebep olabilen dirençli organizmalann özellikle uzun süreli tedavide ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, uygun önlemler alınmalıdır.

Diğer penisilinlerle yapılan tedavilerde olduğu gibi, özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda yüksek dozlann uygulanması halinde, konvülsiyonlar şeklinde nörolojik ataklar görülebilir.

Bu ürün, piperasilinin beher gramında 2.00 mmol (46 mg) sodyum içerdiği için, hastanın toplam sodyum alimim artırabilir. Düşük potasyum rezervleri olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalı ve potansiyel olarak düşük potasyum rezervleri olan hastalar ile sitotoksik tedavi gören ya da diüretik kullanan hastalarda hipokalemi olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.

Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.

Gonore tedavisinde kısa süreli ve yüksek dozlarda kullanılan antibiyotikler, inkübe sifilis semptomlarını maskeleyebilir veya geciktirebilir. Dolayısıyla, tedavi öncesinde, gonore hastalannda aynı zamanda sifilis de araştınlmalıdır. Şüpheli herhangi bir primer lezyon görülen hastalardan, karanlık alan incelemesi için parçalar alınmalı ve en az 4 ay süreyle serolojik testler yapılmalıdır.

PANİZARO, aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, bazı Pseudomonas aeruginaso
bakteri kültürlerine karşı sineıji gösterir. Kombine tedavi, özellikle bağışıklık sistem bozukluğu olan hastalarda başarılı olmuştur. Her iki ilaç, eksiksiz tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık test sonuçlarının alınmasından sonra antimikrobiyal tedavi yeniden düzenlenmelidir. Nötropenik hastalarda, PANİZARO bir aminoglikozid ilavesiyle bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Nötropenik hastalann tedavisinde PANİZARO ve aminoglikozid’in tam terapötik dozları kullanılmalıdır.

4.5.   Diğer tıbbi Örfinler ile etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri

Diğer penisilinlerde olduğu gibi probenesid ve PANİZARO’nun beraber kullanılması piperasilin ve tazobaktam için daha uzun bir yarılanma ömrü ve daha düşük renal klerens meydana getirir, bununla beraber, her iki ilacm plazma doruk konsantrasyonları etki görmez.

PANİZARO ve vankomisin arasında herhangi bir etkileşim bulunmamıştır.

Piperasilin’in, vecuronium ile eşzamanlı kullanıldığında vecuronium’un nöromüsküler blokajının uzamasında rol oynadığı düşünülmektedir. Benzer etki mekanizmalarına bağlı olarak, nondepolarizan herhangi bir kas gevşeticisinin oluşturduğu nöromüsküler blokajın, piperasilin varlığında uzaması beklenebilir.

Heparin, oral antikoagülanlar ve kanın koagülasyon sistemini ve/veya trombosit fonksiyonunu etkileyebilen diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi süresince koagülasyon parametreleri daha sık test edilmeli ve düzenli olarak izlenmelidir.

Piperasilin, metotreksatm itrahını azaltabilir; bu nedenle, ilaç toksisitesini önlemek için hastaların serum metotreksat düzeyleri izlenmelidir.

Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infüzyon şişesi içinde kanştınlmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.

Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.

PANİZARO kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlanna ilave edilmez.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonel/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Oral yoldan alınan doğum kontrol ilaçlan ile etkileşimi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi:

PANİZARO’nun gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalmzca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalnızca terapötik yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Candida türlerinin neden olduğu süperenfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygm olmayan: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni

Seyrek: Anemi, kanama belirtileri (purpura, epistaksi, kanama süresinin uzaması dahil), eozinofili, hemolitik anemi

Çok seyrek: Agranülositoz, Coombs direkt testi pozitif, pansitopeni, kısmı tromboplastin zamanının uzaması, protrombin zamanının uzaması, trombositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygm olmayan: Aşırı duyarlılık reaksiyonu Seyrek: Anafılaktik/anafilaktoid reaksiyon (şok dahil)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek: Kanda albümin azalması, kan glukozunun düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, hipokalemi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm olmayan: Baş ağrısı, uykusuzluk

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Düşük tansiyon, flebit, tromboflebit Seyrek: Sıcak basması

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygm: İshal, bulantı, kusma

Yaygm olmayan: Kabızlık, hazımsızlık, sanlık, stomatit Seyrek: Kann ağınsı, psödomembranöz kolit

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygm olmayan: Alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış

Seyrek: Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gammaglutamiltransferazda artış,

hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygm: Döküntü

Yaygm olmayan: Prürit, ürtiker

Seyrek: Büllü dermatit, eritem mültiform

Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kanda kreatinin artışı Seyrek: İnterstisyel nefrit, böbrek bozukluğu Çok seyrek: Kan üre azotunda artış

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ateş, enjeksiyon yerinde reaksiyon Seyrek: Sertlik

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bilinen özel bir antidot yoktur. Ürün pazara verildikten sonra, PANİZARO ile ilgili doz aşımı olayları bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve ishal gibi yaşanan bu olaylann çoğunluğu, alışılmış önerilen dozlarla da bildirilmiştir. Önerilenden daha yüksek dozlar intravenöz yolla verilirse, hastalar nöromusküler eksitabilite ya da konvülsiyon (özellikle de böbrek yetmezliğinin varlığında) yaşayabilirler.

Hastanın klinik sunumuna uygun olarak semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Acil bir durumda piperasilinde olduğu gibi tüm gerekli medikal önlemler endikedir.

Serumdaki aşın piperasilin ya da tazobaktam konsantrasyonları hemodiyalizle azaltılabilir.

Motor eksitabilite veya konvülsiyon durumunda, antikonvülsif ajanlar (öm., diazepam veya barbitüratlar) endike olabilir.

Şiddetli, anaflaktik reaksiyonlar durumunda, genel önlemler başlatılmalıdır.

Şiddetli, sürekli diyare durumunda, antibiyotik etkili psödomembranöz kolit olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu gibi vakalarda PANİZARO derhal kesilmeli ve uygun bir terapi başlatılmalıdır (öm., oral teiokoplanin veya oral vankomisin). Peristalsizmi inhibe eden ilaçlar kontrendikedir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Beta-laktamaz inhibitörleri içeren penisilin kombinasyonlan ATC kodu: J01CR05

Etki mekanizması:

Birçok gram-pozitif ve gram-negatif aerobik ve anaerobik bakterilere karşı aktif, geniş spektrumlu, yarı-sentetik penisilin olan piperasilin, septum ve hücre duvan sentezini inhibe ederek bakterisid aktivite gösterir. Bir triazolilmetil penisilanik asit sülfon olan tazobaktam, birçok beta laktamazın, özellikle penisilinlere ve üçüncü kuşak da dahil sefalosporinlere karşı genellikle dirence neden olan plazmid enzimlerin kuvvetli inhibitörüdür. PANİZARO formülasyonunda tazobaktamın varlığı, normal olarak piperasiline ve diğer beta-laktam antibiyotiklerine dirençli ve beta-laktamaz üreten birçok bakterileri de içine alacak şekilde piperasilinin antibiyotik spektrumunu genişletip güçlendirir. Dolayısıyla, PANİZARO geniş spektrumlu bir antibiyotik ve bir beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerini bir araya getirir. PANİZARO, piperasiline duyarlı mikroorganizmalann yanı sıra beta-laktamaz üreten piperasiline dirençli mikroorganizmalara karşı da son derece etkilidir.

Gram-negatif bakteriler: E. coli, Klebsiella
suşlan
(K. oxytoca, K. pneumoniae
dahil,),
Proteus
suşlan
(P. vulgaris, P. mirabilis
dahil),
Salmonella
suşlan,
Shigella
suşlan,
Neisseria gonorrhea, N. meningitidis, Moraxella
suşlan, (M
catarrhalis
dahil),
Haemophilus
suşlan (//.
influenzae
[beta laktamaz negatif ampisilin rezistan suşlar hariç],
H. parinfluenzae
dahil),
Yersinia
suşlan gibi bakterilerin plasmid aracılığıyla beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen birçok türleri,
Enterobacter
suşlan
(E. cloacae, E. aerogenes
dahil),
Citrobacter
suşlan (C.
freundii, C. diversus
dahil),
Providencia
suşlan,
Morganella morganii, Serratia
suşlan
(S. marcescens, S. liquifaciens
dahil),
Pseudomonas aeruginosa
ve diğer
Pseudomonas
suşlan
(P. cepacia
dahil),
Xanthamonas maltophilia, Acinetobacter
suşlan,
Providencia rettgeri’
in birçok kromozomal beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen bakteri kültürleri.
İn vitro
çalışmalarda, PANİZARO ve aminoglikozidler arasmda, multi-dirençli
Pseudomonas aeruginosa’
ya karşı sineıjistik aktivite gözlenmektedir.

Gram-pozitif bakteriler: Streptococci (S. pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans,
Grup C, Grup G),
Enterococci (E. faecalis, E. faecium), Staphylococcus aureus
(metisilin/oksasiline dirençli
S. aureus
hariç),
S. epidermidis
’in (metisilin/oksasiline dirençli
S. epidermis
hariç) beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen suşlan.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler:

Emilim:

En yaygm uygulama yolu, i.v. bolus enjeksiyondur. Bununla beraber, intramüsküler uygulandığında da etken maddeler iyi absorbe edilir. İntramüsküler enjeksiyonu takiben piperasilin ve tazobaktamm ortalama mutlak biyoyararlanımlan sırasıyla % 71 ve % 84’tür.

Dağılım:

Protein Bağlanması; Piperasilin ve tazobaktam bağlanması yaklaşık % 30’dur ve terapötik konsantrasyon limitleri üzerinde belirgin olarak sabittir. Tazobaktam ve piperasilinin bağlanması diğer bir bileşiğin varlığından etkilenmez.

Serebrospinal sıvıya geçiş; Sağlıklı gönüllülerde, 30 dakikalık 5 g/0.625 g PANİZARO infüzyonunun başlangıcından 2 saat sonra, serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonlan, plazma değerlerinin % 2 ila 3’ü idi.

Doruk plazma konsantrasyonlanna, i.m. enjeksiyondan sonra 40 ile 50 dakikada, i.v. infüzyonu takiben ise derhal ulaşılır. Sağlıklı yetişkinlerde, tek veya çoklu dozlan takiben, PANİZARO kombinasyonunun plazma eliminasyon yanlanma ömrü 0.7 ile 1.2 saat arasmda değişir. Bu yarılanma ömürleri tek başına doz veya infüzyon süresinden etkilenmezler. Nötro-penik hastalarda, bir 4.5 g PANİZARO enjeksiyonundan sonra piperasilinin plazma doruk konsantrasyonu 277 mg/L, tazobaktamınki ise 34 mg/L’ye ulaşır. Plazma konsantrasyon zaman eğrileri altında kalan alanlar (AUC) 278 mg/L.h ve 41 mg/L.h idi.

PANİZARO ortalama doku konsantrasyonu plazmada % 50 ila 100 oranındadır.

PANİZARO konsantrasyonlan barsak mukozası, saira kesesi, safra, akciğer ve kemik gibi doku ve vücut sıvılarına geniş ölçüde dağılır.

Biyotransformasyon:

Piperasilin mikrobiyolojik olarak aktif desetil metabolitine metabolize olur. Tazobaktamın tek majör metaboliti inaktiftir.

Eliminasyon:

Piperasilin, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 68’i hiç değişmemiş ilaç halinde atılır. Sarrada % 2’ye varan oranlarda piperasilin dozu saptanmıştır. Piperasilin atılımı, tazobaktamla birlikte alınmasından etkilenmez.

Tazobaktam, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 80’i değişmemiş ilaç ve kalan doz da metabolit olarak atılır. Her bir bileşiğin büyüklüğü, böbrek yoluyla atılımın glomerular fıltrasyon ve net aktif tübüler sekresyon ile gerçekleştiğini düşündürür. Tazobaktamın idrarla atılımı, tahminen renal tübüler sekresyon kompetisyonuna bağlı olarak piperasilin varlığında azalmaktadır.

DoSrıısallık/Dogrusal olmayan durum:

PANİZARO doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda:

PANİZARO yanlanma ömrü, azalan kreatinin klerensi ile artmaktadır. Piperasilin ve tazobaktam için normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalarla karşılaştınldığında, 20 mL/dk’nm altında kreatinin klerensinde bu artış sırasıyla iki ve dört katıdır.

Piperasilin/tazobaktam dozlanmn % 31 ila % 39’u ile birlikte tazobaktam metaboliti şeklinde vücuttan uzaklaştırılan tazobaktamın % 5 oranındaki dozu, hemodiyalizle uzaklaştırılır. Piperasilin dozunun % 5’i ve tazobaktam dozunun % 12,5’u peritoneal diyaliz ile diyalizata geçerken, tazobaktam dozu % 18’e kadar olan bir oranda tazobaktam metabolite şeklinde vücuttan uzaklaştırılır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenisite

Karsinojenisite çalışmalan piperasilin, tazobaktam veya kombinasyonları için yürütülmemiştir.
Mutajenisite

Piperasilin/tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasilin /tazobaktam A sentezi tarifesiz DNA (UDS) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam bir memeli hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. İn vivo,
piperasilin/tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.

Piperasilin mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasiline maruz kalan bakterilerde (Rec miktarı) DNA haşan yoktur. Piperasilin UDS testinde negatiftir. Bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, piperasilin pozitiftir. Piperasilin bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. İn vivo,
piperasilin farelerde İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.

Tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Tazobaktam UDS testinde negatiftir. Tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Diğer bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, tazobaktam pozitiftir. Tazobaktam bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. Bir in vitro
sitojenetik (Çin ıamster akciğer hücreleri) testinde, tazobaktam negatiftir.
İn vivo,
tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.

Üretkenliğin Bozulması

Sıçanlarda üreme çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Uyumluluğu bilinmediğinden piperasilin/tazobaktam diğer ilaçlarla şırınga veya infiizyon şişesi içinde kanştınlmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayrı uygulanmalıdırlar. PANİZARO’nun aminoglikozidlerle in vitro
karışımı aminoglikozidin önemli inaktivasyonuyla sonuçlanabilir.

Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başma sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.

PANİZARO kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlanna ilave edilmez.

6.3. Raf ömrü

6.3. Raf ömrü

24 aydır

Liyofilize Toz:
Steril liyofilize PANİZARO tozunu içeren flakonlar 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdırlar.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 74.54 TL [ 29 May 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 74.54 TL [ 22 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569790051
Etkin Madde Piperasilin + Tazobaktam
ATC Kodu J01CR05
Birim Miktar 2.25
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Piperasilin ve Enzim İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
PANIZARO 2.25 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu