MIOSTAT 0.01 mg 12 x 1.5 ml enj.solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Karbakol }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Karbakol
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. | 17 November  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MIOSTAT® %0.01 Steril İntraoküler Solüsyon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin Madde

Karbakol 10 mg/ml

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

İntraoküler kullanım için enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, renksiz çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Sadece intraoküler kullanım içindir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

En fazla 0.5 ml MIOSTAT (50 mikrogram karbakol) ön kamaraya dikkatle enjekte edilir. MIOSTAT’ın ameliyatı takip eden 24 saat süresince etkin olduğu gösterilmiştir. Bazı hastalarda 5 mikrogram karbakol gibi düşük miktarlarda etkin miosis oluştuğu gösterilmiştir.

Uygulama şekli:

Flakonun blister ambalajından arka yüzey kağıdı aseptik olarak açılır ve flakon steril bir tepsiye konur. İçerik kuru steril bir şırıngaya çekilir ve intraoküler uygulamadan önce iğne yerine atravmatik bir kanül yerleştirilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek ve Karaciğer yetmezliği:

Karbakol eliminasyonunun böbrek veya karaciğer yetmezliğinden nasıl etkilendiğini incelemek için yapılmış bir çalışma yoktur. İnsanlarda intraoküler uygulamayı takiben karbakola sistemik maruz kalmanın minimum seviyede olduğu kabul edilmektedir. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olmadığı varsayılmaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililik verilerinin yetersizliği sebebiyle çocuklarda MIOSTAT kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• İntraoküler karbakol; akut kalp yetmezliği, bronşiyal astım, peptik ülser, hipertiroidi, gastro intestinal spazm, idrar yolları obstrüksiyonu görülenlerde ve Parkinson’lu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

• İrit, uveit hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

• MIOSTAT kullanımı cerrahi olarak intraoküler inflamasyon kullanımını arttırabilir (iris hiperemisi).

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Karbakol’ün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır.

Gebelik dönemi

Karbakol’ün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
MIOSTAT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında sadece potansiyel yarar, potansiyel fötal riskten fazlaysa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Karbakolün insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Karbakol’ün süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da MIOSTAT tedavisinin durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve MIOSTAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki istenmeyen etkiler uygulama ile ilintili olarak değerlendirilmişler ve aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmışlardır: çok yaygın ( > 1/10); yaygın >1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Herbir sıklık grubunda istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasına göre bulunmaktadır.

Klinik çalışmalar esnasında MIOSTAT’ın intraoküler kullanımını takiben gözlenen istenmeyen etkiler:

Göz bozuklukları

Seyrek: retina ayrılması (retinanın damar tabakasından ayrılması), kornea dejenerasyonu (büllü keratopati),uveit, irit korneal opasite (bulanıklaşma), korneal ödem.

Pazarlama sonrası deneyim boyunca aşağıdaki istenmeyen etkilere dair bir kaç spontane rapor alınmıştır: bulanık görme, bulantı, kusma, epigastik rahatsızlık, göz inflamasyonu ve ön kamera inflamasyonu.

Topikal miotik tedavi esnasında aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlenmiştir:

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın: baş ağrısı
Göz bozuklukları

Yaygın: silier kas spazmı, silier hiperemi, konjunktival hiperemi, fotofobi, bulanık görme

Yaygın olmayan: iris vasküler bozukluğu (vazodilatasyon)

Seyrek: retina ayrılması

Damar bozuklukları

Yaygın olmayan: yüzde kızarıklık

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: karın ağrısı, epigastik rahatsızlık

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda karbakol kolinesteraz inhibitörlerinin sistemik semptomlarına sebep olabilir: baş ağrısı, tükrükte artma, senkop, kardiak yetmezlik, karında kramplar, bulantı, astım ve ishal. Muskarinik etkileri kontrol altına almak için atropin sülfat (1 ila 20 mg) subkütan veya intramüsküler olarak uygulanmalıdır. Gerekirse her 2 ila 4 saatte bir tedavi tekrarlanır. Konvülsiyon kısa süreli barbitürat ile kontrol altına alınabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiglokom Preparatları ve Miotikler;

parasimpatomimetikler

ATC kodu: SO1E B 02

Karbakol parasimpatomimetik bir maddedir, irisin sfinkter kasının motoneron uçlarında kolineıjik etkiyle miosis oluşturur. Kuvvetli kolineıjik maddelerin iriste oluşturduğu kasılma silier cisimde intraoküler basınç azalmasına yol açar. Klinik çalışmalar katarak cerrahisinde diğer intraoküler işlemlerin etkinliğini göstermek için bir model olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır.

5.2.   Farmokokinetik özellikler

Genel özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tavşanlarla yapılan çalışmalarda cerrahi koşullar simüle edilerek MIOSTAT doğrudan vitreusa veya ön odacığa enjekte edildi, beklenen miyotik etkiler kaydedildi. İritis sıklığında bir artış bulundu, ama anlamlı bir oküler ve retinal toksisite yoktu. MIOSTAT’ın kolinerjik etkilerinden kaynaklanabilen iriste geçici vasodilatasyon gözlendi, ancak inflamasyonlu hücrelerde veya lezyonun etrafındaki

kırmızılık değerlerinde bir artış yoktu. Mutajenik potansiyel, karsinojenik potansiyel ya da üreme toksisitesi üzerine hiç bir çalışma yapılmamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmalarının olmaması nedeni ile bu ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Tyvek blister içinde Tip I cam flakon, 1.5 ml dolum hacimli, kauçuk tıpalı ve alüminyum contalı.

Her bir kutuda 1 flakon bulunur.

Her bir hastane ambalajında 12 flakon bulunur.

6.6.   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerinin imhası ve diğer özel

önlemler

MIOSTAT tek kullanımlıktır. MIOSTAT koruyucu içermez ve kullanılmamış çözelti atılmalıdır. Sadece partikül içermeyen berrak çözeltiler kullanılmalıdır.
Kullanılmamış herhangi bir ürün veya artık materyal lokal gereklilikler doğrultusunda imha edilmelidir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699760610189
Etkin Madde Karbakol
ATC Kodu S01EB02
Birim Miktar 0.01
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 12
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Karbakol
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
MIOSTAT 0.01 mg 12 x 1.5 ml enj.solüsyon Barkodu