Turktip İlaçları › NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba (setsiz) › Kullanma Talimatı

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba (setsiz) Kullanma Talimatı

Dekstroz Monohidrat + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat + Potasyum Klorür + Kalsiyum Klorür }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 16 March  2012

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SUDAKİ SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etken Madde

   Her bir litre çözelti 50 gram glukoz (dekstroz anhidrat), 3.1 gram

sodyum laktat, 6 gram sodyum klorür 0.3 gram potasyum klorür ve

0.2gram kalsiyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. NEOFLEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NEOFLEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NEOFLEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NEOFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER 500 ve 1000 mililitrelik Polipropilen torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasmı önlemek için kullanılır.Vücuttan kaybedilen sıvmm ve tuzun yerine konmasmda işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışmda vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçlann damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.


2.NEOFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız. Eğer,

- sodyum laktata karşı aşırı duyarlı lığ mız varsa, NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanmayınız.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

- Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

- Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

- Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karm içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

- Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları

- Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarm çok az olması ya da hiç olmaması)

- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

- İlacm içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

- Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

- Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

- Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

- Dijital tedavisi altındaysanız.

Seftriakson admdaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

NEOFLEKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

- Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

- Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

- Vücudunuzda, kol ve bacaklarmızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

- Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

- D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

- Böbreklerde taş;

- Gebelik tansiyonu;

- Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

- Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktorunuz size NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

- bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

- bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

- yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

- damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasma özen gösterecektir.

NEOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEOFLEKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafmdan özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanmayınız.

Kalsiyumun plasentadan geçtiği ve anne sütünde bulunduğunu unutmaymız.

Araç ve makina kullanımı

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

NEOFLEKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakm zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçlarm ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlarm seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafmdan kontrol edilecektir.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

- Amino kaproik asit

- Amfoterisin B

- Kortizon asetat

- Dietilstilbestrol

- Etamivan

- Etil alkol

- Fosfat ve karbonat solüsyonları

- Oksitetrasiklin

- Thiopental sodyum

- Versenat disodyum

- Seftriakson

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

- Tetrasiklin

- Ampisilin sodyum

- Mino siklin

- Doksisiklin

Ayrıca NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER ile aşağıdaki ilaçlarm bir arada kullanımı sırasında bu ilaçlarm etkileri dikkate alınmalıdır.

- Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

- Tek başma ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

- Anj iyot ensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

- Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

- Dijitalis grubundan kalp ilaçlan (Bu ilaçlarm etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

- Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

- Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarmda emilimleri azalır).

- Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçlarm böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

- Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçlarm böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteiiya da reçetesiz herhangi bir iiacı şu anda kuilanıyorsamz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NEOFLEKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanmda almayı unutmayınız.

Doktorunuz NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamar lar miza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanm ağır lığ ma, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafmdan ayarlanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS kullanırsanız

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

- Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

- kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanmızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

- kaslarda zayıflık

- hareket edememe / felç durumu (paralizi)

- düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

- kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

- kardiyak arrest (kalp çalışmasmm durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

- bilinçte bulanıklık

- Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanmızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

- iştahta azalma (anoreksi)

- bulantı

- kusma

- kabızlık

- kar m ağrısı

- kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

- çok miktarda su içme (polidipsi)

- normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

- böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

- böbrek taşlan

- koma (bilinç kaybı durumu)

- ağızda tebeşirimsi tat

- yüz ve boyunda kızarma

- derideki kan damarlarında genişleme.

- Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanmızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

- mizaçta değişiklikler

- yorgunluk

- solukta kesilme

- kaslarda sertleşme

- kaslarda seyirme

- kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEOFLEKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

B u Ummamaktadır.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA09898
Satış Fiyatı 21.49 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 21.49 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697637691255
Etkin Madde Dekstroz Monohidrat + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat + Potasyum Klorür + Kalsiyum Klorür
ATC Kodu B05BB02
Birim Miktar 5%+0,6%+0,31%+0,03%0,02%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1000
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER sudaki solüsyonu 1000 ml PP torba (setsiz)  Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202221.49 TL
13 May 202221.49 TL
6 May 202221.49 TL
25 Apr 202221.49 TL
18 Apr 202217.35 TL
8 Apr 202217.35 TL
4 Apr 202217.35 TL
28 Mar 202217.35 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları