Genveon İlaçları › OLGEN PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

OLGEN PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 9 November  2012

OLGEN PLUS 20 mg/25 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg olmesartan medoksomil ve 25 mg hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz PH 112, kolloidal silikon dioksit, hidroksi propil selüloz low, magnezyum stearat, makrogol (PEG) 3350 toz, talk, polivinil alkol hidrolize, titanyum dioksit (El71), talk-kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLGEN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. OLGEN PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLGEN PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLGEN PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OLGEN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır. OLGEN PLUS 28 ve 84 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil, anjiyotensin-11 reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncını düşürür. Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

OLGEN PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.


2.OLGEN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLGEN PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

 • Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış    sodyum, artmış kalsiyum
 • veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

  • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var    ise.
 • OLGEN PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla takip etmek isteyebilir.

 • Karaciğer hastalığınız var ise,
 • Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,
 • • OLGEN PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya krampları, kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hissi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklarınız ortaya çıkarsa.

  • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

 • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

 • Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.
 • • Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonları (alerji) ihtimali artabilir.

 • Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.
 • • Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlarında daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlarında dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşırı düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

 • Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik)    ilaçlar    alan
 • hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

  Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:

  • OLGEN PLUS kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

  • OLGEN PLUS’ın potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (öm. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

 • Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLGEN PLUS tedavisi    testten    önce
 • durdurulmalıdır.

  • OLGEN PLUSTn içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OLGEN PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLGEN PLUS yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OLGEN PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

  Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, OLGEN PLUS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  OLGEN PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OLGEN PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılannm kandaki seviyelerini takip edebilir.

  • Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

  • Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

  • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar

 • Ağn kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve salisilatlar)
 • Alkol, barbituratlar, bazı uyku ilaçlar, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • • Baklofen (kas gevşetici)

  • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullamlan belirli ilaçlar)

 • Antikolinerjikler (ömeğin, atropin ve biperiden)
 • Kalsiyum tuzları
 • • Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçları, metformin ve insülin)

 • Beta-blokörler
 • Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)
 • Düşük kan basıncı ve kan atım hızı için kullanılan ilaçlar (ömeğin, noradrenalin)
 • Belirli adale gevşeticiler (ömeğin, tübokürarin)
 • Gut ilaçları (probenisid, sulfınpirazon ve allopurinol)
 • Amantadin (virüslere karşı kullanılan bir ilaç)
 • • Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (ömeğin, siklofosfamid, metotreksat)

 • Metildopa (kan basıncını düşüren bir ilaç)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)
 • Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)
 • • Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

 • Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)
 • Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)
 • Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Bazı hastalarda OLGEN PLUS kullanırken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.OLGEN PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • OLGEN PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız. Bu günlük en yüksek dozdur.

  Uygulama yolu ve metodu

 • OLGEN PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, ömeğin kahvaltıda alınız.
 • Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLGEN PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.
 • Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer OLGEN PLUS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLGEN PLUS kullanırsanız

  OLGEN PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLGEN PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLGEN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLGEN PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

  En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri  Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 133.09 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 133.09 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293093213
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DA08
Birim Miktar 20+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OLGEN PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023133.09 TL
15 Sep 2023133.09 TL
8 Sep 2023133.09 TL
1 Sep 2023133.09 TL
29 Aug 2023133.09 TL
21 Aug 2023133.09 TL
14 Aug 2023133.09 TL
7 Aug 2023133.09 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları