NITRODERM TTS 25 mg 30 flaster Kısa Ürün Bilgisi

Nitrogliserin }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 21 February  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NITRODERM TTS 5

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Nitrogliserin (1,2,3-Propanetriol trinitrat) 25 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Transdermal flaster

NITRODERM TTS, deriye uygulandıktan sonra, salıverme membranından sürekli olarak nitrogliserin salıverecek şekilde hazırlanmış çok katlı düz bir sistemdir. Salıverme membranı, deri geçirgenliği yüksek olan derilerde salımı sınırlandırır. Aktif madde deriye nüfuz eder ve önerilen uygulama süresince, nispeten sabit konsantrasyonlarda direkt olarak sistemik dolaşıma geçer.

Tablo 3-1 NITRODERM’in farmasötik formları Nitrogliserin miktarı 25 mg

Temas yüzeyi 10 cm

Yazılar CG

(sırtında) DOD

Salıverme tabakasının rengi Beyazımsı-sanmsı

Ürün adında kullanılan rakam (TTS 5), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin nominal miktarını (mg olarak) göstermektedir.

Her sistemde geri kalan nitrogliserin ilaç rezervuarı görevini görür ve normal kullanımda salıverilmez. Örneğin, 12 saat sonra başlangıçtaki nitrogliserin miktarının % 10 u sistemden salıverilmiş olacaktır. Nitrogliserin NITRODERM TTS den cm2 başına sabit bir oranda salıverildiğinden, uygulanan doz ilacın salıverildiği alanın yüzölçümüyle orantılıdır. İn vivo olarak nitrogliserin salıverilmesinin nominal hızı, saatte yaklaşık 20-25 mikrogram/cm2,dir. NITRODERM TTS bileşiminin kesit diyagramı aşağıdaki şekilde görülmektedir:

1 mm

f t n

1 *

1 1 1

Açma Mühürlü Salıverme bolumu kenarlar şeridi

Yapışkan

tabaka

Salıverme membranı

Arka film


4.1. Terapötik endikasyonlar

Anjina pektoris : Tek başına veya beta adrenoreseptör-blokerleri ile ve/veya kalsiyum kanal antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Konjestif kalp yetmezliği : Dijital veya diğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretikler ile geleneksel tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Genel kurallar

NITRODERM TTS, akut anjina pektoris ataklarının acil tedavisinde kullanılmaz; bu durumlarda çabuk etkili nitrat preparatları kullanılmalıdır.

Nitrat preparatlanna cevap hastadan hastaya değişir; en düşük etkili doz belirlenmelidir.
Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir.

NITRODERM TTS ve diğer transdermal sistemler de dahil, uzun etkili nitratların sürekli veya sık sık kullanımı sırasında tolerans gelişebilir veya terapötik etkide azalma görülebilir. Tolerans gelişimini önlemek için her 24 saatte bir, genellikle gece, sistemin kullanımına 8-12 saat süreyle ara verilmesi önerilmektedir.

Klinik araştırmalar hastaların çoğunda bu tür aralıklı tedavinin sürekli tedaviden daha etkili olduğunu göstermiştir. Uzun süreli tedaviye klinik olarak yanıt veren hastalarda NITRODERM TTS’in devamlı kullanılması uygun olabilir.

Anjina pektoris

Tedaviye günde bir NITRODERM TTS 5 ile başlanmalıdır. Daha sonra klinik cevaba göre bu doz kademeli olarak; günde bir NITRODERM TTS 10 (normal idame dozu) veya günde iki NITRODERM TTS 10’a kadar yükseltilebilir.

Konjestif kalp yetmezliği

Tedaviye hastanede başlanması ve hastanın hemodinamik durumunun izlenmesi önerilir; tedavi, gerekli idame dozu saptanıncaya kadar hastanede sürdürülmelidir.

Optimum tedavi dozu, alınan klinik cevap ve karşılaşılan yan etkiler doğrultusunda, kan basıncında düşme ve taşikardi gibi aşın doz belirtileri dikkatle izlenerek saptanmalıdır.

Flebitin ve ekstravazasyonun önlenmesi

Bir NITRODERM TTS 5 intravenöz uygulama yerinin yakınına, kanulasyonun distal tarafına uygulanmalıdır. Sistemin hergün değiştirilmesi önerilir. Ancak çalışmaların birinde sistem, her 3-4 günde bir değiştirilmiş ve etki korunmuştur. İntravenöz tedavi sona erdiğinde, NITRODERM TTS tedavisi de durdurulmalıdır.

Uygulama şekli:

Her bir NITRODERM TTS flaster, ayrı bir saşe içinde bulunur. Bu saşenin bir kenan sistemin dışan çıkarılmasını kolaylaştırmak üzere işaretlenmiştir. Aluminyum saşe işaretli yerinden yırtılarak NITRODERM TTS çıkarılır. Beyaz, koruyucu tabakayı kaldırıldıktan sonra NITRODERM TTS’in yapışkan yüzü gövdede ya da kolun üst tarafmda sağlıklı derinin temiz, kılsız ve kuru bir bölgesine uygulanır. Avuç içi İle sıkıca bastırılır ve bu şekilde 10-20 saniye kadar tutulur. Uygulama bölgesi günlük olarak değiştirilmelidir, aynı bölgeyi tekrar kullanmadan önce birkaç gün beklemek gerekir.

Özel popttlasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

NİTRODERM TTS’in çocuklardaki etkileri konusunda yeterli bilgi olmadığından sistemin bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

• Etkin madde nitrogliserine ve benzeri organik nitrat bileşiklerine veya NITRODERM TTS’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen aşın duyarlılığı olanlarda,

• Belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliğinde (şok, kollaps durumları),

• İntrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlarda,

• Obstrüksiyona bağlı miyokard yetmezliğinde (örneğin, aortik veya mitral stenoz veya konstriktif perikardit olduğunda) kontrendikedir.

• NITRODERM TTS, sildenafıl (Viagra®), tadalafıl ve vardenafıl gibi fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır çünkü PDE5 inhibitörleri NITRODERM TTS’ in vazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyon oluşabilir.

4.4.   Özel kullanım uyarıları ve Önlemleri

Uyanlar

Diğer nitrat preparatlan ile olduğu gibi, uzun süre tedavi gören hastaya başka bir ilaç uygulanacak ise, nitrogliserin dozu yavaş yavaş azaltılırken diğer tedavi başlatılmalıdır.

NITRODERM TTS sistemi aluminyum tabaka içermektedir. Bundan dolayı NITRODERM TTS, MRI (Manyetik Rezonans Görüntülemesi), kardİoversiyon veya DC defibrilasyonu ve diatermi tedavisi gibi vücuda manyetik veya elektriksel alan işlemleri uygulanmadan önce çıkarılmalıdır.

Yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlannda, NITRODERM TTS ile tedavi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veya hemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir.

Önlemler

Hipoksemi:

Şiddetli anemi nedeniyle arteriyel hipoksemi gelişmiş olan hastalarda, nitrogliserin biyotransformasyonunun azalmış olması nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Bunun gibi akciğer hastalığı veya iskemik kalp hastalığı nedeniyle hipoksemi ve ventilasyon/perfüzyon dengesi bozukluğu mevcut olan hastalarda da dikkat gerekir. Anjina pektoris, miyokard enfarktüsü veya serebral iskemi vakalannda küçük hava yollanyla ilgili anormalliklere (ve özellikle de alveoler hipoksiye) sık rastlanır. Bu koşullar altında akciğerlerde perfüzyonun, alveoler hipoksi bölgelerinden daha iyi ventile olan akciğer bölgelerine kaydınlmasına yönelik bir vazokonstriksiyon gelişir. Güçlü bir vazodilatör olması nedeniyle nitrogliserin, bu koruyucu vazokonstriksiyonu ortadan kaldırarak kötü ventile olan bölgelerdeki perfüzyonun artmasına, ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin şiddetlenmesine ve arterlerdeki kısmi oksijen basıncının daha da azalmasına yol açar.

Hipertrofık kardiyomiyopati:

Nitrat tedavisi, hipertrofık kardiyomiyopatinin neden olduğu anjinayı şiddetlendirebilir.

Anjina artışı:

Plasterin çıkarıldığı dönemlerde anjina krizlerinin sıklığında artma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, beraberinde antianjinal tedavi gerekebilir.

Sublingual nitrogliserine tolerans:

Nitrogliserinin transdermal sistemine karşı tolerans geliştiğinde, sublingual nitrogliserinin egzersiz toleransına etkisi kısmen azalabilir.

Flebitin önlenmesinde NITRODERM TTS 5 kullanılması:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer vazodilatörler (örn. sildenafıl [Viagra®], tadalafıl ve vardenafıl gibi PDE5 inhibitörleri), kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler, antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavi ve alkol tüketimi, NITRODERM TTS’in kan basıncım düşürücü etkisini artırabilir.
Dihidroergotaminle birlikte NITRODERM TTS kullanılması, dihidroergotaminin biyoyararlanımmı artırabilir. Koroner arter hastalığı vakalarında bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir; çünkü dihidroergotamin, nitrogliserinin etkisini antagonize eder ve koroner vazokonstriksiyona yol açabilir.

Asetilsalisilik asit ve benzeri nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımının NITRODERM TTS’e alınan terapötik cevabı azaltabileceği şeklinde olasılık kesinlikle unutulmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

NITRODERM TTS’yi reçete eden sağlık profesyonelleri, çocuk sahibi olma potansiyeli olan kadınlara bu ilacın gebelik sırasındaki olası risklerini anlatmalıdırlar.

Gebelik dönemi

Herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi NITRODERM TTS de, özellikle ilk 3 aylık dönemde olmak üzere gebelik esnasında dikkatle kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Aktif maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavinin anneye sağlayacağı faydalar, çocukta neden olabileceği risklerle birlikte değerlendirilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers ilaç reaksiyonları, en sık görülen advers reaksiyon ilk sırada olacak şekilde sıklıklarına göre aşağıda sıralanmıştır. Her sıklık grubunda advers reaksiyonlar azalan ciddiyet derecesine göre sıralanmıştır.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 İla <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek >1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Başağrısı.

Seyrek: Sersemlik.

Çok seyrek: Baş dönmesi.

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardİ.

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Postüral hipotansiyon, flushing, senkop,

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Mide bulantısı, kusma.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygm olmayan: Kontakt dermatit.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm olmayan: Eritem, kaşıntı, yanma hissi, iritasyon.

Araştırmalar

Seyrek: Kalp atım hızının artması.

Diğer nitrat preparatlan gibi, NITRODERM TTS de sıklıkla serebral vazodilatasyona bağlı ve sıklıkla doza bağımlı olan baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları, genellikle tedaviye devam edilmesini takiben birkaç gün sonra geçer. Eğer aralıklı tedavi sırasında kalıcı baş ağnian devam ederse hafif analjezikler ile tedavi edilmelidir. Geçmeyen başağnlan nitrogliserin dozunun azaltılması veya tedavinin kesilmesi gerektiğinin bir belirtisidir.

Sistem deri üzerinden uzaklaştırıldıktan sonra, deri üzerindeki hafif bir kızarıklık genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler:

Yüksek dozda nitrogliserin şiddetli hipotansiyon ve refleks taşikardiye veya kollaps ve bayılmaya neden olabilir. Aynca, kazara aşın doz nitrogliserin alınımını takiben methemoglobinemi görüldüğü bildirilmiştir. Bununla birlikte, NITRODERM TTS’in salıverme membranı aşırı doz olasılığını azaltır.

Tedavisi:

NITRODERM TTS’in nitrat etkisi, basit bir şekilde, sistem(ler)in vücuttan uzaklaştınlmasıyla hızla sona erdirilebilir. Hipotansiyon veya kollapsı gösteren herhangi bir belirti oluştuğunda hastanın bacakları yukarı kaldırılarak veya eğer gerekirse bir bandaj ile sanlarak giderilebilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kardiyak hastalıklarda kullanılan vazodilatörler ATC kodu: C01DA02

Nitrogliserin organik bir nitrat türevidir. Nitrogliserin vücuttaki tüm düz kaslan gevşetir.
Damar sisteminde başlıca etkisini geniş koroner arterler ve daha belirgin olmak üzere sistemik venler üzerinde gösterir.

Anjina pektoriste nitrogliserinin temel etki mekanizması, esas olarak kalbe dönen kan miktannda düşüş sağlayan venöz kapasitanstaki (venöz göllenme) artışa dayanır. Buna bağlı olarak sol ventrikül diastol sonu basıncı (ön yük) ve dolum hacmi azalmaktadır.
Bunun sonucunda, anjina pektorisli hastalarda, istirahat sırasında ve özellikle egzersiz esnasında miyokardın oksijen ihtiyacı azalır, egzersiz kapasitesi artar.

Koroner arteriyel dolaşımda, nitrogliserin hem ekstramural kondüktansı hem de küçük direnç damarlarını genişletir. Bulgular, ilacın geniş epikardiyal damarlan selektif olarak genişleterek, koroner kan akımının iskemik subendokardial bölgelere yeniden dağılımını sağladığını düşündürmektedir. İlaç eksantrik ateroma neden olan stenozları da genişletebilir. Buna ilaveten, nitrogliserin kendiliğinden gelişen veya ergonovine bağlı damar spazmlarında gevşeme sağlar.

Nitrogliserin ayrıca arterioler damar yatağını doza bağlı olarak genişletir, böylece sistemik damar direnci (arka yük) ve sol ventrikül sistolik duvar geriliminde azalma sonucu miyokardın oksijen tüketimi azalır.

Uzun süreli tedavide kullanılan pek çok ilacın dozu, minimal etkin konsantrasyondan daha yüksek plazma düzeyi sağlamak için düzenlense de, bu durum organik nitratlar için muhtemelen uygun değildir. Egzersiz tolerans testi kullanılarak yapılan bazı kontrollü klinik araştırmalarda, sistem sürekli kullanıldığında etkisinin devam ettiği gösterilmiştir.
Bununla birlikte, bu tip kontrollü araştırmaların çoğunda ilk gün içerisinde tolerans geliştiği (örn. egzersiz testi ile saptanan etkide azalma) gösterilmiştir. Farmakolojik açıdan bekleneceği üzere, tolerans daha yüksek transdermal dozlarda (hatta 4 mg/saat i aşan dozlarda) bile gözlenmiştir.

Organik nitratların etkisi nitrat tedavisine ara verilerek tekrar sağlanır. Cevabın tekrar sağlanması için yeterli en kısa ilaç kesme süresi kesin olarak saptanmamıştır. 8 ila 12 saatlik bir sürenin bu amaç için yeterli olabileceği bilinmektedir. Daha kısa sürelerle çalışma henüz yapılmamıştır. Aralıklı uygulandığında, 8-12 saat boyunca, saatte 0.4-0.8 mg (20-40 cm2) aktif madde salan NİTRODERM TTS egzersiz kapasitesini artınr.
Kontrollü klinik araştırmalardan elde edilen veriler nitratların aralıklı olarak kullanımının, nitratsız geçen sürenin son kısmında egzersiz toleransında plaseboya oranla azalma ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Bu gözlemin klinik açıdan önemi bilinmemektedir (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

NİTRODERM TTS cilde uygulandıktan sonra nitrogliserin 2 saat içinde plazmada kararlı konsantrasyona ulaşır ve bu düzey önerilen uygulama süresince aynı kalır. Sistemin kolun üstüne, pelvise veya göğüs bölgesine uygulanmasına bağlı olmaksızın, aynı plazma düzeyleri elde edilir.

Dağılım:

Hayvan çalışmalannda, ekstrahepatik vasküler dokulann da (femoral ven, vena cava inferior, aort) nitrogliserin metabolizmasında benzer şekilde önemli rol oynadıklan bulunmuştur. Bu bulgu nitratlarda görülen yüksek sistemik klerens ile uyumludur.

Bivotransformasvon:

Aktif madde, karaciğerde glutationa bağımlı organik nitrat redüktaz tarafından hızla metabolize edilir. Aynca insan eritrositleri ile yapılan in vitro çalışmalarda, nitrogliserinin sulfidrile bağımlı enzimatik bir işlem ile ve indirgenmiş hemoglobin ile etkileşerek eritrositlerde de biyotransformasyona uğradığı gösterilmiştir. İnsan eritrositlerindeki indirgenmiş hemoglobin miktarı, metabolik aktiviteler açısından önemlidir ve bu nedenle ciddi anemi vakalarında bu noktaya dikkat edilmelidir.

Ayrıca nitrogliserinin biyotransformasyonunun damar düz kaslarının gevşemesi ile aynı zamanda olduğu in vitro çalışmalarla gösterilmiştir. Bu gözlem nitrogliserinle indüklenen vazodilatasyonun mekanizmasında nitrogliserin biyotransformasyonunun yer aldığı hipotezine uyar.

Eliminasvon:

NİTRODERM TTS çıkarıldığında plazma seviyesi hızla düşer. NİTRODERM TTS’in tekrarlanan uygulamalarında birikme olmaz.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Trinitrogliserin ile yapılan çalışmalarda mutajenİk potansiyel ile ilgili herhangi bir bulgu yoktur.

Karsinojenite

2 yıl süreyle çok yüksek dozlarda (erkekler günde 363 mg/kg ve dişiler 434 mg/kg) trinitrogliserin alan sıçanlarda hepatoselüler karsinomlar ve testislerde interstisyel hücre tümörleri oluşmuştur. Aynı süreyle günde 1022 mg/kg alan erkek veya 1058 mg/kg alan dişi farelerde ve 31.5 mg/kg alan erkek veya 38.1 mg/kg alan dişi sıçanlarda tedaviye bağlı herhangi bir tümör görülmemiştir.

Üreme toksisitesi

Trinitrogliserin sıçanlarda herhangi bir teratojenik potansiyel göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

• Silikon yağı 360

• Aerosil 200

• Etilenvinilasetat kopolimeri

• Medikal yapıştırıcı CH 15

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her bir sistem, bir tarafı polietilen, aluminyum ve sörlin ile astarlanmış koruyucu saşe içindedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA05443
Satış Fiyatı 22.45 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.05 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504810028
Etkin Madde Nitrogliserin
ATC Kodu C01DA02
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
NITRODERM TTS 25 mg 30 flaster Barkodu