MODURETIC 30 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Amilorid + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MODURETİC® Tablet®

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

5.68 mg (5 mg amilorid HCl’ye eşdeğer 50 mg

Amilorid HCl dihidrat Hi drokl orotiyazi d

Laktoz

71 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet.

Açık turuncu renkli, eşkenar dörtgen, bikonveks şeklinde tablet.


4.1. Terapötik endikasyonlar

MODURETİC, potasyum tutucu diüretik ve antihipertansif bir ilaçtır.

MODURETİC aşağıdaki durumları olan hastalarda endikedir:

Hipertansiyon,

Konjestif kalp yetmezliği,

Asit ve ödemin eşlik ettiği karaciğer sirozu.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Hipertansiyon:

Başlangıçta günde bir kez yarım tablet verilir. Gerekirse, doz günde bir kez veya bölünmüş dozlar halinde 1 MODURETİC tablete çıkarılır. Konjestif kalp yetmezliği:

Başlangıçta günde bir kez yarım tablet verilir, daha sonra gerekirse doz ayarlaması yapılır ancak günde iki MODURETİC tablet aşılmamalıdır. Optimal doz diüretik yanıtı ve plazma potasyum düzeyiyle belirlenir. Başlangıçta diüreze ulaşıldıktan sonra, idame tedavisi için doz azaltımı denenebilir. İdame tedavisi aralıklı olarak verilebilir.

Asit eşliğindeki karaciğer sirozu:

Tedaviye düşük dozla başlayınız. Günde bir kez 1 MODURETİC tablet dozu etkin diüreze ulaşılıncaya kadar dereceli olarak arttırılabilir. Doz günde iki MODURETİC tableti aşmamalıdır. İdame dozları diürezi başlatmak için gerekenden daha düşük olabilir; dolayısıyla doz azaltımı hastanın vücut ağırlığı stabilize olduğu zaman denenmelidir. Diüretik tedavisiyle ilişkili istenmeyen reaksiyon olasılığını azaltmak için sirozlu hastalarda aşamalı olarak kilo verilmesi arzu edilir.

Uygulama şekli:

MODURETİC sadece ağızdan kullanım içindir.

MODURETİC, yemeklerle birlikte, yeterli miktar su ile yutularak alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda MODURETİC kullanımı hızla hiperkalemi gelişmesine yol açabileceğinden, böbrek fonksiyonu takip edilmelidir.

Tiyazidler karaciğer fonksiyon bozukluğu veya ilerleyici karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda etkinlik ve güvenilirlik bilinmediğinden MODURETİC 18 yaşından küçük çocuklarda önerilmez (bkz. bölüm 4.3.).

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

• Hiperkalemi (serum potasyumu 5.5 mmol/L’nin üstünde), diğer potasyum tutucu diüretiklerle birlikte,

• Potasyum katkıları veya potasyumdan zengin gıdalarla birlikte (dikkatle takip edilen şiddetli ve/veya refrakter hipokalemi olguları hariç),

• Spironolakton veya triamteren ile eş zamanlı kullanım,

• Anüri, akut böbrek yetmezliği, şiddetli progresif böbrek hastalığı, şiddetli karaciğer yetmezliği, karaciğer sirozuyla ilişkili prekoma, Addison hastalığı, hiperkalsemi, eş zamanlı lityum tedavisi, diyabetik nefropati,

• Kan üre düzeyi 10 mmol/l’nin üzerinde olan hastalar, diabetes mellituslu hastalar veya serum kreatinin düzeyi 130 ^mol/l’nin üzerinde olan ve serum elektrolit ve kan üre düzeyleri dikkatle ve sıklıkla takip edilemeyen hastalarda,

• Amilorid HCl, hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı geçmişte aşırı duyarlılık var ise,

• 18 yaşından küçük çocuklarda,

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hiperkalemi:

Tek başına veya diğer diüretiklerle birlikte amilorid HCl alan, özellikle yaşlı veya hastanede yatan karaciğer sirozlu veya karaciğeri de etkileyen konjestif kalp yetmezliği olan, kritik derecede ağır veya aşırı diüretik tedavisi alan hastalarda hiperkalemi gözlenmiştir. Bu tip

hastalar hiperkaleminin klinik, laboratuvar ve EKG bulguları yönünden dikkatle gözlenmelidir (her zaman anormal EKG ile ilişkili olmayabilir).

Dikkatle takip edilen şiddetli ve/veya refrakter hipokalemi olguları hariç, MODURETİC ile birlikte potasyum katkıları veya potasyumdan zengin diyet alınmamalıdır. Bu hasta grubunda bazı ölümler bildirilmiştir.

Hiperkalemi tedavisi: Hiperkalemi gelişirse, derhal tedaviyi durdurun ve gerekirse plazma potasyum düzeyini normale döndürmek için aktif önlemler alın.

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda MODURETİC kullanımı hızla hiperkalemi gelişmesine yol açabileceğinden, böbrek fonksiyonu takip edilmelidir. Tiyazid diüretikler kreatinin düzeyleri dakikada 30 ml’nin altına düştüğünde etkisiz kalır.

Elektrolit dengesizliği:

Elektrolit dengesizliği olasılığı MODURETİC ile azalsa da, hiponatremi, hipokloremik alkaloz, hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit ve sıvı dengesizliği belirtilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hasta aşırı derecede kusuyorsa veya parenteral sıvılar alıyorsa, serum ve idrarda elektrolit düzeylerinin ölçülmesi özellikle önemlidir. Elektrolit veya sıvı dengesizliğinin uyarıcı semptom ve bulguları şunlardır: ağız kuruluğu, güçsüzlük, aşırı bitkinlik, uyku hali, huzursuzluk, nöbetler, kafa karışıklığı, kas ağrıları veya kramplar, kas yorgunluğu, hipotansiyon, oligüri, taşikardi ve bulantı/kusma gibi gastrointestinal bozukluklar.

Hipokalemi özellikle hızlı diüreze bağlı olarak, uzun süren tedaviden sonra veya şiddetli siroz varlığında gelişebilir. Hipokalemi kalbin digitalisin toksik etkilerine karşı yanıtını arttırabilir veya duyarlılığını arttırabilir (örn., artmış ventriküler iritabilite).

Diüretik ile indüklenen hiponatremi genellikle hafif ve asemptomatiktir. Az sayıda hastada şiddetli ve semptomatik olabilir; bu hastalara derhal müdahale edilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir.

Tiyazidler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilir. Tiyazidler bilinen kalsiyum metabolizması bozukluklarının yokluğunda serum kalsiyumunda aralıklı ve hafif yükselmeye yol açabilir. Paratiroid fonksiyon için testler yapılmadan önce tedavi durdurulmalıdır.

Azotemi:

Hidroklorotiyazid ile tetiklenebilir veya artabilir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda ilacın kümülatif etkileri gelişebilir. Böbrek hastalığının tedavisi sırasında azotemi artışı ve oligüri gelişirse, MODURETİC kesilmelidir.

Karaciğer hastalığı:

Tiyazidler karaciğer fonksiyon bozukluğu veya ilerleyici karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.3.) çünkü sıvı ve elektrolit dengesinde küçük değişiklikler karaciğer komasını başlatabilir.

Metabolik:

Tiyazid alan belirli hastalarda hiperürisemi gelişebilir veya gut tetiklenebilir ya da kötüleşebilir. Tiyazidler glukoz toleransını bozabilir. Diabetes mellitus MODURETİC

tedavisiyle başlayabilir veya ağırlaşabilir (bkz. bölüm 4.3.). İnsülin gibi antidiyabetik ajanlarda doz ayarlaması gerekebilir.

Tiyazid diüretik tedavisi kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artışlara yol açabilir.

Diyabetik veya diyabetik olduğundan kuşkulanılan hastalarda hiperkalemi riskini en aza indirmek için, MODURETİC tedavisine başlamadan önce böbrek fonksiyonunun durumu belirlenmelidir. Glukoz tolerans testinden en az üç gün önce tedavi bırakılmalıdır. Potasyum tutucu tedaviye metabolik veya solunumsal asidozun gelişebileceği kritik derecede ağır hastalarda (örn., kardiyopulmoner hastalığı olan hastalar veya diyabet kontrolü yetersiz hastalar) çok dikkatli başlanmalıdır.

Asit-baz dengesinde kaymalar hücre dışı/hücre içi potasyum dengesini değiştirir ve asidoz gelişimi plazma potasyumunda hızlı yükselmelere yol açabilir.

Duyarlılık reaksiyonları:

Tiyazidlerin sistemik lupus eritematozusu aktive etme veya alevlendirme olasılığı bildirilmiştir.

Biyolojik test ile etkileşimler:

Tiyazidler kalsiyum metabolizmasını etkileyebildiğinden, MODURETİC paratiroid fonksiyon testleriyle etkileşebilir.

Yardımcı maddeler:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Lityum genel olarak diüretiklerle birlikte verilmemelidir. Diüretik ajanlar lityumun renal klerensini azaltır ve lityum toksisitesi riskini arttırır. Lityum preparatlarını kullanmadan önce bu tip preparatların reçeteleme bilgisini okuyunuz.

Non-steroid antienflamatuvar ilaçlar: Bazı hastalarda, non-steroid antienflamatuvar bir ajanın uygulanması diüretiklerin diüretik, natriüretik ve antihipertansif etkilerini azaltabilir. Non-steroid antienflamatuvar ilaçların (NSAİİ’ler) ve potasyum tutucu ajanların (amilorid HCl dahil) eş zamanlı uygulanması özellikle yaşlı hastalarda hiperkalemi ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle, amilorid HCl NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldığında, böbrek fonksiyonu ve serum potasyum düzeyleri dikkatle izlenmelidir.

Amilorid HCl:

Amilorid HCl, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, anjiyotensin II reseptör antagonisti, trilostan, siklosporin veya takrolimus ile birlikte uygulandığında, hiperkalemi riski artabilir. Dolayısıyla, kanıtlanmış hipokalemi nedeniyle bu ajanların eş zamanlı kullanımı endike ise, bunlar dikkatli kullanılmalı ve serum potasyum düzeyi sıklıkla ölçülmelidir.

Hi drokl orotiyazi d:

Eş zamanlı uygulandıklarında aşağıdaki ilaçlar tiyazid diüretikler ile etkileşebilir:

Alkol, barbitüratlar veya narkotikler: Eş zamanlı uygulama ortostatik hipotansiyonu arttırabilir.

Oral ve parenteral antidiyabetik ilaçlar: Eş zamanlı kullanımda doz ayarlaması gerektirebilir. MODURETİC hiponatremi riskini arttırmak üzere klorpropamid ile sinerjik etki gösterebilir.

Diğer antihipertansif ilaçlar: Aditif etkiye sahip olabilirler. Dolayısıyla, tedavi rejimine MODURETİC eklendiğinde, bu ajanların ve özellikle de adrenerjik blokerlerin dozunun azaltılması gerekebilir. İlk doz hipotansiyonu olasılığını azaltmak için, bir ACE inhibitörüyle tedaviye başlamadan 2-3 gün önce diüretik tedavisi bırakılmalıdır.

Kolestiramin ve kolestipol reçineleri: Hidroklorotiyazid emilimi anyon değişimi yapan reçinelerin varlığında bozulur. Kolestiramin veya kolestipol reçinelerinin tekli dozları hidroklorotiyazide bağlanır ve gastrointestinal kanaldan emilimini sırasıyla %85 ve %43’e varan oranlarda azaltır. Kolestiramin hidroklorotiyazidden 4 saat sonra verildiğinde, hidroklorotiyazid emilimi %30-35 azalır.

Kortikosteroidler veya ACTH: Tiyazide bağlı elektrolit eksikliğini ve özellikle hipokalemiyi şiddetlendirebilir.

Epinefrin (adrenalin) gibi presör aminler: MODURETİC ile birlikte kullanıldığında azalmış arteryel yanıt sergileyebilirler; ancak bu reaksiyon onların tedavideki yararlarını engelleyecek kadar ciddi değildir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

MODURETİC için, gebelikte maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyonal/ fetal gelişim/ doğum ya da sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebelik dönemi

Diğer yönlerden sağlıklı, hafif ödemi olan veya olmayan gebe kadınlarda diüretiklerin rutin kullanımı endike değildir; çünkü diüretikler hipovolemi, kan viskozitesinde artış ve plasenta perfüzyonunda azalmayla ilişkili olabilir. Diüretikler gebelik toksemisinin gelişimini önlemez ve tedavide yararlı olduklarını gösteren tatmin edici kanıtlar yoktur.

Tiyazidler plasenta bariyerini aşıp kordon kanına geçtiklerinden, gebelik durumunda veya gebelikten kuşkulanıldığında kullanımları ilacın yararlarının fetusa potansiyel zararları ile karşılaştırılmasını gerektirir. Bu tehlikeler fetus veya yenidoğanda sarılık, trombositopeni, kemik iliği depresyonu ve erişkinlerde oluşabilen diğer yan etkileri içerir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Amilorid HCl’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyorsa da, tiyazidlerin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. İlaç kombinasyonunun kullanımı zorunluysa, hasta emzirmeyi bırakmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Hafif yan etkiler görece yaygın olsa da, anlamlı yan etkiler yaygın değildir. Bildirilen yan etkiler genellikle diürez, tiyazid tedavisi veya altta yatan hastalık ile ilişkilidir. Her bir bileşenin risklerine kıyasla advers reaksiyonların riskinde artış yoktur.

MODURETİC ile aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir:

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yüksek plazma potasyum düzeyleri (>5.5 mmol/l), elektrolit dengesizliği, hiponatremi (bkz. bölüm 4.4.), gut, dehidratasyon, semptomatik hiponatremi.

Psikiyatrik hastalıkları

Uykusuzluk, sinirlilik, kafa karışıklığı, depresyon, uyku hali.

Sinir sistemi hastalıkları

Baş dönmesi, vertigo, parestezi, stupor.

Göz hastalıkları

Görme bozukluğu.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Burun konjesyonu.

Kardiyak hastalıkları

Aritmi, taşikardi, digitalis toksisitesi, ortostatik hipotansiyon, angina pektoris.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Dispne.

Gastrointestinal hastalıkları

Anoreksi, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, abdominal ağrı, gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karında doluluk hissi, karında şişkinlik, susama, hıçkırık.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Döküntü, kaşıntı, sıcak basması, aşırı terleme.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bacak ağrısı, kas krampları, eklem ağrısı.

Böbrek ve idrar hastalıkları

İmpotans, dizüri, geceleri idrara çıkma, inkontinans, böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyon bozukluğu.

Genel bozukluklar ve uygulamam bölgesine ilişkin hastalıkları

Baş ağrısı, güçsüzlük, yorgunluk, kırıklık, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, bayılma, ağızda kötü tat.

İlacın bileşenleriyle bildirilen ve MODURETİC’in potansiyel yan etkileri olabilecek ilave yan etkiler aşağıda listelenmiştir:

Amilorid:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Aplastik anemi, nötropeni.

Psikiyatrik hastalıkları

Libido azalması, uyuklama.

Sinir sistemi hastalıkları

Tremorlar, ensefalopati.

Göz hastalıkları

Göz içi basınçta artış.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Kulak çınlaması.

Kardiyak hastalıkları

Kısmi kalp bloğu olan bir hastada tam kalp bloğu gelişimi, çarpıntı.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Öksürük.

Gastrointestinal hastalıkları

Anormal karaciğer fonksiyonu, önceden mevcut olan muhtemel peptik ülserin aktivasyonu, hazımsızlık, sarılık, ağız kuruluğu,

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Saç dökülmesi.

Böbrek ve idrar hastalıkları

Poliüri, sık idrara çıkma, mesane spazmı.

Genel bozukluklar ve uygulamam bölgesine ilişkin hastalıkları

Boyun/omuz ağrısı, uzuvlarda ağrı.

Hidroklorotiyazid: Endokrin bozuklukları

Glikozüri, hiperglisemi, hiperürisemi, hipokalemi.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Agranülositoz, aplastik anemi, hemolitik anemi, lökopeni, purpura, trombositopeni.

Psikiyatrik hastalıkları

Huzursuzluk.

Göz hastalıkları

Geçici bulanık görme, görme alanında sarı renk baskınlığı (ksantopsi).
Kardiyak hastalıkları

Nekrotizan angiitis (vaskülit, kutanöz vaskülit).

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Solunum güçlüğü (pnömonit dahil), akciğer ödemi.

Gastrointestinal hastalıkları

Sarılık (intrahepatik kolestatik sarılık), pankreatit, kramplar, mide iritasyonu.
Deri ve deri altı doku hastalıkları

Işığa aşırı duyarlılık, sialadenit, kurdeşen, toksik epidermal nekroliz.

Böbrek ve idrar hastalıkları

İnterstisyel nefrit.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

MODURETİC doz aşımına ilişkin hiçbir spesifik veri yoktur. Spesifik antidotu yoktur ve ilacın diyalizle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Tedavi durdurulmalı ve hasta yakından gözlenmelidir. Hasta kusturulmalı ve/veya mide lavajı yapılmalıdır. Amilorid HCl doz aşımının en yaygın semptom ve bulguları dehidratasyon ve elektrolit dengesizliğidir. Kan basıncı izlenmeli ve gerekirse düzeltilmelidir. Hiperkalemi oluşursa, plazma potasyum düzeylerini düşürmek için aktif önlemler alınmalıdır.

Elektrolit eksilmesi (hipokalemi, hipokloremi, hiponatremi) ve dehidratasyon hidroklorotiyazid doz aşımının en yaygın semptom ve bulgularıdır. Digitalis uygulanmışsa, hipokalemi kalp aritmilerini arttırabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmasötik grubu: Düşük tavanlı diüretikler ve potasyum tutucu ilaçlar ATC kodu: C03EA01

Etki mekanizması

Hidroklorotiyazid antihipertansif özelliklere sahip bir diüretiktir. Sodyum ve klorür iyonlarının böbrek tübüllerinden geri emilimini inhibe ederek etki gösterir ve bu iyonlar eşlik eden hacimde suyla atılır. Potasyum atılımı da artar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: Hidroklorotiyazidin oral dozunun yaklaşık %70’i emilir. Amilorid HCl oral dozunun yaklaşık %50’si emilir.

Dağılım: Hidroklorotiyazid plasenta bariyerinden geçer ve anne sütüne karışır.

Biyotransformasyon: Hidroklorotiyazidin plazma yarı-ömrü 5.6 - 14.8 saattir. Amilorid HCl’nin plazma yarı-ömrü yaklaşık 6-9 saattir; ancak etkileri tekli dozdan sonra 48 saate kadar devam edebilir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Veri bulunmamaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Prejelatinize mısır nişastası

Dibazik kalsiyum fosfat

Guar sakızı

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bilinmiyor.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA05104
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636010204
Etkin Madde Amilorid + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 5+50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
MODURETIC 30 tablet Barkodu