İE Menarini İlaçları › NEWART 2.5 mg 6 tablet › Kullanma Talimatı

NEWART 2.5 mg 6 tablet Kullanma Talimatı

Frovatriptan Suksinat Monohidrat }

Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Frovatriptan MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 5 February  2013

NEWART 2.5 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

2.5 mg Frovatriptan (süksinat monohidrat) içerir.

• Yardımcı madde(ler):Laktoz anhidrik, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, sodium nişasta glikolat (tip A), kolloidal silika anhidrik, titanyum dioksit (E171), hipromelloz (E464), macrogol 3000, triasetin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEWART nedir ve ne için kullanılır?

2. NEWART’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEWART nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEWART’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEWART nedir ve ne için kullanılır?

NEWART frovatriptan içerir. Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTı) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migrenin ataklarının tedavisi için kullanılır.

NEWART auralı (migren öncesinde görülen ve hastaya göre değişen, ancak görme, koklama, duymayı vs. etkileyebilecek geçici farklı bir duygu) veya aurasız migren ataklarının başağrısı fazının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

NEWART migren ataklarını önlemek için kullanılmamalıdır.

NEWART'ın tabletleri bir yüzünde "m" ve diğer yüzünde "2.5" baskısı olan yuvarlak film tabletlerdir. 3 ve 6 film tablet ambalajlar olarak kullanıma sunulmuştur.


2.NEWART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEWART'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Frovatriptan veya NEWART'ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kalp krizi geçirdiyseniz ya da anjina pektoris (sol kola yayılabilen göğüste ezici ağrı ile tanımlanan durum) gibi bazı kardiyovasküler hastalıklar geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız ya da bağırsağı besleyen damarlarda ya da kol ve bacaklarınızda dolaşım bozukluğu (özellikle el ve ayak parmaklarınızda) varsa,

• Felç ya da geçici iskemik atak (TIA) geçirdiyseniz,

• Şiddetli ya da orta derecede yüksek kan basıncınız varsa ya da kan basıncınız yeterince kontrol edilmediyse,

• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

• Migren tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (ergotamin ve ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere) ya da diğer triptanlar (5-hidroksitriptamin (5HT1) agonistleri) birlikte kullanmayınız.

• Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik)

NEWART'ı aşağıdaki durumlarda dikkatli KULLANINIZ:

Koroner arter hastalığı riskiniz varsa;

• Ağır sigara içicisi iseniz ya da nikotin "yerine koyma tedavisi" kullanıyorsanız,

• Menopoz sonrası evrede bir kadın ya da 40 yaş üzerinde bir erkek iseniz,

Eğer bu durumlardan birine sahipseniz, NEWART kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Çok nadir olarak, daha öncesinde kalp ve damar hastalığı olmayan hastalarda da triptan kullanırken göğüste sıkışma hissi ya da ağrı ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum olursa, ilacı almayı kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

NEWART'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEWART'in yiyeceklerle birlikte ya da aç karnına yeterli miktar su ile alınması gereklidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEWART doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEWART doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, emzirme süresince kullanılmamalıdır. NEWART aldıktan sonraki 24 saat süresince emzirmeyiniz ve bu süre zarfında göğsünüzde biriken sütü atınız.

Araç ve makina kullanımı

Migren ve NEWART tedavisi uyuklamaya neden olabilir. Eğer etkileniyorsanız, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir, bundan kaçınınız.

NEWART'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NEWART'ı migren tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanmamalısınız:

• Özellikle ergotamin, ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere); bu ilaçlarla NEWART kullanımınız arasında en az 24 saat olmalıdır. Benzer şekilde, NEWART aldıktan sonraki 24 saatte bu ilaçları kullanmayınız.

• Özellikle diğer triptanları (sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan ya da zolmitriptan gibi 5-HT1 agonistleri) kullanmanız arasında en az 24 saat ara olmalıdır.

• Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, bu ilacı depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) ilaçlarla (fenelzin, izokarboksazid, tranilsipromin, moklobemid) birlikte kullanmayınız.

• Oral kontraseptif ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

• Selektif serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (duloksetin,venlafaksin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

NEWART'ı, St. John's Wort (hypericum perforatum - sarı kantaron bitkisi) ile birlikte almamanız önerilir.

NEWART ile yukarıdaki ilaçların birlikte kullanımı (özellikle MAOİ, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, selektif serotinin/norepinefrin geri alım inhibitörleri ve hypericum perforatum) serotonin sendromu riskini arttırabilir (serotonin sendromu belirtileri: titreme, terleme, huzursuzluk, ani kas kasılmaları, bulantı, ateş ve konfüzyon(zihin karışıklığı)).

NEWART ile birlikte kullanabileceğiniz diğer ilaçlar hakkında bir şüpheniz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NEWART nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEWART'ı daima doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

NEWART'ı migren başağrısımn başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınız.

Eğer ilk doz ile ağrı azalmazsa, aynı atak için ikinci bir doz almayınız.

Yaşlılarda kullanımı

İlk dozdan sonra rahatlarsanız, fakat 24 saat içinde başağrısı tekrarlarsa, 2 doz arasında en az

2 saat olacak şekilde ikinci bir doz alabilirsiniz.

24 saat içerisinde maksimum doz olan 5 mg'ı (iki tablet) geçmeyiniz.

NEWART'ın birkaç gün arka arkaya tekrarlanan kullanımı bu ilacın yanlış kullanılması demektir ve yan etkilerin artışına sebep olabilir ve tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektiren günlük kronik başağrılanna yol açabilir. Gün içinde sıklıkla başağrılarınız olmaya başlarsa doktorunuza danışınız, çünkü bu ilacın aşırı kullanımına ilişkin başağrısı olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. NEWART, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer NEWART'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEWART kullanırsanız

NEWART'ı yanlışlıkla aşırı dozda alırsanız hemen doktor ya da eczacınızı arayınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kalan tabletleri ve kullanma talimatını yanınıza almayı unutmayınız.

NEWART'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEWART'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEWART ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

NEWART ile tedavi sonlandırıldığında hiçbir özel önlem alınması gerekmez. Eğer ilacın kullanımına yönelik sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Satış Fiyatı 83.66 TL [ 3 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 83.66 TL [ 27 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699832090147
Etkin Madde Frovatriptan Suksinat Monohidrat
ATC Kodu N02CC07
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Sinir Sistemi > Migren İlaçları > Frovatriptan
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEWART 2.5 mg 6 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Jun 202283.66 TL
27 May 202283.66 TL
20 May 202283.66 TL
13 May 202283.66 TL
6 May 202283.66 TL
25 Apr 202283.66 TL
18 Apr 202283.66 TL
8 Apr 202283.66 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları