NIMBEX 10 mg/ 5 ml 5 ampül Kısa Ürün Bilgisi

Cisatrakuryum Besilat }

Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Sisatrakuryum
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 5 July  2019

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NİMBEX 5 mg/2.5 ml Enjeksiyonluk Çözelti

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Her bir 2.5 mlTik ampül;

Sisatrakuryum...............5 mg (5 mg sisatrakuryuma eşdeğer 6.7 mg sisatrakuryum besilat)

Her 1 ml çözelti;

Sisatrakuryum...............2 mg

Yardımcı maddeler

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Ampul Steril çözelti,

Renksiz berrak çözelti


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NİMBEX, intravenöz olarak uygulanan orta etki süreli, non-depolarizan nöromüsküler blokördür. NİMBEX’in cerrahi, diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanımı endikedir. NİMBEX’in kardiyak cerrahiyi de içine alan cerrahi girişimlerde kullanımı endikedir. Genel anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için, iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmakta kullanılır. NİMBEX antimikrobiyal koruyucu taşımaz ve tek bir hasta kullanımı içindir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

intravenöz bolus enjektabl şeklinde kullanımı Erişkinler;

Trakeal entübasyon; NİMBEX’in erişkinler için önerilen entübasyon dozu 5-10 saniyede hızlı olarak 0.15 mg/kg’dır. Bu doz, enjeksiyonu takiben 120 saniye içinde trakeal entübasyon için

Bu belge ! adresinden Kontrol

? aynh

’doğrult

jyak

,Ü1

öğlesini

kısaltır. Tablo 1, NİMBEX’in sağlıklı erişkinlere opioid veya propofol anestezisi sırasında 0.1-0.4 mg/kg dozlarında uygulandığında ortalama farmakodinamik verilerini özetlemektedir.

Tablo 1: Sisatrakuryum Doz Aralığını Takiben Ortalama Farmakokinetik Verileri

Başlangıç

NİMBEX

dozu

(mg/kg)

Uygulanan

anestetik

%90 Tla supresyona ulaşma süresi (dakika)

Maks. Tla supresyona ulaşma süresi (dakika)

%25 spontan Tla

düzelme süresi (dakika)

0.1

Opioid

3.4

4.8

45

0.15

Propofol

2.6

3.5

55

0.2

Opioid

2.4

2.9

65

0.4

Opioid

1.5

1.9

91

T la: Ulnar sinirin supramaksimal elektriksel uyarılmasını takiben adductor pollicis kasının dörtlü uyarı cevabının ilk elemanı gibi tek bir seğirme cevabı.

Enfluran veya izofluran anestezisi, NİMBEX’in başlangıç dozunun klinik etki süresini %15 kadar uzatabilir.

İdame; Nöromüsküler blok, NİMBEX’in idame dozları ile uzatılabilir. 0.03 mg/kg’hk doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşık olarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar. Birbirini takip eden idame dozlar etkide ilerleyici bir uzama ile sonuçlanmaz.

Kendiliğinden düzelme; Bir kez nöromüsküler bloktan kendiliğinden geriye dönme (düzelme-recovery) başlamışsa, düzelme hızı uygulanmış olan NİMBEX dozundan bağımsızdır. Opioid veya propofol anestezisi sırasında %25’ten %75’e ve %5’ten %95’e medyan düzelme süreleri sırasıyla yaklaşık olarak 13 dakika ve 30 dakikadır.

Etkinin geriye döndürülmesi; NİMBEX uygulamasını takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla geriye döndürülür. Etkiyi tersine çeviren ilaç uygulamasını takiben (%10’luk ortalama bir Tl düzelmesi) %25’ten %75’e ve %25’ten tam klinik düzelme (T4:T1> 0.7) için geçen ortalama süre sırasıyla yaklaşık olarak 4 dakika ve 9 dakikadır.

Intravenöz infüzyon şeklinde kullanımı’.

Erişkinler ve 2 -12 yaş arası çocuklar;

Nöromüsküler blokun devamlı olması NİMBEX’in infüzyon olarak uygulanması ile elde edilebilir. Erken spontan düzelme belirtisinden sonra %89-99 Tl supresyonunu yeniden sağlamak için başlangıç infüzyon hızı 3 mikrogram/kg/dak (0.18 mg/kg/saat) olarak önerilir. Nöromüsküler bloğun stabilizasyonu için geçen başlangıç periyodundan sonra 1-2

Bu belge 3rriıkrogrMn/kg/idakıdıikıi[(Q\ûbr0ei’2ı<mıgkgtsa)aihıiZışbungrtiıpıtaki):h«çak.gh’astadaıı iıdaıiU£Kblfâk için

adresinden kontrol .edilebilk\ Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodııT:4dıUvaktUYnUyZJ. AxQ3NRRG83RG83.

yetenidir. Isonuran veya enrluran anestezisi sırasında TnIMBEa uygulandığında ınruzyon

hızının %40 kadar azaltılması gerekli olabilir. İnfüzyon hızı; infüzyon solüsyonundaki sisatrakuryum konsantrasyonuna, istenilen nöromüsküler bloğun derecesine ve hastanın kilosuna bağlıdır. Tablo 2, dilüe edilmemiş NİMBEX 2 mg/mL’nin dağılımını göstermektedir.

Tablo 2: NİMBEX 2 mg/mL’nin infüzyon dağılım hızı

Hastanın ağırlığı (kg)

Doz (mikrogram/kg/dak) 1.0 1.5 2.0 3.0

İnfüzyon hızı

0.6

0.9

1.2

1.8

mL/saat

70

2.1

3.2

4.2

6.3

mL/saat

100

3.0

4.5

6.0

9.0

mL/saat

NIMBEX’in devamlı infüzyonu nöromüsküler blok etkisinin giderek artması veya azalması ile bağlantılı değildir. NİMBEX’in infüzyon olarak uygulanmasının durdurulmasını takiben nöromüsküler bloktan spontan düzelme hızı, tek bolus uygulamasını takiben meydana gelen hızla karşılaştırılabilir düzeydedir. 2 yaş altındaki çocuklar spesifik olarak çalışılmamakla birlikte bolus dozun farmakodinamik verilerine göre NİMBEX infüzyon hızları da benzer olabilir.

Uygulama şekli:

NİMBEX i.v. enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Dilüe edilmiş NİMBEX, 0.1 ila 2.0 mg/mL konsantrasyonları arasında, aşağıdaki infüzyon sıvılarında, polivinil klorür (PVC) veya polipropilen kaplar içinde, 5°C ve 25°C’de en az 12 saat fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır:

sodyum klorür (% 0.9 a/h) i.v. infüzyon glukoz (% 5 a/h) i.v. infüzyon

sodyum klorür (% 0.18 a/h) ve glukoz (% 4 a/h) i.v. infüzyon sodyum klorür (% 0.45 a/h) ve glukoz (% 2.5 a/h) i.v. infüzyon

Ancak, NİMBEX hiçbir antimikrobiyal koruyucu içermediğinden dilüsyon kullanmadan hemen önce yapılmalı, mümkün olduğu kadar çabuk, hemen uygulama başlatılmalı ve artan solüsyon atılmalıdır. NİMBEX Laktatlı Ringer enjeksiyonu ile seyreltildiğinde kimyasal olarak stabil değildir. NİMBEX, Y-bölgesi enjeksiyon yerinden uygulanmakta olan intravenöz infüzyon içine verilmesine benzer şekilde karıştırıldığında, aşağıdaki ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla geçimli olduğu görülmüştür: alfentanil hidroklorür, droperidol, fentanil sitrat, midazolam hidroklorür ve sufentanil sitrat. NİMBEX’in uygulandığı iğne ya da kanülden uygulanacak olan diğer ilaçların sodyum klorür %0.9’luk intavenöz infüzyon gibi uygun bir intravenöz sıvı içinde, yeterli hacimde uygulanması önerilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda NİMBEX normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

Karaciğer yetmezliği: İleri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda NİMBEX normal hepatik fonksiyonu olan hastalarda gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha hızlı olabilir.

Pediyatrik popülasyon:

hıtravenöz bolus enjektabl şeklinde kullanımı 1 ay-12 yaş arası çocuklar;

Trakeal entübasyon; Erişkinlerde olduğu gibi NİMBEX önerilen başlangıç entübasyon dozu 5-10 saniyede hızlı şekilde 0.15 mg/kg’dır. Bu doz NİMBEX’i takiben 120 saniyede trakeal entübasyon için iyi ve mükemmel koşulları oluşturur. Bu doz için farmakodinamik veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Eğer kısa klinik süre istenirse, 0.1 mg/kg’lık dozun 120-150 saniyede benzer entübasyon koşulları sağladığını farmakodinamik veriler göstermektedir.

ASA Sınıf III-IV pediyatrik hastalarda NİMBEX çalışılmamıştır. Uzun süreli veya majör cerrahi geçiren 2 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda NİMBEX kullanımı ile ilgili sınırlı veri vardır.

1 ay-12 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda NİMBEX, benzer anestezik koşullarda, erişkinde gözlenenden daha kısa klinik etki süresi ve daha hızlı spontan düzelme profiline sahiptir. Farmakodinamik profilde 1 ay-11 ay ile 1 yaş-12 yaş arasındaki yaşlarda Tablo 3 ve Tablo 4’te özetlenmiş olan çok küçük değişiklikler gözlenmiştir.

Tablo 3: 1 ay-11 ay arasındaki çocuk hastalar

Başlangıç NİMBEX dozu (mg/kg)

Uygulanan

anestetik

%90 supresyon oluşturma süresi (dakika)

Maksimum supresyon oluşturma süresi (dakika)

%25 spontan Tl düzelme süresi (dakika)

0.15

Hal otan

1.4

2.0

52

0.15

Opioid

1.4

1.9

47

Tablo 4: 1 yaş - 12 yaş arasındaki çocuk hastalar

Başlangıç NİMBEX dozu (mg/kg)

Uygulanan

anestetik

%90 supresyon oluşturma süresi (dakika)

Maksimum supresyon oluşturma süresi (dakika)

%25 spontan Tl düzelme süresi (dakika)

0.15

Halotan

2.3

3.0

43

0.15

Opioid

2.6

3.6

NIMBEX,in entübasyon için gerekli olmadığı durumlarda, 0.15 mg/kg’dan daha az doz kullanılabilir. 0.08 mg/kg ve 0.1 mg/kg dozları için 2 yaş-12 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda farmakodinamik profil Tablo 5’te özetlenmiştir:

Tablo 5: 2 yaş - 12 yaş arasındaki çocuk hastalar

Başlangıç NİMBEX dozu (mg/kg)

Uygulanan

anestetik

%90 supresyon oluşturma süresi (dakika)

Maksimum supresyon oluşturma süresi (dakika)

%25 spontan Tl düzelme süresi (dakika)

0.08

Halotan

1.7

2.5

0.1

Opioid

1.7

2.8

Suksametonyumu takiben NİMBEX uygulaması pediyatrik hastalarda çalışılmamıştır. Halotanın, NİMBEX’in klinik etki süresini %20’e kadar uzatabileceği beklenebilir. Çocuklarda izofluran ve enfluran anestezisi sırasında NİMBEX kullanımı ile ilgili geçerli bir bilgi bulunmamakla birlikte bu ajanların NİMBEX’in klinik etki süresini %20’e kadar arttırması beklenebilir.

İdame (2 yaş - 12 yaş arası pediyatrik hastalar); Nöromüsküler blok, NİMBEX’in idame dozları ile uzatılabilir. 0.02 mg/kg’hk doz halotan anestezisi sırasında yaklaşık olarak 9 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar. Birbirini takip eden idame dozlar etkide ilerleyici bir uzama ile sonuçlanmaz.

Kendiliğinden düzelme;Bir kez nöromüsküler bloktan geri dönme (düzelme) başlamışsa, düzelme hızı uygulanmış olan NİMBEX dozundan bağımsızdır. Opioid anestezisi sırasında %25’ten %75’e ve %5’ten %95’e düzelme medyan süresi sırasıyla yaklaşık olarak 11 dakika ve 28 dakikadır.

Etkinin tersine çevrilmesi; NİMBEX uygulamasını takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla tersine çevrilir. Etkiyi tersine çeviren ilaç uygulamasını (ort. %13 Tl düzelme) takiben %25’ten %75’e düzelme ve %25’ten tam klinik olarak düzelme (T4: Tl > 0.7) için geçen ortalama süre 2 dakika ve 5 dakikadır.

Hu belge

doğrulama kodu : lYnUyaklUYnUyZlAxQ3NRRG83RG83

Yeni doğanlar ve 1 ayın altındaki çocuklar: NIMBEX bu hasta populasyonunda çalışılmadığı için yeni doğanlarda herhangi bir doz önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda NİMBEX genç erişkinlerde gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat diğer nöromüsküler blokör ilaçlarda olduğu gibi etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.

Diğer:

Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar:

Kardiyak cerrahisi uygulanan hastalarda norömusküler blok sağlamak için NİMBEX etkin olarak uygulanmıştır. Yapılan hiçbir çalışmada ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlarda NİMBEX’in hızlı bolus (5-10 saniye) şeklinde kullanımı klinik olarak anlamlı kardiyovasküler etkiler oluşumu ile ilişkili bulunmamıştır.

Yoğun bakım ünitesindeki hastalar:

NİMBEX yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalara bolus ve/veya infüzyon olarak uygulanabilir. Yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalar için önerilen NİMBEX başlangıç infüzyon hızı 3 mikrogram/kg/dak’dır (0.18 mg/kg/sa). Doz gereksinimlerinde hastalar arasında geniş değişiklikler olabilir ve bu zamanla artar veya azalabilir. Klinik çalışmalarda ortalama infüzyon hızı 3 mikrogram/kg/dak’dır [0.5-10.2 mikrogram/kg/dak aralığında (0.03-0.6 mg/kg/sa)]. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda uzun dönem (6 güne kadar) NİMBEX infüzyonu takiben tam spontan düzelme medyan süresi yaklaşık olarak 50 dakikadır. Tablo 6, dilüe edilmemiş NİMBEX 5 mg/mL’nin dağılımını göstermektedir.

Tablo 6: 5 mg/mL NİMBEX’in infüzyon dağılım oranı

Hasta

ağırlığı

Doz (mikrogram/kg/dak)

1.0 1.5 2.0 3.0

İnfüzyon hızı

70

0.8

1.2

1.7

2.5

mL/saat

100

1.2

1.8

2.4

3.6

mL/saat

Yoğun bakım hastalarında NIMBEX infüzyonunu takiben geri dönüş hızı, infüzyon süresinden bağımsızdır.

Hipotermik kalp cerrahisi uygulanan hastalar:

Cerrahi uygulanan hipotermi oluşturulmuş (25°C-28°C) hastalara NİMBEX uygulamasını içeren çalışmalar bulunmamaktadır. Diğer nöromüsküler blokör ilaçlarda olduğu gibi bu koşullar altında yeterli cerrahi relaksasyonu idame ettirmek için gerekli olan infüzyon hızının anlamlı derecede azaltılması beklenir.

izleme:

Diğer nöromüsküler blokör ilaçlarla olduğu gibi NİMBEX uygulaması sırasında bireysel doz ihtiyacını belirlemek için nöromüsküler fonksiyonun izlenmesi önerilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

NİMBEX, sisatrakuryum, atrakuryum veya benzensülfonik aside aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sisatrakuryum diğer iskelet kaslarını olduğu gibi solunum kaslarını da felce uğratır, fakat bilinç veya ağrı eşiği üzerine bilinen bir etkisi yoktur. NİMBEX sadece deneyimli anestezist tarafından veya gözetiminde veya nöromüsküler blokör ilaçların kullanımını ve etkilerini bilen diğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Trakeal entübasyon için uygun koşullar ve pulmoner ventilasyonun ve yeterli arteryel oksijenasyonun idamesi sağlanmalıdır. NİMBEX, nöromüsküler blokör ilaçlar arasında çapraz reaksiyon rapor edildiğinden diğer nöromüsküler blokör ilaçlara aleıjik aşırı duyarlılık gösteren kişilere uygulandığında dikkat gösterilmelidir. Sisatrakuryumun önemli bir vagolitik veya gangliyon bloke edici özellikleri yoktur. Bu nedenle, NİMBEX’in kalp atım hızı üzerine klinik olarak anlamlı etkisi yoktur ve birçok anestetik ilaç veya ameliyat sırasında vagal stimülasyon ile oluşan bradikardi üzerine etkisi yoktur. Myastenia gravisi ve nöromüsküler hastalıkların diğer formlarını taşıyan hastalar non-depolarizan blokör ilaçlara büyük oranda artmış bir duyarlılık gösterirler. Bu hastalara 0.02 mg/kg’ı geçmeyen başlangıç dozunda NİMBEX önerilir. Ciddi asid-baz ve/veya serum elektrolit anormallikleri hastanın nöromüsküler blokör ilaçlara karşı duyarlılığını arttırabilir veya azaltabilir. NİMBEX malign hipertermi hikayesi olan hastalarda denenmemiştir. Sisatrakuryum yanıkları olan hastalarda denenmemiştir, fakat diğer non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçlarla olduğu gibi, eğer NİMBEX bu hastalara uygulanacaksa doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği dikkate alınmalıdır. NİMBEX bir hipotoniktir ve kan transfüzyonun infüzyon yolu içinde verilmelidir.

Yoğun bakım hastalarında kullanımı: Laboratuvar hayvanlarına yüksek dozda uygulandığında sisatrakuryum ve atrakuryumun bir metaboliti olan laudanosin geçici hipotansiyon ve bazı türlerde serebral eksitatör etkilerle ilişkili bulunmuştur. Sisatrakuryumun azalan infüzyon oranı ile tutarlı olarak plazma laudanosin konsantrasyonları, atrakuryum infüzyonunu takip eden konsantrasyonun yaklaşık üçte biri kadardır. Atrakuryum ve diğer ajanları alan yoğun bakım hastalarında nadiren nöbetler rapor edilmiştir. Bu hastalarda genellikle bir veya daha fazla nöbete yol açabilecek tibbi koşullar mevcuttur (Kranyal travma, hipoksik ensefalopati, serebral ödem, viral ensefalopati, üremi gibi). Laudanosin ile ilişkili bir neden tesbit edilememiştir.

4.5.    Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok ilacın non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçların şiddet ve/veya etki süresini etkilediği gösterilmiştir.

Artırıcı etki gösterenler:

- Anestetikler: Enfluran, isofluran, desflurane, sevofluran ve halotan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin; diğer non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçlar.

Diğer ilaçlar: Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler, propranolol, kalsiyum kanal blokörleri, lignokain, prokainamid ve kinidin dahil anti-aritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıkla tiyazid, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları, lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon blokörü ilaçlar.

Seyrek olarak, belli ilaçlar latent Myastenia Gravis’i şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya myastenik sendrom oluşumunu tetikleyebilir. Non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir. Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, beta-blokörler (propranolol, oksprenolol), anti-aritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum dahildir.

Non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçların etkilerini uzatmak için süksametonyum uygulaması, antikolinesterazlar ile geri döndürülmesi zor, uzamış ve kompleks bir blok ile sonuçlanabilir.

Azaltıcı etkisi olanlar:

Önceden fenitoin veya karbamazepinin kronik uygulaması

Alzheimer hastalığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan antikolinesterazlar (örneğin donepezil) ile tedavi, sisatrakuryum ile oluşan nöromüsküler blokajın gücünü azaltabilir ve süresini kısaltabilir.

Etkisi bulunmayanlar:

Önceden süksametonyum uygulamasının, NİMBEX bolus dozunu takiben nöromüsküler bloğun süresine veya infüzyon hızı gereksinimleri üzerine etkisi yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Bu belge ÛlslhlElttnikİaKaıranu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden KontroFedilebilir. Gftveniı elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUYnUyZİ AxQ3NRRG83RG83

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

NİMBEX’in kontraseptifler ile etkileşime girdiğini kanıtlayan veriler yoktur. Ayrıca kontraseptifleri metabolize eden CYP3A4 benzeri enzimleri indüklemek gibi in vitro bir potens söz konusu olsa da, klinik ilaç etkileşimi için olasılığın, çok düşük doz ve kısa yarılanma ömrü düşünüldüğünde düşük olması beklenmektedir.

Gebelik dönemi

NİMBEX gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararlan fetüse olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sisatrakuryumun fötal gelişim üzerinde advers etkilere sahip olmadığını göstermiştir.

Laktasyon dönemi

Sisatrakuryum veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

NİMBEX’in üreme yeteneği ve fertilite üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bu önlem NİMBEX kullanımı ile ilgili değildir. Fakat NİMBEX her zaman genel anesteziklerle birlikte kullanılır ve genel anesteziyi takiben görev performansı ile ilgili her zamanki önlemler göz önünde tutulmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik geliştirme programı süresince NİMBEX’e atfedilebilen herhangi bir yan etki oluşmamıştır.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anafılaksi. NİMBEX ile birlikte, bir ya da daha fazla anestezik ilaç verilen hastalarda çok ciddi anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Bradikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipotansiyon

Bu belge    tojipykktronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden Kontrm edilebilir. Güvenli efektroniK imza asn ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUYnUyZİ AxQ3NRRG83RG83

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Bronkospazm

Çok seyrek: Ani hırıltı, göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kızarıklık, döküntü

Çok seyrek: Yumrulu döküntü veya vücudun herhangi bir yerinde kurdeşen Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok seyrek: Kas güçsüzlüğü ve/veya miyopati. Yoğun bakım ünitelerindeki ağır hastalarda kas gevşeticilerinin uzun süre kullanımı sonrası miyopati ve/veya kas zayıflığına ait bazı raporlar bildirilmiştir. Çoğu hasta birlikte kortikosteroid kullanmaktaydı. Bu olaylar NİMBEX ile birlikte, seyrek olarak rapor edilmektedirler ve nedensel bir ilişki gösterilememiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

NİMBEX aşırı dozajına bağlı olduğu beklenilen başlıca belirtiler uzayan kas paralizisi ve bunun sonuçlarıdır. Tedavi; yeterli spontan respirasyon geri dönene kadar pulmoner ventilasyon ve arteryel oksijenasyonun idamesi esastır. NİMBEX bilinci etkilemediğinden tam sedasyon gerekli olabilir. Spontan düzelme belirtisi bir kez başlamışsa antikolinesteraz ilaç uygulaması düzelmeyi hızlandırabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Periferik etkili kas gevşetici ilaçlar: Diğer kuvaterner amonyum bileşikleri

ATC kodu: M03AC11

Sisatrakuryum, motor sinir dallarının kas içinde sonlanan uç kısmındaki kolineıjik reseptörlere bağlanarak asetilkolinin etkisini antagonize eder ve sonuç olarak nöromüsküler iletiyi kompetitif olarak bloke eder. Bu etki neostigmin veya edrofonyum gibi antikolinesteraz

Bu belge adresinden

jggfuctor

pollicis kasının seğirme cevabında %95 depresyon oluşturmak için gerekli olan doz) opioid anestezisi (tiyopenton/fentanil/midazolam) sırasında 0.05 mg/kg vücut ağırlığı olduğu tahmin edilmektedir. Sisatrakuryumun halotan anestezisi sırasında çocuklardaki ED95 değeri 0.04 mg/kg’dır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 Genel özellikler

Sisatrakuryumun kompartımanlı olmayan farmakokinetiği çalışılan doz aralığında doza bağımlı değildir (0.1-0.2 mg/kg, örn. 2 ila 4 x ED95). Popülasyon farmakokinetik modelleri bu bulguları 0.4 mg/kg’a (8xED9s) kadar doğrular. Sağlıklı erişkin ameliyat hastalarına 0.1 ve 0.2 mg/kg dozlarında NİMBEX uygulanmasından sonra farmakokinetik parametreler Tablo 7’de özetlenmiştir.

Tablo 7: Sisatrakuryum Doz Aralığını Takiben Ortalama Farmakokinetik Veriler

PARAMETRE

ORTALAMA DEĞERLERİN YAYILIMI

Klerens

Kararlı durumda dağılım hacmi Eliminasyon yarılanma ömrü

4.7 - 5.7 mL/dak/kg 121 - 161 mL/kg 22 - 29 dakika

Emilim:

Veri yoktur.

Dağılım:

Veri yoktur.

Biyotransformasvon:

Sisatrakuryum, vucutta laudanozin ve monokuatemer akrilat metaboliti oluşturmak üzere fizyolojik pH ve sıcaklıkta Hofmann eliminasyonu ile parçalanır. Monokuatemer akrilat spesifik olmayan plazma esterazları ile monokaterner alkol metabolitini oluşturacak şekilde hidrolize uğrar. Sisatrakuryumun eliminasyonu organ bağımsız olmakla beraber, karaciğer ve böbrekler metabolitlerinin klerensi için temel yoldur. Bu metabolitler nöromüsküler blokör etki taşımazlar.

Eliminasvon:

Sisatrakuryum vücutta fizyolojik pH’da ve sıcaklıkta Hofmann eliminasyonu (kimyasal bir süreç) ile parçalanarak laudanozin ve monokuatemer akrilat metabolitini oluşturur. Monokuatemer akrilat spesifik olmayan plazma esterazları ile hidroliz sonucu monokuatemer alkol metabolitini oluşturur. Sisatrakuryumun eliminasyonu büyük oranda organdan bağımsız olmakla birlikte karaciğer ve böbrekler metabolitlerinin temizlenmesindeki başlıca yolaklardır. Bu metabolitler nöromüsküler bloke edici aktiviteye sahip değildir.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Yaslı hastalarda farmakokinetik:

Sisatrakuryumun yaşlı ve genç erişkin hastalarda farmakokinetiğinde klinik olarak önemli bir fark yoktur.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik:

Sisatrakuryumun böbrek yetmezliği olan hastalar ile sağlıklı erişkin hastalar arasında farmakokinetiğinde klinik olarak önemli bir fark yoktur.

Hepatik yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik:

Sisatrakuryumun karaciğer yetmezliği olan hastalar ile sağlıklı erişkin hastalar arasında farmakokinetiğinde klinik olarak önemli fark yoktur.

İnfuzyon sırasında farmakokinetik:

İnfüzyonundan sonra sisatrakuryumun farmakokinetiği ile tek bolus enjeksiyondan sonraki farmakokinetiği aynıdır.

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda farmakokinetik:

Sisatrakuryumun farmakokinetiği yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli infüzyon alan hastalardaki farmakokinetiği ile infüzyon veya tek bolus enjeksiyon alan, sağlıklı ameliyat hastalarındaki farmakokinetiği ile benzerdir. Sisatrakuryumun ortalama klerensi 7.5 mL/kg/dak ve yarı eliminasyon ömrü 27 dakikadır. Yoğun bakım hastalarında NİMBEX infüzyonu sonrası geri dönüş profili infüzyonun süresi ile bağımsızdır. Normal hepatik ve/veya renal fonksiyonlu hastalarla karşılaştırılınca metabolitlerin konsantrasyonu yoğun bakım hastalarında daha yüksektir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Subakut toksisite çalışmalarında köpek ve maymunlara tekrarlayan doz 3 haftalık uygulama özel bir toksisite göstermemiştir.

Sisatrakuryum in vitro mikrobiyal mutajenite testinde 5000 mikrogram/tabla konsantrasyonunda mutajenik bulunmamıştır. Sıçanlarda yürütülen bir in vivo sitogenetik çalışmada 4 mg/kg doz düzeyine dek anlamlı kromozomal anormallik gözlenmemiştir. Sisatrakuryum in vitro fare lenfoma hücresi mutajenite tayininde 40 mikrogram/mL ve üzerindeki konsatrasyonlarda mutajenik bulunmuştur. Seyrek ve/veya kısa süreli kullanılan bir ilaç için tek bir mutajenik yanıtın klinik önemi şüphelidir.

Karsinojenite çalışması yürütülmemiştir.

Fertilite çalışması yürütülmemi ştir. Sıçanlarda yürütülen üreme çalışmaları fötal gelişim üzerinde advers etki göstermemiştir.

Tavşanlarda yürütülen intraarteriyal çalışmada NİMBEX enjeksiyonu iyi tolere edilmiş ve ilaç ile ilişkili değişiklik görülmemiştir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUYnUyZİ AxQ3NRRG83RG83

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

pH ayan için benzen sülfonik asit çözeltisi Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

NİMBEX, Laktatlı Ringer enjeksiyonu ile seyreltildiğinde kimyasal olarak stabil değildir. NİMBEX sadece asidik solüsyonlarla stabil olduğu için aynı şırıngada alkali solüsyonlarla (örn.: sodyum tiyopenton) kanştınlmamalı veya aynı iğneden alkali solüsyonu takiben uygulanmamalıdır. NİMBEX, ketorolak, trometamol ve propofol enjektabl emülsiyon ile geçimli değildir. İntravenöz olarak uygulanan diğer ilaçlarda olduğu gibi, enjeksiyon bölgesi olarak küçük bir ven seçildiği zaman NİMBEX uygulamasını takiben damar, uygun bir i.v. sıvısı ile (örn. sodyum klorür i.v. infüzyon (%0.9 a/h) ile) ven yıkanmalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2°C ve 8°C arasında buzdolabında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız. NİMBEX antimikrobiyal koruyucu içermez, bu nedenle dilüsyon işlemi kullanılmadan hemen önce yapılmalıdır ve seyreltmeyi takiben mümkün olduğu kadar çabuk, hemen uygulanmalıdır. İnfüzyon sıvısı ile seyreltilmiş çözelti veya kullanılmış açık ampul atılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, boyun kısmında beyaz renkli bant içeren renksiz otopul cam ampulde 2,5 ml renksiz berrak çözelti 2.5 ml * 5 ampul

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Ampul açma talimatları:

Ampuller OPC (Tek Kırma Noktası) açma sistemi ile donatılmışlardır ve aşağıdaki talimatlar doğrultusunda açılmalıdırlar:

•    Ampulü, resim T de gösterildiği gibi alt kısmından tutunuz

•    Resim T de gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını ampuldeki renkli noktaya bastırınız

Resim 2

Resim 1

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA05429
Satış Fiyatı 32.18 TL [ 5 Jul 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 32.18 TL [ 1 Jul 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522750115
Etkin Madde Cisatrakuryum Besilat
ATC Kodu M03AC11
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Sisatrakuryum
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
NIMBEX 10 mg/ 5 ml 5 ampül Barkodu