NYZANT 150 mg 28 kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Nizatidin }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NYZANT 150 mg kapsül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Nizatidin 150 mg

“

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Kapsül

Başlık opak koyu sarı, gövde opak açık sarı renkte, no 2, sert jelatin kapsül içinde beyaza yakın renkte toz şeklinde kapsüller halindedir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

NYZANT, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde endikedir:

• Duodenal ülser

• Benign gastrik ülser

• Duodenal veya benign gastrik ülserin önlenmesi

• Gastrik özofageal reflü hastalığı (erozyonlar, ülserler ve göğüs yanması dahil)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Duodenal ülser: Önerilen günlük doz akşamlan 300 mg’dır. Tedavi süresi 4 haftadır, ancak endoskopik olarak daha erken iyileşme saptanırsa bu süre kısaltılabilir. Ülserin çoğu 4 hafta içinde iyileşir ancak bu sürede tam iyileşme olmadı ise tedavi 4 hafta daha sürdürülmelidir.

Benign gastrik ülser: Önerilen doz 4 hafta süre ile akşamlan 300 mg’dır. Eğer gerekiyorsa süre 8 haftaya çıkartılabilir. Tedaviye başlamadan önce gastrik kanser olmadığından emin olunmalıdır.

Duodenal ve benign gastrik ülser tedavisinde; tercih edilirse, 300 mg’lık günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 150 mg olarak verilebilir.

Duodenal veya benign gastrik ülserin önlenmesi (profılaktik tedavi): Önerilen doz akşamları 1 defa 150 mg’dır. NYZANT ile bir yıldan uzun tedavinin sonuçlan bilinmemektedir

Gastrik özofageal reflü hastalığı: Erozyonlann, ülserasyonlann ve bunlara eşlik eden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen oral doz, 12 haftaya kadar günde 2 defa 150 mg’dır ve bu miktar, günde 2 defa 300 mg’a dek yükseltilebilir.

NSAİİ’nin kullanımına bağlı gastrik ya da duodenal ülser: Önerilen doz 8 haftaya kadar günde 300 mg’dır (ya 300 mg akşam ya da 150 mg sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa). Çoğu hastada, ülser 4 hafta içinde iyileşir. Tedavi süresinde, NSAİİ’nin kullanımına devam edilmelidir.

Dozun akşam 22:00’de alınması yerine 18:00’de alınması, gece asit salimim daha iyi baskılayabilir.

Uygulama şekli:

NYZANT kapsül, bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır. Elma suyu ve alkolle birlikte alınmamalıdır (bkz bölüm 4.4)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği:

Orta-ileri derecede şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması :

Aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülser yada gastroözofageal reflü vakalarında, kreatinin klerensi 20-50 mL/dak arasında ise günde 150 mg; kreatinin klerensi 20 mL/dak’mn altında olanlarda gün aşırı 150 mg olarak uygulanmalıdır.

Daha yüksek dozda tedavi gerektiren gastroözofajiyal reflü vakalarında ise nizatidin dozu, kreatinin klerensi 20-50 mL/dak olanlarda günde 2 defa 150 mg ve 20 mL/dak’mn altında olanlarda ise gün aşırı 150 mg’dır.

İdame tedavisinde kreatinin klerensi 20-50 mL/dak olan hastalarda gün aşırı 150 mg ve 20 mL/dak’dan az olanlarda her 3 günde bir 150 mg nizatidin kullanılır.

Önerilen doz

Böbrek yetmezliği olmayan hastalar

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalar

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar

600 mg

günde 2 defa 150 mg

günde 150 mg

300 mg

akşamları 150 mg

gün aşırı 150 mg

150 mg

gün aşırı 150 mg

3 günde bir 150 mg

Karaciğer yetmezliği:

Komplike olmayan karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal hastalarda farmakokinetik değişmemiştir. Ancak dikkatli kullanılması önerilir.

Pediyatrik popülasyon:

Nizatidinin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşm altındaki çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkinlerdeki dozlar kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• NYZANT, içerdiği etkin madde (nizatidin) veya formüldeki diğer bileşenlerden herhangi birisine aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• Nizatidin tedavisine semptomatik yanıt alınması gastrik kanser varlığını dışlamaz. Tedaviye başlamadan önce gastrik kanser olasılığı bertaraf edilmelidir.

• Nizatidin başlıca böbrekten atıldığı için dozaj orta ve çok şiddetli renal yetmezlik çeken hastalarda azaltılmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.2)

• Hepatorenal sendromlu hastalarda farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.

• Nizatidin dozunun bir kısmı karaciğerde metabolize olur. Komplike olmayan karaciğer bozukluğu olan, böbrek fonksiyonu normal hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir. (Bkz.Bölüm 4.2).

• Yaşlı hastalarda tedavi, renal fonksiyonun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir (Bkz.Bölüm 4.2).

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Nizatidin ile teofilin, klordiazepoksit, lorazepam, lidokain, fenitoin, varfarin, ibuprofen, aminofılin, diazepam ve metoprolol arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Nizatidin, sitokrom P-450 ile bağlantılı ilaç metabolize eden enzimleri inhibe etmez bu nedenle hepatik metabolizmanın inhibisyonundan kaynaklanan ilaç etkileşimleri beklenmez. Nizatidin, CYP3A4 enziminin zayıf inhibitörüdür. Nizatidin çok yüksek dozlarda kullanıldığında salisilatların absorbsiyonlarını artırabilir.

Nizatidin ve diğer histamin Th-reseptör antagonistleri, gastrik absorbsiyonu asidik mide pH’ına bağlı olan ilaçların mideden absorbsiyonlarım azaltabilir (Örneğin itrakonazol ve ketokonazol, atazanavir, sefpodoksim, sefuroksim, dasatinib, fosamprenavir/amprenavir, demir iyonları [ferik glukonat, demir dekstran kompleksi, demir sükroz hariç]) ve serum konsantrasyonlarında düşme meydana getirebilirler ve tedavinin izlenmesi gerekebilir.

H2-reseptör antagonistleri, saquinavirin semrn konsantrasyonlarını artırabilir. Tedavinin izlenmesi önerilir.

Nizatidin nadiren agranülositoza neden olabildiği için klozapin ve karbamazepinle birlikte kullanılırken dikkatle izlenmelidir.

Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlarının günde 2 defa 150 mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir.

Nizatidin emilimi yiyecekler, antikolinerjik ajanlar ve antiasidler ile klinik olarak anlamlı azalma göstermez.

Nizatidinin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak % 35’tir. Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbİtal ve propranolol, nizatidinin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez.

Laboratuar testleri etkileşimleri:

Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen ve protein arayan Multistix testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.

Gastrik asit sekresyonu testleri, alerjen ekstresi deri testleri, serum kretinin ve serum transaminaz konsantrasyonları testlerinde hatalı sonuçlar görülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir. Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal ve-veya/doğum/ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından NYZANT yalnızca, sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna inanıldığı takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar oral nizatidin dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanların yavrularında büyümenin baskılanması söz konusudur. Bebeğini emziren annelerde emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NYZANT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Tüm dünyada nizatidinle yapılan ve değişik tedavi sürelerini kapsayan kontrollü klinik çalışmalarda 6000’den fazla hasta incelenmiştir. ABD ve Kanada’da yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda 2600 hastaya nizatidin, 1700 hastaya plasebo verilmiştir. Bu plasebo kontrollü çalışmalarda gözlenen yan etki olaylarında anemi (%0.2’ye karşı %0) ve ürtiker (%0.5’e karşı %0.1) nizatidin grubunda anlamlı şekilde daha fazla görülmüştür.

Klinik çalışmalarda nizatidin ile ilgili bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), izole bildirimler dahil, bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygm: Enfeksiyonlar

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Kemik iliğinin etkileri ile ortaya çıkan anemi ve trombositopeni Bilinmiyor: Trombositopenik purpura

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili), anafılaktik reaksiyonlar Bilinmiyor: Serum hastalığı benzeri reaksiyonlar

Endokrin hastalıklar

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları ve kontrollü klinik çalışmalar nizatidine bağlı olarak ortaya çıkan antiandrojen aktivite bulgusu göstermemiştir. İmpotans ve libido kaybı nizatidin alan hastalarda plasebo alan grup ile aynı oranda görülmüştür. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir.

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm: Anksiyete, iritabilite, sinirlilik Seyrek: Geri dönüşümlü mental konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygm: Baş ağrısı

Yaygm: Baş dönmesi, uykusuzluk, somnolans, unutkanlık, anormal rüyalar

Göz hastalıkları

Yaygın: Ambliyopi

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Bradikardi

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 hasta ile hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada, kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi ataklan görülmüştür.

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygm: Öksürük, nazal konjesyon, nazofarenjit, rinit, farenjit, sinüzit Yaygm olmayan: Bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygm: Abdominal ağrı, iştahsızlık, kabızlık, diyare, ağız kuruluğu, gaz, mide yanması, bulantı, kusma, dispepsi, diş hastalıkları

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar bildirilen nadir birkaç vakada nizatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür.

Bilinmiyor: AST/ALT veya alkalen fosfataz yükselmeleri, hepatit, sanlık.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygm: Kaşıntı, döküntü, kızanklık Yaygm olmayan: Ekzantem, terleme, ürtiker Seyrek: Eksfolyatif dermatit

Kas -iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm: Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm: Ateş, ağrı, göğüs ağnsı, sırt ağnsı

Yaralanma ve zehirlenmeler

Yaygm: Kazara yaralanma

Cerrahi ve tıbbi prosedürler

Yaygm: Ameliyat girişimleri

Pediyatrik popülasyon:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Nizatidin tedavisi sırasında doz aşımı nadiren bildirilmiştir. Aşağıdaki bilgiler böyle bir durumla karşılaşıldığında yol gösterici olması amacıyla verilmektedir.

Belirtiler ve bulgular: İnsanlarda nizatidin doz aşımı ile ilgili klinik deneyimler kısıtlıdır. Kas tremorları, kusma, solunumda hızlanma gibi bulgular görülebilir.

Yüksek dozlarda nizatidin uygulanan test hayvanlarında lakrimasyon, salgı artışı, bulantı, miyozis ve diyare gibi kolinerjik tipte etkiler gözlenmiştir. Köpeklerde 800 mg/kg, maymunlarda 1200 mg/kg’hk dozlar öldürücü etki yapmamıştır. LD50 değeri: yaklaşık 80 mg/kg’dır.

Tedavi: Böyle bir durumla karşılaşıldığında aynı hastanın birkaç değişik ilacı birlikte almış olabileceği, ilaçlar arasındaki etkileşim ve hastadaki olağandışı ilaç kinetiği gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Hasta aşırı doz almışsa, klinik izleme ve destek tedavisiyle birlikte aktif kömür kullanılması, hastanın kusturulması ya da mide lavajı düşünülmelidir. Hemodiyaliz uygulanmasının vücuttaki nizatidini uzaklaştırabildiği, kesin olarak gösterilmiş değildir; ancak dağılım hacminin büyük olması nedeniyle nizatidinin bu yöntemle etkili bir şekilde uzaklaştırılması beklenmemelidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Histamin H2 antagonisti ATC kodu: A02BA04

Etki mekanizması:

NYZANT’ın etkin maddesi nizatidin, güçlü, selektif, kompetetif ve reversible histamin H2-reseptör antagonistidir. Bazal ve stimüle edilmiş gastrik asit ve pepsin konsantrasyonu ve ilave olarak mide sekresyonunu belirgin olarak azaltır. Gastrik asit salımmı, gastrik hacim ve hidrojen iyon konsantrasyonu azalır.

Midedeki asit salgısını 12 saate kadar uzayan süreler boyunca inhibe eder. Ayrıca yiyecek, kafein, betazol ve pentagastrin ile uyarılan mide asidi salgılamasını da önemli ölçüde inhibe eder.

75-300 mg oral nizatidin, noktürnal asit salgısını % 73-90 oranında inhibe eder. Gastrik sekresyonlardaki pepsin aktivitesini etkilemez ama total pepsin salgısı, gastrik sekresyonların hacmindeki azalmayla orantılı bir şekilde azalır.

Yine 75-300 mg oral nizatidin, betazol etkisiyle uyarılan intrinsik faktör salgısını artırır.

Nizatidin, bazal serum gastrin düzeyini etkilemez. Nizatidin kullanımından 12 saat sonra yemek yendiğinde, gastrin salgılanması üzerinde rebound etki görülmez.

Nizatidinin serumdaki gonadotropin, prolaktin, büyüme hormonu, antidiüretik hormon, kortizol, triiyodotironin, tiroksin, testosteron, 5-alfa dihidrotestosteron, androstendion veya estradiol konsantrasyonları üzerinde etkili olduğu gösterilmemiştir. Nizatidinin ortaya konulabilen bir antiandrojenik aktivitesi yoktur.

Genel özellikler

Emilim:

Nizatininin emilimi gıdalardan klinik olarak anlamlı şekilde etkilenmez ve biyoyararlanımı gıdalar ile değişmez. Simetikonla birlikte alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler, nizatidin emilimini % 10 kadar azaltır.

Oral nizatidinin mutlak biyoyararlanımı % 70’i geçer. Propantelin ile birlikte alınması, nizatidinin oral biyoyararlammım etkilemez. 150 mg nizatidinin oral olarak alınmasından yaklaşık 2 saat (0.5-3 saat) sonra 0.7-1.8 mg/L; 300 mg doz almımından sonra ise 1.4-3.6 mg/L arasında değişen maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.

Dağılım:

Nizatidin’in dağılım hacmi 0.8-1.5 L/kg’dir. Nizatidinin % 35 kadarı, başlıca aı-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbİtal ve propanolol, nizatidinin plazma proteinlerine in vitro bağlanmasını etkilemez.

Biyotransformasyon:

Nizatidin, özellikle karaciğerde metabolize edilir. İnsanlarda oral nizatidin dozunun % T den daha küçük bir bölümü, yine bir H2-reseptör antagonisti olan ve idrarla atılan başlıca metabolit olan N2-monodesmetilnizatidine metabolize edilir. Diğer olası nizatidin, metabolitleri N2-oksit (dozun % 5’inden azı) ve S-oksit (dozun % 6’sından azı)’tir.

Eliminasyon:

Oral nizatidin dozunun (metabolitler dahil) % 90’dan fazlası, 12 saat içerisinde idrarla atılır. Oral dozun % 60 kadarı değişime uğramaksızın atılır. Nizatidinin ortalama eliminasyon yan-ömrü yaklaşık 1.6 saat, plazma klerensi 40-60 L/saattir. Renal klerensin 500 mL/dak dolayında olması, ilacm vücuttan aktif tübüler sekresyonla uzaklaştınldığım göstermektedir. Oral dozun % 6’dan daha az bölümü feçesle atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikleri:

Böbrek yetmezliği:

Orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik, nizatidinin yarı-ömrünü uzatır ve klerensi azaltır. Fonksiyonel bakımdan anefrik olan hastalardaki ortalama yan-ömür 3,5-11 saat, plazma klerensi 7-14 L/saattir. Belirgin renal yetmezliği olan kişilerde birikim olmasını engellemek için nizatidin dozlannın miktarı ve sıklığı fonksiyon yetmezliğinin şiddeti ile orantılı olarak azaltılmalıdır. (Bakınız bölüm 4.2)

Yoğun bakım hastalan:

Kritik hastalarda, nizatidinin 7 günlük tedavi süresince saatte 10 veya 20 mg oranında sürekli infüzyonu ortalama gastrik pH’ı 5.4’e çıkarır. Nizatidinin saatte 10 ve 20 mg’lık infüzyonlarla sabit durum plazma konsantrasyonları sırasıyla 258 ve 482 pg/L bulunmuştur.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılardaki ülser iyileşme hızları gençlerdekine benzer. Bu grup hastalarda görülen yan etkiler ve laboratuvar testlerindeki anormallikler de diğer yaş gruplarındakilerle benzerdir.

Yaş, nizatidin farmakokinetiğinde tek başına değişiklik yapan bir faktör değildir. (Bkz bölüm 4.2)

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

500 mg/kg/gün oral yüksek doz nizatidin verilerek sıçanlarda yapılan 2 yıl süreli karsinojenisite çalışmasında herhangi bir karsinojenik etki görülmemiştir.

Potansiyel genetik toksisitenin araştırıldığı bir dizi testte nizatidin mutajenik bulunmamıştır.

Sıçanlarda yapılan perinatal, postnatal 2. jenerasyon çalışmasında 650 mg/kg/gün dozuna titre edilen nizatidin ebeveyn ve yavruların üreme özelliklerinde yan etki göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Akışkan nişasta Nişasta

Silikon sıvı 35 c.s.

6.2. Geçimsizlikler

Preparatın farmasötik açıdan terkibe giren madde ve inert ambalajla herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı 23.85 TL [ 10 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.85 TL [ 7 Aug 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698877150403
Etkin Madde Nizatidin
ATC Kodu A02BA04
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Nizatidin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
NYZANT 150 mg 28 kapsül Barkodu