Bilim İlaçları › PANIZARO 2.25 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

PANIZARO 2.25 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Piperasilin + Tazobaktam }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Piperasilin ve Enzim İnhibitörü Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 9 March  2012

PANİZARO 2.25 g İ.V. infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Damar içine enjeksiyon (intravenöz) yoluyla veya infüzyon (serum içine) yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Her bir flakon 2 g piperasiline eşdeğer piperasilin sodyum ve 250 mg tazobaktama eşdeğer tazobaktam sodyum içerir.

Yardımct maddeler:Yardımcı madde içermez.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PANIZARO nedir ve ne için kullanılır?

2. PANIZARO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PANIZARO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PANIZARO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PANIZARO nedir ve ne için kullanılır?

1. PANİZARO nedir ve niçin kullanılır?

PANIZARO, 2.25 g steril, beyaz liyofilize toz içeren flakonda sunulan bir antibiyotiktir. Piperasilin ve tazobaktam içerir. Piperasilin geniş spektrumlu penisilin antibiyotikleri olarak bilinen ve bir çok bakteri türünü öldürebilen bir gruba dahildir. Tazobaktam, bazı bakterilerin piperasilinin etkilerine direnç geliştirmesini önler. Piperasilin tarafından öldürülemeyen bazı bakteriler piperasilin ve tazobaktam birlikte verildiğinde öldürülebilir.

PANIZARO, paketinizde bulunan flakonun içindeki toz seyreltildikten sonra damar içine enjeksiyon (yavaş enjeksiyon, 3-5 dakika) veya infüzyon (serum içinde, 20-30 dakika) yoluyla verilecektir.

Yetişkinlerde PANIZARO, göğüs boşluğu, idrar yolu, kan, kann içi veya deri gibi vücut bölgelerini etkileyen bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. PANİZARO, enfeksiyonlarla baş edebilmede problem yaşayan hastalarda, enfeksiyon tedavisinde aminoglikozidler olarak bilinen ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

2-12 yaş arası çocuklarda PANIZARO, kann içi enfeksiyonlarda ve bir aminoglikozid ile birlikte ateşle seyreden ve kanda nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısının azalması ile ortaya çıkan enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.


2.PANIZARO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANIZARO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da diğer bazı antibiyotiklere (fi-laktamaz inhibitörleri gibi) karşı duyarlı (aleıjik) iseniz.

PANIZARO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    PANIZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül aşın duyarlılık reaksiyonlan rapor edilmiştir. PANIZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik tedavisi kesilmelidir.

•    Düşük potasyum düzeyi olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.

•    Tedavi öncesinde, bel soğukluğu hastalannda aym zamanda frengi de araştmlmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PANIZARO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PANIZARO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PANIZARO’nun gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalnızca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalnızca yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

PANIZARO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her gramında 2.00 mmol (46 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır), heparin, warfarin ve aspirin gibi kan sulandıncı ilaçlar, metotreksat (kanser, artrit ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

•    Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infüzyon şişesi içinde kanştınlmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.

•    PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.

•    PANIZARO kan ürünlerine veya albümin içeren ürünlere ilave edilmemelidir.

PANIZARO LAKTATLI RINGER ÇÖZELTİLERİ ILE GEÇIMSIZDIR

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PANIZARO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlanna sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANIZARO’dur.

Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANIZARO uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Doktorunuz, PANIZARO’yu damannızın içine yavaş enjeksiyon veya serum içinde (infiizyon yoluyla) uygulayacaktır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

2 yaşın altındaki çocuklarda PANİZARO, yeterli veriler olmadığından önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

PANİZARO, böbrek yetmezliği olan hastalar dışında, yetişkinlerle aynı dozda uygulanabilir.

özel kullanım durumlan:

Kann içi enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası çocuklarda: Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40kg'a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg'dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır.

Çocuklarda görülen kanda nötrofil sayısında azalma: Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg'dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile birlikte verilmelidir. Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan çocuklar için, uygun dozda bir aminoglikozid ile birlikte, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.

Böbrek yetmezliği: Dozaj böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.

Eğer PANİZARO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PANIZARO kullanırsanız

PANİZARO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PANIZARO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PANİZARO ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 39.23 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 39.23 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569790051
Etkin Madde Piperasilin + Tazobaktam
ATC Kodu J01CR05
Birim Miktar 2.25
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Piperasilin ve Enzim İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PANIZARO 2.25 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202239.23 TL
13 May 202239.23 TL
6 May 202239.23 TL
25 Apr 202239.23 TL
18 Apr 202239.23 TL
8 Apr 202239.23 TL
4 Apr 202239.23 TL
28 Mar 202239.23 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları